PE-aanbod

Leergang voor de voorzitter Editie 6

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Voorzitters RvC
Leerdoelen

U leert:
- De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
- Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern;
- De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
Steven de Waal
Monika Milz
Abdelilah el Barzouhi
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie)


Kennisbijeenkomst Leiderschap & Eeuwenoude wijsheid

Open inschrijving

 • Wagner
 • EIA/NOBCO
 • Grote Kerk, Zwolle
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

De bijeenkomst zal zich niet beperken tot inspirerende verhalen en beschouwingen op eeuwenoude wijsheid, maar juist dicht bij de mensen komen. Dat doen we aan de hand van kleinere discussies die nomadische en eeuwenoude wijsheid aan thema’s van vandaag koppelen.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Voorzittersvaardigheid
Kennisgebieden
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Integriteit
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Anthony Willoughby, Doutzen Groothof

Omschrijving bijeenkomst

In deze kennisbijeenkomst, met als thema Leiderschap & eeuwenoude wijsheid, bespreken we wat je van verschillende culturen kunt leren en hoe je als organisatie omgaat met veranderende omstandigheden. We richten ons niet op beleid, maar op individueel handelen in specifieke situaties. In de kennisbijeenkomst staan een aantal lessen van Nomadische stammen centraal. Zij zijn meesters in het bouwen van sterke gemeenschappen waar iedereen weet waar hij of zij relevant is voor het grotere geheel. Organisaties kunnen veel inspiratie halen uit de lessen van nomaden en hiermee helderheid, vertrouwen en aanpassingsvermogen vergroten.

Programma

Start: 16:00 uur
Eind: 18:00 uur


Waardegedreven toezicht Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en kennis over de implementatie daarvan

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Marianne Luyer

Omschrijving bijeenkomst

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Marianne Luyer, auteur van het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’(2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Marianne Luyer wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt.

Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Programma

- Definiëring van waardegedreven werken;
- Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren;
- Bepaling van de waarden;
- Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers;
- Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht.


Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Chateau Neercanne, Maastricht
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

Het houden van toezicht
Het zijn van werkgever
Het geven van advies
Het zijn van ambassadeur

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Visie
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Crisiscommunicatie
 • Efficiency
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Philip Wagner, Arjen Verhoeff, Alice Jansen, Christine van den Berg, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Peter Berkhout, Kim Coppes

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Bijeenkomsten
Vrijdag 24 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 01 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 08 oktober 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 15 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 22 oktober 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 05 november 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Vrijdag 05 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Donderdag 21 oktober 2021, 18.00 – 21.00 uur


Toezien op het verandervermogen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de succesfactoren en belemmeringen die ervoor zorgen dat veranderingen binnen de organisatie wel/niet goed van de grond komen.
- De vaardigheid om een gestructureerd ander gesprek over de ambities van de organisatie te voeren.
- Inzicht in de indicatoren voor de slagingskans van toekomstige verbeteringen.
- Tools om als RvC bij te dragen aan het vergroten van het verandervermogen.

In deze masterclass nemen we de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in momenten waarop je meer inzicht wilt hebben in de (toekomstige) realisatie van de ambities en de manier waarop je daar als raad in kunt acteren. In de masterclass werken we met korte kenniscolleges en simulaties.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Informatievoorziening RvC
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Joos Jacobs

Omschrijving bijeenkomst

In de VUCA-wereld waarin we actief zijn vraagt om continue alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen op de nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst. Op welke manier kun je als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voer je daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie?

Het is essentieel dat commissarissen/toezichthouders weten hoe veranderprocessen werken en dat ze hun rol hier nemen. De kunst is natuurlijk om de goede vragen te stellen. Hoe effectief is de organisatie in het vorm geven aan deze veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten? Wat werkt daarbij versterkend, wat werkt belemmerend? Hoe zit het met de intrinsieke motivatie? Is er sprake van duurzame verandering of verandert men ‘omdat het moet van de interne of externe toezichthouder’?

Programma

- Hoe kijkt je als toezichthouder of commissaris naar veranderingen?
- Wanneer zijn veranderingen succesvol?
- Welke factoren bepalen of de organisatie in staat is om te verbeteren?
- Welke indicatoren geven inzicht en heeft de RvC daar voldoende toegang toe?
- Welke vragen stelt je als RvC om te weten te komen of de organisatie in staat is om veranderingen te realiseren?
- Met wie praat je?
- Zet wat ik als commissaris of toezichthouder doe, de organisatie aan tot leren?


Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit voor commissarissen van woningcorporaties Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Met de geboden informatie en kennis zijn commissarissen goed in staat het uitgezette beleid op deze gebieden te monitoren en waar aan de orde goed te keuren. Ook kunnen zij als sparringpartner van de bestuurder optreden bij verdere beleidsontwikkeling en beleidskeuzes. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers eigen dilemma’s en cases inbrengen, zodat ook geleerd wordt van elkaars ervaringen.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Betaalbaarheid
 • Inzicht in de huidige en toekomstige woningvraag
Docenten/Sprekers

Peter Boelhouwer en Elfrieke van Galen

Omschrijving bijeenkomst

Deze compacte eendaagse masterclass geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken tussen drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de inzet van de financiële middelen maken corporaties steeds afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en de energietransitie. In deze eendaagse masterclass leidt woningmarktexpert Peter Boelhouwer u door alle ins en outs van de genoemde volkshuisvestelijke dilemma’s en gaat Elfrieke van Galen in een kort en bondig intermezzo in op wat duurzaamheid en energietransitie concreet voor de corporatie en haar bewoners betekent.

Tijdens de masterclass worden de diverse methoden uitgelegd waarmee de betaalbaarheid kan worden vastgesteld, hoe deze zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welk instrumentarium de corporatie kan inzetten. De ontwikkeling van de koopkracht en de samenstelling van de diverse doelgroepen krijgt de nodige aandacht.

Programma

- De beleidsdriehoek van woningcorporaties;
- De ontwikkeling van de woonuitgaven in de afgelopen jaren en inzicht in de ontwikkeling van het huurbeleid;
- Bestaande instrumenten om de betaalbaarheid te beïnvloeden;
- De betaalbaarheid van het wonen in Nederland in internationaal perspectief;
- De (on)mogelijkheden die diverse typen huishoudens momenteel hebben om een geschikte woning te betrekken;
- De positie van starters en groepen met middeninkomens op de woningmarkt;
- Inzicht in de huidige woningvraag en ontwikkeling van de toekomstige woningvraag;
- De gebrekkige afstemming tussen de woningproductie en de woningvraag;
- Het effect van de woonruimteverdeling op de betaalbaarheid;
- Het effect van de nieuwe wet en regelgeving op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen;
- De verschillende aspecten van kwaliteit;
- Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid en energietransitie; rol en positie van de corporaties als maatschappelijk ondernemer;
- De mogelijkheden en onmogelijkheden bij de verduurzaming.


Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
Leerdoelen

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders.

Competenties
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Paul Stamsnijder en Sylvo Gaastra

Omschrijving bijeenkomst

De corporatie werkt steeds meer in verbinding met andere partijen. Met de formele partijen – gemeenten en huurders – waarmee prestatieafspraken worden gemaakt, maar ook bijvoorbeeld met zorg- en welzijnsinstellingen. In de Governancecode woningcorporaties luidt code 4 “Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.” De vraag is dan welke zijn die partijen, wie bepaalt dat en hoe kan die dialoog er dan uit zien.

Het bestuur wordt geacht belanghebbende partijen actief te betrekken bij het beleid en de behaalde prestaties. De gemeente en de huurders hebben – zeker gezien de bepalingen in de Woningwet 2015 – daarin een bijzondere positie. Dikwijls zal het bestuur een afgewogen keuze moeten maken tussen tegengestelde belangen. De RvC houdt toezicht op dat proces en op de kwaliteit van de relatie tussen bestuurder en belanghouders. Voor veel commissarissen is een actieve opstelling “naar buiten” nieuw. Gaat het om informatie uitwisseling, om het afleggen van verantwoording en kunnen commissarissen indien nodig als “smeerolie” dienen bij moeizame of vastgelopen verhoudingen en de rol van diplomaat vervullen? Dan is het meer dan ooit van belang de rollen van bestuur en commissaris zuiver te houden, onder meer om het risico te voorkomen dat bijvoorbeeld de wethouder de commissaris ziet als superbestuurder.

Programma

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders. Aan de orde komt het fenomeen Prestatieafspraken die de corporatie jaarlijks maakt met gemeenten en huurdersorganisaties en de rol van de RvC in dat traject. Ook maakt u kennis met de verschillende ervaringen die de Woonbond heeft met eigentijdse benaderingen van bewonersparticipatie.


Een andere kijk op gezondheid & governance Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op nieuwe perspectieven in (toezicht op) beleid waarin het accent verschuift van ziekte en zorg naar ondersteuning van gezond gedrag en eigen regie.
- Kennismaking met het nieuwe concept van Positieve Gezondheid. U heeft een beeld wat dit kan betekenen voor de burger, het beleid en strategie van de organisatie en samenwerking met andere partijen en sectoren.
- Inspiratie door deze nieuwe kijk op gezondheid en u ziet vanuit toezichthoudend perspectief kansen tot verbinding met andere domeinen en heeft een beeld wat hiervan de betekenis is voor zorg, welzijn, wonen, onderwijs, participatie én de governance.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Positieve gezondheid
Docenten/Sprekers

Mieke Reijnen, Machteld Huber en Theo Schraven

Omschrijving bijeenkomst

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Deze kijk op gezondheid vraagt o.a. een andere aanpak van werken in de (zorg)organisatie waaronder ook ontschotting tussen de verschillende domeinen, in en met welzijn, volkshuisvesting en onderwijs. Dit vraagt van commissarissen en commissarissen dat zij ten eerste kennis hebben van dit nieuwe concept én toegerust zijn de dialoog aan te gaan met hun bestuurders, met elkaar én mogelijk ook extern en over de ontwikkelingen en veranderende opvattingen over zorg en gezondheid. Het roept ook nieuwe vragen op in de governance: wat betekent dit voor uw toezicht(repertoire). Hoe houd je toezicht op Positieve Gezondheid? En heeft het ook betekenis voor de raad van toezicht en raad van commissarissen zelf?

Programma

Op basis van inhoudelijke inleidingen wordt met interactieve werkvormen gewerkt. Dat kan een oefening/werkvorm zijn op/over Positieve Gezondheid, uitwisseling van ervaringen én het doorwerken naar de betekenis voor uw RvT/RvC:

- Achtergrond van het concept Positieve Gezondheid en plaatsing daarvan binnen nieuwe ontwikkelingen en concepten in de zorg. Verdere verdieping van Positieve Gezondheid door oefening van de deelnemers persoonlijk (invullen spinnenweb en uitwisseling met de bijpassende gesprekstechniek in een veilige omgeving);
- Betekenis voor samenwerken in het brede domein van zorg, welzijn, wonen, onderwijs à uitwisseling tussen commissarissen ;
- Betekenis voor en visie op governance: toezicht op Positieve Gezondheid én de betekenis voor de eigen RvT/RvC à individuele reflectie en uitwisseling tussen commissarissen .


Effectieve interventies Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass vergroot het inzicht in interventiemogelijkheden van de RvC en beoogt de sensibiliteit – van ook de ervaren commissaris – te verhogen om tijdig en adequaat op te treden.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Interventie RvC
Docenten/Sprekers

Hildegard Pelzer en Hans Slaman

Omschrijving bijeenkomst

Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in het bedrijfsleven laat zien, dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de RvC, maar ook of vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de RvC. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, maar ook zeer ervaren commissarissen ‘overkomt’ en ook toezichthouders met grote betrokkenheid. Effectief interveniëren is essentieel, niet alleen om grote misstanden te voorkomen, maar ook om eraan bij te dragen dat de corporatie zijn doelstellingen optimaal realiseert. Een recept voor effectief interveniëren bestaat niet. Wel kan het interventierepertoire worden vergroot en de sensitiviteit voor factoren die het tijdig en effectief interveniëren in de weg kunnen staan, worden verhoogd. Tussentijds wordt naar behoefte langer stilgestaan bij interventiemethoden en hoe hierover gezamenlijk als RvC te besluiten. Steeds vaker wordt de RvC bij (vermeende) problemen door stakeholders en de media benaderd. Aan de hand van praktijksituaties wordt het inzicht verdiept in de do’s and don’ts bij het extern optreden als RvC.

Programma

Het interventierepertoire wordt door middel van een praktijkervaring beruste casus gezamenlijk doorlopen.


Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Open inschrijving

 • Erasmus School of Accounting & Assurance - ESAA
 • CEDEO
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Bijeenkomst: Risk Management
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de specifieke positie van corporaties ingaan op de doelstellingen van een corporatie als geheel en de totale financiële sturing die hierbij wordt gehanteerd en de financiële risico’s waarbij scenario’s de kwetsbaarheid van beslissingen laten zien.

Bijeenkomst: Financial Accounting
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de jaarverslaggevingsvereisten ingaan op de wijzigingen in de jaarverslaggeving voor woningcorporaties in 2016 (herziene RJ 645), meer specifiek op waarderingsaspecten (historische kostprijs, bedrijfswaarde, marktwaarde in verhuurde staat), stelselwijziging en vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van invoering van de Herzieningswet (DAEB / niet-DAEB en hiermee samenhangende financiering).

Bijeenkomst: Project Control
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de project-specifieke aansturingen en kengetallen die in de corporatiesector worden gehanteerd (denk bijvoorbeeld aan onrendabele top).

Bijeenkomst: Performance Management
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit het voor het management beheersbaar zijn en sturen en belonen van de financiële prestaties, bespreken en vaststellen van de sturingsproducten op basis van performance management.

Bijeenkomst: Internal Control
Deel 1: Rol Intern Toezicht
Deel 2: Work flow managementsystemen en AIS in een geautomatiseerde omgeving

Bijeenkomst: Financial Management
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de financieringsproblematiek en de achtervangconstructies zoals deze in de corporatiesector zijn ingericht.

Bijeenkomst: Treasury Management
Kern van deze bijeenkomst is: Diepgang naar financieringsproducten zoals deze in het algemeen worden toegepast en zoals die voor corporaties geschikt kunnen zijn.

Bijeenkomst: Corporate Governance
Kern van deze bijeenkomst is: Externe verantwoording passend bij de rol zoals deze voor corporaties is weggelegd en de discussies die rondom dit thema actueel zijn

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Efficiency
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Wie zijn uw docenten voor welke bijeenkomsten?

•Risk Management
drs. F. Vermeij, managing director Real Estate Management, Ortec Finance en drs. F.J.M. van Egeraat RC FRM, partner en senior adviseur Accent Organisatie Advies.

•Financial Accounting
drs. A. Verwoert RA, partner BDO Audit & Assurance Publieke Sector

•Project Control
drs. M.R. Diddens MBA Associate & Senior Consultant bij Accent Organisatie Advies B.V. en drs. D. Wijnbelt MRE, directeur Ontwikkeling & Zakelijk Beheer woningcorporatie Eigen Haard.

•Performance Management
prof. dr. S.P. Kaptein, partner bij KPMG Forensic & Integrity en als hoogleraar verbonden aan Rotterdam School of Management. en drs. A.H. Grashof, vennoot Woonlab.

•Internal Control
prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society.

•Financial Management
drs. A. Chr. Pureveen RA, CFO Woonzorg Nederland en drs. V. Burger, Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas.

•Treasury Management
drs. J. Elghoul QC, Treasury adviseur en drs. M. van Baardewijk RC, treasurer bij Vestia

•Corporate Governance
prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society en drs. J. van der Moolen, oud-directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting en zelfstandig adviseur.

Omschrijving bijeenkomst

Wat mag u van het programma verwachten?

Woningcorporaties vallen onder het regiem van de nieuwe Woningwet en zijn daarmee in hun financieel presteren sterk afhankelijk van het sociale deel van hun voorraad. Bovendien zijn de eisen die aan de financiële verantwoording worden gesteld, beduidend aangescherpt en is in verband daarmee het toezicht zowel intern als extern nauwer geregeld. In dat verband is bekend dat er een onafhankelijke controllingfunctie moet zijn met uitzondering van die bij kleine woningcorporaties. De scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB en de vorm waarin, speelt een belangrijke rol in de strategie van woningcorporaties.

Kortom de sector is beleidsmatig sterk in ontwikkeling, waarbij financiële vraagstukken een cruciale rol spelen. Dit betekent dat hoge interne- en externe eisen worden gesteld aan het 'in control' zijn van de organisatie. Dat houdt in het op orde krijgen en houden van bedrijfsprocessen, efficiënte sturing op bedrijfsmiddelen, kennen en beheersen van financiële en niet- financiële risico's en dat binnen de context van een goed ontwikkeld Corporate Governance.

Daarom is het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld. In acht bijeenkomsten bieden ervaren wetenschappers en bekende sprekers uit de praktijk u wetenschappelijke kennis en instrumenten die betrekking hebben op verschillende financiële vraagstukken en de daaraan verbonden risico’s waarmee een corporatie te maken krijgt. De waarde van de opleiding is juist dat de wetenschappelijke kennis kan worden toegepast op de praktijk en dat het geen boekenwijsheid blijft. Ook de interactie tussen docent en cursisten en de onderlinge discussies verrijken de leerstof.

Programma

Start 2x per jaar, aanvang april en oktober met 8 wekelijkse bijeenkomsten op donderdagen.
Door de modulaire opbouw zijn de bijeenkomsten ook afzonderlijk te volgen.

Aanvang en einde bijeenkomst: 16.00 - 21.00 uur (incl. maaltijd 18.00 - 18.45 uur).


Ethiek van governance en governance van ethiek Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Reflectie op jouw eigen rol ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties;
- Stof tot nadenken over het ethisch beleid van jouw raad van commissarissen;
- Ideeën om met de bestuurder en commissarissen ruimte te creëren om ethische kwesties met elkaar te bespreken.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Omgaan met ethische kwesties van toezicht
Docenten/Sprekers

Pieter Wijnsma

Omschrijving bijeenkomst

Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer dan het volgen van regels en het opstellen en afvinken van regelgeving. De term ‘ethiek’ verwijst naar het Griekse ‘ethos’: levenshouding. Binnen organisaties vereist dat dus ook aandacht voor de cultuur.

Toezicht op het ethisch handelen in de organisatie omvat drie niveaus: het ethisch handelen van medewerkers, van de bestuurder en van de toezichthouders zelf. Daarom: ethiek van governance en governance van ethiek. De opleiding biedt enerzijds een verdieping in het denken over ethiek. Anderzijds is er veel ruimte voor het bespreken van eigen casuïstiek van de deelnemers met betrekking tot de drie hiervoor genoemde niveaus.

In de opleiding wordt besproken hoe dit op deze verschillende niveaus kan worden vormgegeven en hoe het gesprek over de ethiek tussen commissarissen en bestuurder tot leven kan worden gebracht en gehouden. Het programma bestaat uit een afwisseling tussen stof tot nadenken, die door de docent wordt aangeboden, en gezamenlijke reflectie op eigen casuïstiek.

Programma

- Manieren van denken over ethiek en de toepassing daarvan;
- Ethiek van het besturen van een organisatie;
- Ethische aspecten van de strategie en positionering van de organisatie;
- Expliciteren van het eigen ethisch referentiekader als commissarissen.


Samenspel tussen commissarissen en bestuurder Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Rolafbakening tussen de raad van commissarissen en de bestuurder;
- Inzicht in uw rolopvatting in relatie tot de context;
- Professionele verhouding tussen de raad en de bestuurder in de relatie werkgever-werknemer;
- Meerwaarde van de raad van commissarissen voor de organisatie.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Rolafbakening tussen de raad van commissarissen en de bestuurder
Docenten/Sprekers

Mat Botman

Omschrijving bijeenkomst

Een goede samenwerking tussen commissarissen en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van commissarissen ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld worden? Soms is de afstand tussen raad van commissarissen en bestuurder groot, soms komt de raad van commissarissen dichterbij. De rolafbakening is soms een grijs gebied, ook al doordat andere geledingen bepaalde verwachtingen vertonen. Hoe voorkom je dat je op elkaars stoel terecht komt? Uiteindelijk gaat het er immers om dat de raad van commissarissen echt van meerwaarde is in het belang van de gehele organisatie.

Deze masterclass biedt handvatten en antwoorden op bovenstaande vragen en issues. Er komt diverse casuïstiek aan de orde en het is tevens mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen.

Programma

- De ‘essentials’ van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van commissarissen;
- Rolinvullingen en -afbakening per situatie;
- Samenspel tussen de raad van commissarissen en bestuurder;
- De do’s en don’ts bij toezichthouden in relatie tot dit onderwerp.


VTW Ledencongres Opgaven en middelen: Hóe nu verder?

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Zoom,
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 08-10-2021
 • 0
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Kennis over de maatschappelijke opgaven van corporaties en het zo goed mogelijk inzetten van schaarse middelen op lokaal en regionaal niveau. De rol(len) van de RvC hierin worden besproken.

Competenties
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Board Dynamics RvC
 • Informatievoorziening RvC
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
Docenten/Sprekers

Marijke Roskam, presentator
Guido van Woerkom, tafelheer
Joris Luyendijk, journalist
Martin van Rijn, voorzitter Aedes
Floor Milikowski, journalist
Drie commissarissen

Omschrijving bijeenkomst

Meld u nu aan voor het VTW ledencongres. Het belooft een inspirerende uitzending te worden die u als toezichthouder niet mag missen. Wij hopen u virtueel te begroeten op 8 oktober!

Woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties, met een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven. Het gaat om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid. Helaas zijn de beschikbare middelen bij lange na niet voldoende om deze maatschappelijke opgaven in voldoende mate op te pakken. De vraag rijst: Hóe nu (lokaal en regionaal) verder? Wat betekent dit voor de (toekomstige) huurders? En wat is de rol van het toezicht hierin?

Tijdens een online talkshow gaat presentator Marijke Roskam op zoek naar oplossingen én bespreekt ze de rol die hierin is weggelegd voor de RvC. Tafelheer is VTW voorzitter Guido van Woerkom. In het eerste deel zijn te gast Joris Luyendijk, Floor Milikowski en Martin van Rijn (voorzitter Aedes). In het tweede deel zullen commissarissen aanschuiven uit regio’s die al een stap verder zijn. Naar verwachting worden de eerste financiële knelpunten en mogelijke oplossingen op regionaal niveau zichtbaar. Zangeres Hanneke Drenth zorgt voor een inspirerende afsluiting.

Joris Luijendijk is journalist, antropoloog en schrijver van vele boeken (o.a. over de kloof tussen beeld en werkelijkheid in de Nederlandse politiek en de oorzaken van de bankencrisis in 2008). Hij gaat tijdens het VTW ledencongres in op de ‘elitaire bubbel’ waarin over het algemeen de commissarissen zich bevinden. Terwijl we juist toezichthouders zijn bij corporaties die als kerntaak hebben om goede huisvesting te bieden aan met name de mensen die zelf geen huis kunnen betalen. Hoe kun je dan goed toezicht houden? En hoe hou je de verbinding met de huurders?

Floor Milikowski is journalist en heeft het boek: ‘Een klein Land. Ongelijke kansen in veranderend Nederland. Met verre uithoeken.’ geschreven. Zij gaat tijdens het VTW ledencongres in op de groeiende kloof tussen arm en rijk en tussen het verschil in regio’s. En hoe corporaties hiermee omgaan.

Programma

09.45 uur Inlog via Zoom
10.00 uur Opening door Marijke Roskam en Guido van Woerkom
10.15 uur Tafelgesprek deel 1 o.l.v. Marijke Roskam (bekend van o.a. BNR)
Tafelheer Guido van Woerkom
Joris Luyendijk, journalist
Floor Milikowski, journalist
Martin van Rijn, voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties
11.15 uur Korte Pauze
11.30 uur Tafelgesprek deel 2 o.l.v. Marijke Roskam
Tafelheer Guido van Woerkom
Regio commissarissen
12.15 uur Optreden Hanneke Drenth
12.30 uur Einde programma


Trends in de woonruimteverdeling

Open inschrijving

 • PAO Techniek en Management
 • ISO 9001 en CRKBO
 • Doorn
 • Beleidsmedewerkers van corporaties en gemeenten en andere professionals betrokken bij woonruimteverdeling.
 • Verdieping
Leerdoelen

Beleidsmatige uitdagingen in woonruimteverdeling in de praktijk

Door het volgen van deze cursus krijg je:
- Kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling;
- Kennis over de (inter)nationale context van de woonruimteverdeling;
- Inzicht in andere praktijksituaties en daarmee in de overwegingen, dilemma’s en keuzes van vakgenoten;
- Kennis van de meest recente (evaluatie)onderzoeken op het gebied van de woonruimteverdeling;
een nieuwe kijk op de eigen praktijksituatie;
- Tools om met de eigen situatie aan de slag te gaan.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Corporatiebranche
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Docententeam vanuit de praktijk en kennisinstellingen, onder leiding van André Ouwehand (TU Delft Bouwkunde MBE) en Thierry Wever (RIGO Research en Advies).

Omschrijving bijeenkomst

De afgelopen jaren is de druk op de sociale huursector verder toegenomen. Steeds meer woningzoekenden, waaronder ook kwetsbare groepen, doen voor hun huisvesting een beroep op woningcorporaties, met oplopende wachttijden als gevolg. Deze ontwikkelingen stellen gemeenten en corporaties voor flinke beleidsmatige uitdagingen:

- Hoe zorgen we ervoor dat spoedzoekers tijdig een woning kunnen vinden?
- Wat kunnen we doen om de voorraad doelmatiger te benutten en doorstroming te stimuleren?
- Hoe vinden we de juiste balans tussen passend toewijzen en het borgen van de leefbaarheid?

In deze cursus kijken we kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen. Dat begint met verstand van zaken en een heldere kijk op de veranderende buitenwereld, gevolgd door een stevige discussie over doelen, uitgangspunten, keuzes en dilemma’s binnen de woonruimteverdeling. We gaan actief aan de slag met de uitdagingen uit je eigen praktijk middels thuisopdracht en reflectie op praktijksituaties.

Programma

Dag 1

- Inleiding woonruimteverdeling
- Woonruimteverdeling in breder perspectief
- Woonruimteverdeling in cijfers
- Screenen, voorrang geven en weren ten bate van de leefbaarheid
- Bespreken thuisopdracht
- Afsluiting en diner

Dag 2

- Werken met/binnen de Huisvestingswet 2014
- Huisvesting kwetsbare doelgroepen
- Werk maken van doorstroming
- Presentatie resultaten thuisopdrachten
- Afsluiting en uitreiking getuigschriften


Dynamische oordeelsvorming Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek?
- Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming
- Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen
- Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner
- Kennis van het proces van een goede dialoog
- Vaardigheden bij lastige gesprekken
- Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
 • Structuur van het vraaggesprek
Docenten/Sprekers

Koos Parie en Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

Programma

- Structuur van het vraaggesprek
- Strategisch vragen stellen en confronteren
- Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers
- Scheiden van professionele rollen


Portefeuille- en assetmanagement

Open inschrijving

 • PAO Techniek en Management
 • ISO 9001 en CRKBO
 • Doorn
 • Directie, managementteam, portefeuillemanagers, assetmanagers, programmamanagers en beleidsmedewerkers van woningcorporaties.
 • Verdieping
Leerdoelen

Portefeuillebeleid ontwikkelen en uitvoeren

Tijdens deze cursus leer je meer over:
- Het proces en de organisatie van portefeuillebeleid, waaronder het takenpakket en interne positionering van de portefeuille- en assetmanager;
- De opzet van een portefeuillestrategie, het benoemen van de wensportefeuille en bijbehorend facetbeleid: verkoop-, onderhouds- en huurbeleid;
- De instrumenten van de assetmanager;
- Het keuzeproces van mogelijke complexstrategieën en de uitwerking van complexstrategieën naar operationele beheerplannen;
- De effecten van marktwaardering, het sturen op financieel en maatschappelijk rendement, het belang van vastgoedrekenen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Visie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Corporate government
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Docententeam onder leiding van dr. ir. Henk Heeger (Havensteder).

Omschrijving bijeenkomst

Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s bij corporaties. Het doel is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt in strategisch niveau (portefeuillemanagement), tactisch niveau (assetmanagement) en operationeel niveau (property management). Deze cursus richt zich op het strategisch en tactisch niveau.

Tijdens deze cursus leer je zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen en uit te voeren, met de nadruk op zowel portefeuille- als assetmanagement. Je krijgt inzicht in hoe verschillende soorten corporaties (wat betreft grootte, woningmarktgebied of financiële positie) hun portefeuillebeleid en assetmanagement ontwikkelen. Je inzichten maak je direct praktisch door een groeps- en thuisopdracht. Bij de thuisopdracht, die gericht is op jouw eigen de praktijksituatie, kun je een keuze maken uit een aantal verschillende thema’s.

Programma

Dag 1

- Procesmodel Portefeuillebeleid
- De werkzaamheden van een portefeuillemanager
- Analyses t.b.v. wensportefeuille: interactief bespreken
- Wensportefeuille, transformatie en facetbeleid: interactief bespreken
- Financiële begrippen
- Groepsopdracht A: Optimaliseren van rendement
- Afsluiting en diner

Dag 2

- Portefeuillestrategie en huurbeleid
- Portefeuillestrategie en verkoopbeleid
- Portefeuillestrategie en kwaliteitsbeleid
- Groepsopdracht B: Kwaliteitsbeleid
- Afsluiting

Dag 3

- Assetmanagement op complexniveau
- Assetmanagement in de praktijk
- Rekenen aan investeringsvoorstellen
- Bespreking thuisopdracht
- Van complexbegroting en -scenario's tot complexstrategie
- Afsluiting en diner

Dag 4

- Assetmanagement bij een belegger: het onderhoud
- Assetmanagement bij een corporatie in een krimpgebied
- Assetmanagement en duurzaamheid
- Bespreken thuisopdrachten (vervolg)
- Efficiënt beheer: property management
- Afsluiting, uitreiking getuigschriften en borrel


Toezicht op vastgoedinvesteringen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
- Inzicht in de verschillende fasen van projectontwikkeling en de momenten waarop de commissarissen kunnen en moeten acteren
- Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en vastgoedinvesteringen
- Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen goedkeuren

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Vastgoedsturing
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Thijs Paré

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie opereert. Een euro kan maar één keer uitgegeven worden en elke investering moet dus passen bij de doelen van uw corporatie.

Deze masterclass geeft inzicht in de tools waarmee investeringen een maximaal financieel en maatschappelijk rendement genereren. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Programma

- Overview van de wettelijke en financiële kaders voor corporaties
- De belangrijkste begrippen en modellen rondom vastgoedsturing
- Investeringsproces en scenarioanalyse aan de hand van een praktijkcasus
- De impact van verduurzamingsmaatregelen op vastgoedwaarde en rendement
- Financiële sturingsmethodieken: van marktwaarde naar beleidswaarde


Sturen en toezicht op cultuur en gedrag Editie 3

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Verantwoordelijkheden en rollen van de commissaris;
- Het beschikbare governance-instrumentarium;
- Soft skills, soft signals en soft controls;
- Moreel besef, waardendiscussie en ethisch kompas.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Hannah Bovenkerk en Paul van der Plas

Omschrijving bijeenkomst

Toezichthouden gebeurt steeds professioneler. Waar het voorheen dikwijls om een old-boys network ging, ligt het accent vandaag de dag op enthousiaste en gedreven toezichthouders die hun professie willen inzetten als het gaat om de publieke zaak, zoals onderwijs, wonen en zorg.

Van de debacles uit het verleden hebben we geleerd dat professie niet het enige is, maar dat het ook gaat om zogenaamde soft skills. Bent u zich bewust van uw morele kompas en hoe zit het met uw reflectievermogen? Weet u hoe u op anderen overkomt? Pleegt u de juiste interventie? En hoe geconditioneerd zijn we als het gaat om reageren op de ander(en).

In de masterclass Sturen en toezicht op gedrag en cultuur (een mondvol) gaat het over uw eigen gedrag, het gedrag van anderen, de context en de dynamiek tussen al deze elementen. In de masterclass krijgt u theoretische handvatten, maar zal het accent liggen op uw eigen optreden in lastige situaties. Met de inzet van een acteur proberen we de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen. En dat lukt altijd!

Programma

Interactie en actieve participatie op basis van cases en zelf ingebrachte dilemma’s vormen het grootste deel van deze masterclass. In deze masterclass krijgen deelnemers inzicht in de theoretische kennis van een professioneel kritische houding en daarnaast wordt aandacht besteed aan dilemma’s uit de praktijk en het uitspelen van lastige situaties.


Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Sociëteit de Witte, Den Haag
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

Het houden van toezicht
Het zijn van werkgever
Het geven van advies
Het zijn van ambassadeur

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Visie
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Crisiscommunicatie
 • Efficiency
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Philip Wagner, Petri Ykema, Frank van Egeraat, Christine van den Berg, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Peter Berkhout, Kim Coppes

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Bijeenkomsten
Vrijdag 15 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 29 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 05 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 12 november 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 19 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 26 november 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Vrijdag 26 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Donderdag 18 november 2021, 18.00 – 21.00 uur


Recente ontwikkelingen in het wonen

Open inschrijving

 • PAO Techniek en Management
 • ISO 9001 en CRKBO
 • Midden Nederland
 • Beroepsmatig bij het wonen betrokkenen die inzicht willen krijgen in recente ontwikkelingen en nieuwe beleidsinstrumenten.
 • Verdieping
Leerdoelen

Tijdens deze cursus:

- Doe je kennis op over allerlei recente ontwikkelingen die er spelen op het terrein van wonen;
- Krijg je inzicht in de rol van diverse belanghebbende partijen;
- Krijg je inzicht in beleidsinterventies en instrumenten die er zijn om de problemen het hoofd te bieden;
- Doe je kennis op over de effecten van nieuw beleid;
- Deel je je kennis door het maken en bespreken van opdrachten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Visie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Docententeam vanuit de praktijk en kennisinstellingen, onder leiding van prof. dr. P.J. Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft.

Omschrijving bijeenkomst

In deze cursus brengen docenten recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband, reiken zij nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.

De druk op de woningmarkt neemt steeds verder toe. De bouwproductie wil maar niet op het gewenste niveau komen en ook de stikstof- en PFAS-problematiek leidt vooralsnog tot een forse vertraging. Daarnaast stijgen de koopprijzen - vooral in de gebieden net buiten de Randstad - en blijven de woningverkopen hoog. Hierdoor is het met name voor starters en midden inkomensgroepen steeds moeilijker een huis te kopen. Dit leidt op veel locaties in het land zelfs tot oververhitting van de koopwoningmarkt. De grote vraag is hoe we de woningmarkt weer stabiel krijgen.

In deze cursus komen onder andere vraagstukken als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen aan de orde, evenals duurzaamheidsopgaven, hoge woonuitgaven en lange wachttijden in de sociale huursector. Daarnaast komt een scala aan beleidsinterventies en instrumenten aan bod om deze problemen het hoofd te bieden.

Programma

Dag 1

- Strategische vraagstukken in het wonen: systeemwereld versus beleidswereld;
- Ontwikkelingen op de woningbouwmarkt;
- De ontwikkeling van wooncoöperaties;
- Private huursector en de positie van de midden inkomens;
- Opdracht;
- Presentatie opdracht en uitleg thuisopdracht;
- Diner.

Dag 2

- Energiebesparing in de woningvoorraad;
- Particulier opdrachtgeverschap en de rol van de gemeente;
- De afstemming tussen grond- en woonbeleid;
- Woningcorporaties en maatschappelijk ondernemerschap;
- Afsluiting.

Dag 3

- Opening en bespreking thuisopdracht;
- De markt van koopwoningen;
- Leefbare wijken en wijkvernieuwing;
- Trends in de woonruimteverdeling;
- De financiële positie van woningcorporaties;
- Behandeling thuisopdracht;
- Discussiespel;
- Diner.

Dag 4

- Plenaire bespreking thuisopdracht;
- Wonen en zorg;
- Betaalbaarheid: passend toewijzen of flexibel arrangeren?;
- Afsluiting, evaluatie en uitreiking getuig- schriften;
- Borrel.


VTW Inspiratiebijeenkomst Commissarissen XL Corporaties

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Eigen Haard, Amsterdam
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 26-10-2021
 • 0
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Kennis over de maatschappelijke opgaven van corporaties en het zo goed mogelijk inzetten van schaarse middelen op lokaal en regionaal niveau. De rol(len) van de RvC hierin worden besproken.

Competenties
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Board Dynamics RvC
 • Informatievoorziening RvC
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
Programma

17.30 uur Start bijeenkomst met maaltijd
20.30 uur Einde bijeenkomst


De hypotheek- en koopmarkt in het vizier

Open inschrijving

 • PAO Techniek en Management
 • ISO 9001 en CRKBO
 • Doorn
 • Voor wie dagelijks of voor het realiseren van beleid met (de ontwikkelingen in) de hypotheek- en koopsector te maken heeft.
 • Verdieping
Leerdoelen

Inzicht in de markt van koopwoningen in Nederland

Tijdens deze cursus:
- Doe je kennis op over de structuur en het functioneren van hypotheekmarkt en de markt van koopwoningen in Nederland;
- Krijg je inzicht vanuit het perspectief van verschillende betrokken partijen (consument, makelaar, gemeente, banken, intermediair) op de huidige en toekomstige ontwikkelingen op hypotheek- en koopwoningmarkt. Wat is hun rol nu en in de toekomst?;
- Krijg je inzicht in de rol en invloed van buitenlandse en institutionele funders op de Nederlandse hypotheek markt;
- Doe je kennis op over recente beleidsmaatregelen van de rijksoverheid om de koopwoningmarkt vlot te trekken en de gevolgen hiervan voor de koopwoningmarkt;
- Doe je kennis op over recente onderzoeksresultaten, wetenschappelijke inzichten en meer praktische bijdragen. De wisselwerking tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Docententeam vanuit de praktijk en kennisinstellingen, onder leiding van prof. dr. Peter Boelhouwer (hoogleraar Housing Systems, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) en Tom van der Geest (Hypsotech Management Consultancy BV).

Omschrijving bijeenkomst

De afgelopen jaren hebben we te maken met een koopwoningmarkt die voor meerdere doelgroepen onbereikbaar geworden is. Dit niet in de laatste plaats omdat de normen voor het verkrijgen van een hypotheek fors zijn aangescherpt. Als gevolg hiervan is het voor veel huishoudens steeds moeilijker om een betaalbare koopwoning te krijgen en als er dan een geschikte koopwoning is, zijn er teveel gegadigden. Er wordt dan zelfs boven de koopprijs geboden. Om in deze situatie verandering te brengen, zijn er op het hypothekenfront nieuwe initiatieven die met name de positie van starters, huurders die willen kopen en werknemers zonder vast arbeidscontract willen versterken.

In deze cursus krijg je meer kennis over een breed scala aan onderwerpen rondom de hypotheekmarkt en de markt van koopwoningen. Diverse sprekers gaan uitgebreid in op de situatie op de hypotheekmarkt.

Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn onder meer prijsbewegingen op de koopwoningmarkt, de visie van bouwondernemers, nieuwe hypotheekproducten, de funding mogelijkheden op de markt en de positie van het intermediair.

Programma

Dag 1

- Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen
- Het aanbod van nieuwe koopwoningen
- De koopmarkt vanuit het perspectief van de projectontwikkelaar
- De positie van starters op de woningmarkt
- Opdracht
- Presentatie van opdracht
- Afsluiting en diner

Dag 2

- Hypotheekmarkt in beweging
- Buitenlandse investeerders op de Nederlandse hypothekenmarkt
- Buy-2-Let hypotheken, een hype of een blijvertje?
- Een passend(e) hypotheek(proces) door de ogen van de consument, waar moet die(dat) aan voldoen?
- Discussie over de toekomst van de koopwoningmarkt
- Afsluiting, evaluatie, uitreiking getuigschriften en borrel


Leergang voor de voorzitter Editie 7

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Voorzitters RvC
Leerdoelen

U leert:
- De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
- Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern;
- De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
Steven de Waal
Monika Milz
Abdelilah el Barzouhi
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie)


Leergang de nieuwe commissaris Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt volop gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in functie van commissaris
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Actuele kennis van de sector
Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance, rollen en positie van de commissaris en boardroom dynamics.


Leergang voor de voorzitter Editie 8

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Voorzitters RvC
Leerdoelen

U leert:
- De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
- Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern;
- De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
Steven de Waal
Monika Milz
Abdelilah el Barzouhi
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie)


Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders | Intensive Course

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Kasteel Engelenburg, Brummen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

Het houden van toezicht
Het zijn van werkgever
Het geven van advies
Het zijn van ambassadeur

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Visie
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Crisiscommunicatie
 • Efficiency
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Philip Wagner, Christine van den Berg, Koos Parie, Alice Jansen, Wim Dubbink, Henk Boeschoten, Gerard Erents, Kim Coppes, Arjan Kindermans, Arjen Verhoeff

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat
ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen.
Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities
beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in
de genen van de board. In de Governance Opleiding voor
Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo
belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning
tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe
toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding
maak je de next step.

Programma

Bijeenkomsten
Maandag 08 november 2021, 09.30 – 21:30 uur
Dinsdag 09 november 2021, 09.30 – 21:30 uur
Woensdag 10 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
Dinsdag 16 november 2021, 09.30 – 21:30 uur
Woensdag 17 november 2021, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Woensdag 17 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Maandag 15 november 2021, 18.00 – 21.00 uur


Waardegedreven toezicht Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en kennis over de implementatie daarvan

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Marianne Luyer

Omschrijving bijeenkomst

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Marianne Luyer, auteur van het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’(2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Marianne Luyer wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt.

Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Programma

- Definiëring van waardegedreven werken;
- Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren;
- Bepaling van de waarden;
- Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers;
- Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht.


De financiële wereld van de woningcorporatie Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In deze masterclass wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk aan de hand van casussen. Zo krijgt de deelnemer in de financiële systemen van de woningcorporatie. De rode draad bij de behandeling van de onderwerpen is de rol die de commissarissen daarbij hebben.

Competenties
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Risicomanagement
Docenten/Sprekers

Hans van Vark en Rob Rödscheid

Omschrijving bijeenkomst

Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branche specifieke bijzonderheden kent. Dat maakt deze masterclass zowel voor ‘financiële’ als ‘niet-financiële’ commissarissen tot een zinvolle bijeenkomst.

Een gezonde financiële positie en bedrijfsvoering van de woningcorporatie is een voorwaarde voor het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Dat is tegen de achtergrond van de huidige woningmarkt en het overheidsbeleid een steeds grotere opgave geworden. De masterclass heeft als doel bij de deelnemers een basis te leggen voor het begrijpen van het ‘huishoudboekje’ met aspecten als: de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarstukken. In de masterclass wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, financieel en maatschappelijk.

Programma

- De financiële begrippen in de volkshuisvesting;
- De geldstromen in de sector en binnen de woningcorporatie;
- De knoppen waaraan gedraaid kan worden om de financiën te beïnvloeden;
- Informatievoorziening, verslaggeving en inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
- Waarderen en investeren;
- Ontwikkelingen in de corporatiesector die bepalend zijn voor de risicobeheersing;
- Monitoring door de Aw en WSW: hun positie in het (extern) toezicht en hun werkwijze.


Strategievorming en scenarioplanning

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

In de masterclass wordt uiteraard ook stilgestaan bij de rolneming van de RvC. Wanneer is de RvC in het strategietraject in beeld? Hoe acteert de raad dan? Hoe kan de raad een waardevolle sparringpartner zijn? Wie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de lat?

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Teamspeler
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Strategieontwikkeling
 • Scenarioplanning
Docenten/Sprekers

Wilbert van Bakel en Arjen Zandstra

Omschrijving bijeenkomst

Bij de moderne corporatie heeft de RvC een actieve rol bij belangrijke strategische thema’s en de verschillende scenario’s die dan kunnen worden uitgewerkt. Aan het begin van het traject om input te leveren vanuit de zogenaamde buitenwereld en als klankbord op te treden van het bestuur, later om de beleidsvoornemens goed te keuren en te monitoren wat er van terecht komt. Voor commissarissen is het wezenlijk om inzicht te hebben in de relatie tussen strategieontwikkeling en de kernopgaven van de corporatie.

Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Welke maatschappelijke functie – of toegevoegde waarde – ziet de corporatie voor zichzelf weggelegd en voor wie heeft dat betekenis? De nieuwe wet- en regelgeving heeft strakkere kaders gesteld. Daarbinnen is er speelruimte die de corporatie kan èn moet benutten.

De omgeving van de corporatie is complex en continu in verandering. Concrete voorbeelden zijn de renteontwikkeling, de bouwkosten en de vraag naar woningen. Scenarioplanning is een manier om meer vat te krijgen op relevante trends en de strategie daar regelmatig aan te toetsen en zo nodig bij stellen. Aan de hand van praktijkervaring van een corporatie die al lang met deze methode werkt, wordt scenarioplanning inzichtelijk gemaakt.

Programma

- Strategieontwikkeling bij een woningcorporatie;
- De rolneming van de RvC in het strategietraject;
- Modellen voor het kijken naar en nader invullen van een toekomstgericht business model;
- Methodiek van scenarioplanning.


Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Karel V, Utrecht
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

Het houden van toezicht
Het zijn van werkgever
Het geven van advies
Het zijn van ambassadeur

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Visie
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Crisiscommunicatie
 • Efficiency
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Philip Wagner, Petri Ykema, Alice Jansen, Christine van den Berg, Koos Parie, Mieke Pigeaud, Bert van den Ven, Henk Boeschoten, Kim Coppes, Arjan Kindermans

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Bijeenkomsten
Vrijdag 12 november 2021, 17.30 – 21.30 uur
Zaterdag 13 november 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 19 november 2021, 17.30 – 21.30 uur
Zaterdag 20 november 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 26 november 2021, 13.45 – 21.30 uur
Zaterdag 27 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 03 december 2021, 17.30 - 21.30 uur
Zaterdag 04 december 2021, 09.30 - 17.00 uur


Diner parlant
Zaterdag 04 december 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Vrijdag 26 november 2021, 13.45 – 17.00 uur


Digitalisering en informatisering Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

• Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT;
• Onderscheid tussen hype en realiteit;
• Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT kan gaan oppakken;
• Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op het gebied van IT en digitalisering;
• Input voor een goed gesprek met de bestuurder

Competenties
 • Toezichthouden op digitaal en IT
Kennisgebieden
 • IT en innovatie met IT
Docenten/Sprekers

Ries Bode

Omschrijving bijeenkomst

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe je als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en hoe moet je dan precies toezicht op houden? Welke vragen ga je stellen en hoe weet je of de organisatie in controle is? Wanneer is digitalisering zinvol en wanneer niet? En hoe bepaal je of de strategie goed is? Hoe voorkom je dat je de boot mist of juist te snel bent met innovatie en digitalisering? En wat gaat de corporatie doen met onderwerpen als big data, Internet of Things en sensoring of bijvoorbeeld 3D printing.

De meeste RvC’s ontberen op dit moment voldoende kennis op dit onderwerp. Om de juiste vragen te kunnen stellen, dient elke commissaris in elk geval een basisniveau van kennis te hebben. In deze masterclass zal onder begeleiding van Ries Bode het speelveld van digitaal en IT nader toegelicht worden en zal de mystiek rondom dit onderwerp worden weggenomen. Aangevuld met aansprekende voorbeelden en interactieve discussies wordt het onderwerp verder uitgediept in kleine groepen.

Programma

• Toezicht houden op digitaal en IT;
• De belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor woningcorporaties;
• Data en privacy;
• Weghalen van de mystiek rondom digitaal en IT.


De huurder als consument en strategische partner Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Voor commissarissen is de uitdaging om adequaat toezicht te houden op dit brede palet van activiteiten die van betekenis zijn voor de belangrijkste stakeholder. Daarnaast is het van belang om met het nodige inzicht in nieuwe ontwikkelingen te kunnen sparren met de bestuurder en in een aantal gevallen is de commissaris zelf ook aan zet.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Stakeholders
 • Klantgericht werken
Docenten/Sprekers

Sylvo Gaastra en Sven Turnhout

Omschrijving bijeenkomst

In een tijd waarin de wereld voortdurend verandert – denk aan thuiswerken en digitale dienstverlening – wordt het thuisgevoel van huurders van steeds grotere betekenis. Een moderne corporatie zal daar goed op in willen spelen, inzicht willen hebben op de huurdersbeleving en willen weten wanneer hun huurders zich thuis voelen in hun woning en hun buurt. Wat betekent thuis voor huurders? Wat is dan belangrijk en voor welke huurder? Hoe kunnen we de mening, waardering en ervaringen van huurders op de onderwerpen dienstverlening, buurt en woning in beeld brengen? Hoe staan we er op dit onderwerp voor in vergelijking met andere corporaties? En hoe ontstaat sturingsinformatie, niet alleen om de directe dienstverlening te verbeteren, maar ook voor een huurder gedreven wijkaanpak en vastgoedbeslissingen (assetmanagement) op korte en lange termijn. In deze sessie wordt u meegenomen in deze strategische vragen en geeft het inzicht hoe kennis van het oordeel en het gedrag van de huurders van betekenis is voor de strategische keuzes van de corporatie. Kortom: het eigentijds ‘laden’ van het bekende begrip de klant centraal heeft betrekking op alle facetten van het beleid en de bedrijfsvoering.

Programma

- De betekenis van klantwaarderingssystemen;
- Waar het om gaat bij klantbeleving;
- Het bevorderen van klantgericht werken;
- Het benutten van gegevens over klantgedrag voor beleidsontwikkeling;
- Het interpreteren van benchmark gegevens;
- De wettelijk omgeving van de huurders en hun organisaties;
- De betekenis van de prestatieafspraken;
- De vijf belangrijkste “maatschappelijke parameters”;
- Een casus over moderne vormen van participatie en zeggenschap.


Werkgeverstaken van de RvC Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort,
 • Commissarissen
Leerdoelen

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de
werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de
evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming
en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Monika Milz & Henk Jan van den Bosch

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de
werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de
bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste
ontwikkelingen van WNT. Deze opleiding wordt in samenwerking met de
NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en
de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in
Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd.
Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich
hiervoor aanmelden.

Programma

Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van
commissarissen komen aan de orde. Tijdens de opleiding worden good
practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming
van de bestuurder besproken.


Proactief toezichthouden Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
- Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
- Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
- Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

Competenties
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Crisiscommunicatie
 • Interventie RvC
 • Risicomanagement
 • Rolverdeling in de RvC
Docenten/Sprekers

Daniel le Gras

Omschrijving bijeenkomst

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.

In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

Programma

- Herkennen van waarschuwingssignalen;
- Inzicht in escalerende situaties (met name intern);
- Schakelen tussen verschillende toezichthoudende bevoegdheden;
- Rolverdeling in de raad van toezicht;
- Professionele verhouding met de raad van bestuur;
- Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
- Oefenen met praktijkcases.


VTW ALV en Themabijeenkomst

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • van der Valk, Veenendaal
 • Commissarissen
 • 23-11-2021
 • 0
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Competenties
Kennisgebieden


Boardroom Dynamics Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

De ‘backbone’ van deze masterclass wordt gevormd door een speciaal ontwikkelde simulatie gericht op de boardroom. Tijdens de dag gaan de deelnemers aan de slag met verschillende casussen. Zij oefenen hun vaardigheden, observeren en reflecteren hierop. Het oefenen met behulp van de simulatie wordt afgewisseld door compacte kenniscolleges op het gebied van vragen stellen, oordeelsvorming, groepsdynamica, persoonlijke analyses en leerstijlen. Het gebruik van een simulatie is inmiddels een beproefde methode voor commissarissen. Het wordt voor deelnemers – didactisch gezien – als beste werkvorm beoordeeld in diverse ontwikkeltrajecten voor commissarissen met een gemiddelde beoordeling van 8,5. Het vraagt wel iets anders van de deelnemers. Immers, het gaat niet om cognitieve inzichten die redelijk ‘op afstand blijven’, maar om meer inzicht in de persoon en de rol van commissarissen en de groepsdynamica binnen de boardroom.

Er wordt in de simulatie gebruik gemaakt van een casus die van toepassing is op alle drie de maatschappelijke sectoren.

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Hannah Bovenkerk en Peter Ruigrok

Omschrijving bijeenkomst

In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders. Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat. Deze opleiding is erop gericht om commissarissen meer inzicht te geven in het proces in de boardroom, zodat zij dit ten positieve in kunnen zetten in hun werk in de boardroom.

Programma

De opbouw van de opleidingsdag bestaat uit een theoretische onderbouwing. Vervolgens zal in het middaggedeelte een attractieve werkvorm, in de vorm van een simulatie, worden toegepast. De verkregen theorie zal worden geïntegreerd en in een vertrouwde omgeving wordt geoefend met het toepassen van de verkregen inzichten.


Strategisch partnerschap Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons learned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie;
- Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren?
- Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • (Zelf)evaluatie RvC
 • Governance
Docenten/Sprekers

Rienk Goodijk

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

Programma

- Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?;
- Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?;
- Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?;
- Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?


Dynamische oordeelsvorming Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek?
- Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming
- Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen
- Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner
- Kennis van het proces van een goede dialoog
- Vaardigheden bij lastige gesprekken
- Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
 • Structuur van het vraaggesprek
Docenten/Sprekers

Koos Parie en Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

Programma

- Structuur van het vraaggesprek
- Strategisch vragen stellen en confronteren
- Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers
- Scheiden van professionele rollen


De RvC, de accountant en de auditcommissie Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Het is zeker relevant voor leden van de auditcommissie. Ook voor andere commissarissen is de kennis van belang.
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass actualiseert en verdiept uw kennis van de zich ontwikkelende taken van de accountant en geeft handvatten om de accountant nog beter als informatiebron te gebruiken. De masterclass gaat verder in op de relatie tussen auditcommissie en RvC.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Informatievoorziening RvC
Docenten/Sprekers

Ben Spelbos en Peter van Lieshout

Omschrijving bijeenkomst

De externe accountant wordt bij een woningcorporatie benoemd door de RvC en is een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. In deze masterclass komen vragen aan de orde als: hoe ga je als RvC met de accountant om, wat mag je van de accountant verwachten, welke rapportages worden er uitgebracht, hoe is de communicatie met de accountant en hoe selecteer je een accountant? Specifiek aan de orde komt wat de rol van de auditcommissie in de samenwerking met de extern accountant.

Meestal kent de RvC een auditcommissie. Wat mag je wel en niet van de auditcommissie verwachten? Wat betekent dat voor de samenstelling en werkwijze van de commissie? Hoe borg je dat de RvC betrokken blijft bij financiële vraagstukken en haar integrale verantwoordelijkheid kan dragen? Over deze vraagstukken gaan de docenten – beiden met veel ervaring als commissaris en voorzitter – met u in gesprek. Het gesprek met en tussen de deelnemers is belangrijk onderdeel van de masterclass.

Programma

- De verplichte taken van de accountant en de wet- en regelgeving waarop die gebaseerd zijn
- Verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de audit- en controlefuncties
- Het intern audit plan en de rol van de accountant met daarbij specifieke aandacht voor de rol van de RvC en de auditcommissie
- Organisatie van en participatie in het pre-audit gesprek en de inrichting van het selectie- en evaluatieproces?


Masterclass Data-Analytics, Process Mining en Databeveiliging voor Woningcorporaties

Open inschrijving

 • ESAA Erasmus School of Accounting & Assurance
 • CEDEO
 • EUR, ROTTERDAM
 • Controllers; • Hoofden- en medewerkers finnanciën en/of internal control; • Bestuursleden met een financiële positie.
 • Verdieping
Leerdoelen

Wat houdt deze Masterclass in?
Dit programma bestaat uit twee delen.
Deel 1: Data-Analytic en Process Mining
• Doel: Inzicht krijgen in wat data-analytics en process mining zijn en hoe die kunnen worden
toegepast:
- Introductie: wat is data-analytics en process mining (o.a.
typen data-analyses), ontstaan, relevantie in huidige tijd en big data; -
Concepten & basics (data-analytics-proces van verzamelen naar
opschonen naar analyseren; stamgegevens; betrokken
functionarissen/rollen);
- Randvoorwaarden: strategie en visie, van beleid naar KPI, technische en organisatorische aspecten;
- Datakwaliteit: eisen waar data aan moet voldoen (volledig, betrouwbaar, tijdig), hoe kom je
tot betrouwbare data, data governance; - Tools en toepassingen;
- Resultaat: o.a. valideren en interpreteren, audit & interne controle, datakwaliteit
door data-analyse en procesoptimalisatie.
• Casus 1: Wat is de toegevoegde waarde van data-analytics, welke vragen zou je stellen en
welke informatie zou je willen ontvangen?
• Casus 2: Weergave van een dashboard.
Als we een vraag hebben gesteld en we krijgen daarop gegevens terug, hoe gaan we dan om met het resultaat. Bij casus 2 ga je zelf met een dashboard (resultaat van een data-analyse) aan de slag en
om te ervaren welke informatie je uit een dashboard kan halen, en/of
juist welke vervolgvragen daarbij opkomen/gaan leven. Ook de wijze
van inrichten van een dashboard krijgt aandacht omdat verschillende
managementniveaus vragen om een verschillend gebruik van zo’n
dashboard.

Deel 2: Databeveiliging
• Doel: inzicht krijgen in belangrijkste aspecten op het gebied van databeveiliging:
-Databeveiliging vs cybersecurity; - Belangrijkste concepten; - Hoe
beveilig ik mijn IT-omgeving? (waar moet ik me op focussen?)
-Bewustzijn & gedrag; - impact van databeveiliging en privacy op dataanalyse.
• Casus: het uitvoeren van een risico-analyse (voor een woningcorporatie in het algemeen) op het gebied van databeveiliging (bijv. hoe voer je die nu uit? Wat heb je daarvoor nodig?).

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Integriteit
 • IT en innovatie met IT
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
Docenten/Sprekers

Jeroen Caron MSc RE CIPP/E
Adriaan Heijstek Msc RE
ing. Ruben Peters MSc
Rick van Dijk RE CISA CISM CISSP

Omschrijving bijeenkomst

Verrijk uw kennis over en vergroot uw inzichten in data-analytics,
process mining en databeveiliging door het volgen van de Masterclass over deze onderwerpen.

Programma

Datum : Donderdag 9 december 2021
van 15.30 uur - 21.00 uur
Locatie vooralsnog : Campus Erasmus Universiteit Rotterdam
Inschrijfgeld: € 635,-- (incl. literatuur, maaltijd, koffie en thee) 10% korting voor alumni.
Programma : Bekijk hier het programma van de masterclass: https://www.eur.nl/esaa/executive-programs/finance-risk-management-voor-woningcorporaties/masterclass-data-analytics-process-mining-en-databeveiliging-voor-woningcorporaties


Leefbare wijken in steden en dorpen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Meer inzicht in de problematiek van leefbare buurten en wijken en de uitdagingen waarvoor de corporatie staat.
- Beoordeling van de inzet en rol van de corporatie op dit terrein.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Meer inzicht in de problematiek van leefbare buurten en wijken en de uitdagingen waarvoor de corporatie staat.
Docenten/Sprekers

André Ouwehand en Mohamed Archarki

Omschrijving bijeenkomst

Veilige en prettige wijken zijn van groot belang voor de samenleving. Dat geldt voor grote steden, voor kleine steden, maar zeker ook voor dorpen en kleine kernen. Veel corporaties besteden daar veel aandacht aan en steeds vaker in samenwerking met andere spelers in de buurt. Docent André Ouwehand zorgt er voor dat u het beleid van uw corporatie op dit terrein kunt beoordelen en uw rol als sparringpartner van de bestuurder kunt invullen. Mohamed Acharki laat u in een intermezzo kennis maken met de bijzondere manier waarop zijn corporatie Zayaz middels een netwerkbenadering de leefbaarheid in buurten en wijken bevordert.

Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort als vanouds tot de agenda van de woningcorporaties. Sociale huisvesting is meer dan het bieden van een goede en betaalbare woning. Het gaat ook om een prettige en veilige woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en een ieder welkom is, ongeacht verschillen in rang, stand of afkomst.
De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd; net als de wijken en bewoners zelf.

Programma

- Begripsbepaling leefbare wijken;
- Het belang van menging naar inkomen, etniciteit en huishoudensamenstelling;
- De inclusieve buurt als uitgangspunt: ruimte voor kwetsbare groepen;
- Betrekken van bewoners en andere partijen bij probleemanalyse, visieontwikkeling, programma en uitvoering;
- Ingrepen om de leefbaarheid te verbeteren: van verandering van de samenstelling van de woningvoorraad, woonruimteverdelingtot sociaal beheer;
- Samenwerking tussen partners in wijken en buurten;
- De rol van de RvC bij deze materie.


Effectieve communicatie in de boardroom Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Het effectief bespreken van vraagstukken;
- Diverse inzichten om tot optimale besluitvorming te komen;
- Het leren van effecten van diverse manieren van vragen stellen;
- Handvatten om draagvlak te verkrijgen voor uw standpunten.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
Docenten/Sprekers

Ilona Eichhorn

Omschrijving bijeenkomst

De commissaris moet vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het gesprek tussen commissarissen gaat het erom de meerwaarde van een divers samengesteld collectief tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld bij het beslissen over voorstellen van de bestuurder. Voor de individuele commissaris gaat het erom gehoor te vinden voor zijn/haar eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen. Dit alles stelt eisen aan het communicatieve vermogen van commissarissen en aan de attitudes en cultuur in de boardroom.

Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen commissaris en bestuurder en tussen commissarissen onderling verder te professionaliseren en om op constructieve wijze regie te nemen. Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede gevoed door reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen.

Programma

- Communicatie gerelateerd aan de rol en positie van de raad van toezicht;
- De kunst van het vragen stellen;
- Constructieve communicatietechnieken;
- Verschillende manieren om dezelfde boodschap te brengen.


Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • Nee
 • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

Het houden van toezicht
Het zijn van werkgever
Het geven van advies
Het zijn van ambassadeur

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Visie
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Crisiscommunicatie
 • Efficiency
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Philip Wagner, Arjen Verhoeff, Frank van Egeraat, Christine van den Berg, Koos Parie, Wim Dubbink, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Arjan Kindermans, Kim Coppes

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat
ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen.
Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities
beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in
de genen van de board. In de Governance Opleiding voor
Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo
belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning
tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe
toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding
maak je de next step.

Programma

Bijeenkomsten
Donderdag 16 december 2021, 09.30 – 17:00 uur
Donderdag 13 januari 2022, 09.30 – 17:00 uur
Donderdag 20 januari 2022, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 27 januari 2022, 09.30 – 17:00 uur
Donderdag 03 februari 2022, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 10 februari 2022, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Donderdag 10 februari 2022, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Woensdag 02 februari januari 2022, 18.00 – 21.00 uur


Online Masterclass 'De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Als commissaris wordt u geïnformeerd over de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen. Een aantal onderwerpen wordt nader toegelicht;

- Aanleiding voor de WBTR
- Samenhang (evaluatie) WBT-2013 en WBTR-2021
- WBTR en sectorale wetgeving
- Grondslag raad van commissarissen (RvC) bij verenigingen en stichtingen
- Grondslag monistisch bestuurssysteem (“one-tier-board”) bij alle rechtspersonen
- Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting: codificatie taak en norm bestuurders en commissarissen, uniformering tegenstrijdig belang regeling en uniformering regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
- Uniformering ontslag bestuurder
- Modernisering regeling ontslag van stichtingsbestuurders en commissarissen door de rechtbank

Competenties
Kennisgebieden
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Joost Kramer

Omschrijving bijeenkomst

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze- en de besloten vennootschap (nv/bv) in het Burgerlijk Wetboek. De WBTR hangt nauw samen met de Wet Bestuur en Toezicht (WBT) uit 2013 en de Commissie-Halsema uit 2013. De WBTR is het meest van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein.

Programma

Deze online masterclass, die circa een uur duurt, zoomt in op de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen.


Online Masterclass 'Waardegedreven toezicht'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- U wordt geïnformeerd over de betekenis van waardegedreven toezicht en waardecreatie;
- Besproken wordt nut en noodzaak van waardegedreven toezicht vanuit externe en interne dynamiek;
- Er wordt een basis gelegd voor het vergroten van uw inzicht in uw eigen moreel kompas;
- U wordt aangereikt hoe de raad en u als individuele commissaris en/of toezichthouder maatschappelijke en morele dilemma’s kunt agenderen;
- U sluit af met een concrete agenda voor de uitoefening van uw maatschappelijk waardegedreven toezicht voor de organisatie waar u toezichthouder bent.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Marianne Luyer

Omschrijving bijeenkomst

Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Van de toezichthouders wordt gevraagd toezicht te houden, niet alleen op de publieke waardecreatie die de organisatie levert, maar ook op de cultuur en gedrag van bestuur en medewerkers. Hierbij gaat men ervan uit dat de basis op orde is, dus dat kennis van financiën, remuneratie, strategie en kwaliteit, aanwezig is in de raden van toezicht. Van u wordt een extra inzet gevraagd, namelijk het beoordelen van de kwaliteit van de maatschappelijke functie van de organisatie en het zijn van een uitdagende en interessante gesprekspartner voor bestuur en anderen als het gaat om de maatschappelijke impact.

Programma

In deze online masterclass wordt ingegaan op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht. Waardegedreven Toezicht wordt meer en meer gezien als de kernfunctie van het intern toezicht.


Online Masterclass 'Dynamische Oordeelsvorming'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht en bewustzijn in het proces van het komen tot conclusies en besluiten;
- Ontdekken van patronen in eigen oordeelsvormingsproces en in die van anderen;
- Praktische toepassingen om uw eigen vooroordelen te kunnen hanteren en te gebruiken als impuls voor de goede vraag;
- Door het gericht stellen van vragen aan u zelf en anderen situaties kunnen verhelderen;
- Effectiever en efficiënter gesprekken kunnen voeren.

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Ron Henkes

Omschrijving bijeenkomst

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder/commissaris is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie. Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft u zelf in dit proces? En uw collega’s in de raad?

Werken met Dynamische Oordeelsvorming® maakt u bewust van uw primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen aan uzelf te stellen, objectiveert u uw primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken en vergaderingen maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming u bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in uzelf en bij anderen afspelen. Door uw vooroordelen terug te houden bent u in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Uw optreden wordt effectiever.

Programma

Deze masterclass gaat in op dit instrument om uw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met uw dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.


Online Masterclasss 'De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Locatie op aanvraag
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Tijdens deze online masterclass zullen de antwoorden op deze vragen wetenschappelijk worden onderbouwd, maar wel vanuit een praktische invalshoek zodat u er mee aan de slag kan. Uw inzicht zal worden verdiept dat diversiteit alleen niet automatisch tot een beter functionerende organisatie/een beter toezicht leidt. Het gaat om de bereidheid en inzet om de waarde van diversiteit, dus de waarde van het verschil, in te zetten. Commitment en een actieve rol van de top van organisaties is daarvoor onmisbaar. Dat vergt grote investering, maar die investering betaalt zich dubbel en dwars terug.

Competenties
Kennisgebieden
 • Diversiteit & inclusiviteit
Docenten/Sprekers

Dr. Abdelilah el Barzouhi is arts en toezichthouder. In 2013 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Abdelilah volgde naast zijn geneeskundestudie aan de Erasmus Universiteit met succes de masters Clinical Research en Zorgmanagement. In 2012 heeft hij de prof. H.W. Lambersprijs in de wacht gesleept, een prijs van de Erasmus Universiteit aan een excellente student met tenminste twee masterdiploma’s. Abdelilah maakt deel uit van de kennisRing van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij interesseert zich met name voor vraagstukken omtrent diversiteit en hoe diversiteit bij kan dragen aan betere organisatieresultaten.

Omschrijving bijeenkomst

In deze online masterclass zal dieper worden in gegaan op de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht. Waarom wordt diversiteit en inclusiviteit steeds belangrijker? Wat zijn de doelstellingen en belangen bij diversiteit en inclusiviteit? Waaruit blijkt dat divers samengestelde groepen tot betere besluiten komen en wat is daar de verklaring voor?

Ondanks dat niemand de waarde van diversiteit en inclusiviteit ontkent, is diversiteit en inclusiviteit in vele organisaties nog niet vanzelfsprekend. Hoe verklaar je dat? En tot slot, hoe kun je als organisatie stappen maken als het gaat om diversiteit en inclusiviteit?

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:00:02 minuten).


Online Masterclass 'De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Als commissaris wordt u geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen bij het ontwikkelen, bouwen en renoveren van woningen, zoals ‘nul op de meter woningen’, modulair bouwen, kleiner bouwen en ontwikkelingen op de onderhoudsmarkt;
- 5 subthema’s worden nader toegelicht;
I. Vastgoedsturing
II. Projectmanagement
III. Organiseren & contracteren
IV. Financieel
V. Investeringsstatuut

Competenties
Kennisgebieden
 • Vastgoedsturing, projectmanagement, organiseren & contracteren, finanieel en investeringsstatuut
Docenten/Sprekers

Drs. ing. Arnoud Spithoven MRE MRICS is specialist op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement. Hij ondersteunt bestuurders en directies bij investeringsbeslissingen ten aanzien van het optimaliseren en transformeren van bestaand vastgoed en het ontwikkelen en realiseren van nieuw vastgoed. Tot zijn cliëntenportefeuille behoren woningcorporaties, zorginstellingen en gemeentes. Naast zijn interim- en advieswerk is hij actief als commissaris, visitator en docent.

Omschrijving bijeenkomst

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact, er is veel geld mee gemoeid. De RvC dient haar rol dan ook tijdig te pakken in projecten zoals bouwopgave en renovaties. Deze Online Masterclass voorziet commissarissen van de nodige basiskennis om dit te doen. Cruciaal in deze, vaak complexe, processen met een zeer lange doorlooptijd en vele factoren met grote belangen. Het kan betekenen dat een RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert alvorens het project daadwerkelijk van start gaat.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:38:03 minuten).


Online Masterclass 'De RvC vanuit juridisch perspectief'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- U leert hoe u de risico’s op aansprakelijkheid kunt beperken;
- U krijgt meer kijk op de Aw (Autoriteit woningcorporaties) en leert wat een governance audit inhoudt voor een corporatie;
- U hoort met wie u als RvC te maken heeft en waarom. En waar moet u hierbij op letten?
- Inzicht in uw taken als commissaris en hoe deze zich op juridisch vlak met elkaar verhouden;
- En leert u hoe u de interventieladder toepast.

Competenties
Kennisgebieden
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Mr. Eelkje van de Kuilen is advocaat en partner bij AKD. Ze is gespecialiseerd in het adviseren van woningcorporaties over onder meer de Woningwet, governance, toezicht Aw, en herstructureringen. Eelkje adviseert Aedes, VTW en meer dan 50 corporaties in Nederland. Daarnaast publiceert ze regelmatig over voor corporaties relevante onderwerpen. De deelnemers worden wegwijs gemaakt in de complexe juridische wereld van woningcorporaties; pragmatisch, strategisch, up-to-date en creatief kenmerken haar manier van doceren.

Omschrijving bijeenkomst

Zonder noodzakelijke juridische voorkennis wordt u op de hoogte gebracht van het wettelijk kader voor een RvC en wat dat vervolgens voor u als commissaris betekent in de praktijk.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 48:39 minuten).


Online Masterclass 'Financiën voor de niet-financiële commissaris'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Meer kennis en achtergrond van de financiële begrippen;
- Inzicht en de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
- Meer handvatten op het gebied van waarderen en investeren;
- Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurder,zonder zelf de specialist te worden.

Competenties
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Financiële basisinstrumenten
Docenten/Sprekers

Hans van Vark is registeraccountant en werkt als zelfstandig interim-manager en adviseur vooral voor woningcorporaties en zorginstellingen. Zijn opdrachten liggen vaak op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Hij geeft trainingen op die terreinen en is coauteur van een aantal publicaties voor woningcorporaties. Hans vervult al vele jaren (bestuurs)functies in met name de charitatieve sfeer. Hij is voorzitter van de RvT van Woonzorgunie Veluwe.

Omschrijving bijeenkomst

Deze Online Masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een viertal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 49:48 minuten).


Online Masterclass 'De wereld van de woningcorporaties'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Inzicht in de wijze van overleg tussen uw woningcorporatie en stakeholders;
- Welke consequenties heeft de samenstelling van uw woningbezit als woningcorporatie?
- Wettelijk vereiste reglementen voor een corporatie;
- De betekenis van de diverse belanghouders;
- Beoordeling van de rol van de RvC bij strategiediscussies;

Competenties
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Rol van de RvC
Docenten/Sprekers

Rob Haans is directievoorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van Aedes en voorzitter eigendomsstichting van de Keukenhof. Rob werkte hiervoor als bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Key. Eerder was hij directeur bij WPG Uitgevers en de Volkskrant. Rob Haans studeerde bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit en aan de Erasmus Universiteit.

Koos Parie is 30 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Tot 2000 werkte hij bij de Nationale Woningraad (een rechtsvoorganger van Aedes) o.a. als statutair directeur. De laatste 15 jaar is hij verbonden aan ORKA-Advies. Hij adviseert woningcorporaties en vervult op tijdelijke basis bestuurlijke functies. Hij was door de Minister aangesteld als extern commissaris bij de in opspraak geraakte corporatie SGBB. Koos is commissaris bij Wooncompagnie.

Omschrijving bijeenkomst

Deze Online Masterclass gaat onder meer in op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. Door de sterk veranderde branche staan bestuurders en commissarissen voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken. Dit college is specifiek bedoelt voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit zes blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:53:52 minuten).


Online Masterclass 'Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Weet u welk beleidsinstrumentarium woningcorporaties ter beschikking hebben om de betaalbaarheid daadwerkelijk te beïnvloeden?
- Hoe kunnen de corporaties en de RvC in de praktijk het woonlastenbeleid vormgeven?
- Heeft u als commissaris inzicht in de toekomstige woningvraag?
- Welke fundamentele beleidskeuzes liggen er voor de toekomst?

Competenties
Kennisgebieden
 • Betaalbaarheid
 • Huur- en woonlastenbeleid
Docenten/Sprekers

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft. Sinds bijna 40 jaar bestudeert Peter de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Peter was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Peter voorzitter van het European Network for Housing Research en van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Omschrijving bijeenkomst

In deze Online Masterclass worden u diverse methoden uitgelegd waarop de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en welke fundamentele beleidskeuzes er voor u liggen in de toekomst. Ook de wijze van vormgeving van het woonlastenbeleid is een belangrijk thema dat wordt behandeld.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken ( totale duur 1:02:01 minuten).


Begeleide Intervisie- en leergroep voorzitters RvC

Intervisie

 • Ivone Bergsma coaching & consult
 • ICF
 • wordt nader in overleg met de deelnemers bepaald,
 • Voorzitters RvC
 • Maatwerk
 • Datum op aanvraag
 • 6
 • 18
 • € 1770 Exclusief BTW
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

De deelnemers vergroten hun inzicht van goed toezicht houden, boardroom- en RvC dynamics, de kunst van effectieve vragen stellen, voorzittersvaardigheden, het bieden van constructief tegenspel, het scheppen van een 'open en vertrouwelijk' klimaat.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

De groep wordt begeleid door Ivone Bergsma, ervaren ICF (International Coach Federation) gecertificeerd leiderschapscoach. Ze begeleidt RvC/RvT's in goed toezicht houden. Ze is moderator bij inspiratiegroepen voor commissarissen (VTW-academie). Ze heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, ook als voorzitter.

Omschrijving bijeenkomst

Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers hun vraagstukken met elkaar kunnen bespreken. Doordat de ingebrachte vraagstukken door de deelnemers op systematische wijze worden onderzocht, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit. Daarnaast komen tijdens iedere bijeenkomst thema's aan bod die specifiek met de taak en de rol van de voorzitter RvC te maken hebben.

Programma

De groep bestaat uit ca. 5 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar.
Er worden 6 bijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur.
Een groep wordt gestart bij voldoende deelnemers.


PE-aanbieder

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen PE-aanbod
Wissen