Goed intern toezicht

Randvoorwaarden goed intern toezicht

De VTW heeft voor commissarissen die toezicht houden bij woningcorporaties een aantal belangrijke randvoorwaarden voor goed intern toezicht geformuleerd. Hiermee geeft zij de commissaris handvatten voor een goede invulling van de dagelijkse toezichtspraktijk.

De drie verschillende rollen van het interne toezicht – werkgever, toezichthouder en klankbord – worden helder gehanteerd. Het is belangrijk deze drie rollen goed van elkaar te kunnen onderscheiden en ook richting de bestuurder aan te geven vanuit welke rol opmerkingen worden gemaakt en vragen worden gesteld.

Meer informatie hierover:

De per 1 juli 2011 geactualiseerde en aangescherpte Governancecode woningcorporaties vormt de basis voor goed bestuur en toezicht.

Meer informatie hierover:

De door de VTW opgestelde criteria voor goed intern toezicht vormen de basis voor de werving en selectie van commissarissen, voor de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC en zijn onderdeel van de visitatiemethodiek 5.0.

Meer informatie hierover:

De werkgeversrol is adequaat ingevuld. Er is voldoende afstand van de raad van toezicht ten opzichte van de bestuurder en toch voldoende zicht op de corporatie.

Meer informatie hierover:

De profielen en deskundigheden, die onder andere worden gebruikt voor de werving en selectie van nieuwe toezichthouders en de herbenoeming van toezichthouders, zijn goed uitgebalanceerd en mede gebaseerd op de door de VTW opgestelde criteria voor goed intern toezicht.

Meer informatie hierover:

De cultuur in de raad van toezicht en het gedrag van de toezichthouders zijn zodanig dat sprake is van een open discussie en ruimte voor zelfreflectie.

Meer informatie hierover:

Er is een door de raad van toezicht goedgekeurd toezichts- en toetsingskader voor goed intern toezicht.

Meer informatie hierover:

De informatievoorziening is op orde en gekoppeld aan het toetsingskader.

Meer informatie hierover:

Het opdrachtgeverschap van de externe accountant is adequaat ingevuld.

Meer informatie hierover:

De raad van commissarissen is aanspreekbaar door de belanghouders.

Meer informatie hierover:

Een jaarlijkse en stevige zelfevaluatie, met regelmatig externe begeleiding.

Meer informatie hierover:


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie