Fiscale aspecten

Met ingang van 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris komen te vervallen. Deze wijziging van de Wet op de loonbelasting is een indirect gevolg van de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). De fictieve dienstbetrekking kon per 1 mei 2016 al optioneel achterwege worden gelaten.

Hoofdregel

Per 1 januari 2017 geldt als hoofdregel dat een commissaris buiten de loonadministratie om moet worden uitbetaald. Wanneer de commissaris en de instelling waarop zij toezicht houden dit wensen, kan onder voorwaarden ook na 1 januari 2017 alsnog via de loonadministratie worden uitbetaald (opting-in). De instelling houdt dan loonheffing en de Zvw-bijdrage in.

Bekijk het door Deloitte opgestelde stroomschema voor de vraag hoe de uitbetaling van de vergoeding voor toezichthoudende werkzaamheden administratief kan worden verwerkt, rekening houdend met de diverse fiscale aspecten per 1 januari 2017.

Bekijk het stroomschema met met bijbehorende toelichtingen en bijlagen

Discussie over btw-ondernemerschap commissaris

Op 13 juni 2019 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de werkzaamheden die een commissaris verricht voor een stichting niet leiden tot het btw-ondernemerschap. Het Hof Den Bosch had het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld over de vraag of een commissaris als btw-ondernemer kan worden aangemerkt. Zie ook: bericht in VTW-nieuwsbrief 21 juni en de antwoorden van de Staatssecretaris Financiën.

Gevolgen voor commissarissen
De verwachting is dat op basis van deze uitspraak van het Hof van Justitie veel commissarissen van woningcorporaties niet (meer) als ondernemer voor de btw kwalificeren en niet langer btw in rekening hoeven te brengen aan de woningcorporatie. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de individuele situatie van de commissaris.  

Totdat er meer duidelijkheid is adviseert de VTW haar leden om er praktisch en ook voorzichtig in te staan. Dat wil zeggen wél btw-aangifte voldoen (en dus btw in rekening brengen aan de corporatie), maar bezwaar maken tegen de voldoening op aangifte. De woningcorporatie kan de btw in aftrek brengen (pro rata) en bij een eventuele creditfactuur deze aftrek weer corrigeren.  

Als de Belastingdienst op het bezwaar beslist dat de commissaris geen btw-ondernemer meer is voor zijn commissariaatswerk, ontvangt de commissaris de btw terug van de Belastingdienst. De commissaris (bij opting in: de corporatie) stuurt dan een creditfactuur voor het bedrag aan btw dat onterecht is gefactureerd voor zijn commissariaatswerk. NB Indien de commissaris btw terug ontvangt van de Belastingdienst en deze niet terug betaalt aan de woningcorporatie moet rekening gehouden worden met eventuele andere gevolgen (bijvoorbeeld voor de WNT).

Bezwaar maken
Bij het bezwaar tegen de voldoening op aangifte gaat het om de eerstvolgende aangifte, na de uitspraak van het HvJ op 13 juli 2019, waar de termijn voor het maken van bezwaar nog open staat. Mochten er nog andere tijdvakken openstaan (bijvoorbeeld omdat om andere redenen bezwaar is gemaakt tegen de btw-aangifte) dan kan voor die tijdvakken dit standpunt mogelijk ook nog worden ingenomen.  

Indien de aangifte resulteert in een te betalen bedrag, dan moet het bezwaar zijn ingediend binnen een termijn van 6 weken die start de dag nadat de btw is betaald. Indien de aangifte resulteert in een teruggaaf dan moet het bezwaar zijn ingediend binnen een termijn van 6 weken die start de dag na de dagtekening van de teruggaafbeschikking.   

Aangezien commissarissen veelal onder MKB vallen en daardoor geen vast contactpersoon hebben, kan het per post te versturen bezwaar gericht worden aan 'de afdeling omzetbelasting'.  

Als een commissaris die zijn commissariaatswerk factureert vanuit zijn BV waarin ook nog andere btw-plichtige ondernemingsactiviteiten worden verricht bezwaar wil maken, dient dit door de BV te gebeuren. Het is raadzaam om in het bezwaarschrift op te nemen dat het bezwaar alleen ziet op de commissariaatswerkzaamheden en niet op de overige btw-plichtige ondernemingsactiviteiten. 

De uiteindelijke afweging om bezwaar te maken of om geen bezwaar te maken en het beleid van de belastingdienst/staatssecretaris af te wachten, is een individuele afweging die afhangt van de specifieke situatie. Het is verstandig om bij deze afweging, in overleg te treden met de woningcorporatie.

Kleine ondernemersregeling

Per 1 januari 2020 wijzigt de kleine ondernemersregeling. Meer informatie hierover vindt u in de notitie die VTW in juni 2019 per mail aan haar leden heeft gestuurd n.a.v. de uitspraak van het HvJ (zie download onder). Hierin is ook de huidige en nieuwe kleine ondernemersregeling betrokken.

Links en downloads


Veel gezocht