Rollen

Een sterk en onafhankelijk intern toezicht is van cruciaal belang voor het functioneren en de continuïteit van woningcorporaties. Professionalisering van het toezicht is dan ook het speerpunt van het VTW beleid. Als expertise- en kenniscentrum geeft de organisatie hieraan vorm door actieve kennisoverdracht, belangenbehartiging en het aanreiken van kaders voor commissarissen in de sector volkshuisvesting.

Beroepsvereniging 
De VTW is in de eerste plaats beroepsvereniging. Sinds de oprichting in 2002 is het aantal leden gestaag gegroeid. Momenteel zijn ruim 1.600 commissarissen lid, die toezicht houden bij zo’n 320 woningcorporaties.
Lees meer

Belangenbehartiger
In de rol van belangenbehartiger zet de VTW zich namens de leden in voor het uitdragen van de wezenlijke betekenis van het intern toezicht voor het maatschappelijk en doelmatig functioneren van corporaties en de maatschappelijke waardering daarvan. Lees meer

Bewaker
De VTW is bewaker van het op integere wijze vorm geven aan intern toezicht bij woningcorporaties. 
Lees meer


Peiling
De VTW is van mening dat zelfreflectie en elkaar aanspreken op gedrag cruciaal zijn voor het succes van de RvC. In mijn RvC nemen commissarissen voldoende tijd om stil te staan bij het eigen gedrag of bij de dynamiek in de groep.

Ja
Nee