Fiscale aspecten

Met ingang van 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris komen te vervallen. Deze wijziging van de Wet op de loonbelasting is een indirect gevolg van de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). De fictieve dienstbetrekking kon per 1 mei 2016 al optioneel achterwege worden gelaten.

Hoofdregel

Per 1 januari 2017 geldt als hoofdregel dat een commissaris buiten de loonadministratie om moet worden uitbetaald. Wanneer de commissaris en de instelling waarop zij toezicht houden dit wensen, kan onder voorwaarden ook na 1 januari 2017 alsnog via de loonadministratie worden uitbetaald (opting-in). De instelling houdt dan loonheffing en de Zvw-bijdrage in.

Bekijk het door Deloitte opgestelde stroomschema voor de vraag hoe de uitbetaling van de vergoeding voor toezichthoudende werkzaamheden administratief kan worden verwerkt, rekening houdend met de diverse fiscale aspecten per 1 januari 2017.

Bekijk het stroomschema met met bijbehorende toelichtingen en bijlagen

Bekijk de website http://www.btwcommissaris.nl voor nog meer praktische antwoorden op vragen rond BTW, Wet DBA en commissarissenbeloning.

UPDATE (oktober 2018): 
Het kabinet heeft een voorstel gedaan om de kleineondernemingsregeling (KOR) voor de btw te moderniseren. Hiermee wordt gestreefd naar een vereenvoudiging, met als doel om de administratieve lasten te verminderen. Deze wijziging leidt er onder andere toe dat commissarissen vaker gebruik zullen kunnen maken van de KOR en zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. 
De VTW zal haar leden in 2019 over de inhoud van de wijziging informeren en handvatten bieden om als commissaris en RvC een afgewogen keuze te maken. De VTW doet dit in nauwe samenwerking met Mark van der Wielen van Deloitte. Zie ook het bericht in de e-NIEUWS.

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie