Nadere uitleg indeling bezoldigingsklassen Beroepsregel

 

Verticaal in de tabel staat het aantal verhuureenheden (VHE) dat de toegelaten instelling op de peildatum in eigendom of beheer heeft volgens de gegevens bedoeld in bijlage 3 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (dit betreft de verantwoordingsinformatie over het verslagjaar).

Als peildatum voor het aantal VHE dat de toegelaten instelling in eigendom of beheer heeft geldt 31 december van het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarin de bezoldigingsmaxima, bedoeld in artikel 3, van toepassing zijn. Indien een fusie heeft plaatsgevonden tussen toegelaten instellingen, wordt voor de bepaling van het aantal verhuureenheden het aantal verhuureenheden dat de gefuseerde toegelaten instellingen in eigendom of beheer hadden op de peildatum bij elkaar opgeteld. De klasse wordt op de fusiedatum opnieuw vastgesteld.

De weging voor het aantal VHE is als onderstaand.

 • huurwoning: weging 1 VHE
 • eenheden in verzorgingshuizen: weging 1 VHE
 • overige woongelegenheden (zijnde onzelfstandige eenheden, bv. gedeelde douche, keuken en opgang; studentenwoningen): weging 1 VHE
 • overige verhuureenheden:
  • garages en parkeerplaatsen als aparte verhuurobjecten: weging 0,2 VHE
  • bedrijfsruimten /winkels: weging 1 VHE
  • maatschappelijk vastgoed: weging 2 VHE
  • overig bezit: weging 0,2 VHE

Horizontaal in de tabel staat het aantal inwoners van de grootste gemeente waarin een toegelaten instelling op de peildatum minimaal 20% van haar VHE in eigendom of beheer heeft. Indien een toegelaten instelling op de peildatum niet minimaal 20% van haar verhuureenheden in één gemeente in eigendom of beheer heeft, betreft dit het aantal inwoners van de gemeente waar de toegelaten instelling op de peildatum het grootste deel van haar verhuureenheden in eigendom of beheer heeft.

Voor de bepaling van het aantal inwoners van een gemeente wordt in deze tabel uitgegaan van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers op 1 januari van het eerste jaar voorafgaand aan het jaar waarin de bezoldigingsmaxima van toepassing zijn.


Veel gezocht