WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2019

14-09-2018 11:17

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2019 wordt het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 194.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit was in 2018 (na een tussentijdse indexering) € 189.000. 

Topfunctionarissen niet in dienstbetrekking
Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen niet in dienstbetrekking zijn voor 2019 aangepast. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 25.900 (in 2018: € 25.300) per maand voor de eerste zes maanden en € 19.600 (in 2018: € 19.100) per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2019 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 187 (in 2018: € 182)  Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€ 194.000 of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum). 
Een toelichting op de totstandkoming van de nieuwe bedragen kunt u vinden in de Staatscourant van 31 augustus 2018.

Topfunctionarissen woningcorporaties
De bezoldigingsmaxima van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2019 worden vóór 1 december 2018 vastgesteld door de minister voor Wonen en Rijksdienst.

Commissarissen woningcorporaties
Voor commissarissen die lid zijn van de VTW geldt de VTW-beroepsregel honorering commissarissen. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel worden jaarlijks aangepast o.b.v. de indexering van bovengenoemde Regeling (bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting).


Terug naar overzicht

Veel gezocht