Wet- en regelgeving

Wet Normering Topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT stelt een wettelijk maximum aan de bezoldiging van bestuurders en hoogst leidinggevenden (i.e. iedereen die leiding geeft aan een gehele (semi-)publieke organisatie) in de publieke en semipublieke sector en bevat regels over het openbaar maken van de bezoldiging. Woningcorporaties vallen in het strengste regime. Daarbij mag de bezoldiging niet uitstijgen boven een maximumnorm van 130 procent van een ministersalaris. Dit maximum is per 1 januari 2015 verlaagd naar 100 procent, via de Wet Verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2). Dit verlaagde maximum geldt voor de corporatiesector eerst per 1 januari 2016.

U kunt de WNT hier bekijken.

Met ingang van 1 januari 2014 is de bezoldiging van topfunctionarissen bij woningcorporaties verder gemaximeerd door de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014.

Conform het overgangsrecht van de WNT2 is ook voor 2015 de Regeling voor het kalenderjaar 2014 van toepassing. Dit geldt ook voor de bovenkant van de schaalindeling. Voor bezoldigingsklasse J zal de norm van € 230.434 blijven gelden. Lees de brief hierover van minister Blok aan de Tweede Kamer.

In de Regeling voor het kalenderjaar 2016 zijn de bovenste drie klassen H, I en J samengevoegd tot één klasse waarvoor het verlaagde bezoldigingsmaximum van de WNT2 geldt, zijnde € 179.000. De bezoldigingsklassen A t/m G zijn ongewijzigd, wel zijn de maximumbedragen per bezoldigingsklasse geïndexeerd.

De Regeling voor het kalenderjaar 2017 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. De bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2017 € 181.000.

NB De jaarsalarissen in de Tabel met indicatieve bedragen bruto beloningen behorend bij bezoldigingsmaximum per klasse voor het jaar 2017 zoals opgenomen in de Regeling van 23 november 2016, zijn vanaf C te hoog a.g.v. rekenfouten. Bekijk hier de door Axyos berekende indicatieve bedragen bruto beloningen.

De Regeling voor het kalenderjaar 2018 is aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. De bezoldigingsmaximum voor de WNT en de hoogste bezoldigingsklasse H van de Regeling, bedraagt per 1 januari 2018 € 187.000.

WNT voor alle medewerkers

Het kabinet Rutte 3 heeft het 'Wetsontwerp uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar andere werknemers dan topfunctionarissen' ingetrokken. Hiermee is het plan om de WNT ook voor niet-topfunctionarissen te laten gelden van de baan. 

Overgangsrecht WNT

Voor corporatiebestuurders op wie de overgangsregeling van toepassing is heeft het ministerie van BZK een rekentool afbouw overgangsrecht WNT geïntroduceerd. Deze geeft voor individuele gevallen inzicht in de aanvang, duur en wijze van afbouw van de bezoldiging conform het overgangsrecht van de Wet normering topinkomens.
Het gaat om de periode na afloop van de vier jaren waarin bestaande bezoldigingsafspraken worden gerespecteerd. 

Vragen over de WNT

Meer informatie over de WNT vindt u op http://www.topinkomens.nl/. Hier kunt u ook terecht met vragen. Deze kunt u natuurlijk ook aan het VTW-bureau stellen (T 030 25 25 784).


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht op duurzaamheid
Toezicht met passie