Geschiktheidsmatrix

Commissarissen moeten volgens de Woningwet 2015 aan bepaalde deskundigheidseisen voldoen. Bij een melding van een voorgenomen (her)benoeming van een commissaris (G&B toets), wordt in de Geschiktheidsmatrix tot uitdrukking gebracht welke kennis, vaardigheden en specialisaties in welke mate aanwezig zijn. Hierbij gaat het om onderstaande kennisgebieden. Idealiter zijn in de RvC kennis en vaardigheden op alle terreinen aanwezig.

Governanance

Bijvoorbeeld:

 • heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
 • heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder;
 • is actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
 • heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
 • heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

Volkshuisvestelijk

Bijvoorbeeld:

 • kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb-niet-daeb e.d.);
 • ervaring met besturen van of toezicht houden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling;
 • kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken;
 • kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
 • kennis van de (lokale) woningmarkt;
 • kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
 • kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

Vastgoedontwikkeling en -beheer

Bijvoorbeeld:

 • heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
 • heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
 • heeft kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudsystematiek bij woningcorporaties.

Financiën en control

Bijvoorbeeld:

 • kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
 • kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen;
 • in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s ;
 • kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • kennis van waarderingsmethoden vastgoed.

Juridische zaken

Bijvoorbeeld:

 • kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
 • kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
 • kennis van statuten/reglementen.

Overig

Bijvoorbeeld:

 • Heeft andere relevante kennis en ervaring.

Veel gezocht