Modernisering Kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw

Het kabinet heeft een voorstel gedaan om de kleineondernemingsregeling (KOR) voor de btw te moderniseren. Hiermee wordt gestreefd naar een vereenvoudiging, met als doel om de administratieve lasten te verminderen. Deze wijziging leidt er onder andere toe dat commissarissen vaker gebruik zullen kunnen maken van de KOR en zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. 

Commissarissen zijn vanaf 1 januari 2013 in beginsel ondernemer voor de btw. Dit betekent dat commissarissen in beginsel btw in rekening moeten brengen, btw-aangiften moeten indienen etc. Een uitzondering hierop is de situatie dat een commissaris voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR) en een beroep heeft gedaan op ontheffing van administratieve verplichtingen. De VTW heeft, samen met Deloitte, hiervoor een praktisch stroomschema op gesteld.

In het Belastingplan 2019 is een voorstel gedaan voor modernisering van de KOR voor de btw. De wijziging zou dan ingaan per 1 januari 2020. Het duurt dus nog ruim een jaar voordat de wijziging effectief zal worden. De modernisering ziet op een aantal aspecten van de regeling, maar leidt er onder andere toe dat commissarissen vaker gebruik zullen kunnen maken van de KOR. 

De VTW zal haar leden in 2019 over de inhoud van de wijziging informeren en handvatten bieden om als commissaris en RvC een afgewogen keuze te maken. De VTW doet dit in nauwe samenwerking met Mark van der Wielen van Deloitte. Binnenkort informeren wij u nader. 


Terug