ALV

Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan van de vereniging zijn toegekend.

Belangrijke bevoegdheden die in de statuten zijn vastgelegd (niet-limitatief):

 • Vaststellen van beroepsregels en deze voor de leden algemeen geldig en bindend verklaren (artikel 6 lid 1 statuten).
 • Benoemen van de leden van het bestuur; voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester in functie (artikel 8 lid 2 en 8 lid 3 statuten).
 • Schorsen en ontslaan van de leden van het bestuur (artikel 9 lid 1 statuten).
 • Vaststellen van de vergoeding van de leden van het bestuur (artikel 9 lid 8 statuten).
 • Vaststellen van meerjarenbeleidsprogramma, jaarlijks beleidsplan met bijbehorende begroting (artikel 11.2 statuten).
 • Instellen van commissies, waaronder een financiële commissie en een commissie van aanbeveling en beroep. Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van commissies die door de algemene vergadering zijn ingesteld  (artikel 13 lid 1 en 2 statuten).
 • Jaarlijkst vaststellen van de hoogte van de  contributie (artikel 15 lid 3 statuten).
  Goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur (artikel 16 lid 2 statuten).
 • Vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement (artikel 22 lid 1 statuten).
 • Wijzigen van de statuten (artikel 23 statuten)

Besluitvorming

Voor zover de wet of de statuten geen andere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Ieder lid heeft in de algemene ledenvergadering één stem. Een lid dat deel uitmaakt van twee of meer RvC's, telt als één lid.

Volmacht

Een stemgerechtigd lid kan één ander stemgerechtigd lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een algemene ledenvergadering zijn stem uit te brengen. Een stemgerechtigd lid kan slechts door één ander stemgerechtigd lid worden gemachtigd. Wilt u een ander lid machtigen dan kunt u de volmachtverklaring gebruiken.


Veel gezocht