VTW Congrestival

28-09-2018 10:00 - 15:30
Fort Voordorp, Voordorpsedijk 28b, 3737 BK Groenkan, Boven Utrecht

Het jaarlijkse VTW ledencongres wordt iets bijzonders dit jaar en we maken er een extra feestje van! Kortom: een “congrestival”.
Het congrestival start ca 10.00 uur en eindigt rond 15.30 uur. U wilt dit echt niet missen en u kunt zich aanmelden de leden login of of een e-mail sturen naar bureau@vtw.nl.

Dit jaar staat in het teken van uw eigen concrete toepassingen en uitwerkingen van de VTW beweging Toezicht met Passie. De start van het congres is erg verrassend en zet gelijk de interactieve toon voor het hele congrestival. De deelnemers aan de Broedplaats (www.toezichtmetpassie.nl/broedplaats) zorgen voor de inhoud van het congres. Het wordt een vloeiende mix van een congres en een festival, een congrestival dus.

Programma zie ook het overzicht onderaan
Tussen 10.00 en 15.30 is er een mix van workshops waarbij de deelnemers echt aan het werk worden gezet over de softe skills van goed toezicht houden in combinatie met uw eigen (inhoudelijke) inbreng. Daarnaast worden een aantal korte inhoudelijke lezingen gegeven. Zie de onderaan voor de inhoud van de lezingen en workshops. Tussendoor is er voldoende tijd om met elkaar te spreken over de eigen ervaringen en opgedane indrukken onder het genot van drankjes en hapjes.

PE-punten
Als u het gehele congrestival bijwoont dan ontvangt u 4 PE-punten.

Afmelden en ‘No show’ kosten
Meldt u zich binnen 7 dagen voor aanvang af, dan betaalt VTW zogenaamde ‘no show’ kosten die voor de bijeenkomst rond € 40,- liggen. De VTW zal deze kosten aan u doorberekenen in het geval dat u zich na aanmelding te laat afmeldt en/of zonder kennisgeving afwezig bent.

PROGRAMMA

Plenaire deel door Maranza Met o.a. Marihuela Belt, mede op basis van input van VTW leden via de meemakers sessie op 4-9-2018; zie filmpje met oproep: https://youtu.be/OIFj2ipZtbE Maranza levert krachtige theatrale interventies die bijblijven en in beweging zetten.

Lezingen

Marilieke Engbers - Onderzoeker VU
Titel: De invloed van het ongezegde op de besluitvorming in RvC’s.
Op basis van het promotieonderzoek bij 15 RvC’s van woningcorporaties bespreekt Marilieke Engbers hoe boards effectiever kunnen worden door meer bewust om te gaan met de diversiteit in denken.

Floor Rink - Hoogleraar RUG
Titel: Besluitvorming binnen raden van toezicht: speelt extern toezicht hierin een rol? Cultuur en gedrag vormen expliciete onderdelen van corporate governance. Om deze reden kijken raden van toezicht kritisch naar hun eigen samenstelling, en hun relationele verhoudingen met bestuurders. De rol die extern toezicht (Aw) speelt in het beoordelingsvermogen van raden van toezicht is echter nog onderbelicht. Deze presentatie gaat daarom in op het dynamische krachtenveld tussen intern en extern toezicht: welke relationele verhouding is hier nodig om toezicht effectiever te maken?

Marinus Kempe + John van den Dungen - corporatiebestuurder en vz RvC De Kernen
Titel: Besturen en toezichthouden in een netwerkorganisatie.
Ongrijpbaar of anders kijken?

Mohamed Acharki + Marieke Prins - corporatiebestuurder en lid Zayaz
Titel: RvC over een corporatie die een omslag heeft gemaakt
De missie, visie en doelgroep van Zayaz vinden hun basis in onze bedoeling. Die gaat over hoe wij ons als mens, en als medewerker van Zayaz, verbinden met de opgave die we te vervullen hebben. Dus over het waarom van ons doen en laten: ons innerlijke kompas.

Workshops

Tessa Coffeng Onderzoeker UU
Titel: Hoe ga je om met bias in de boardroom?
Objectieve besluitvorming in de boardroom Hoe neem je als RvC de meest optimale besluiten? En welke psychologische processen spelen hierbij een rol? Tijdens deze workshop kunt u dit aan de hand van een fictieve casus zelf ervaren en meer zicht krijgen op deze vragen. Bovendien krijgt u een evidence-based tool mee om de besluitvorming van uw eigen RvC te optimaliseren

Elly van der Bijl + Annemarie Reintjes - Inclusief toezicht
Titel: Krachtige besluiten en wijs omgaan met dilemma’s in de boardroom
In een vergadering van een RvC wordt zelden gestemd. Een besluit wordt meestal met een hoofdknik of een kort ‘ja’ genomen. Maar wat voor gedachte gaat er achter die hoofdknik schuil? Welke twijfels, dilemma’s en overwegingen? Dat weten we vaak niet van elkaar. Uit onderzoek van Marilieke Engbers blijkt dat er veel zaken die ongezegd blijven in de boardroom wel relevant zijn.

In de workshop laten we ervaren hoe je door middel van een andere verfrissende gespreksmethodiek van Deep Democracy meer inzicht krijgt in het ongezegde, hoe het ongezegde wel gedeeld wordt en vertaald naar krachtige, inclusieve besluitvorming. Waarbij iedereen gehoord wordt en waarbij de wijsheid van de minderheid toegevoegd wordt aan het meerderheidsbesluit.

Elly van der Bijl en Annemarie Reintjes zijn beiden ervaren commissarissen in de woningsector en in de zorg en begeleiden RvC’s bij hun zelfevaluatie en het bespreken van dilemma’s. Zij maken daarbij o.a. gebruik van de technieken van ‘Deep Democracy’.

Elma Groen + Mavis Carrilho + Joke van IJzeren - Holding Space
Titel: Tussen cohesie en conflict
Dilemma’s zijn van alle tijden. Hoe ik er als toezichthouder mee omga, in deze huidige tijdsgeest, vraagt echter iets uit de buitencategorie. Hoe krijg ik mijn eigen ethische kompas telkens weer in de zuivere stand, hoe neem ik mijn intuïtie serieus, hoe houd ik mijn eigen aannames elke keer weer tegen het licht, heb ik het lef de onderstroom te benoemen en ga ik het echte gesprek aan?
Hoe onderken en onderzoek je actief dilemma’s in de toezichthoudende praktijk om van tegenstelling naar tegenspraak te komen. Doel: De broodnodige tegenspraak organiseren om toezicht waar te maken.
Vorm: Dilemma’s onderzoeken vanuit de principes van Holding Space
Opbrengst: Sprong in bewustzijn op eigen vaardigheden om dilemma’s te onderkennen en onderzoeken

Rixt Heegsma + Carla Dubbelman
Titel: Op werkbezoek! Toezien op de cultuur van de woningcorporatie
Van de commissaris wordt verwacht dat hij of zij zelf bepaalt welke informatie er nodig is om goed toezicht te kunnen houden. Steeds meer commissarissen gaan zelf de organisatie in om zich een beeld te vormen van het reilen en zeilen van de woningcorporatie: op werkbezoek dus!
In deze workshop krijgt u een indruk van de wijze waarop u kunt kijken naar de cultuur in een organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis en de inzichten van de (organisatie-)antropologie. Dat is een vakgebied waar mens en cultuur centraal staan én het doen van onderzoek en veldwerk essentieel is.

De bijeenkomst wordt begeleid door Rixt Heegsma en Carla Dubbelman, partners van Waarderend Toezicht. Zij begeleiden, ondersteunen en adviseren Raden van Commissarissen en Toezicht,  waarbij specifiek aandacht is voor het goede gesprek.

Karin Broekhuizen + Jolien Slavenburg
Titel: Het geweten van toezichthouden - bespreekbaar maken van 'niet-pluis' signalen
Als toezichthouder stuit je soms op situaties die een 'niet-pluis’ signaal geven. Iets klopt er niet, maar het is lastig de vinger er op te krijgen. Dat maakt het extra complex om het bespreekbaar te maken, terwijl dit juist situaties zijn waar je als toezichthouder scherp op moet zijn. In deze workshop krijg je inzicht in nieuwe handelingsperspectieven om deze signalen hanteerbaar te maken en effectief in te zetten in de dynamiek van de boardroom.
Karin Broekhuizen & Jolien Slavenburg bieden begeleiding bij zelfreflecties vanuit verstand van het vak van toezichthouden en vanuit de kunst om naar boven te halen wat (nog) niet wordt gezegd maar er wel toe doet.

Peter Ruigrok Titel: Next step in governance De commissaris kan zich niet langer beperken tot wat zich binnen de organisatie afspeelt. Zelfs ‘de bedoeling’ of ‘de toegevoegde waarde voor de huurder/klant’ zijn niet meer toereikend als ijkpunt. Maatschappelijke ondernemingen staan in een maatschappelijke context en moeten zich verhouden tot de behoeften van de samenleving. Dat vraagt van de toezichthouder een andere oriëntatie, andere contacten, ander gedrag, en andere vaardigheden. In deze workshop verkennen we met elkaar deze next step. Ook leggen we vanuit de organisatiesociologie een verband met ontwikkelingsfasen van organisaties in het maatschappelijk domein. De workshop wordt begeleid door Peter Ruigrok, Hans Westerveld en Hans Hoepel, bestuursadviseurs bij Twynstra Gudde

Ivone Bergsma
Titel: De goede voorzitter – wat maakt het verschil
Met als bijtitel: De rol en invloed van de voorzitter op het functioneren van de RvC en op de relatie met het bestuur. Do’s en dont’s.
Deze interactieve workshop staat open voor voorzitters RvC, voorzitters RvC-commissies, en voor alle commissarissen die belangstelling hebben om in de toekomst de rol van voorzitter in te vullen.
De workshop wordt gegeven door Ivone Bergsma, ervaren RvC voorzitter en coach, die diverse intervisie- en leergroepen begeleid van (voorzitters) RvC.

Anita van der Wal
Titel: De andere dialoog – vier perspectieven voor het goede gesprek Hoe vervul ik als commissaris mijn rol in het speelveld van toezicht? Wat kan ik doen om het goede gesprek makkelijker en beter te voeren met alle spelers in het ecosysteem van de corporatie? Wij nemen je mee naar een andere aanpak en reiken je vier perspectieven en vier bouwstenen aan om je rol goed te kunnen nemen. Anita van der Wal is toezichthouder in de corporatiesector, het onderwijs en bij goede doelen en brengt vanuit haar bureau deze benadering met ervaren professionals in praktijk.

Plenaire afsluiting
De landelijke resultaten ‘Stand van Toezicht met Passie’ in de corporatiesector worden gepresenteerd.
Anita van der Wal en Albert Kerssies nemen u kort mee naar de ‘groepsfoto' van de selfies die commissarissen hebben gemaakt.

 


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie