Maximale zittingsduur

Een commissaris wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan één maal voor maximaal vier jaar worden herbenoemd.

Artikel 30 lid 4 Woningwet 2015:

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan een maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

Bepaling 30 lid 2 Governancecode Woningcorporaties:

Leden van de RvC worden benoemd door de RvC voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen een maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. In geval van fusie van de corporatie gaat de termijn niet opnieuw in.

Nogmaals commissaris bij dezelfde corporatie? 

Het is op grond van de Woningwet 2015 niet mogelijk om na de maximale wettelijke zittingsduur en een tussenpoos van bijvoorbeeld 4 jaar of langer, nogmaals commissaris bij dezelfde corporatie te zijn.

Uit de toelichting op de Woningwet blijkt volgens BZK onomwonden dat het niet de bedoeling is en daarmee niet in de geest van de wet, dat commissarissen op enige wijze langer dan de maximale zittingstermijn van 2 keer 4 jaar betrokken zijn bij de corporatie.

In de memorie van toelichting (TK 2010 – 2011, 32 769 nr. 3) is hierover het volgende opgenomen: ‘De reden hiervoor is dat bij een langere zittingsduur de commissarissen zich teveel kunnen gaan vereenzelvigen met de bestuurders, de beleidsbepalers en het in het verleden door de toegelaten instelling gevoerde beleid, waardoor een ongebonden kijk van de commissaris op bestuur en beleid van de toegelaten instelling niet meer gewaarborgd zou zijn.’

Tags

VTW handreikingen
Masterclasses 2e helft 2017