Symposium VTW en Woonbond over relatie RvC en huurdersorganisatie

01-12-2017 12:24

Commissarissen en huurders weten elkaar beter te vinden 

"Al is het af en toe scherp, goed om in gesprek te zijn''

Raden van commissarissen en huurdersorganisaties moeten vaker bijeenkomen om zaken met elkaar te bespreken, zoals tijdens het symposium ´De verbinding verbeterd´ van de VTW en de Woonbond op 28 november in Utrecht. Daarover waren de directeuren Albert Kerssies en Ronald Paping het na afloop eens. “Al is het af en toe scherp, het is goed om in gesprek te zijn”, aldus Kerssies.  

Tekst: Lisette Vos 

In 2014 organiseerden de VTW en de Woonbond eerder een symposium over het belang van een goede dialoog tussen raden van commissarissen en huurdersorganisaties. Met de komst van de Woningwet is er veel veranderd. De wet, die per 1 juli 2015 geldt, heeft de formele invloed en zeggenschap van huurders op het beleid van de corporatie versterkt. Dat geldt ook voor de positie van de huurdersorganisaties in het intern toezicht.

VTW directeur Albert Kerssies en directeur Woonbond Ronald Paping

Meer contact
De relatie tussen de raden van commissarissen en huurdersorganisaties is dus formeel verbeterd. Maar hoe pakt de Woningwet uit in de praktijk? Uit een enquête blijkt dat het contact tussen raden van commissarissen en huurdersorganisaties is toegenomen. Al is er nog steeds een klein percentage (8 procent van ondervraagde huurdersorganisaties en 3 procent van ondervraagde raden) dat nooit contact heeft. “Er is dus nog werk aan de winkel”, reageerde Kerssies van de VTW.

Fit- en propertoets
Een belangrijk thema is de fit- en propertoets: de Autoriteit Woningcorporaties toetst of de (huurders)commissaris geschikt en betrouwbaar is. Willemien Bekius, senior coördinerend inspecteur bij de Aw, ging onder meer in op de opvatting dat de toets te streng zou zijn. Uit cijfers over het eerste half jaar van 2017 blijkt dat alle aanvragen voor huurderscommissarissen (29 in totaal) zijn goedgekeurd. Bekius: “De toets zorgt ook voor bewustwording. De werving & selectie verbetert daardoor.”

Willemien Bekius, Autoriteit Woningcorporaties

Huurder als huurderscommissaris
Ook kwam de vraag aan de orde of een huurderscommissaris een huurder moet of kan zijn. Directeur Paping van de Woonbond vindt dat de eisen die worden gesteld zo streng zijn dat een ‘gewone’ huurder daarvoor nauwelijks in aanmerking kan komen. Vanuit de zaal kwam de opmerking dat een huurder - vanwege belangenverstrengeling – nooit een huurderscommissaris kan zijn. Directeur Kerssies van de VTW was het daarmee oneens: “Het is misschien lastig, maar je moet die optie wel openhouden.”

Huurders aan de knoppen
Projectleider Vera Beuzenberg van Platform 31 presenteerde de uitkomsten van het project Huurders aan de knoppen. Tijdens acht pilots stond de vraag centraal hoe huurders betere input kunnen leveren. Andere (tijdelijke) vormen van huurdersparticipatie, zoals een online klantenpanel, zijn nodig om bijvoorbeeld meer jongere huurders mee te laten praten. De huurdersorganisatie moet echter niet gepasseerd worden en een centrale rol houden. “En zorg bij vernieuwing voor intern draagvlak, ook bij de RvC”, adviseert Beuzenberg.

Vera Beuzenberg, Platform 31

Volgens directeur Paping van de Woonbond moet de huurdersorganisatie zijn positie ten alle tijden behouden. “Vanuit de huurdersorganisatie moeten de huurders formeel tegenwicht kunnen bieden. Dat is essentieel. Daarnaast kunnen andere groepen bewoners bij huurdersparticipatie worden betrokken.”


Voorbeelden uit de praktijk

In een korte paneldiscussie tussen huurders en huurderscommissarissen kwamen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod. Zoals de Commissie maatschappelijk presteren bij corporatie Lefier in Groningen. Twee huurderscommissarissen bereiden - voorafgaand aan de bijeenkomst met de voltallige RvC - onderwerpen voor waarbij ze vooral naar de belangen van de huurders kijken. De meningen waren verdeeld. Het is een goede zaak dat niet altijd de continuïteit van de corporatie de boventoon voert. Aan de andere kant: de RvC moet een zorgvuldige afweging maken tussen álle belangen. Waarom dan een aparte commissie?

Meer over de inhoud
Volgens Paping van de Woonbond is het een goede zaak dat de raden van commissarissen meer oog hebben voor de belangen van de huurders, zoals in de Commissie maatschappelijk presteren. “De focus op de continuïteit van de corporaties is de afgelopen jaren te dominant geweest. Het moet nu weer meer over de inhoud gaan: waar zijn we toe op aarde?”

Evaluatie Woningwet
De relatie tussen raden van commissarissen en huurderorganisatie is in de afgelopen jaren wel verbeterd, concludeerden Kerssies van de VTW en Paping van de Woonbond aan het einde van het symposium. Al hebben beiden nog genoeg aandachtspunten voor de evaluatie van de Woningwet volgend jaar. Zowel de VTW als de Woonbond wil minder maar wel scherpe regels. Waar de VTW pleit voor meer ruimte voor professionals op basis van vertrouwen, wil de Woonbond niet terug naar de tijd van de zelfregulering. Ook vindt Paping van de Woonbond dat de positie van de huurders verder kan worden versterkt, door de invoering van instemmingsrecht.  

 Meer informatie


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie