Fiscale aspecten

Met ingang van 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris komen te vervallen. Deze wijziging van de Wet op de loonbelasting is een indirect gevolg van de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). De fictieve dienstbetrekking kon per 1 mei 2016 al optioneel achterwege worden gelaten.

Hoofdregel

Per 1 januari 2017 geldt als hoofdregel dat een commissaris buiten de loonadministratie om moet worden uitbetaald. Wanneer de commissaris en de instelling waarop zij toezicht houden dit wensen, kan onder voorwaarden ook na 1 januari 2017 alsnog via de loonadministratie worden uitbetaald (opting-in). De instelling houdt dan loonheffing en de Zvw-bijdrage in.

Bekijk het door Deloitte opgestelde stroomschema voor de vraag hoe de uitbetaling van de vergoeding voor toezichthoudende werkzaamheden administratief kan worden verwerkt, rekening houdend met de diverse fiscale aspecten per 1 januari 2017.

Bekijk het stroomschema met met bijbehorende toelichtingen en bijlagen

Discussie over btw-ondernemerschap commissaris

Op 13 juni 2019 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de werkzaamheden die een commissaris verricht voor een stichting niet leiden tot het btw-ondernemerschap. Het Hof Den Bosch had het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld over de vraag of een commissaris als btw-ondernemer kan worden aangemerkt. Zie ook: nieuwsbericht van 20 juni en de antwoorden van de Staatssecretaris Financiën.

Gevolgen voor commissarissen
De verwachting is dat op basis van deze uitspraak van het Hof van Justitie veel commissarissen van woningcorporaties niet (meer) als ondernemer voor de btw kwalificeren en niet langer btw in rekening hoeven te brengen aan de woningcorporatie. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de individuele situatie van de commissaris.  

Totdat er meer duidelijkheid is adviseert de VTW haar leden om er praktisch en ook voorzichtig in te staan. Dat wil zeggen wél btw-aangifte voldoen (en dus btw in rekening brengen aan de corporatie), maar bezwaar maken tegen de voldoening op aangifte. De woningcorporatie kan de btw in aftrek brengen (pro rata) en bij een eventuele creditfactuur deze aftrek weer corrigeren.  

Als de Belastingdienst op het bezwaar beslist dat de commissaris geen btw-ondernemer meer is voor zijn commissariaatswerk, ontvangt de commissaris de btw terug van de Belastingdienst. De commissaris (bij self-billing: de corporatie) stuurt dan een creditfactuur voor het bedrag aan btw dat onterecht is gefactureerd voor zijn commissariaatswerk. NB Indien de commissaris btw terug ontvangt van de Belastingdienst en deze niet terug betaalt aan de woningcorporatie moet rekening gehouden worden met eventuele andere gevolgen (bijvoorbeeld voor de WNT).

Bezwaar maken
Bij het bezwaar tegen de voldoening op aangifte gaat het om de eerstvolgende aangifte, na de uitspraak van het HvJ op 13 juli 2019, waar de termijn voor het maken van bezwaar nog open staat. Mochten er nog andere tijdvakken openstaan (bijvoorbeeld omdat om andere redenen bezwaar is gemaakt tegen de btw-aangifte) dan kan voor die tijdvakken dit standpunt mogelijk ook nog worden ingenomen.  

Indien de aangifte resulteert in een te betalen bedrag, dan moet het bezwaar zijn ingediend binnen een termijn van 6 weken die start de dag nadat de btw is betaald. Indien de aangifte resulteert in een teruggaaf dan moet het bezwaar zijn ingediend binnen een termijn van 6 weken die start de dag na de dagtekening van de teruggaafbeschikking.   

Aangezien commissarissen veelal onder MKB vallen en daardoor geen vast contactpersoon hebben, kan het per post te versturen bezwaar gericht worden aan 'de afdeling omzetbelasting'.  

Als een commissaris, die zijn commissariaatswerk factureert vanuit zijn BV waarin ook nog andere btw-plichtige ondernemingsactiviteiten worden verricht, bezwaar wil maken dient dit door de BV te gebeuren. Het is raadzaam om in het bezwaarschrift op te nemen dat het bezwaar alleen ziet op de commissariaatswerkzaamheden en niet op de overige btw-plichtige ondernemingsactiviteiten. 

De uiteindelijke afweging om bezwaar te maken of om geen bezwaar te maken en het beleid van de belastingdienst/staatssecretaris af te wachten, is een individuele afweging die afhangt van de specifieke situatie. Het is verstandig om bij deze afweging, in overleg te treden met de woningcorporatie.

Gevolgen voor nieuwe commissarissen 
Een nieuwe commissaris waarbij de situatie identiek is aan die van bovengenoemde procedure bij het Hof van Justitie is, in de optiek van de VTW en Deloitte géén ondernemer voor de btw voor wat betreft zijn/haar toezichthoudende werkzaamheden bij de corporatie. De commissaris hoeft in dat geval dan geen btw-nummer aan te vragen, geen btw te berekenen, geen aangifte btw in te dienen etc. 

Als een nieuwe commissaris toch graag een bevestiging van dit standpunt van de Belastingdienst wil, dan zijn er twee mogelijkheden. Bij 1. vindt naar naar verwachting vindt een uitgebreidere inhoudelijke beoordeling door de Belastingdienst plaats dan bij 2. maar duurt de afhandeling langer.

  1. Vooraf afstemmen met de Belastingdienst: De commissaris maakt een brief o.b.v. het model bezwaarschrift  (zie onder bij Links) waarbij ‘bezwaar maken’ wordt vervangen door ‘graag vooraf afstemming over mijn btw-positie’. En stuurt de brief naar het belastingkantoor waar de commissaris onder valt, gericht aan de afdeling ‘Omzetbelasting’. 
  2. Formulier opgaaf startende onderneming invullen en toesturen: De Belastingdienst beoordeelt op basis van dit formulier voor welke belastingmiddelen de betreffende persoon geregistreerd wordt. Bij de aard van de onderneming dient de commissaris een toelichting te geven waaruit de Belastingdienst kan concluderen dat geen sprake is van ondernemerschap voor de btw. Omdat het geven van onderbouwing/toelichting via dit formulier beperkt is en sprake is van gestandaardiseerde processen is de inhoudelijke beoordeling door de Belastingdienst waarschijnlijk beperkter.

Kleine ondernemersregeling per 2020

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe vereenvoudigde kleineondernemersregeling (KOR) in werking. U kunt u zich hiervoor aanmelden via de site van de Belastingdienst

In de notitie die VTW in juni 2019 per mail aan haar leden heeft gestuurd n.a.v. de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de werkzaamheden die een commissaris verricht voor een stichting niet leiden tot het btw-ondernemerschap, wordt ook op de nieuwe KOR ingegaan. Zie voor meer informatie ook de website www.btwcommissaris.nl met een situatie/actie schema.

De nieuwe KOR geldt voor alle in Nederland gevestigde btw-ondernemers ongeacht rechtsvorm (dus ook voor rechtspersonen zoals een BV, stichting of vereniging) met een omzet tot maximaal € 20.000 per kalenderjaar die zich voor de nieuwe KOR hebben aangemeld. 

Kiest u er als commissaris voor de nieuwe KOR toe te passen, dan:

  • Hoeft u geen btw te berekenen over de vergoeding die u in rekening brengt;
  • Mag u geen btw op kosten in aftrek brengen die aan u in rekening worden gebracht in het kader van uw werkzaamheden als btw-ondernemer;
  • Verminderen uw administratieve lasten omdat u wordt ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen zoals het sturen van facturen;
  • Nemen de kosten voor de corporatie af omdat het voor de corporatie niet mogelijk is om de volledige btw die aan haar in rekening is gebracht in aftrek te brengen

Zie ook het artikel in de Nieuwsbrief van 15 november 2019.

Links en downloads


Veel gezocht