Fiscale aspecten

Met ingang van 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris komen te vervallen. Deze wijziging van de Wet op de loonbelasting is een indirect gevolg van de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). De fictieve dienstbetrekking kon per 1 mei 2016 al optioneel achterwege worden gelaten.

Hoofdregel

Per 1 januari 2017 geldt als hoofdregel dat een commissaris buiten de loonadministratie om moet worden uitbetaald. Wanneer de commissaris en de instelling waarop zij toezicht houden dit wensen, kan onder voorwaarden ook na 1 januari 2017 alsnog via de loonadministratie worden uitbetaald (opting-in). De instelling houdt dan loonheffing en de Zvw-bijdrage in.

Bekijk het door Deloitte opgestelde stroomschema voor de vraag hoe de uitbetaling van de vergoeding voor toezichthoudende werkzaamheden administratief kan worden verwerkt, rekening houdend met de diverse fiscale aspecten per 1 januari 2017.

Bekijk het stroomschema met met bijbehorende toelichtingen en bijlagen

Discussie over btw-ondernemerschap commissaris

Op 13 juni 2019 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de werkzaamheden die een commissaris verricht voor een stichting niet leiden tot het btw-ondernemerschap. Het Hof Den Bosch had het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld over de vraag of een commissaris als btw-ondernemer kan worden aangemerkt. Zie ook: bericht in VTW-nieuwsbrief 21 juni en de antwoorden van de Staatssecretaris Financiën.

Gevolgen voor commissarissen
De verwachting is dat op basis van deze uitspraak van het Hof van Justitie veel commissarissen van woningcorporaties niet (meer) als ondernemer voor de btw kwalificeren en niet langer btw in rekening hoeven te brengen aan de woningcorporatie. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de individuele situatie van de commissaris.  

Totdat er meer duidelijkheid is adviseert de VTW haar leden om er praktisch en ook voorzichtig in te staan. Dat wil zeggen wél btw-aangifte voldoen (en dus btw in rekening brengen aan de corporatie), maar bezwaar maken tegen de voldoening op aangifte. De commissaris krijgt de btw terug als het bezwaar door de Belastingdienst wordt toegewezen. De commissaris zal dan veelal de btw via een creditfactuur moeten terugbetalen aan de corporatie (vanwege de VTW-beroepsregel en WNT die uitgaan van exclusief btw).

Bekijk de notitie die VTW in juni per mail heeft gestuurd n.a.v. de uitspraak van het HvJ en die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met Deloitte. Hierin is ook de huidige en nieuwe kleine ondernemersregeling betrokken. Klik hier voor het model bezwaarschrift.

Links

Bekijk de website http://www.btwcommissaris.nl voor nog meer praktische antwoorden op vragen rond BTW, Wet DBA en commissarissenbeloning.

Veel gezocht