Bestuur

De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De voorzitter hoeft geen lid van de vereniging te zijn mits hij of zij toezichthouder bij een woningcorporatie is geweest.

Door het bestuur is een profiel vastgesteld. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en het bestuursprotocol.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • dhr. Guido van Woerkom voorzitter)
 • mw. Denise Bakker-van den Berg (vice-voorzitter)
 • mw. Ellen Bal (penningmeester)
 • [vacature per 28-06-2017)
 • mw. Sigrid Helbig (lid)
 • dhr. Wouter de Jong (lid)

De bestuursleden treden af volgens het rooster van aftreden en ontvangen een door de algemene ledenvergadering vastgestelde vergoeding. Per 2016 bedraagt de vergoeding voor bestuursleden 6.500 euro per jaar exclusief eventuele btw. Voor de voorzitter bedraagt de vergoeding 15.000 euro per jaar exclusief eventuele btw.

Hoofd- en nevenfuncties

Alle bestuursleden voldoen aan boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin onder meer een beperking is opgenomen voor het aantal bestuurstaken en commissariaten dat een persoon tegelijkertijd mag vervullen bij grote rechtspersonen.

Dhr. Guido van Woerkom (1955).
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Ymere
 • Voorzitter Raad van Toezicht Werkgeversorganisatie AWVN
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO/NCW
 • (plv-)Lid SER op voordracht van AWVN
 • Lid Bestuur Fonds Slachtofferhulp
 • Lid Bestuur Stichting Ahold Continuïteit
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hotelschool Den Haag
 • Lid Klankbordgroep Raad van Bestuur PGGM
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost
 • Voorzitter Bestuur Detailhandel Nederland

Mw. Ellen Bal (1964).
Hoofdfunctie: Voorzitter team Grote Bouwprojecten Nederland bij de Belastingdienst.
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Ressort Wonen, Rozenburg

Mw. Denise Bakker-van den Berg (1973).
Hoofdfunctie: Advocaat (partner) bij Bakker-van den Berg te Berkel en Rodenrijs.
Nevenfuncties:  

 • Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Jutphaas Wonen, Nieuwegein
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Laurentius, Breda
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening
 • Lid Raad van Toezicht Wereldkidz Zeist 

 

Mw. Sigrid Helbig (1962). 
Hoofdfunctie: directeur van The Economic Board
Nevenfuncties:    

 • Voorzitter Raad van Toezicht Citaverde College, Roermond
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Prisma, Helden
 • Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Domus, Roermond
 • Lid van de Raad van Toezicht Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven
 

Dhr. Wouter de Jong (1960)
Hoofdfunctie: Burgemeester van de gemeente Houten.
Nevenfuncties:  

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Nyestee, Groningen
 • Eigenaar Communitas
 • Lid Cluster Groen van de Economic Board Utrecht
 • Voorzitter Bestuur Micha Nederland

Tags

Toezicht op duurzaamheid
Toezicht met passie