Commissie Governancecode Woningcorporaties

Aedes en VTW hebben een onafhankelijke Commissie ingesteld die tot taak heeft aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode en adviezen te geven over toepassing van de Governancecode Woningcorporaties: de Commissie Governancecode Woningcorporaties (hierna: de Commissie).

De opdracht van de Commissie en de benoeming van de commissieleden is vastgelegd in het ‘Reglement Commissie Governancecode Woningcorporaties’ (hierna: het Reglement). Het reglement is op voordracht van de besturen van Aedes en VTW vastgesteld door het congres van Aedes en de algemene vergadering van VTW. De leden van de Commissie worden benoemd door het bestuur van Aedes en het bestuur van de VTW tezamen. De commissie werkt onafhankelijk, zonder last en ruggespraak, en de uitspraken van de Commissie zijn bindend.

Indien een woningcorporatie niet voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties kan iedereen die daar een redelijk en direct belang bij heeft, een klacht indienen bij de Commissie.

Waarvoor kunt u bij de Commissie terecht?

De Commissie behandelt toetsingsverzoeken en klachten en doet daar uitspraken over. In drie bepaalde gevallen doet de Commissie uitspraak:

 1. Een woningcorporatie kan een individueel toetsingsverzoek indienen over haar eigen beleid of over een (voorgenomen) activiteit. De Commissie toetst of het beleid of de activiteit voldoet aan de Code.
 2. Het bestuur van Aedes of VTW kan een toetsingsverzoek van algemene aard indienen. De Commissie toetst het verzoek aan de Code en/of geeft een uitleg van bepaalde onderdelen van de Code.
 3. Een belanghebbende kan een klacht over het handelen van een woningcorporatie indienen. De Commissie toetst de klacht aan de Code en doet daar uitspraak over. De klacht moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om inhoudelijk behandeld te worden.

Wat doet de Commissie niet?

In de volgende gevallen kan men niet terecht bij de Commissie. De klacht wordt dan niet ontvankelijk verklaard en de Commissie doet geen inhoudelijke uitspraak over het verzoek of de klacht:

 • Het verzoek of de klacht is niet volledig of voldoet niet aan de indieningsvereisten (zie onder ‘Praktische informatie’);
 • De klacht of het verzoek gaat over een kwestie die in behandeling is bij de Huurcommissie, bij een rechter of een arbiter, of de klacht of het verzoek gaat over een kwestie waarover de Huurcommissie, de rechter of een arbiter al een uitspraak heeft gedaan;
 • De klacht of het verzoek betreft de inhoudelijke beoordeling van een zaak die moet worden behandeld door een interne of externe klachtencommissie van de woningcorporatie (klachtenadviescommissie of geschillenadviescommissie genoemd), een kwestie die daar al in behandeling is of waarover die commissie al een uitspraak heeft gedaan;
 • De indiener heeft niet voldoende zwaarwegend belang bij de klacht;
 • Het verzoek wordt ingediend door een bestuursorgaan of werknemer van een woningcorporatie en heeft betrekking op een nalaten of handelen van een ander bestuursorgaan van dezelfde woningcorporatie of werknemer van die woningcorporatie;
 • Het verzoek heeft betrekking op persoonlijke geschillen van leden van een raad van commissarissen van een woningcorporatie;
 • Het verzoek heeft betrekking op de rechtspositie van het personeel van een woningcorporatie.

De samenstelling van de Commissie

De Commissie is als volgt samengesteld:

 • mevrouw mr. Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buck (voorzitter)
 • de heer mr. drs. J.Ph. (Jan) Broekhuizen
 • de heer dr. J.W.A. (Asje) van Dijk
 • mevrouw mr. D.H.R.M. (Danielle) Rethmeier-Marres
 • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
 
Voorbeelden van uitspraken van de Commissie Governancecode Woningcorporaties

Praktische informatie over het indienen van een verzoek of klacht 

Het verzoek of de klacht die wordt ingediend bij de Commissie moet aan de volgende eisen voldoen om in behandeling te worden genomen:

 • Het verzoek of de klacht wordt schriftelijk of digitaal aan de Commissie gericht
 • Een klacht wordt schriftelijk of digitaal ingediend door middel van het invullen en ondertekenen van het Klachtenformulier
 • Het gaat om een handelen of nalaten van een woningcorporatie waar de indiener uiterlijk drie jaar geleden kennis van heeft genomen
 • Het verzoek of de klacht bevat de volledige naam van de indiener, het adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • De eventuele statutaire naam van de woningcorporatie die een verzoek indient
 • De indiener moet aangeven om welk type uitspraak wordt verzocht: een klacht, een individueel toetsingsverzoek of een toetsingsverzoek van algemene aard
 • Een duidelijke omschrijving van het nalaten of handelen dat de indiener van het verzoek aan de Governancecode Woningcorporaties wil laten toetsen, voor zover nodig onderbouwd met bewijsstukken
 • Het verzoek of de klacht moet duidelijk gemotiveerd zijn
 • Indien sprake is van een klacht dan dient de het belang van de indiener duidelijk omschreven te worden

De procedure bij klachtafhandeling door de Commissie 

Na ontvangst van het klachtenformulier laat de Commissie de indiener zo snel mogelijk weten of zij de klacht in behandeling neemt. De Commissie kan de indiener verwijzen naar de geschillen- en klachtencommissie van de corporatie of naar de Huurcommissie. Als de Commissie de klacht in behandeling neemt, stelt de Commissie de klager en de betrokken corporatie in de gelegenheid schriftelijk hun standpunten kenbaar te maken.

De Commissie kan op grond van de schriftelijke stukken uitspraak doen, maar kan ook besluiten de klacht eerst door beide partijen mondeling toe te laten lichten.

De uitspraak van de Commissie 

De Commissie beoordeelt in beginsel niet de inhoud van de klacht als zodanig, maar spreekt zich uit over de vraag of een corporatie zich heeft gehouden aan de gedragscode voor woningcorporaties: de Governancecode.

De Commissie doet schriftelijk uitspraak. De klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard. Ook kan de Commissie in haar uitspraak een aanbeveling doen over het handelen of nalaten van partijen. De schriftelijke uitspraak wordt naar beide partijen gestuurd. Uitspraken van de Commissie naar aanleiding van een klacht zijn openbaar.


Veel gezocht