Thema's

Bezoldiging bestuur

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT stelt een wettelijk maximum aan de bezoldiging van bestuurders en hoogst leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector en bevat regels over het openbaar maken van de bezoldiging.

Woningcorporaties vallen in het strengste regime. Daarbij mag de bezoldiging niet uitstijgen boven een maximumnorm van 130 procent van een ministersalaris. Dit maximum is per 1 januari 2015 verlaagd naar 100 procent, via de Wet Verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2). Dit verlaagde maximum geldt voor de corporatiesector eerst per 1 januari 2016.

U kunt de WNT hier bekijken.

Regeling kalender 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is de bezoldiging van topfunctionarissen bij woningcorporaties verder gemaximeerd door de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014, de zogeheten Blok-staffel. Deze staffel kent een klassenindeling op grond van het aantal verhuureenheden van de corporatie en de grootte van de gemeente waar het grootste deel van het woningbezit gelegen is. De staffel 2014 vervangt de staffel 2013 die door de Rechtbank Den Haag op 30 oktober 2013 buiten toepassing is verklaard.

Regeling kalenderjaar 2015

Conform het overgangsrecht van de WNT2 is ook voor 2015 de Regeling voor het kalenderjaar 2014 van toepassing. Dit geldt ook voor de bovenkant van de schaalindeling. Voor bezoldigingsklasse J zal de norm van € 230.434 blijven gelden. Lees de brief hierover van minister Blok aan de Tweede Kamer.

Regeling kalenderjaar 2016

De Regeling voor het kalenderjaar 2016 is in november 2015 vastgesteld door de minister voor Wonen en Rijksdienst. Op basis van het voorstel van de VTW en NVBW zijn de bovenste drie klassen H, I en J van de huidige staffel samengevoegd tot één klasse waarvoor het verlaagde bezoldigingsmaximum van de WNT2 geldt, zijnde € 179.000. De bestaande bezoldigingsklassen A t/m G blijven ongewijzigd, wel zijn de maximumbedragen per bezoldigingsklasse geïndexeerd.

Regeling kalenderjaar 2017

De Regeling voor het kalenderjaar 2017 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. De bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2017 € 181.000.

NB De jaarsalarissen in de Tabel met indicatieve bedragen bruto beloningen behorend bij bezoldigingsmaximum per klasse voor het jaar 2017 zoals opgenomen in de Regeling van 23 november 2016, zijn vanaf C te hoog a.g.v. rekenfouten. Bekijk hier de door Axyos berekende indicatieve bedragen bruto beloningen.

Regeling kalenderjaar 2018

De Regeling voor het kalenderjaar 2018 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. De bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2018 € 187.000.

Bepalen toepasselijke maximum WNT-staffel

Eerst moet worden vastgesteld in welke bezoldigingsklasse de corporatie valt (tabel op pagina 3 van de regeling), aan de hand van het aantal vhe van de corporatie en het inwonertal van de gemeente waar de corporatie minimaal 20% van haar bezit heeft of waar de corporatie het grootste deel van haar bezit heeft. Vervolgens kan worden bepaald wat het voor de betreffende bezoldigingsklasse bijbehorend bezoldigingsmaximum van de bestuurder is (staffel op pagina 1 van de regeling).

Berekenen WNT-bezoldiging

Bekijk de notitie over het berekenen van de WNT-bezoldiging voor het maken van (nieuwe) beloningsafspraken met een bestuurder die Axyos WNT Advies op verzoek van de VTW heeft opgesteld. De in maart 2015 geactualiseerde handleiding houdt rekening met de werkkostenregeling die per 1 januari 2015 verplicht geldt. Het werkgeversaandeel premie vroegpensioen OVP/VPL valt onder ''voorzieningen voor beloningen betaalbaar op termijn'' en dient dus tot de WNT-bezoldiging te worden gerekend.

Bezoldiging topfunctionarissen niet in dienstbetrekking

De beloning voor een interim-opdracht is per 1 januari 2017 gemaximeerd op € 24.500 per maand voor de eerste 6 kalendermaanden en € 18.500 per maand voor de 7e t/m de 12e kalendermaand  (was per 1 januari 2016 respectievelijk € 24.000 en € 18.000 per maand). Voor een interim-opdracht van een jaar is de maximum bezoldiging € 258.000. Dit is ongeveer 40% hoger dan de algemene WNT-norm. Daarnaast is het uurtarief de eerste 12 maanden gemaximeerd op € 176 (was per 1 januari 2016 € 175). De bedragen en uren mogen vrij worden verdeeld over de maanden, het normbedrag voor de gehele opdracht mag niet worden overschreden.

Vanaf de 13e maand geldt het voor de instelling het toepasselijke maximum(jaar)bedrag van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. 

De definitie van bezoldiging voor functionarissen niet in dienstbetrekking is per 1 januari 2016 aangescherpt. De bezoldiging wordt berekend inclusief de kosten die in rekening worden gebracht voor werving, selectie, begeleiding en bureaukosten, maar exclusief btw.

Tot en met 2015 werd de sectornorm vanaf de start van de opdracht toegepast voor alle opdrachten met een looptijd langer dan 6 maanden. Vanaf 2016 zijn dus ook de opdrachten korter dan 6 maanden genormeerd, maar wordt tegelijkertijd een aanzienlijk hogere norm toegepast. De regelgeving kan ook worden toegepast voor het inlenen van topfunctionarissen in concernverband. Voor lopende opdrachten per 1 januari 2016 is overgangsrecht van toepassing.

Overgangsrecht WNT

Voor corporatiebestuurders op wie de overgangsregeling van toepassing is heeft het ministerie van BZK een rekentool afbouw overgangsrecht WNT geïntroduceerd. Deze geeft voor individuele gevallen inzicht in de aanvang, duur en wijze van afbouw van de bezoldiging conform het overgangsrecht van de Wet normering topinkomens.
Het gaat om de periode na afloop van de vier jaren waarin bestaande bezoldigingsafspraken worden gerespecteerd. 

Vragen over de WNT

Meer informatie over de WNT vindt u op http://www.topinkomens.nl/. Hier kunt u ook terecht met vragen. U kunt uw vragen natuurlijk ook aan het VTW-bureau stellen (T 030 25 25 785).


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht op duurzaamheid
Toezicht met passie