WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2019

14-09-2018 11:17

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2019 wordt het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 194.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit was in 2018 (na een tussentijdse indexering) € 189.000. 

Topfunctionarissen niet in dienstbetrekking
Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen niet in dienstbetrekking zijn voor 2019 aangepast. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 25.900 (in 2018: € 25.300) per maand voor de eerste zes maanden en € 19.600 (in 2018: € 19.100) per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2019 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 187 (in 2018: € 182)  Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€ 194.000 of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum). 
Een toelichting op de totstandkoming van de nieuwe bedragen kunt u vinden in de Staatscourant van 31 augustus 2018.

Topfunctionarissen woningcorporaties
De bezoldigingsmaxima van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2019 worden vóór 1 december 2018 vastgesteld door de minister voor Wonen en Rijksdienst.

Commissarissen woningcorporaties
Voor commissarissen die lid zijn van de VTW geldt de VTW-beroepsregel honorering commissarissen. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel worden jaarlijks aangepast o.b.v. de indexering van bovengenoemde Regeling (bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting).


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie