Contributie

Basiscontributie
Het VTW-lidmaatschap kost in 2015 € 1.537,50 per jaar, voor het eerste lid van een RvC. Is één toezichthouder van een RvC lid van de VTW, dan kunnen de overige RvC-leden zonder extra kosten ook lid worden. Voor corporaties tot 1.000 verhuureenheden geldt een gereduceerd tarief van € 768,75 per jaar.

Additionele contributie
Naast deze basiscontributie wordt een additionele contributie gerekend van € 0,174 per verhuureenheid. Daarbij gaat het om verhuureenheden die de corporatie in bezit heeft.
Het begrip verhuureenheid is gelijk aan de definitie die Aedes in haar contributiesystematiek hanteert.

Ontheffing
Het bestuur van de VTW behoudt zich het recht voor ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van contributie.
Indien het lidmaatschap ingaat op een datum na 1 juli is over dat jaar slechts de helft van de contributie verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

Bijdrage en vergoeding
De contributie wordt geheven ten behoeve van de algemene middelen van de vereniging. Het bestuur kan besluiten voor  bepaalde activiteiten een bijdrage vast te stellen. 

Het bestuur kan daarnaast een vergoeding vragen voor specifieke aan leden te verlenen diensten, die niet vallen binnen de algemene taakomschrijving van de VTW.

Contributie VTW-lidmaatschap gericht vrijgesteld
De belastingdienst heeft goedgekeurd dat de contributie die een woningcorporatie betaalt aan de VTW, voor het lidmaatschap van haar commissaris(sen), gericht is vrijgesteld. Het is een onbelaste vergoeding die niet ten koste gaat van de zogenaamde forfaitaire ruimte. Ook maakt de vergoeding van de contributie geen onderdeel uit van de bezoldiging voor de WNT.

Naar VTW-lidmaatschap


Peiling
Met ingang van 2015 is voor u als VTW-lid permanente educatie verplicht. U kunt hiervoor PE-actviteiten volgen bij aanbieders van uw keuze. De VTW moet daarom juist ook zelf PE-activiteiten blijven aanbieden.

Ja, dit hoort bij haar rol als beroepsvereniging
Nee, dit moet zij overlaten aan de markt