Autoriteit publiceert: 'Versterken positie ALV ten opzichte van de RvC van woningbouwverenigingen'

12-09-2017 11:40

Voor het Kerstreces 2016 is bij de behandeling van de Veegwet Wonen een amendement van Albert de Vries (PvdA) aangenomen waarbij de Algemene ledenvergadering van een woningbouwverening adviesrecht krijgt bij besluiten die door de RvC wordt goedgekeurd. De VTW is zeer ontevreden over deze wetswijziging. In de praktijk levert dit voor leden van de VTW die toezichthouder zijn bij een woningbouwvereniging onwerkbare situaties op. Bovendien is het een onnodige lastenverzwaring en is wat de VTW betreft de invloed van de huurders in de Woningwet al op een wijze geregeld die de VTW van harte onderschrijft.

Gevolgen
Om een paar voorbeelden te oefen van negatieve effecten van de wetswijziging:

 • Procedures kunnen hiermee veel langer duren, waardoor besluitvorming veel moeizamer (of zelfs niet) tot stand kan komen; de ALV komt immers een beperkt aantal keren per jaar bijeen. Indien de RvC een advies van de ALV niet wil overnemen, dient de RvC dit op zijn beurt weer gemotiveerd te doen.
  Dit is een tijdrovend proces;
 • De VTW maakt zich zorgen over de mogelijke openbaarmaking van
  bedrijfsgevoelige informatie. Dit kan negatieve consequenties hebben voor de
  corporatie zelf, maar ook voor haar belanghouders;
 • De VTW vraagt zich af op de ALV voldoende geëquipeerd is om een schriftelijk
  advies aan de RvC uit te brengen over complexe en veelal technische zaken

Autoriteit Woningcorporaties
De Autoriteit Woningcorporaties heeft als externe toezichthouder informatie gepubliceerd over hoe zij omgaan met dit adviesrecht van de ALV. U kunt deze informatie hier lezen (pdf).

Belangenbehartiging VTW
De VTW heeft sinds het amendement is aangenomen eind vorig jaar actie ondernomen om deze wetswijziging weer ongedaan te maken. Samen met Aedes zijn er gesprekken gevoerd met het ministerie van BZK, (voormalig) Kamerlid Albert de Vries als indiener van het amendement en de Autoriteit Woningcorporaties. Ook is er een ledenbijeenkomst georganiseerd voor woningbouwverenigingen en zijn VTW-leden bij sommige gesprekken met ambtenaren aanwezig geweest. De VTW zoekt op dit moment naar oplossingen om de wetswijziging eerder dan bij de evaluatie van de Woningwet (start: 2018) ongedaan te maken.
Nu het adviesrecht in de wet staat, heeft de VTW juridisch advies ingewonnen bij advocatenkantoor AKD over hoe RvC's het beste om kunnen gaan met dit adviesrecht in de praktijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VTW beleidsmedewerker Hans Geurts (Public Affairs) via h.geurts@vtw.nl of 06 46879928.


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid