Commissarissenpool

De VTW heeft een Commissarissenpool ingesteld, bestaande uit geschikte leden die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich kunnen nemen. Als tijdelijke commissarissen hebben zij de opdracht om zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van een voltallige RvC.

Ontstentenis- en beletregeling (model)statuten

Op grond artikel 15 lid 31 van de (model)statuten, dient de RvC jaarlijks in zijn vergadering twee personen aan te wijzen die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de RvC, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige RvC.

Met ontstentenis wordt bedoeld dat de commissarissen hun taak blijvend niet kunnen vervullen (bijvoorbeeld door overlijden). Belet ziet op de situatie dat commissarissen tijdelijk hun taak niet kunnen of mogen vervullen (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap, of onverenigbaarheid).

Om bij ontstentenis of belet van de gehele RvC een beroep te kunnen doen op de VTW-commissarissenpool dient een RvC in zijn vergadering te besluiten of in zijn reglement op te nemen dat de door de modelstatuten vereiste twee vervangers bij ontstentenis of belet van de gehele RvC worden betrokken uit deze pool (Beoordelingskader statutenwijziging Veegwet toegelaten instelling, 31 mei 2018 Aw, ILT). De modelstatuten hoeven hiervoor niet aangepast te worden. 

Voorwaarden deelname

De Commissarissenpool bestaat uit commissarissen die lid zijn van de VTW en voldoen aan onderstaande vier voorwaarden:

  • beschikken over minimaal één positieve zienswijze van de minister
  • minimaal vier jaar ervaring hebben als toezichthouder/commissaris
  • ervaring hebben met werving en selectie en/of als lid van de remuneratiecommissie
  • ervaring hebben in crisissituaties

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u als commissaris deelnemen aan de Commissarissenpool? Log in op Leden Login en klik op de knop ‘Mijn gegevens wijzigen'. Vink vervolgens JA aan bij 'Commissarissenpool' onder ‘Deskundigheidsgebieden en wensen’. Klik tenslotte op 'Verzenden'.

Werkwijze

De corporatie of RvC hoeft geen lid te zijn van de VTW en hoeft zich niet bij de VTW aan te melden om een beroep te kunnen doen op de Commissarissenpool. Indien een RvC of een corporatie (bij ontstentenis of belet van de gehele RvC) een beroep doet op de VTW-commissarissenpool, stuurt de VTW een profielschets naar deelnemers aan de pool die voldoen aan het profiel. Zij kunnen hun CV en motivatie opsturen naar de RvC of de corporatie die vervolgens de commissaris(sen) selecteert.

Geen toets geschiktheid en betrouwbaarheid

Als een beroep wordt gedaan op de VTW-commissarissenpool bij ontstentenis of belet van de gehele RvC is geen melding nodig bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor een zienswijze van de minister (Beoordelingskader statutenwijziging Veegwet toegelaten instelling, 31 mei 2018, Aw, ILT). Wel moeten de commissarissen voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan commissarissen. Dit betekent onder meer dat onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de RvC voorkomen moeten worden.  Meer informatie over onverenigbaarheden 

Als een beroep wordt gedaan op de VTW-Commissarissenpool om ervaren commissarissen snel in te kunnen zetten wanneer de RvC (statutair) onvoldoende leden heeft door ontstentenis of belet van één of enkele leden van de RvC, dan is een melding nodig bij de Aw voor een zienswijze van de minister als de periode van benoeming van een commissaris of interim-commissaris langer is dan drie maanden (Beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid, 1 februari 2019, Aw, ILT).

1Artikel 15 lid 3 van de (model)statuten geeft invulling aan artikel 30 lid 11 van de Woningwet die bepaalt dat de statuten voorschriften dient te bevatten over de wijze waarop voorlopig in de Raad van Commissarissen wordt voorzien ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen en luidt als volgt: “De Raad van Commissarissen wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering van het kalenderjaar twee personen van buiten zijn kring aan die ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De door de Raad van Commissarissen aan te wijzen personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan commissarissen van de stichting. Indien de aangewezen personen niet in staat zijn om in voorkomend geval tijdelijk de functie van commissaris op zich te nemen, verzoekt de stichting de rechtbank om twee personen als commissaris aan te wijzen.“

Veel gezocht