Aansprakelijkheidsverzekering

Commissarissen en bestuurders van privaatrechtelijke rechtspersonen (N.V., B.V., Vereniging en Stichting) kunnen persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor schade die anderen geleden hebben, of menen geleden te hebben. Dit betekent dat personen die handelen als commissaris en bestuurder het risico lopen dat zij met hun privévermogen op moeten komen voor (vermeende) schade.

Het risico is niet voor iedere bestuurder of commissaris gelijk. Zo is het risico dat een commissaris loopt kleiner dan dat van een bestuurder. Immers, de taak van een commissaris bestaat eruit toezicht te houden op het bestuur. Met andere woorden, wanneer bij verkeerd optreden door het bestuur en dus mogelijke aansprakelijkheid voor de bestuurder, de commissarissen juist en tijdig ingrijpen, hoeft dit voor hen geen aansprakelijkheid te betekenen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen (ook bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering genoemd) biedt dekking voor het bijzondere risico van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

De verzekering geeft dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor door derden geleden schade als gevolg van onjuiste handelingen (vergissingen, verzuimen, niet behoorlijke taakvervulling, onjuiste of misleidende verklaringen, onachtzaamheden, nalatigheden e.d.) in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris.

Deze ‘open basis’-dekking wordt vervolgens afgebakend door een aantal uitsluitingen, bijvoorbeeld voor fraude, voor persoonlijke verrijking zonder dat men daartoe gerechtigd was en voor schade in verband met aantasting van het milieu. Er zijn wel mogelijkheden om voor een bepaald gedeelte van het totaal beschikbare verzekerd bedrag de verweerkosten in dit kader mee te verzekeren.

Het totaal beschikbare bedrag geldt als maximum per claim en per verzekeringsjaar en is voor alle verzekerden tezamen. Dit bedrag kan aangewend worden voor de kosten van rechtsbijstand/verweer (ook wanneer later blijkt dat de aanspraken ongegrond waren) en de eventuele te verrichten schadevergoedingen (wanneer aansprakelijkheid moet worden aangenomen of een schikking overeengekomen is).

Bepalend voor de dekking is het moment waarop de claim wordt ingediend. Het is daarom belangrijk om bij het tot stand komen respectievelijk beëindigen van de verzekering aandacht te schenken aan het zogenaamde in- respectievelijk uitlooprisico (zie onder).

In de regel is voor de verzekerde natuurlijke personen geen eigen risico van toepassing en treedt de rechtspersoon op als verzekeringnemer.

Belangrijke vragen

Belangrijke vragen die u zich moet stellen bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering zijn:

  • Tot welk bedrag zijn de kosten van schade en verweer gedekt?
  • Zijn de kosten van verweer extra verzekerd?
  • Is de inloopdekking beperkt in aantal jaren? (inloopdekking dekt claims die voortkomen uit handelingen voor de ingangsdatum van de verzekering en worden ingesteld tijdens de looptijd van de verzekering)
  • Is de uitloopdekking beperkt in aantal jaren? (uitloopdekking dekt claims die voortkomen uit handelingen tijdens de looptijd van de verzekering en worden ingesteld na het beëindigen van de verzekering)
  • Wordt in geval van faillissement van de woningcorporatie, de dekking vanaf de faillissementsdatum automatisch omgezet in een uitloopdekking? En zo ja, tot hoeveel maanden?
  • Als de woningcorporatie op grond van een vrijwaring dient op te komen voor de verweerkosten en/of de schadevergoeding in verband met een claim jegens een bestuurder of toezichthouder, vallen deze kosten dan onder de dekking?
  • Vallen de bestuurder(s) en commissarissen van verbindingen van de corporatie ook onder de dekking?
  • Welke uitsluitingen kent de polis?

Bewaken beheer

Ook het bewaken door de RvC van het beheer van de verzekering is belangrijk:

  • Tijdig doorgeven mutaties binnen de RvC.
  • Periodieke (her) beoordeling en eventuele aanpassing verzekering aan gewijzigde (juridische of economische) omstandigheden/risico's.

Aanbod voor VTW-leden

VTW-leden kunnen net zoals Aedes-leden een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen afsluiten via Aon.

VTW-leden die overwegen om over te stappen kunnen kosteloos een bespaarcheck aanvragen bij Aon. Voor meer informatie over het overstappen of de polisvoorwaarden en aansprakelijkheidsverzekeringspakketten kunnen woningcorporaties terecht bij Hans Nieuwenburg (Aon), T 010 448 75 61.


Veel gezocht