Maxima 2020

Op 10 oktober 2019 is in de Staatscourant het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking aangepast o.b.v. de contractuele loonstijging per maand in 2018 van de sector overheid. Deze stijging bedraagt 3,2%.

Dit leidt tot een verruiming van de maximale bezoldiging van commissarissen met 3,2% per 2020 t.o.v. 2019 en daarmee tot onderstaande bedragen in de beroepsregel. Voortaan wordt naar boven afgerond op een vijftigvoud in euro’s.

Tabel: maximum bedragen Beroepsregel (vetgedrukt) en WNT per 2020 

Bezoldiging Vicevoorzitter

Het VTW-bestuur heeft in mei 2020 besloten tot een toelichting op de Beroepsregel. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen van leden over de honorering van de vicevoorzitter, die naar voren zijn gekomen bij monitoring van de naleving van de VTW-Beroepsregel in het jaar 2018. De toelichting luidt als volgt: 

''Voor een voorzitter is het bezoldigingsmaximum op grond van de Beroepsregel het toepasselijke maximum van de Beroepsregel dat geldt voor ‘Voorzitter’. Voor een vicevoorzitter en overige leden is dit het toepasselijke maximum van de Beroepsregel dat geldt voor ‘Lid’. 

Op grond van de Beroepsregel kan een vicevoorzitter een hogere bezoldiging ontvangen dan overige leden, maar nooit hoger dan het toepasselijke maximum van de Beroepsregel dat geldt voor ‘Lid’, als wordt voldaan aan onderstaande twee voorwaarden:

De rol van de vicevoorzitter is zwaarder ingevuld; deze verlicht het werk van de voorzitter substantieel en neemt een deel van het werk van de voorzitter over.
De bezoldiging van de voorzitter ligt onder het toepasselijke maximum van de Beroepsregel dat geldt voor ‘Voorzitter’.''


Veel gezocht