Honorering 2020

De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. Alleen in de hoogste klasse van de beroepsregel is het bezoldigingsmaximum gelijk aan het voor commissarissen geldende wettelijke bezoldigingsmaximum. De beroepsregel is per 2017 op een aantal punten gewijzigd. Onder meer is bepaald dat de maximum bezoldigingsbedragen ieder jaar automatisch worden aangepast o.b.v. de jaarlijkse indexering van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (Regeling/Staffel). In 2018 is de beroepsregel geëvalueerd en besloten deze voor het jaar 2019 te handhaven.

Bekijk de Beroepsregel 2015/2016 en Beroepsregel 2017 (voor meer informatie over de wijzigingen t.o.v. 2015/2016 zie de oplegnotitie). NB Het VTW-bestuur heeft in mei 2020 besloten tot een toelichting op de Beroepsregel. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen van leden over de honorering van de vicevoorzitter, die naar voren zijn gekomen bij monitoring van de naleving van de VTW-Beroepsregel in het jaar 2018. De toelichting luidt: Voor een voorzitter is het bezoldigingsmaximum op grond van de Beroepsregel het toepasselijke maximum van de Beroepsregel dat geldt voor ‘Voorzitter’. Voor een vicevoorzitter en overige leden is dit het toepasselijke maximum van de Beroepsregel dat geldt voor ‘Lid’. 
Op grond van de Beroepsregel kan een vicevoorzitter een hogere bezoldiging ontvangen dan overige leden, maar nooit hoger dan het toepasselijke maximum van de Beroepsregel dat geldt voor ‘Lid’, als wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

 1. De rol van de vicevoorzitter is zwaarder ingevuld; deze verlicht het werk van de voorzitter substantieel en neemt een deel van het werk van de voorzitter over.
 2. De bezoldiging van de voorzitter ligt onder het toepasselijke maximum van de Beroepsregel dat geldt voor ‘Voorzitter’.

Maxima Beroepsregel per 2020

De indexering van de bezoldigingsmaxima voor 2020 in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting leidt tot een verruiming van de bezoldigingsmaxima in de Beroepsregel voor commissarissen. In onderstaande tabel vindt u de bezoldigingsmaxima voor 2020.

Tabel: maximum bedragen Beroepsregel (vetgedrukt) en WNT per 2020

De (bezoldigings)klasse die geldt voor de commissaris is dezelfde klasse die, op grond van de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting, geldt voor de corporatie met uitzondering van klasse I en J. De Regeling kent geen klasse I en J (meer). Bekijk de nadere uitleg indeling bezoldigingsklassen Beroepsregel

Bekijk de maxima Beroepsregel 2019 en maxima Beroepsregel 2018

Waarom een aparte beroepsregel

Per 2015 zijn de maximumbezoldigingspercentages voor commissarissen in de WNT verhoogd. Voor een RvC-lid: van 5% naar 10% van het algemene WNT-bezoldigingsmaximum en voor een RvC-voorzitter: van 7,5% naar 15%. Tegelijkertijd is per 2015 het algemene WNT-bezoldigingsmaximum verlaagd van €230.474 naar €178.000.
Deze twee wijzigingen leidden per saldo tot een verruiming van de maximale bezoldiging voor commissarissen met ruim 54% per 2015 t.o.v. 2014. Een verruiming waarvoor de VTW zich destijds ook sterk heeft gemaakt in de richting van BZK en de politiek.

Omdat voor corporaties de sectorale Regeling/Staffel geldt, leidde bovenstaande wijzigingen voor corporatiecommissarissen tot een verruiming van de maximale bezoldiging met 100% per 2015 t.o.v. 2014. 

Voor de VTW was dit reden om per 2015 de beroepsregel in te voeren. Uitgangspunt hierbij was: “Recht doen aan de intentie van de WNT om commissarissen substantieel beter te belonen - omdat toezichthouden steeds professioneler wordt en de laatste jaren meer tijd vergt, de risico’s groter zijn geworden en de eisen veel strenger - en tegelijkertijd het voorkomen van de mogelijkheid de bezoldiging excessief te verhogen.”
De beroepsregel verhoogde het bezoldigingsmaximum van commissarissen in klassen A-J per 2015 met 54%, zoals de WNT het bedoeld had.

Toen de minister per 2016 de klassen I en J in de Blok-staffel samengevoegde met H en H aftopte op het (verlaagde) algemene bezoldigingsmaximum, is dit niet doorgevoerd in de beroepsregel. Dit was ook niet nodig omdat de bezoldigingsmaxima in klassen I en J op of onder het voor commissarissen geldende wettelijke bezoldigingsmaximum lagen. Hiermee zou bovendien de verruiming van de bezoldingsmaxima voor commissarissen in de klassen I en J per 2015, voor een groot deel weer teniet worden gedaan.

Evaluatie beroepsregel

Op 28 juni 2018 heeft de Algemene ledenvergadering van de VTW ingestemd met het voorstel van het bestuur om voor het jaar 2019 de beroepsregel voorlopig te handhaven. Overwegingen hierbij zijn: de conclusies van het ledenonderzoek en de interviews met stakeholders, alsmede het lopende validatie-onderzoek naar de wegingsfactoren in de huidige Regeling/Staffel n.a.v. de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Koerhuis (TK 2017-2018, 34 775 XVIII, nr. 10) - dat zal zijn afgerond voordat in november 2018 de Regeling/Staffel voor het jaar 2019 wordt vastgesteld - en de evaluatie van de WNT die in 2019 is voorzien.

Na het beschikbaar komen van de resultaten van het validatie-onderzoek en de evaluatie van de WNT, zal het bestuur opnieuw bekijken, of de beroepsregel wordt gehandhaafd of dat wordt aangesloten bij de wet en hiertoe aan de ALV  een voorstel voorleggen.

Hoofdconclusies evaluatie
De geïnterviewde stakeholders (Aedes, NVBW, Woonbond, BZK en de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66 en SP) adviseren overwegend een bescheiden beloningsontwikkeling of adviseren het handhaven van de bestaande VTW-beroepsregel. In geval van wijziging van het beloningsbeleid wordt een overtuigende motivatie aanbevolen, een bescheiden omvang, en een verstandige timing van de implementatie ervan en de communicatie daarover.

Het ledenonderzoek kende een respons van 24% en was representatief voor het gehele ledenbestand. Hieronder worden de belangrijkste conclusies m.b.t. de beroepsregel, bezoldiging en tijdbesteding opgesomd.

Beroepsregel

 • 63% vindt dat de beroepsregel in 2019 moet worden gehandhaafd.
 • 83% vindt dat de beroepsregel moet uitgaan van twee maximum bezoldigingspercentages i.p.v. maximumbedragen.
 • 62% vindt dat de indeling in bezoldigingsklassen gelijk moet zijn aan die van de Regeling/Staffel (A-H i.p.v. A-J).

Bezoldiging

 • 85% vindt een hogere bezoldiging gerechtvaardigd.
 • De gemiddelde bezoldiging bedraagt in 2018 € 11.279 per jaar per commissariaat. Bij een gemiddelde tijdbesteding van 27 dagen per jaar, komt dat neer op een gemiddelde bezoldiging van € 417 per dag / € 52 per uur.
 • 51% vindt de bezoldiging adequaat, 48% vindt de bezoldiging te laag en 1% vindt de bezoldiging te hoog.
 • Commissarissen die voorzitter zijn en niet ook lid van een RvC-commissie zijn het meest tevreden; 75% vindt de bezoldiging adequaat en 25% vindt de bezoldiging te laag.

Tijdbesteding

 • 73% geeft aan dat de tijdbesteding de afgelopen (maximaal vijf) jaren is toegenomen. De aangegeven toegenomen tijdbesteding bedraagt gemiddeld 24%. De tijdbesteding van commissarissen die enkel RvC-voorzitter zijn en van RvC-leden of RvC-voorzitters die ook lid zijn van een RvC-commissie, is het meeste gestegen. Bijna iedereen noemt de toegenomen complexiteit van regelgeving als een van de oorzaken die hebben bijgedragen aan de toegenomen tijdbesteding. Ook meer voorbereidingstijd voor RvC-vergaderingen wordt vaak genoemd.
 • De gemiddelde tijdbesteding per commissariaat bedraagt 18 uur per maand/27 dagen per jaar. Voor een RvC-lid bedraagt de gemiddelde tijdbesteding 16 uur per maand/24 dagen per jaar en voor een RvC-voorzitter 21 uur per maand/32 dagen per jaar. De bezoldiging voor commissarissen in de WNT is gebaseerd op een gemiddelde tijdbesteding/werkbelasting van 16 uur per maand/24 dagen per jaar voor een lid en 24 uur per maand/36 dagen per jaar voor een voorzitter.
 • Commissarissen bij kleine corporaties (bezoldigingsklassen A en B) besteden 1-2 uur per maand minder aan hun commissariaat dan gemiddeld. Bij commissarissen in bezoldigingsklassen D, E, H en I is dit 1-2 uur per maand meer.
 • Commissarissen die RvC-lid en ook lid van een RvC-commissie zijn, besteden per commissariaat gemiddeld 25 dagen per jaar. Voor commissarissen die enkel RvC-lid zijn, is dit: 22 dagen per jaar. Commissarissen die RvC-voorzitter en ook lid van een RvC-commissie zijn, besteden per commissariaat gemiddeld 32 dagen per jaar. Voor commissarissen die enkel RvC-voorzitter zijn, is dit: 31 dagen per jaar.

Veel gezocht