PE-aanbod

Postgraduate Opleiding Entrepreneurship

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO
 • Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

De Postgraduate Opleiding Entrepreneurship brengt je:

Strategische focus
Effectievere portfolio-ontwikkeling
Inzicht in sociale- en procesinnovatie
Concreet realiseerbare maatschappelijke waarde en/of business
Oog voor passende nieuwe realisatieprocessen in de organisatie
Opbouw van duurzame netwerken; duurzaam bewustzijn
Creëren van condities voor succes
Praktische instrumenten en effectieve richtlijnen

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Prof. drs. Philip Wagner, Leen de Waal MSc MA, Maarten Rincker MSc, Maikel Loots MBA, Drs. Jolijn Creutzberg, Drs. Ingrid van Miltenburg, Jan Gerbrands MGM, Drs. Guus Klück, Drs. Auke van Stralen, Dr. Nikolaas Bellens, Annemarie de Vreese MSc MA

Omschrijving bijeenkomst

Wij zien, net als jij, dat de wereld om ons heen snel verandert. Ingrijpende zaken als energietransitie, woningnood, vergrijzing, vooral in het onderwijs en de zorg schaarste op de arbeidsmarkt, kansenongelijkheid en klimaatverandering vragen dagelijks de aandacht. Deze ontwikkelingen hebben enorme impact op het sociaal domein, het bedrijfsleven en de publieke infrastructuur. Tegelijkertijd vindt binnen onze maatschappij een verschuiving plaats van verantwoordelijkheden en taken. Gevolg hiervan is dat in en rondom organisaties en instellingen ruimte ontstaat voor entrepreneurship. Hierbij zijn mensen die innovatief kunnen denken, initiatieven kunnen vormgeven en realiseren, onmisbaar. Mensen die nieuwe verbindingen kunnen maken tussen publieke en private partijen. Mensen die verschuivingen kunnen voorzien, processen kunnen inrichten en aansturen. Die mensen, jou dus, leiden wij op.

Programma

Curriculum

Het waardevol kunnen verbinden van de buiten- en binnenwereld is de kern van het programma. De onderwerpen die tijdens het programma aan bod komen, zullen steeds vanuit drie perspectieven (Extern-Waarde-Intern) belicht worden. Het programma bestaat uit drie fasen van elk twee dagen.

1. Ontwikkelen van ondernemendheid

Ontwikkeling omgevingsbewustzijn
Omgaan met paradigmashifts
Antennegevoel en sensitiviteit ontwikkelen
Herkennen van breukvlakken

2. Ontwikkelen van een succesvol ondernemingsmodel

Vanuit (klant-)waardebesef ontwikkelen van (nieuwe) relevantie
Relevantie vertalen in concrete waardeproposities
Met behulp van Design Thinking ontwikkelen van nieuwe ondernemingsmodellen
Lean ontwikkelen van het nieuwe business model
Hoe je komt tot daadwerkelijke realisatie van een nieuwe waardepropositie

3. Toekomstbestendige realisatie van dit ondernemingsmodel

Governance: besturing & performance management
Financiering & waardering van nieuwe waardeproposities
Strategic Sourcing: opbouw en managen van netwerken, portfolio’s en partnerships
Stakeholdermanagement


Leergang voor de Voorzitter Editie 7

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Huurdersbelang en betrokken huurders Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Meer inzicht in huurderparticipatie
- Beoordeling van bestuurder(s) bij de omgang met de stakeholder ‘huurders’
- Meer duidelijkheid voor eigen rol als commissaris t.a.v. huurders

Competenties
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Sylvo Gaastra en Annemarie Reintjes.

Omschrijving bijeenkomst

De rol van de huurders wordt van steeds groter belang. De rol van de huurdersorganisaties is veranderd sinds de Woningwet. Zo hebben huurders – naast hun formele rol voortvloeiend uit de Overlegwet – nu ook de rol van volwaardig gesprekspartner gekregen in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. Er wordt in toenemende mate betrokkenheid en inbreng gevraagd van huurdersorganisaties. Dat stelt eisen aan huurdersorganisaties, hun inrichting en (professioneel) functioneren. Maar ook aan woningcorporaties. Deze masterclass geeft inzicht in de rol van de woningcorporatie richting huurders en vice versa.

Programma

- Regelgeving inzake betrekken huurders
- Het samenspel tussen corporaties en huurdersorganisaties
- Betrekken van huurders bij visieontwikkeling, beleidsontwikkelingen en plannen
- Nieuwe vormen van huurdersparticipatie
- Samenstellen en werven van representatieve huurderscommissies


Leergang voor de Voorzitter Editie 8

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Online Masterclasses Toekomstig Leiderschap

Open inschrijving

 • Wagner
 • NBA, AEDES
 • Virtuele Studio Wagner, Groningen
 • Commissarissen en bestuurders
Leerdoelen

De nieuwste inzichten op het gebied van duurzaam leiderschap.
Een frisse blik op de uitdagingen van vandaag en de kansen van morgen.
Interactie met inspirerende sprekers en deelnemers.
Gelegenheid om via het kennisplatform je netwerk uit te breiden en te versterken.
Kennis en ideeën waarmee je je visie op de toekomst verrijkt.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Voorzittersvaardigheid
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Integriteit
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Prof. dr. Heinrich Winter, Prof. dr. Freek Peters, Prof. drs. Philip Wagner, Dr. Herman Wittockx, Ronald Duin, Drs. Egbert Mulder, Prof. dr. Wim Dubbink

Omschrijving bijeenkomst

De Masterclasses Toekomstig Leiderschap van Wagner zijn een traditie. De coronacrisis bracht ons ertoe deze masterclasses in het voorjaar online aan te bieden. Dat bleek een succes waar we in het najaar graag een vervolg aan geven. We zijn een half jaar verder en we denken dat het tijd is voor nieuwe inspiratie. Corona blijkt een zaak van lange adem en legt genadeloos bloot welke vraagstukken niet langer kunnen wachten op antwoorden.
“Onze uitdaging is niet terug te keren naar hoe het voor corona was, maar naar hoe we willen dat het na corona wordt.”

In deze tweede online editie van de Masterclasses Toekomstig Leiderschap bieden we nieuwe perspectieven op leiderschap en de consequenties daarvan op de vormgeving en governance van organisaties. We brengen kennis en inzichten van inspirerende inleiders samen met de ervaringen van deelnemers tijdens de crisis.

Programma

Masterclass 1: 28 oktober 2020
Masterclass 2: 4 november 2020
Masterclass 3: 10 november 2020
Masterclass 4: 17 november 2020

Het programma ziet er als volgt uit:
16.15 – 16.30 uur: Virtual ontvangst en welkom
16.30 – 18.00 uur: Eerste inleiding en dialoog
18.00 – 19.00 uur: Pauze
19.00 – 20.30 uur: Tweede inleiding en dialoog


Werkgeverstaken van de RvC Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
Leerdoelen

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Monika Milz & Henk Jan van den Bosch

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

• Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen komen aan de orde.
• Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken.


Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders en zoomt in op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Bespreekt het toezicht daarop en het directe contact van de RvC met stakeholders.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Paul Stamsnijder, Hassan Najja en Sylvo Gaastra.

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders en zoomt in op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Bespreekt het toezicht daarop en het directe contact van de RvC met stakeholders.

Programma

- De diverse rollen van bestuur en commissaris
- De steeds groter wordende rol van huurders
- De verschillende ervaringen van de Woonbond over eigentijdse benaderingen


Disbalans tussen opgaven en middelen

Incompany

 • GenP Governance BV
 • CRKBO
 • Kantoor Beveland wonen Livingstoneweg 11, Goes
 • Commissarissen en bestuurders
 • Maatwerk
Leerdoelen

Kennis nemen van de disbalen tussen taken en middelen en de betekenis voor de eigen corporatie;
Kennis nemen van mogelijke oplossingsrichtingen
Kennis nemen en bespreken van de mogelijkheid van collegiale financiering
Zicht krijgen op enkele belangrijke actuele kwesties

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

Ir Berry Blijie directeur AbF
drs Ruud van den Boom , bestuurder Woonkwartier
Dr. Leo Gerrichhauzen GenP.Governance Bv

Omschrijving bijeenkomst

De meeste woningcorporaties hebben op de korte termijn nog voldoende financiële middelen om hun maatschappelijke opgaven zoals het in voldoende mate bouwen verduurzamen van hun woningen tegen betaalbare prijzen waar te maken. Op de middellange termijn zijn de opgaven en middelen niet met elkaar in balans.Dit blijkt uit onderzoek van drie ministeries te weten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Economische Zaken en Aedes naar aanleiding van de motie Ronnes.
In deze Masterclass wordt de situatie behandeld voor de Zeeuwse en West-Brabantse corporaties. Ook wordt de mogelijkheid van collegiale financiering besproken. Tot slot wordt stilgestaan bij actualiteiten in het woningcorporatiebestel

Programma

18.30 Opening door dagvoorzitter Leo Gerrichhauzen
18.45 Inleiding over de disbalans door Berry Blijie directeur van ABF
19.45 Interactie met de zaal.
20.15 uur Inleiding over collegiale samenwerking door Ruud van den Boom
20.30 interactie met de zaal
20.45 actualiteiten door Leo Gerrichhauzen
21.30 uur Balans


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • Nee
 • Sociëteit de Witte, Den Haag
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Masterclass Digitale Transformatie voor Commissarissen & Toezichthouders - voor VTW Leden met 5% korting

Open inschrijving

 • Erasmus Q-Intelligence BV
 • CEDEO, NBA
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Na deelname aan deze masterclass bent u in staat om:

Een inschatting te maken van de strategische impact van digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie op het businessmodel en de concurrentie in de sector.
Kansen en bedreigingen van een digitale transformatie voor de onderneming in te schatten en daar gerichte vragen over te stellen.
Een oordeel te vormen over de effectiviteit van het leiderschap in het tijdig anticiperen en adequaat reageren op de noodzakelijke aanpassingen aan de digitale tijd.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • IT en innovatie met IT
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

Dr. Willem Peter de Ridder
Drs. Carin Gorter RA
Drs. Jan Stolker
Ir. Raymond van Es
Peter Kager LLM

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass ligt de nadruk op de strategische impact en de implicaties voor het bestuur en het toezicht van de digitale transformatie en toepassingen van kunstmatige intelligentie. Presentaties worden afgewisseld met discussies en andere werkvormen. Gedurende de masterclass worden de bouwstenen aangereikt waarmee u een oordeel kunt vormen over de strategische gevolgen van technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, kunstmatige intelligentie en machine learning, voor de organisatie(s) waarop u toezicht houdt.

Programma

De masterclass vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Tijden: 09:00 - 18:00 uur (incl. lunch)

Dag 1: Kansen en impact van Data Analytics en kunstmatige intelligentie
Dag 2: Leiderschap en toezicht houden op Data Analytics en kunstmatige intelligentie


Leren opstellen van een SWOT analyse

Incompany

 • GenOP Governance Bv
 • CRKBO
 • WBV Arnemuiden, Arnemuiden
 • Commissarissen en bestuurders
 • Maatwerk
Leerdoelen

Leren opstellen van en oefenen met het opstellen van een SWOT analyse;
Met behulp van de DEPEST methode een externe analyse maken om kansen en bedreigingen in beeld te krijgen;
Leren opstellen van een confrontatiematrix?
Kennis opdoen van de mogelijkheden om belanghouders te betrekken bij het opstellen van een ondernemingsplan.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
Kennisgebieden
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Dr. Leo Gerrichhauzen, bestuurskundige
DRs Brigitte van Leijenhorst organisatiepsycholoog

Omschrijving bijeenkomst

Het ondernemingsplan is een van de belangrijkste bestuursinstrumenten voor de besturing van een woningcorporatie. Een van de belangrijke onderdelen van een ondernemingsplan is de zogeheten SWOT analyse. Deze analyse kent twee invalshoeken. In de eerste plaats de zogeheten externe analyse waarmee kansen en bedreigingen in beeld worden gebracht. In de tweede plaats de interne analyse waarmee sterke en zwakke punten benoemd worden. Hoe borgen we dat deze analyse kwalitatief hoogstaand is en goede bouwstenen bevat voor een goede en betrouwbare strategie.

Programma

1. Wat is een SWOT analyse?
2. Kansen en bedreigingen inventariseren met DEPEST methode
3. Oefenen
4. Sterke en zwakke punten in beeld brengen met behulp van oefenmateriaal
5 Mogelijkheden om belanghouders te betrekken


Strategisch Partnerschap Editie2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons learned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie;
- Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren?
- Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Toezichthoudende kwaliteiten
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • (Zelf)evaluatie RvC
 • Governance
Docenten/Sprekers

Rienk Goodijk

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?;
- Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?;
- Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?;
- Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?


De nieuwe commissaris Editie 4

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in functie van Commissaris
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Actuele kennis van de sector
Docenten/Sprekers

drs. Koos Parie (kerndocent)
dr. ir. Albert Kerssies
drs. Hildegard Pelzer
Hannah Bovenkerk
Hans van Vark RA

Omschrijving bijeenkomst

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.

Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris


workshop bouwkosten

Incompany

 • Mieke Hanemaaijer organisatie advies
 • CEDEO, NRTO
 • groenwonenvlist, Haasstrecht
 • Commissarissen en bestuur
 • Verdieping
Leerdoelen

Doelstelling is het verkrijgen van een gedeeld inzicht in de wijze waarop gekeken kan worden naar de kwaliteit van nieuwbouw in relatie tot de bouw- en stichtingskosten.

Competenties
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Toetsingskader RvC
Docenten/Sprekers

Thijs Luijkx, adviseur van watkostdebouwvaneenhuurwoning

Omschrijving bijeenkomst

Workshop waarin interactief de ontwikkelingen in de bouwkosten worden besproken. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de nieuwbouw in de sector, inclusief een historisch referentiekader. Welk kosten niveau daarbij hoort en welke alternatieven en innovaties er zijn.

Programma

Het programma wordt doorlopen aan de hand van een interactieve presentatie en duurt minimaal twee uur.


Vervallen VTW Regiobijeenkomst Opdrachtgeverschap

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Stadsvilla Sonsbeek, Arnhem
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 13-11-2020
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Meer inzicht in professioneel opdrachtgeverschap en hoe dit onderwerp van gesprek kan zijn tussen bestuurder en RvC.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Opdrachtgeverschap
Docenten/Sprekers

Emile Spek, Margriet Drijver, Maarten Georgius, Hans Geurts

Omschrijving bijeenkomst

Save the Date, inschrijven is nog niet mogelijk

Experts Margriet Drijver en Emile Spek zullen u inspireren hoe u als toezichthouder in gesprek kunt gaan met uw bestuurder over opdrachtgeverschap. Wilt u meer handen en voeten geven aan opdrachtgeverschap in uw raad? Wilt u uw eigen positieve ervaringen delen? Er is veel ruimte voor het delen en bespreken van “best practices”. We hopen op een mooie interactieve discussie en veel goede praktijkvoorbeelden. De handreiking Opdrachtgeverschap, waarvan Emile en Margriet coauteurs waren, vormt de basis voor de bijeenkomst. Zie http://www.vtw-publicaties.nl/opdrachtgeverschap.

Programma

Programma
13.00 uur: Lunch
14.00 uur: Start bijeenkomst met inleidingen van Margriet Drijver (interim bestuurder) en Emile Spek (directeur AMC en toezichthouder)
14.30 uur: Interactieve discussie, vragen en praktijkvoorbeelden
16:00 uur: Drankjee


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Kasteel Engelenburg, Brummen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Sturen en toezicht op cultuur en gedrag Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

•Meer sensitiviteit tijdens gesprekken en bijeenkomsten
•Daardoor beter kunnen inschatten en duiden wat de situatie is
•Beter bespreekbaar maken van impliciet en expliciet gedrag en signalen
•Bewust zijn van wat eigen gedrag en handelen teweeg brengt bij anderen
•In lastige (veelal niet eenduidige) situaties bewuster en beter kunnen handelen

Interactie en actieve participatie op basis van cases en zelf ingebrachte dilemma’s vormen het grootste deel van deze masterclass. In deze masterclass krijgen deelnemers inzicht in de theoretische kennis van een professioneel kritische houding en daarnaast wordt aandacht besteed aan dilemma’s uit de praktijk.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Hannah Bovenkerk en Paul van der Plas.

Omschrijving bijeenkomst

De sector woningcorporaties maakt turbulente tijden door. De rol van de commissaris en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker. De commissaris heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding.

Programma

Inzicht in gedrag van bestuurders en commissaris:
•Welke elementen hebben invloed op ons gedrag?
•Onderscheiding van soort soft signals?
•Vanuit welk moreel kompas functioneert u als commissaris?
•Welke gedragskenmerken zijn hier van invloed op?
•Welk overige factoren hebben invloed op ons gedrag (groepsdruk etc)?

Dilemma’s waar je als toezichthouder tegenaan loopt:
•Welke dilemma’s zijn er in de verhouding bestuur – commissaris?
•Welke dilemma’s bestaan er onder de commissarissen onderling?
•Op welke manier kun je dilemma’s en soft signals bespreekbaar maken?
•Soft signals in de praktijk
•Welke signalen zijn er (welke gedragskenmerken zie je, hoe beïnvloed je deze die aanleiding geven tot een noodzakelijke extra professioneel kritische houding?
•Bronnen van soft signals
•Welke verschillende interventies zijn er en wanneer werken ze wel en wanneer niet?


Proactief toezichthouden Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
- Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
- Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
- Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

Competenties
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Crisiscommunicatie
 • Interventie RvC
 • Risicomanagement
 • Rolverdeling in de Raad van Toezicht
Docenten/Sprekers

Daniel Le Gras.

Omschrijving bijeenkomst

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.
In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Herkennen van waarschuwingssignalen;
- Inzicht in escalerende situaties (intern en/of extern);
- Rolverdeling in de raad van toezicht;
- Professionele verhouding met de raad van bestuur;
- Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
- Oefenen met praktijkcases.


Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid Editie 2

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

- Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
- Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement
- Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen
- Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Vastgoedsturing
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Ronald Franken

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Programma

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.


VTW Ledenbijeenkomst voor commissarissen bij woningcorporaties <1000 vhe

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Zoom Videoconferentie,
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 19-11-2020
 • 1
 • 1
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Ervaringen uitwisselen tussen commissarissen van corporaties <1000 vhe
Leren van elkaars ervaringen
Mogelijkheden voor samenwerken tussen kleine corporaties verkennen
Mogelijkheden voor uitbesteden activiteiten verkennen

Competenties
Kennisgebieden
 • Samenwerking en uitbesteding
Docenten/Sprekers

Guido van Woerkom (voorzitter VTW)

Robert van Bendegem (directeur Atrivé en auteur handreiking)

Teo van Craaikamp (vz RvC woningbouwvereniging Reeuwijk) en Vincent van Luit (bestuurder)

Anne Offereins (vz RvC SJHT)

Jan Bel (RvC Woonstichting Land van Altena)

Andre Rouwers (vz RvC woningbouwvereniging Heerjansdam)

Richard Hijlkema (woningstichting Joseph Stamproy)

Arnoud Vlak (vz RvC Harmonisch Wonen) Harmonisch Wonen

Omschrijving bijeenkomst

Het thema van deze bijeenkomst is de samenwerking tussen kleine corporaties. Woningcorporaties hebben te maken met uiteenlopende uitdagingen, bijvoorbeeld grote investeringen op het gebied van bouwen en duurzaamheid en toenemende eisen vanuit wet- en regelgeving. Met name bij kleine corporaties leeft de vraag of de organisatie voldoende in staat is om al deze uitdagingen zelf op te kunnen pakken en welke samenwerkingsstrategie voor de corporatie het beste is.

Programma

19.00 – 20.30 uur

Welkom en introductie

 • 5 minuten Welkom door Guido van Woerkom (voorzitter VTW)
 • 10 minuten Robert van Bendegem (directeur Atrive en auteur handreiking) Inleiding op het thema vanuit de handreiking ‘De route naar samenwerking of fusie. Hoe organiseer je dat?’

  Praktijkvoorbeelden
 • 5 minuten Teo van Craaikamp (voorzitter RvC woningbouwvereniging Reeuwijk) en Vincent van Luit (bestuurder) over de samenwerking met de grote buurcorporatie Mozaïek Wonen.
 • 10 minuten Anne Offereins (voorzitter RvC SJHT) over de SJHT en de uitdagingen, governance en bedrijfsvoering
 • 10 minuten Jan Bel (lid RvC Woonstichting Land van Altena) presentatie van een nieuwbouwproject
 • 10 minuten Andre Rouwers (voorzitter RvC woningbouwvereniging Heerjansdam) over de arbeidsrelatie RvC – bestuurder en de accountant.
 • 10 minuten Richard Hijlkema (voorzitter RVC woningstichting St. Joseph Stamproy) intensivering (reeds aanwezige) samenwerking met woningvereniging Nederweert
 • 10 minuten Arnoud Vlak (voorzitter RvC Harmonisch Wonen) Harmonisch Wonen (221 vhe) blijft zelfstandig en gaat zichzelf omvormen tot regiecorporatie. Geen van de taken die in dat proces worden uitbesteed worden ondergebracht bij collega-corporaties

  Slotdiscussie
  10 minuten


 • VTW Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst Toezicht en Bouwopgaven

  Invitatie

  • VTW
  • Nee
  • Zoom Videoconferentie,
  • Commissarissen
  • Verdieping
  • 24-11-2020
  • 1
  • 1
  • Gratis
  • Niet beschikbaar
  Leerdoelen

  Meer kennis verkrijgen van de processen van de bouwopgaven van corporaties en het toezicht daarop.

  Competenties
  Kennisgebieden
  • Financieel toezicht
  • Opdrachtgeverschap
  • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
  • Strategieontwikkeling
  • Volkshuisvestelijk toezicht
  Programma

  15.15 – 16.45 Themabijeenkomst Toezicht en de bouwopgave
  16.45 – 17.00 koffiepauze
  17.00 – 18.15 ALV


  Dynamische oordeelsvorming Editie 4

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek?
  - Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming
  - Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen
  - Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner
  - Kennis van het proces van een goede dialoog
  - Vaardigheden bij lastige gesprekken
  Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin

  Competenties
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Informatievoorziening RvC
  • Structuur van het vraaggesprek
  Docenten/Sprekers

  Ron Henkes en Koos Parie.

  Omschrijving bijeenkomst

  Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

  Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren.

  Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

  Programma

  - Structuur van het vraaggesprek
  - Strategisch vragen stellen en confronteren
  - Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers
  - Scheiden van professionele rollen


  Samenspel tussen commissarissen en bestuurder Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Rolafbakening tussen de raad van commissarissen en de bestuurder;
  - Inzicht in uw rolopvatting in relatie tot de context;
  - Professionele verhouding tussen de raad en de bestuurder in de relatie werkgever-werknemer;
  - Meerwaarde van de raad van commissarissen voor de organisatie.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Rolafbakening tussen de raad van commissarissen en de bestuurder
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman.

  Omschrijving bijeenkomst

  Een goede samenwerking tussen commissarissen en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van commissarissen ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld worden? Soms is de afstand tussen raad van commissarissen en bestuurder groot, soms komt de raad van commissarissen dichterbij. De rolafbakening is soms een grijs gebied, ook al doordat andere geledingen bepaalde verwachtingen vertonen. Hoe voorkom je dat je op elkaars stoel terecht komt? Uiteindelijk gaat het er immers om dat de raad van commissarissen echt van meerwaarde is in het belang van de gehele organisatie.

  Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

  Programma

  Deze masterclass biedt handvatten en antwoorden op bovenstaande vragen en issues. Er komt diverse casuïstiek aan de orde en het is tevens mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen:

  - De ‘essentials’ van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van commissarissen;
  - Rolinvullingen en -afbakening per situatie;
  - Samenspel tussen de raad van commissarissen en bestuurder;
  - De do’s en don’ts bij toezichthouden in relatie tot dit onderwerp.


  Mediation Opleiding MfN | Brummen

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Kasteel Engelenburg, Brummen
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Wat de Mediation Opleiding MfN je brengt

  Kennis en kunde als randvoorwaarde; voor het begeleiden van mediationtrajecten die vertrouwd, haalbaar en realistisch zijn.
  Een eigen mediationstijl die je in staat stelt mediationgesprekken te leiden die inzicht, bewustwording en ander gedrag voortbrengen.
  Je kunt partijen, via jou als spiegel, op andere manieren naar zichzelf en hun belevingswereld laten kijken. Je bent vanuit je rol een neutraal doch betrokken procesbegeleider en werkt toekomstgericht.
  Je bent toegerust de MfN Kennistoets en het Assessment af te leggen en wordt MfN Registermediator.

  Competenties
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Visie
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Crisiscommunicatie
  • Interventie RvC
  • Stakeholders
  Docenten/Sprekers

  Mr. Judith Bos

  Omschrijving bijeenkomst

  In een wereld van veranderende belangen neemt de vraag om mediation snel toe. Of het nu gaat om grote bouwprojecten, zorg, infrastructuur, overnames, reorganisaties, ontwikkelingen in de publieke ruimte of publieke dienstverlening: mensen roeren zich sneller om op te komen voor hún belang. Daarom gaat mediation over verbinden, over bruggen bouwen. Het herkennen en erkennen van andermans belang, alvorens aan een gedragen oplossing te werken.

  In de Mediation Opleiding MfN leer je het onderscheid te maken tussen inhoud en emotie, waardoor je draagvlak kunt creëren en gefaseerd toewerkt naar een duurzaam eindresultaat. Betrokkenheid, gesprekstechniek en onderhandelingsvaardigheden zijn hierbij een must. Jouw rol is toekomstgericht, met als doel het gesprek van conflict naar kans te brengen.

  Programma

  De Mediation Opleiding MfN bestaat uit 6 modules van 2 dagen. Elke dag heeft een mix van theorie, modellen, oefeningen & werkvormen. Ze zijn afkomstig uit de verschillende psychologische stromingen en uit de conflicthantering, uit persoonlijke cliëntsessies, groepsdynamica, persoonlijke feedback, presentaties en veel oefenen.

  De groepsomvang bestaat uit minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. Voorafgaand wordt de bijbehorende theorie en literatuur thuis bestudeerd. De bestudeerde literatuur wordt via inzichtvragen ingebracht in de praktijkdagen.

  Type educatie: Post-HBO

  Vooropleiding: De opleiding vereist een HBO leer-, denk-, of ervaringsniveau.

  Studiebelasting: 6 uren per week.

  Groepsomvang: Minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.

  Module 1: Proces van conflictmanagement: Je werkt met verschillende vormen van conflictmanagement, versterken van de dialoog en leren om te gaan met behoeften en belangen.
  Module 2: Mediation: Leidinggeven in een meerpartijengesprek: We behandelen conflicttheorieën en interveniëren in moeilijke omstandigheden. Hoe oordeel ik? Hoe kom ik tot besluiten?
  Module 3: Fasen van mediation: We kijken naar patronen in conflicten en stijlen in conflicthantering. Met accent op de intakefase, gespreksopening en gebruik van Mediationovereenkomst.
  Module 4: Exploreren: We werken aan het brainstormen en exploreren van alle belangen. We behandelen daarnaast normen, waarden en de ethiek van de mediator.
  Module 5: Probleemoplossend onderhandelen: We beoefenen de kunst van het probleemoplossend onderhandelen volgens de Harvard Methode.
  Module 6: Invloed uitoefenen zonder macht: Centraal staan juridische aspecten van mediation, besluiten vastleggen en hoe mediation af te sluiten. Verder: voorbereiding op de kennistoets en het assessment van de MfN.


  Strategische risico's en risicocultuur Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Deze masterclass geeft inzicht in risico’s van corporaties en hoe risicomanagement kan helpen risico’s te beheersen. Tijdens de masterclass wordt de rol van de RvC in deze besproken en worden handvaten gegeven voor de praktijk van het toezicht op risicomanagement.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  Kennisgebieden
  • Risicomanagement
  • Strategieontwikkeling
  Docenten/Sprekers

  Alice Jansen-van den Tillaart en Marc Breij.

  Omschrijving bijeenkomst

  Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen, ook aan maatschappelijk ondernemen. Hoe doe je dat verantwoord? Dat is primair zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie.

  Het gaat om vragen als: Hoe identificeer je risico’s? Hoe bepaal je hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Welke mogelijkheden zijn er om de risico’s te beheersen? Hoe houd ik als commissaris goed zicht op de risico’s en de effectiviteit van de beheersing daarvan? Doel van de masterclass is om u beter in staat te stellen het risicomanagement in uw corporatie te beoordelen en tijdig te signaleren wanneer ingegrepen moet worden.

  Programma

  - Methoden van risicomanagement en de vertaling naar de praktijk
  - Specifieke risico’s voor woningcorporaties van vandaag en morgen worden besproken


  Effectieve communicatie in de boardroom Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Het effectief bespreken van vraagstukken;
  - Diverse inzichten om tot optimale besluitvorming te komen;
  - Het leren van effecten van diverse manieren van vragen stellen;
  - Handvatten om draagvlak te verkrijgen voor uw standpunten.

  Competenties
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  Docenten/Sprekers

  Ilona Eichhorn en Peter Ruigrok.

  Omschrijving bijeenkomst

  Als toezichthouder moet de commissaris vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het gesprek tussen de collega’s gaat het erom de meerwaarde van een divers samengesteld collectief tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld bij het beslissen over voorstellen van de bestuurder. Voor de individuele commissaris gaat het erom gehoor te vinden voor zijn/haar eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen. Dit alles stelt eisen aan het communicatieve vermogen van commissarissen en aan de attitudes en cultuur in de boardroom.

  Hoe kan het collectief van de RvC een vraagstuk effectief bespreken en tot besluitvorming komen? Hoe kan ik mijn boodschap brengen dat deze goed overkomt? Hoe verkrijg ik draagvlak voor mijn standpunten? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens deze Masterclass.

  Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

  Programma

  Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen commissaris en bestuurder en tussen commissarissen onderling verder te professionaliseren en om op constructieve wijze regie te nemen. Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede gevoed door reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen:

  - Communicatie gerelateerd aan de rol en positie van de raad van toezicht;
  - Structuur van het vragen stellen;
  - Constructieve communicatietechnieken.


  Leefbare wijken Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Meer inzicht in de problematiek van leefbare buurten en wijken en de uitdagingen
  waarvoor de corporatie staat.
  - Beoordeling van de inzet en rol van de corporatie op dit terrein.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Meer inzicht in de problematiek van leefbare buurten en wijken en de uitdagingen waarvoor de corporatie staat
  Docenten/Sprekers

  André Ouwehand en Albert Kerssies.

  Omschrijving bijeenkomst

  Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort als vanouds tot de agenda van de woningcorporaties. Sociale huisvesting is meer dan het bieden van een goede en betaalbare woning. Het gaat ook om een prettige en veilige woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en een ieder welkom is, ongeacht verschillen in rang, stand of afkomst.
  De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd, net als de wijken en bewoners zelf. Niet lang geleden was wijkvernieuwing een sterk vanuit het Rijk georganiseerd beleid waarbij grootschalige ingrepen niet geschroomd werden en de oplossing voor gesignaleerde problemen helder en eenduidig leken. Dat is nu anders. Ingrepen die goed waren voor de wijk, bleken lang niet altijd ook een verbetering voor de bewoner op te leveren. In plaats van grootschalige van bovenaf geregisseerde ingrepen wordt nu meer ingezet op een lokale aanpak. Woningcorporaties, bewoners en gemeenten zullen met elkaar moeten vaststellen wat ze verstaan onder leefbare wijken, welke problemen als eerste aangepakt moeten worden en wie daarin de verantwoordelijkheid neemt.

  De Woningwet stelt daarbij nieuwe, deels strakkere kaders voor de corporatie, zowel wat betreft het realiseren van het gewenste woningbouwprogramma, als de bijdrage van corporaties aan leefbaarheids- en sociale programma’s, van buurtbarbecue tot het realiseren van onderwijsgebouwen. Ook de veranderingen in de zorgsector beïnvloeden de leefbaarheid in de wijk en leiden tot meer instroom van kwetsbare bewoners en de vraag welke draagkracht de buurt kan leveren en welke partijen daarin aan zet zijn.

  Programma

  - Begripsbepaling leefbare wijken
  - Het belang van menging naar inkomen, etniciteit en huishoudensamenstelling
  - De inclusieve buurt als uitgangspunt: ruimte voor kwetsbare groepen
  - Betrekken van bewoners en andere partijen bij probleemanalyse, visieontwikkeling, programma en uitvoering
  - Ingrepen om de leefbaarheid te verbeteren: van verandering van de samenstelling van de woningvoorraad,woonruimteverdeling
  tot sociaal beheer.


  Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterda
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Wat deze Governance Opleiding je brengt:
  Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
  Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
  Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
  Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
  Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

  Competenties
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Visie
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Externe accountant en relatie RvC
  • Financieel toezicht
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Juridische aspecten intern toezicht
  • Risicomanagement
  • Stakeholders
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  Docenten/Sprekers

  https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Curriculum
  Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
  Good Governance
  De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
  Regelgeving en codes
  Strategie en control
  Risicomanagement
  Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
  Integriteit in bestuurlijke processen
  Reputatie
  Financieel toezicht en waardebepaling
  Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


  Toezicht op duurzaamheid Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?
  - Kennis over duurzaamheid in het algemeen en actuele thema’s
  Inzicht in de vertaling van duurzaamheid voor organisaties
  - Inzicht in de instrumenten voor het monitoren van duurzaamheid in organisaties
  - Hoe om te gaan met duurzaamheid dilemma’s in besluitvorming
  - Bewustzijn in de rol van commissaris van de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie
  - Kennis en inzicht hoe duurzaamheid past in de taken van de commissaris

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  Docenten/Sprekers

  Elfrieke van Galen en Ronald Franken

  Omschrijving bijeenkomst

  Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn actuele thema’s. Ook voor maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. In dit programma bespreken we de actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het algemeen en specifiek voor woningcorporaties. Wat betekent duurzaamheid concreet voor woningcorporaties? En wat is het belang?

  Programma

  Onderwerpen:
  - Definiëren van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  - Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid
  - Redenen waarom een organisatie zich met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord bezighoudt
  - Aanbrengen van focus voor de organisatie in het brede – vaak container – begrip duurzaamheid
  - Verschillende stadia van duurzaamheid/maatschappelijke verantwoord ondernemen in organisaties
  - Duurzaamheid en de rol van de commissaris: in welke aspecten van toezicht komt duurzaamheid terug
  - Gebruik van instrumenten bij het toezicht op duurzaamheid
  - Duurzaamheid en geïntegreerde besluitvorming
  - Ontwikkelingen in regelgeving ten aanzien van toezicht en duurzaamheid


  Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Methoden om de betaalbaarheid objectief vast te stellen
  - Inzicht in de toekomstige woningvraag
  - Beter zicht op wat een betaalbare huurwoning is voor diverse huishoudenstypen
  - Beleidsinstrumenten om invloed op de betaalbaarheid uit te oefenen

  Met deze informatie en kennis kunt u beter sparren met de Raad van Commissarissen over de mogelijkheden voor de organisatie en de voorliggende keuzes.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Betaalbaarheid
  • Inzicht in de toekomstige woningvraag
  Docenten/Sprekers

  Peter Boelhouwer.

  Omschrijving bijeenkomst

  Deze compacte eendaagse masterclass geeft een helder overzicht over de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt voor diverse huishoudensgroepen. De toegankelijkheid wordt bepaald door de twee kernbegrippen uit de Volkshuisvesting: de beschikbaarheid van voldoende woningen en de betaalbaarheid. Tijdens de masterclass worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en hoe de betaalbaarheid van de woningvoorraad zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Om de beschikbaarheid te kunnen bepalen is het tevens nuttig om inzicht te hebben in de toekomstige woningvraag. Op basis van deze achtergrondinformatie passeert vervolgens het beleidsinstrumentarium dat woningcorporaties ter beschikking staat om de betaalbaarheid daadwerkelijk te beïnvloeden de revue.

  Programma

  - Inzicht in de huidige woningvraag
  - Ontwikkeling van de toekomstige woningvraag
  - De gebrekkige afstemming tussen de woningproductie en de woningvraag
  - De mogelijkheden die diverse typen huishoudens momenteel hebben om een geschikte woning te betrekken
  - De positie van starters en midden inkomensgroepen op de woningmarkt
  - Diverse methodieken om de betaalbaarheid vast te stellen
  - De betaalbaarheid van het wonen in Nederland in internationaal perspectief
  - De ontwikkeling van de woonuitgaven in de afgelopen jaren
  - Inzicht in de ontwikkeling van het huurbeleid
  - De beleidsdriehoek van woningcorporaties
  - Bestaande instrumenten om de betaalbaarheid te beïnvloeden
  - Het effect van de woonruimteverdeling op de betaalbaarheid
  - Het effect van de nieuwe wet en regelgeving op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen
  - Het beleidsinstrumentarium dat corporaties kunnen inzetten om de betaalbaarheid te beïnvloeden


  Masterclass Data-Analytics, Process Mining en Databeveiliging voor Woningcorporaties

  masterclass

  • ESAA Erasmus School of Accounting
  • CEDEO
  • Campus Woudestein , EUR, Rotterdam
  • • Controllers; • Hoofden- en medewerkers financiën en/of internal control; • Bestuursleden in het bijzonder met een financiële p
  • Verdieping
  Leerdoelen

  Wat houdt deze Masterclass in?
  Dit programma bestaat uit twee delen.
  Deel 1: Data-Analytic en Process Mining
  • Doel: Inzicht krijgen in wat data-analytics en process mining zijn en hoe die kunnen worden toegepast:
  - Introductie: wat is data-analytics en process mining (o.a. typen data-analyses), ontstaan, relevantie in huidige tijd en big data;
  - Concepten & basics (data-analytics-proces van verzamelen naar opschonen naar analyseren; stamgegevens; betrokken functionarissen/rollen);
  - Randvoorwaarden: strategie en visie, van beleid naar KPI, technische en organisatorische aspecten;
  - Datakwaliteit: eisen waar data aan moet voldoen (volledig, betrouwbaar, tijdig), hoe kom je tot betrouwbare data, data governance;
  - Tools en toepassingen;
  - Resultaat: o.a. valideren en interpreteren, audit & interne controle, data-kwaliteit door data-analyse en procesoptimalisatie.

  • Casus 1: Wat is de toegevoegde waarde van data-analytics, welke vragen zou je stellen en welke informatie zou je willen ontvangen?

  • Casus 2: Weergave van een dashboard. Als we een vraag hebben gesteld en we krijgen daarop gegevens terug, hoe gaan we dan om met het resultaat. Bij casus 2 ga je zelf met een dashboard (resultaat van een data-analyse) aan de slag en om te ervaren welke informatie je uit een dashboard kan halen, en/of juist welke vervolgvragen daarbij opkomen/gaan leven. Ook de wijze van inrichten van een dashboard krijgt aandacht omdat verschillende managementniveaus vragen om een verschillend gebruik van zo’n dashboard.

  Deel 2: Databeveiliging
  • Doel: inzicht krijgen in belangrijkste aspecten op het gebied van databeveiliging:
  - Databeveiliging vs cybersecurity;
  - Belangrijkste concepten;
  - Hoe beveilig ik mijn IT-omgeving? (waar moet ik me op focussen?)
  - Bewustzijn & gedrag;
  - impact van databeveiliging en privacy op data-analyse.

  • Casus: het uitvoeren van een risico-analyse (voor een woningcorporatie in het algemeen) op het gebied van databeveiliging (bijv. hoe voer je die nu uit? Wat heb je daarvoor nodig?)

  Competenties
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Financieel toezicht
  • IT en innovatie met IT
  Docenten/Sprekers

  De leerstof wordt door ervaren praktijkmensen die goed bekend zijn met de materie en de corporatiesector behandeld en met de cursisten bediscussieerd.
  Theoretische inzichten worden toegepast op de praktijk.
  Desgewenst brengt u uw eigen casus in.

  Omschrijving bijeenkomst

  Woningcorporaties beschikken over een veelheid aan data. Voortschrijdende automatiseringstechnieken en snellere verwerkingsprocessen zorgen ervoor dat veel meer waarde kan worden gehaald uit die data.

  Dat is belangrijke input voor het beleid en de operationele functies waardoor een woningcorporatie beter in staat wordt gesteld te sturen op haar maatschappelijke en financiële doelstellingen. Tegelijk neemt het risico van het gebruik van data toe.

  Verrijk uw kennis over en vergroot uw inzichten in data-analytics, process mining en databeveiliging door het volgen van de Masterclass over deze onderwerpen.

  Datum : Donderdag 10 december van 16.00-21.00 uur

  Locatie : Campus Erasmus Universiteit Rotterdam

  Inschrijfgeld : € 635,-- (incl. literatuur, maaltijd, koffie en thee)

  Programma : Bekijk hier het programma van de masterclass, https://www.eur.nl/en/esaa/media/2020-09-outline-masterclass-data-analytics-process-mining-en-databeveiliging

  Programma

  Deze masterclass vindt in het verlengde van het executive program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties plaats zoals van start gaat op 1 oktober aanstaande.

  Deelnemers aan het executive program ontvangen een korting van 10% op het inschrijfgeld.


  Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

  Open inschrijving

  • Erasmus School of Accounting & Assurance - ESAA
  • CEDEO
  • Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
  • Commissarissen
  • Verdieping
  Leerdoelen

  Bijeenkomst: Risk Management
  Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de specifieke positie van corporaties ingaan op de doelstellingen van een corporatie als geheel en de totale financiële sturing die hierbij wordt gehanteerd en de financiële risico’s waarbij scenario’s de kwetsbaarheid van beslissingen laten zien.

  Bijeenkomst: Financial Accounting
  Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de jaarverslaggevingsvereisten ingaan op de wijzigingen in de jaarverslaggeving voor woningcorporaties in 2016 (herziene RJ 645), meer specifiek op waarderingsaspecten (historische kostprijs, bedrijfswaarde, marktwaarde in verhuurde staat), stelselwijziging en vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van invoering van de Herzieningswet (DAEB / niet-DAEB en hiermee samenhangende financiering).

  Bijeenkomst: Project Control
  Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de project-specifieke aansturingen en kengetallen die in de corporatiesector worden gehanteerd (denk bijvoorbeeld aan onrendabele top).

  Bijeenkomst: Performance Management
  Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit het voor het management beheersbaar zijn en sturen en belonen van de financiële prestaties, bespreken en vaststellen van de sturingsproducten op basis van performance management.

  Bijeenkomst: Internal Control
  Deel 1: Rol Intern Toezicht
  Deel 2: Work flow managementsystemen en AIS in een geautomatiseerde omgeving

  Bijeenkomst: Financial Management
  Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de financieringsproblematiek en de achtervangconstructies zoals deze in de corporatiesector zijn ingericht.

  Bijeenkomst: Treasury Management
  Kern van deze bijeenkomst is: Diepgang naar financieringsproducten zoals deze in het algemeen worden toegepast en zoals die voor corporaties geschikt kunnen zijn.

  Bijeenkomst: Corporate Governance
  Kern van deze bijeenkomst is: Externe verantwoording passend bij de rol zoals deze voor corporaties is weggelegd en de discussies die rondom dit thema actueel zijn

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Visie
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Efficiency
  • Financieel toezicht
  • Organisatie vraagstukken
  • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
  • Risicomanagement
  • Strategieontwikkeling
  • Stakeholders
  • Wet- en regelgeving overheid
  Docenten/Sprekers

  Wie zijn uw docenten voor welke bijeenkomsten?

  •Risk Management
  drs. F. Vermeij, managing director Real Estate Management, Ortec Finance en drs. F.J.M. van Egeraat RC FRM, partner en senior adviseur Accent Organisatie Advies.

  •Financial Accounting
  drs. A. Verwoert RA, partner BDO Audit & Assurance Publieke Sector

  •Project Control
  drs. M.R. Diddens MBA Associate & Senior Consultant bij Accent Organisatie Advies B.V. en drs. D. Wijnbelt MRE, directeur Ontwikkeling & Zakelijk Beheer woningcorporatie Eigen Haard.

  •Performance Management
  prof. dr. S.P. Kaptein, partner bij KPMG Forensic & Integrity en als hoogleraar verbonden aan Rotterdam School of Management. en drs. A.H. Grashof, vennoot Woonlab.

  •Internal Control
  prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society.

  •Financial Management
  drs. A. Chr. Pureveen RA, CFO Woonzorg Nederland en drs. V. Burger, Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas.

  •Treasury Management
  drs. J. Elghoul QC, Treasury adviseur en drs. M. van Baardewijk RC, treasurer bij Vestia

  •Corporate Governance
  prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society en drs. J. van der Moolen, oud-directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting en zelfstandig adviseur.

  Omschrijving bijeenkomst

  Wat mag u van het programma verwachten?

  Woningcorporaties vallen onder het regiem van de nieuwe Woningwet en zijn daarmee in hun financieel presteren sterk afhankelijk van het sociale deel van hun voorraad. Bovendien zijn de eisen die aan de financiële verantwoording worden gesteld, beduidend aangescherpt en is in verband daarmee het toezicht zowel intern als extern nauwer geregeld. In dat verband is bekend dat er een onafhankelijke controllingfunctie moet zijn met uitzondering van die bij kleine woningcorporaties. De scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB en de vorm waarin, speelt een belangrijke rol in de strategie van woningcorporaties.

  Kortom de sector is beleidsmatig sterk in ontwikkeling, waarbij financiële vraagstukken een cruciale rol spelen. Dit betekent dat hoge interne- en externe eisen worden gesteld aan het 'in control' zijn van de organisatie. Dat houdt in het op orde krijgen en houden van bedrijfsprocessen, efficiënte sturing op bedrijfsmiddelen, kennen en beheersen van financiële en niet- financiële risico's en dat binnen de context van een goed ontwikkeld Corporate Governance.

  Daarom is het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld. In acht bijeenkomsten bieden ervaren wetenschappers en bekende sprekers uit de praktijk u wetenschappelijke kennis en instrumenten die betrekking hebben op verschillende financiële vraagstukken en de daaraan verbonden risico’s waarmee een corporatie te maken krijgt. De waarde van de opleiding is juist dat de wetenschappelijke kennis kan worden toegepast op de praktijk en dat het geen boekenwijsheid blijft. Ook de interactie tussen docent en cursisten en de onderlinge discussies verrijken de leerstof.

  Programma

  Start 2x per jaar, aanvang vooralsnog in JUNI 2020 en oktober met 8 wekelijkse bijeenkomsten op donderdagen. Door de modulaire opbouw zijn de bijeenkomsten ook afzonderlijk te volgen.

  Aanvang en einde bijeenkomst: 16.00 - 21.00 uur (incl. maaltijd 18.00 - 18.45 uur).


  Online Masterclass 'De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen'

  Online Masterclass

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Online
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

  - Als commissaris wordt u geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen bij het ontwikkelen, bouwen en renoveren van woningen, zoals ‘nul op de meter woningen’, modulair bouwen, kleiner bouwen en ontwikkelingen op de onderhoudsmarkt;
  - 5 subthema’s worden nader toegelicht;
  I. Vastgoedsturing
  II. Projectmanagement
  III. Organiseren & contracteren
  IV. Financieel
  V. Investeringsstatuut

  Competenties
  Kennisgebieden
  • Vastgoedsturing, projectmanagement, organiseren & contracteren, finanieel en investeringsstatuut
  Docenten/Sprekers

  Drs. ing. Arnoud Spithoven MRE MRICS is specialist op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement. Hij ondersteunt bestuurders en directies bij investeringsbeslissingen ten aanzien van het optimaliseren en transformeren van bestaand vastgoed en het ontwikkelen en realiseren van nieuw vastgoed. Tot zijn cliëntenportefeuille behoren woningcorporaties, zorginstellingen en gemeentes. Naast zijn interim- en advieswerk is hij actief als commissaris, visitator en docent.

  Omschrijving bijeenkomst

  Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact, er is veel geld mee gemoeid. De RvC dient haar rol dan ook tijdig te pakken in projecten zoals bouwopgave en renovaties. Deze Online Masterclass voorziet commissarissen van de nodige basiskennis om dit te doen. Cruciaal in deze, vaak complexe, processen met een zeer lange doorlooptijd en vele factoren met grote belangen. Het kan betekenen dat een RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert alvorens het project daadwerkelijk van start gaat.

  Programma

  De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:38:03 minuten).


  Online Masterclass 'De RvC vanuit juridisch perspectief'

  Online Masterclass

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Online
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

  - U leert hoe u de risico’s op aansprakelijkheid kunt beperken;
  - U krijgt meer kijk op de Aw (Autoriteit woningcorporaties) en leert wat een governance audit inhoudt voor een corporatie;
  - U hoort met wie u als RvC te maken heeft en waarom. En waar moet u hierbij op letten?
  - Inzicht in uw taken als commissaris en hoe deze zich op juridisch vlak met elkaar verhouden;
  - En leert u hoe u de interventieladder toepast.

  Competenties
  Kennisgebieden
  • Juridische aspecten intern toezicht
  • Stakeholders
  • Werkgeversrol RvC
  • Wet- en regelgeving overheid
  Docenten/Sprekers

  Mr. Eelkje van de Kuilen is advocaat en partner bij AKD. Ze is gespecialiseerd in het adviseren van woningcorporaties over onder meer de Woningwet, governance, toezicht Aw, en herstructureringen. Eelkje adviseert Aedes, VTW en meer dan 50 corporaties in Nederland. Daarnaast publiceert ze regelmatig over voor corporaties relevante onderwerpen. De deelnemers worden wegwijs gemaakt in de complexe juridische wereld van woningcorporaties; pragmatisch, strategisch, up-to-date en creatief kenmerken haar manier van doceren.

  Omschrijving bijeenkomst

  Zonder noodzakelijke juridische voorkennis wordt u op de hoogte gebracht van het wettelijk kader voor een RvC en wat dat vervolgens voor u als commissaris betekent in de praktijk.

  Programma

  De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 48:39 minuten).


  Online Masterclass 'Financiën voor de niet-financiële commissaris'

  Online Masterclass

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Online
  • Commissarissen
  Leerdoelen

  Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

  - Meer kennis en achtergrond van de financiële begrippen;
  - Inzicht en de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
  - Meer handvatten op het gebied van waarderen en investeren;
  - Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurder,zonder zelf de specialist te worden.

  Competenties
  Kennisgebieden
  • Financieel toezicht
  • Financiële basisinstrumenten
  Docenten/Sprekers

  Hans van Vark is registeraccountant en werkt als zelfstandig interim-manager en adviseur vooral voor woningcorporaties en zorginstellingen. Zijn opdrachten liggen vaak op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Hij geeft trainingen op die terreinen en is coauteur van een aantal publicaties voor woningcorporaties. Hans vervult al vele jaren (bestuurs)functies in met name de charitatieve sfeer. Hij is voorzitter van de RvT van Woonzorgunie Veluwe.

  Omschrijving bijeenkomst

  Deze Online Masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk.

  Programma

  De Online Masterclass bestaat uit een viertal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 49:48 minuten).


  Online Masterclass 'De wereld van de woningcorporaties'

  Online Masterclass

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Online
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

  - Inzicht in de wijze van overleg tussen uw woningcorporatie en stakeholders;
  - Welke consequenties heeft de samenstelling van uw woningbezit als woningcorporatie?
  - Wettelijk vereiste reglementen voor een corporatie;
  - De betekenis van de diverse belanghouders;
  - Beoordeling van de rol van de RvC bij strategiediscussies;

  Competenties
  Kennisgebieden
  • Organisatie vraagstukken
  • Stakeholders
  • Rol van de RvC
  Docenten/Sprekers

  Rob Haans is directievoorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van Aedes en voorzitter eigendomsstichting van de Keukenhof. Rob werkte hiervoor als bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Key. Eerder was hij directeur bij WPG Uitgevers en de Volkskrant. Rob Haans studeerde bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit en aan de Erasmus Universiteit.

  Koos Parie is 30 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Tot 2000 werkte hij bij de Nationale Woningraad (een rechtsvoorganger van Aedes) o.a. als statutair directeur. De laatste 15 jaar is hij verbonden aan ORKA-Advies. Hij adviseert woningcorporaties en vervult op tijdelijke basis bestuurlijke functies. Hij was door de Minister aangesteld als extern commissaris bij de in opspraak geraakte corporatie SGBB. Koos is commissaris bij Wooncompagnie.

  Omschrijving bijeenkomst

  Deze Online Masterclass gaat onder meer in op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. Door de sterk veranderde branche staan bestuurders en commissarissen voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken. Dit college is specifiek bedoelt voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting.

  Programma

  De Online Masterclass bestaat uit zes blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:53:52 minuten).


  Online Masterclass 'Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC'

  Online Masterclass

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Online
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

  - Weet u welk beleidsinstrumentarium woningcorporaties ter beschikking hebben om de betaalbaarheid daadwerkelijk te beïnvloeden?
  - Hoe kunnen de corporaties en de RvC in de praktijk het woonlastenbeleid vormgeven?
  - Heeft u als commissaris inzicht in de toekomstige woningvraag?
  - Welke fundamentele beleidskeuzes liggen er voor de toekomst?

  Competenties
  Kennisgebieden
  • Betaalbaarheid
  • Huur- en woonlastenbeleid
  Docenten/Sprekers

  Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft. Sinds bijna 40 jaar bestudeert Peter de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Peter was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Peter voorzitter van het European Network for Housing Research en van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek.

  Omschrijving bijeenkomst

  In deze Online Masterclass worden u diverse methoden uitgelegd waarop de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en welke fundamentele beleidskeuzes er voor u liggen in de toekomst. Ook de wijze van vormgeving van het woonlastenbeleid is een belangrijk thema dat wordt behandeld.

  Programma

  De Online Masterclass bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken ( totale duur 1:02:01 minuten).


  b028 strategiesessie "betaalbare energietransitie in de steigers"

  Incompany

  • bureau073 bv
  • NRTO
  • incompany, incompany
  • Commissarissen en bestuurders
  • Verdieping
  • Datum op aanvraag
  • 1
  • 6
  • Gratis
  • Niet beschikbaar
  Leerdoelen

  Het krijgen van een samenhangend zicht op de achtergronden van de energietransitie. Hoe is een vertaling te maken naar de woningcorporatie en wat betekent dat voor de sturing. Door onderlinge interactie en door interactie met de sprekers/inleiders worden professionele opvattingen en verwachtingen in perspectief geplaatst.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Strategieontwikkeling
  Docenten/Sprekers

  René van Genugten en diverse gastsprekers

  Omschrijving bijeenkomst

  De bijeenkomst gaat in op de strategische achtergronden van de energietransitie. Hoe kun je hier als woningcorporatie je koers op afstellen. Wat is een verstandige koers en hoe is deze te vertalen naar een investeringsbeleid en prestatieafspraken. Het belang en de dimensies van een gebiedsgerichte aanpak komen aan bod. Wat zijn vanuit RvC en bestuur professionele opvattingen en verwachtingen.

  Programma

  blok 1: wat zijn de kaders
  blok 2: waar staat de eigen woningcorporatie vanuit het huidige beleid
  blok 3: wat zijn opvattingen vanuit het perspectief van de Nederlandse Woonbond en van Urgenda
  blok 4: wat betekent een gebiedsgerichte aanpak
  blok 5: een gesprek over eigen opvattingen, sturing en risico's


  Begeleide Intervisie- en leergroep voorzitters RvC

  Intervisie

  • Ivone Bergsma coaching & consult
  • ICF
  • wordt nader in overleg met de deelnemers bepaald,
  • Voorzitters RvC
  • Maatwerk
  • Datum op aanvraag
  • 6
  • 18
  • € 1770 Exclusief BTW
  • Niet beschikbaar
  Leerdoelen

  De deelnemers vergroten hun inzicht van goed toezicht houden, boardroom- en RvC dynamics, de kunst van effectieve vragen stellen, voorzittersvaardigheden, het bieden van constructief tegenspel, het scheppen van een 'open en vertrouwelijk' klimaat.

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Integriteit en moreel besef
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Organisatie vraagstukken
  • Strategieontwikkeling
  • Stakeholders
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  De groep wordt begeleid door Ivone Bergsma, ervaren ICF (International Coach Federation) gecertificeerd leiderschapscoach. Ze begeleidt RvC/RvT's in goed toezicht houden. Ze is moderator bij inspiratiegroepen voor commissarissen (VTW-academie). Ze heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, ook als voorzitter.

  Omschrijving bijeenkomst

  Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers hun vraagstukken met elkaar kunnen bespreken. Doordat de ingebrachte vraagstukken door de deelnemers op systematische wijze worden onderzocht, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit. Daarnaast komen tijdens iedere bijeenkomst thema's aan bod die specifiek met de taak en de rol van de voorzitter RvC te maken hebben.

  Programma

  De groep bestaat uit ca. 5 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar.
  Er worden 6 bijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur.
  Een groep wordt gestart bij voldoende deelnemers.


  PE-aanbieder

  Wat wilt u doen?

  Zoeken binnen PE-aanbod
  Wissen