Politiek nieuwsoverzicht 8 november 2021: Miljard naar grootschalige woningbouw, impuls en knelpunten; Belastingplan; WSW en ouderenwoningen

08-11-2021 11:54

In het politieke nieuwsoverzicht van deze week: een miljard euro naar grootschalige woningbouwgebieden, impuls en knelpunten; Belastingplan wordt deze week behandeld wegens ziekte minister Ollongren; strategisch programma WSW en Rijksbouwmeester inzetten voor ouderenwoningen.

Miljard euro
Het was op Prinsjesdag al aangekondigd: het kabinet maakt 1 miljard euro vrij voor de woningmarkt. Nu is duidelijk waar het geld aan besteed gaat worden: de eerder gemarkeerde veertien grootschalige woningbouwgebieden. "Deze eerste impuls draagt bij aan de realisatie van naar verwachting 35.000 woningen," aldus minister Ollongren. Ze denkt daarbij aan kleinere investeringen in infrastructuur, uitkopen van bedrijven, tijdelijke woningen en het realiseren van parken.

Ook wordt een kwart van het totale bedrag, 250 miljoen, extra gestoken in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Ook deze middelen zullen worden ingezet voor publieke investeringen, "zoals ondersteuning bij het verplaatsen van bedrijven, het schoonmaken van vervuilde gronden of investeringen die zorgen voor bereikbare, leefbare en veilige wijken".

Ollongren wil daarom in de volgende tranche extra nadruk leggen "op meer woningen en minder op het versnellingseffect". De komende tijd wil ze bezien hoe de regeling moet worden aangepast. Daarbij wil ze tevens bezien hoe kleinere gemeenten met kleine projecten makkelijker gebruik kunnen maken van de impuls en hoe zij als minister meer sturing kan geven aan de voortgang van de projecten.

Het geld zal verder worden ingezet voor het wegnemen van knelpunten. "Zo zijn er lange doorlooptijden, zijn er onvoldoende mogelijkheden tot regie vanuit het Rijk, is er onvoldoende regie op grondbeleid, is er beperkte capaciteit bij medeoverheden, Raad van State en in de bouw", aldus de minister. "Deze knelpunten worden gedeeld en ervaren door zowel investeerders, bouwsector, woningcorporaties en medeoverheden. Daarom stel ik € 250 mln. beschikbaar om deze knelpunten op te lossen."

Concrete investeringen waar ze aan denkt zijn het ondersteunen van medeoverheden via flexpools, advies en ondersteuning vanuit het Rijk voor woningbouw, het opzetten van een landelijke grondfaciliteit en het versterken van het bestaande programma voor flexwoningen.

Verder heeft het kabinet 10 keer 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de huisvesting van aandachtsgroepen. "Het gaat onder meer om arbeidsmigranten, vergunninghouders, dak- en thuisloze mensenwoonwagenbewoners, ouderen en studenten", aldus de minister.

De minister verwacht dat de miljard, uitgesmeerd over tien jaar, 75.000 woningen extra oplevert. "Het is echter niet genoeg om de problemen op de woningmarkt op te lossen. Zoals reeds benoemd in eerdere brieven is er meer nodig om te voldoen aan de opgave om 900.000 woningen tot en met 2030 te bouwen. Ook zal aandacht nodig zijn voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het is aan het volgende kabinet om een structureel vervolg te geven aan de ingeslagen weg", aldus Ollongren.

Persbericht: 1 miljard extra voor woningbouw
Kamerbrief: Invulling 10x100mln voor additionele woningbouw

Belastingplan
Minister Ollongren werd ziek en daarom werd het deel van het Belastingplan 2022 dat op haar portefeuille betrekken heeft, uitgesteld naar deze week. Het zal daarbij met name gaan over de positie van corporaties en in welke mate zijn gecompenseerd moeten worden voor de stijgende verhuurderheffing. [update volgt later via vtw.nl]

Strategisch programma WSW
Minister Ollongren is optimistisch over de stappen die zijn gezet om de financiële positie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te verbeteren. Dat blijkt uit de toelichting op de toezichtsrapportage van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Zoals u Volgens de minister zijn stappen gezet om het Strategisch Programma uit te voeren en wordt bovendien gewerkt aan een oplossing voor de Vestia-problematiek.

"Met de volledige implementatie van het Strategisch Programma door het WSW dit jaar en met het tot stand komen van een duurzame oplossing voor Vestia verwacht ik dat het merendeel van de punten die door de Aw in hun rapport Toezicht WSW 2020 als onzeker worden beoordeeld in het volgende rapport een aanzienlijke verbetering zullen laten zien. Daarnaast is de informatievoorziening door WSW verder geformaliseerd en aangescherpt. Ik voorzie daarom een versterking van het fundament voor WSW’s rol in de corporatiesector", aldus de minister.

Kamerbrief: Rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2020
Bijlage: Toezicht WS 2020. Rapport over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Ouderenwoningen
De Kamer wil dat de Rijksbouwmeester wordt ingeschakeld voor advies over het verbouwen voor ouderen. Ook moeten obstakels voor tijdelijke mantelzorgwoningen worden weggenomen. Dat bleek afgelopen week bij de stemmingen naar aanleiding van het notaoverleg over ouderenwoningen.

Het debat kwam voort uit een Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij”. Beiden zijn van GroenLinks. Paul Smeulders was woordvoerder Wonen, maar kwam na de verkiezingen door het zetelverlies van GroenLinks niet terug in de Kamer. 

Ingediende moties, inclusief oordeel minister:

- Motie CDA (4) verzoekt de regering de Rijksbouwmeester advies te vragen over (ver)bouwen voor ouderen en hun leefomgeving; Oordeel Kamer
- Motie GroenLinks/VVD (5) verzoekt de regering bestaande obstakels voor tijdelijke mantelzorgwoningen te elimineren en te regelen dat onder de nieuwe Omgevingswet tijdelijke mantelzorgwoningen ook zijn toegestaan; Oordeel Kamer

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht