Nieuwsoverzicht 23 november 2020: Kamer recalcitrant bij stemmingen begroting Wonen

Kamer neemt door minister ontraden moties aan bij begrotingsonderdeel Wonen
De Tweede Kamer debatteerde op maandag 9 november 2020 met minister Ollongren over het begrotingsonderdeel Wonen van de begroting van het ministerie van BZK voor 2021. Ollongren ontraadde diverse moties die door partijen werden ingediend (oftewel: doe dit maar niet) maar voor drie moties was er ondanks het negatieve oordeel van de minister tóch een meederheid. 

De VVD en het CDA zijn erin geslaagd om een motie aangekomen te krijgen meer regio's te laten profiteren van de woningbouwimpuls. In het voorstel van het kabinet is 500 woningen de ondergrens, maar daarmee vallen kleine woonplaatsen buiten de boot. Een regiotoets moet bezien of er voor deze locaties alsnog middelen beschikbaar kunnen worden gemaakt.

Ook wil de Kamer, motie VVD/CDA, dat het kabinet nog dit jaar met spoedwetgeving komt om sneller flexwoningen te kunnen plaatsen. VVD en ChristenUnie kregen een Kamermeerderheid achter hun motie dat Amersfoort wordt toegevoegd aan de woondeal van de regio Utrecht om ook daar prioriteit te kunnen geven aan woningbouw. Ook nam de Kamer tegen de wens van minister Ollongren een motie van de PvdA aan om te komen tot een aanvalsplan funderingen.

Motie VVD / CDA over woningbouw Rijnenburg aangehouden
Een motie van VVD en CDA (nr 50) om de gemeente Utrecht een aanwijzing te geven om het bouwen van woningen in de veelbesproken polder Rijnenburg af te dwingen werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. Waarschijnlijk omdat zij de verwachting hadden hiervoor geen meerderheid te kunnen organiseren. De polder was een belangrijk discussiepunt tijdens de begrotingsbehandeling. Minister Ollongren wees de partijen erop dat Utrecht ook zonder de polder aan de capaciteit voor nieuwe woningen voldoet.Lees hier de stemmingen terug

Wie het debat terug wil kijken, kan dat hier doen.

Over de amendementen en de begroting zelf wordt later gestemd.

Beantwoording Kamervragen over Vestia
Voor Vestia gelden geen andere regels dan voor andere corporaties en dus hebben ook de Vestia-huurders recht op huurverlaging en de andere afspraken uit het sociaal huurakkoord. Dat schrijft minister Ollongren aan de Kamer naar aanleiding van Kamervragen van de PvdA en de SP. Wel zegt ze dat de huurverlaging voor de gemankeerde corporatie negatiever uitpakt dan voor andere corporaties, omdat vrij veel huurders aanspraak maken op de huurverlaging.

"Goed nieuws voor de huurders, maar dat betekent naar verwachting dat de balans tussen de huurverlaging en de verlaging van verhuurderheffing voor Vestia in eerste instantie licht negatief uitpakt. Samen met WSW (saneerder) beziet Vestia hoe dit in de begroting voor volgend jaar binnen de sanering kan worden meegenomen", schrijft Ollongren. Nog voor het einde van het jaar wil ze met nadere informatie komen over een permanente oplossingsrichting voor Vestia.

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over Vestia en de huurverlaging

Energietransitie
De transitie naar duurzame energie brengt in gebieden met bevolkingsdaling grote extra uitdagingen met zich mee. Dat blijkt uit onderzoek van het EIB. Volgens minister Ollongren zijn deze woningen lastiger te isoleren, zijn de kosten hoger en de financieringsmogelijkheden beperkter. Ook is er in krimpgebieden minder draagvlak voor de warmtetransitie.

"Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat onder lager opgeleiden en ouderen minder draagvlak is voor de energietransitie en aardgasvrij beleid. De vergrijzing is sterker in gebieden met bevolkingsdaling en het aandeel ouderen en lager opgeleiden is groter in gebieden met bevolkingsdaling dan in gebieden waar hier geen sprake van is", aldus de minister.

Ollongren benadrukt dat betaalbaarheid van de transitie een belangrijk uitgangspunt is en dat ze daarom nog dit jaar met een kabinetsbrief komt over hoe dit voor iedereen gegarandeerd blijft.

Kamerbrief: Beleidsreactie onderzoek van EIB naar de betaalbaarheid van de warmtetransitie voor particuliere woningeigenaren in gebieden met bevolkingsdaling

Het nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Veel gezocht