Belangenbehartiger

In de rol van belangenbehartiger zet de VTW zich namens de leden in voor het uitdragen van de wezenlijke betekenis van het intern toezicht voor het maatschappelijk en doelmatig functioneren van corporaties en de maatschappelijke waardering daarvan.

De VTW is erkend en volwaardig gesprekspartner op het gebied van intern toezicht bij corporaties en gaat actief de dialoog aan met politieke partijen, de overheid (o.a. het ministerie van BZK/DG WWI) en organisaties als Aedes, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de Nederlandse Woonbond en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

Naar Rollen