Hulp bij een probleem in de RvC

Advies vragen

Wie?

In beginsel kunnen zowel individuele leden van een RvC als de RvC als collectief een advies vragen aan de adviesgroep bestuurlijke vraagstukken.

Waneer?

U kunt een advies vragen als sprake is van een probleem; een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een (dreigende) onenigheid of een misstand, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen en integriteitsproblemen bij een woningcorporatie en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is.

Indien individuele leden van de RvC te maken krijgen met een probleem hebben zij in beginsel de verplichting om dit probleem binnen de RvC aan de orde te stellen op de wijze zoals bepaald in de interne regelgeving van de betrokken woningcorporatie.
In geval van een verschil van inzicht tussen individuele commissaris(sen) die het probleem hebben geconstateerd en overige commissarissen kunnen de individuele commissarissen een advies vragen aan de adviesgroep bestuurlijke vraagstukken.

Hoe?

Als u een advies van de adviesgroep bestuurlijke braagstukken wenst over een probleem binnen de woningcorporatie waarvan u lid van de RvC bent, kunt u dit verzoek doen bij het externe meldpunt van de adviesgroep bestuurlijke vraagstukken. De ambtelijk secretaris, Nathalie Aalbers van Holland Van Gijzen advocaten is hiervoor aangewezen. Zij is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 18.00 uur en 's avonds/in het weekend na telefonische afspraak via e-mail.

Contactgegevens extern meldpunt adviesgroep bestuurlijke vraagstukken: 06 - 21251051 nathalie.aalbers@hollandlaw.nl

Binnen een week neemt de ambtelijk secretaris contact op over de verdere behandeling van uw verzoek. Hierbij worden afspraken gemaakt over de wijze van ondersteuning en de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Alle informatie die verband houdt met de verzoeker of de betrokken woningcorporatie wordt alleen door de adviesgroep bestuurlijke vraagstukken gebruikt om het verzoek te kunnen behandelen. De adviesgroep bestuurlijke vraagstukken zorgt ervoor dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzoeker ter beschikking wordt gesteld of vrijgegeven wordt aan derden.


Terug naar overzicht

Tags

VTW handreikingen
Toezicht met passie - een beweging