Staat van de Volkshuisvesting 2019

31-05-2019 13:04

Minister Ollongren heeft de Staat van de Volkshuisvestiing 2019 en onderliggende rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd. In haar begeleidende Kamerbrief zet de knelpunten op de woningmarkt uiteen. Zo geeft ze aan dat de slaagkansen van starters die willen huren sinds 2015 is afgenomen. De wachttijden voor een sociale huurwoning in de regio's met een gespannen woningmarkt zijn hoog: gemiddeld 30 maanden; tegen 19 maanden in andere regio's. 

Situatie corporatiesector
De minister noemt het positief dat de bouwplannen van de gemeenten nu 76.000 woningen bedraagt (in de Nationale Woonagenda is het doel van minister 75.000 extra woningen), maar ze erkent ook dat plannen nog niet betekend dat die woningen ook gerealiseerd worden. Dit vergt meer harde plancapaciteit.
Zorgen zijn er ook genoeg: de productie van corporatiewoningen stagneert en de leefbaarheid in buurten met een hoge concentratie sociale huurwoningen daalt. Hiervoor komt de minister nog met een aparte aanpak. 

Sectorbeeld 2018
In december 2018 heeft de Aw in het Sectorbeeld gewaarschuwd dat 'de verdiencapaciteit van de corporaties in de toekomst onder druk kan komen te staan, met name door oplopende fiscale lasten en beperkingen van de mogelijkheden om huurstijgingen te realiseren vanwege de toegenomen aandacht voor betaalbaarheid.' De minister zegt dit 'te herkennen'. De minister laat momenteel onderzoek doen naar de  op 12 november 2018 aangenomen motie-Ronnes c.s. (Kst. 35 000 VII, nr 52) over het oppakken van maatschappelijke opgaven door corporaties. Dit onderzoek is eind 2019 klaar.

Staat van de corporatiesector
De Aw zal op termijn het Sectorbeeld uitbouwen naar de Staat van de corporatiesector. De minister gaat dan bekijken of de Staat van de Woningmarkt en de Staat van de Volkshuisvesting anders opgezet worden. 

Stukken en rapporten
Staat van de Volkshuisvesting - rapport 
Staat van de Volkshuisvesting - Kamerbrief
Rapportage Expertteam woningbouw
Inventarisatie plancapaciteit mei 2019
Sectorbeeld Aw december 2018


Terug naar overzicht

Veel gezocht