Hulp bij een probleem in de RvC

Commissarissenpool

De VTW heeft een Commissarissenpool ingesteld, bestaande uit geschikte leden die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich kunnen nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de RvC, zo spoedig mogelijk kunnen voorzien in de benoeming van een voltallige RvC.

Ontstentenis en belet
Met ontstentenis wordt bedoeld dat de commissarissen hun taak blijvend niet kunnen vervullen (bijvoorbeeld door overlijden). Belet ziet op de situatie dat commissarissen tijdelijk hun taak niet kunnen of mogen vervullen (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap, of onverenigbaarheid).

Op grond artikel 15 lid 3 [voetnoot 1] van de (model)statuten, dient de RvC jaarlijks in zijn vergadering twee personen aan te wijzen die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de RvC, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige RvC.

Door als RvC te verwijzen naar de Commissarissenpool van de VTW is in de opvatting van de Autoriteit wonen sprake van naleving van de belet- en ontstentenisregeling in de (model)statuten.

Voorwaarden deelname
De Commissarissenpool bestaat uit commissarissen die lid zijn van de VTW en voldoen aan onderstaande vier voorwaarden:

  1. beschikken over minimaal één positieve zienswijze van de minister
  2. minimaal vier jaar ervaring hebben als toezichthouder/commissaris
  3. ervaring hebben met werving en selectie en/of als lid van de remuneratiecommissie
  4. ervaring hebben in crisissituaties

Werkwijze
Indien bij een corporatie sprake is van ontstentenis of belet van een RvC kan via de VTW een profielschets worden gestuurd naar de deelnemers aan de Commissarissenpool. Deze kunnen hun CV en motivatie opsturen naar de corporatie die vervolgens twee personen selecteert.

Geen toets geschiktheid en betrouwbaarheid
Omdat geen sprake is van ‘benoemen’ maar van 'waarnemen', is geen melding nodig bij de Aw voor een zienswijze van de minister. Wel dienen de commissarissen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan commissarissen. Dit betekent o.a. dat onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de RvC voorkomen moeten worden. Meer informatie over onverenigbaarheden 

NB Zodra sprake is van een (al dan niet tijdelijke) ‘benoeming’ van een commissaris of interim-commissaris is een zienswijze van de minister nodig en dient een procedure geschiktheid en betrouwbaarheid te worden opgestart.

Deelnemen
Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u deelnemen aan de Commissarissenpool? Ga via Leden Login naar de pagina 'Mijn gegevens'. Vink JA aan bij 'Deelname Commissarissenpool' onder 'Mijn gegevens'. 

[Voetnoot 1]: Artikel 15 lid 3 van de (model)statuten geeft invulling aan artikel 30 lid 11 van de Woningwet die bepaalt dat de statuten voorschriften dient te bevatten over de wijze waarop voorlopig in de Raad van Commissarissen wordt voorzien ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen.

Artikel 15 lid 3 (model)statuten luidt als volgt: “De Raad van Commissarissen wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering van het kalenderjaar twee personen van buiten zijn kring aan die ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De door de Raad van Commissarissen aan te wijzen personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan commissarissen van de stichting. Indien de aangewezen personen niet in staat zijn om in voorkomend geval tijdelijk de functie van commissaris op zich te nemen, verzoekt de stichting de rechtbank om twee personen als commissaris aan te wijzen.”


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid