Commissarissenpool

De VTW heeft een Commissarissenpool ingesteld, bestaande uit geschikte leden die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich kunnen nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de RvC, zo spoedig mogelijk kunnen voorzien in de benoeming van een voltallige RvC.

Ontstentenis- en beletregeling (model)statuten

Met ontstentenis wordt bedoeld dat de commissarissen hun taak blijvend niet kunnen vervullen (bijvoorbeeld door overlijden). Belet ziet op de situatie dat commissarissen tijdelijk hun taak niet kunnen of mogen vervullen (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap, of onverenigbaarheid).

Op grond artikel 15 lid 3 [voetnoot 1] van de (model)statuten, dient de RvC jaarlijks in zijn vergadering twee personen aan te wijzen die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de RvC, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige RvC.

Het gebruik maken van de Commissarissenpool ziet de Autoriteit woningcorporaties als een regelconforme naleving van de belet- en ontstentenisregeling in de (model)statuten (zie pagina 11 van Beoordelingskader statutenwijziging Veegwet toegelaten instelling). Dit betekent dat de modelstatuten hiervoor niet aangepast hoeven te worden. Wél dient de RvC in zijn vergadering een apart besluit te nemen dat, de door de statuten vereiste twee vervangers bij ontstentenis of belet van de gehele RvC, zullen worden betrokken uit de commissarissenpool van de VTW. Dit vastleggen in het RvC-reglement kan ook. 

Voorwaarden deelname Commissarissenpool (als commissaris)

De Commissarissenpool bestaat uit commissarissen die lid zijn van de VTW en voldoen aan onderstaande vier voorwaarden:

  • beschikken over minimaal één positieve zienswijze van de minister
  • minimaal vier jaar ervaring hebben als toezichthouder/commissaris
  • ervaring hebben met werving en selectie en/of als lid van de remuneratiecommissie
  • ervaring hebben in crisissituaties

Deelnemen aan de Commissarissenpool (als commissaris) ?

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u als commissaris deelnemen aan de Commissarissenpool? Log in op Leden Login en klik op de knop ‘Mijn gegevens wijzigen'. Vink vervolgens JA aan bij 'Commissarissenpool' onder ‘Deskundigheidsgebieden en wensen’. Klik tenslotte op 'Verzenden'.

Een beroep doen op de Commissarissenpool (als corporatie of RvC) ?

De corporatie of RvC hoeft geen lid te zijn van de VTW en hoeft zich niet bij de VTW aan te melden om een beroep te kunnen doen op de Commissarissenpool. Indien sprake is van ontstentenis of belet van de gehele RvC kan via de VTW een profielschets worden gestuurd naar de deelnemers aan de Commissarissenpool. Deze kunnen hun CV en motivatie opsturen naar de corporatie waarna vervolgens twee personen worden geselecteerd. De selectie vindt plaats in goed overleg tussen de corporatie en de Aw aan wie de corporatie de ontstentenis of belet meldt.  

Geen toets geschiktheid en betrouwbaarheid bij 'waarnemen'

Omdat geen sprake is van ‘benoemen’ maar van 'waarnemen', is geen melding nodig bij de Aw voor een zienswijze van de minister. Wel dienen de commissarissen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan commissarissen. Dit betekent o.a. dat onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de RvC voorkomen moeten worden. Meer informatie over onverenigbaarheden 

Wél toets geschiktheid en betrouwbaarheid bij 'benoemen'

Zodra sprake is van het (al dan niet tijdelijke) ‘benoemen’ van een commissaris of interim-commissaris is een zienswijze van de minister nodig en dient een procedure geschiktheid en betrouwbaarheid te worden opgestart.
Ten aanzien van tijdelijke of interim benoemingen hanteert de Aw het beleid, zoals vastgelegd in het Beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid, dat geen zienswijze hoeft te worden gevraagd bij benoemingen tot maximaal 3 maanden. Wanneer de interim periode de drie maanden overschrijdt, bij aanvang dan wel na verlenging, dient de kandidaat (alsnog) voor een zienswijze te worden voorgedragen.

[Voetnoot 1]: Artikel 15 lid 3 van de (model)statuten geeft invulling aan artikel 30 lid 11 van de Woningwet die bepaalt dat de statuten voorschriften dient te bevatten over de wijze waarop voorlopig in de Raad van Commissarissen wordt voorzien ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen.

Artikel 15 lid 3 (model)statuten luidt als volgt: “De Raad van Commissarissen wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering van het kalenderjaar twee personen van buiten zijn kring aan die ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De door de Raad van Commissarissen aan te wijzen personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan commissarissen van de stichting. Indien de aangewezen personen niet in staat zijn om in voorkomend geval tijdelijk de functie van commissaris op zich te nemen, verzoekt de stichting de rechtbank om twee personen als commissaris aan te wijzen.”


Veel gezocht