Hulp bij een probleem in de RvC

Adviesgroep bestuurlijke vraagstukken

De VTW heeft per 1 januari 2011 de adviesgroep bestuurlijke vraagstukken in het leven geroepen, die onafhankelijk van de VTW opereert. De adviesgroep, onder voorzitterschap van prof. dr. Jaap van Manen RA, heeft onder meer ten doel het met raad ondersteunen van de RvC van een woningcorporatie of van een individueel RvC-lid wanneer zij een vermoeden van een onenigheid of misstand constateren.

Doel

De naam adviesgroep bestuurlijke vraagstukken geeft aan dat de taakstelling breder is dan uitsluitend integriteitsvraagstukken. Het doel van de adviesgroep is tweeledig:

  • Het met raad ondersteunen van (individuele) commissarissen bij woningcorporaties wanneer zij een vermoeden van een (dreigende) onenigheid of een misstand, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen en integriteitsproblemen constateren bij de woningcorporatie waar zij commissaris zijn.
  • Het fungeren als een kennisplatform voor integriteitsproblemen bij woningcorporaties zowel met betrekking tot (individuele) commissarissen als met betrekking tot woningcorporaties.

De adviesgroep bestuurlijke vraagstukken fungeert onafhankelijk van de VTW, zodat geen verantwoording aan het bestuur dan wel de directeur van de VTW dient te worden afgelegd.

Voor de adviesgroep bestuurlijke vraagstukken zijn een protocolreglement en algemene profielschets opgesteld.

Laagdrempelige toegang op basis van vertrouwelijkheid

De VTW heeft met het instellen van de adviesgroep bestuurlijke vraagstukken bewust een mogelijkheid gecreëerd voor commissarissen om in volstrekte vertrouwelijkheid dilemma’s en gevoelige dossiers te kunnen bespreken. De toegang is laagdrempelig en aan de adviesaanvraag zijn geen kosten verbonden. De leden hebben verstand van zaken en beschikken over ervaring. Zij zijn vertrouwenspersoon voor commissarissen die zich melden.

Samenstelling

De adviesgroep bestuurlijke vraagstukken bestaat uit vijf deskundigen. Deze hebben elk op hun eigen terrein verstand van de woningcorporatiesector en beschikken over ruime ervaring. De samenstelling is als volgt:

  • dhr. prof. dr. Jaap van Manen RA: Voorzitter (kennis omtrent governance)
  • mw. dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk: Lid (kennis van integriteit en van ethische vraagstukken)
  • dhr. prof. dr. ir. Jan van der Schaar: Lid (technisch inhoudelijke kennis van de woningcorporatiebranche)
  • dhr. Martin Verwoert: Lid (kennis van vastgoed)
  • dhr. prof. mr. Huub Willems: Lid (kennis van governance en strafrecht)

Klik hier voor een verkort CV van de leden. Lees de interviews met de leden Jaap van Manen, Jan van der Schaar, Martin Verwoert, Huub Willems.

Mw. mr. Nathalie Aalbers van Holland Van Gijzen advocaten is door de adviesgroep bestuurlijke vraagstukken aangewezen als ambtelijk secretaris.

Lees het jaarverslag 2014 en het jaarverslag 2015

Lees verder hoe u advies kunt vragen


Terug naar overzicht

Tags

VTW handreikingen
Toezicht met passie - een beweging