2

De VTW als belangenbehartiger

Het belangrijkste onderwerp in 2019 op het terrein van de externe belangenbehartiging was de Evaluatie van de Woningwet. In februari stuurde minister Ollongren haar brief met beleidsvoornemens aan de Tweede Kamer. De VTW heeft hier een schriftelijke reactie op gegeven. De VTW heeft in 2018 een ledenwerkgroep ingesteld om input te leveren vanuit het intern toezicht op de Evaluatie van de Woningwet.

Daarnaast maakt de VTW deel uit van de ambtelijke klankbordgroep van het ministerie voor de sector Wonen/woningcorporaties. Deelnemers aan deze klankbordgroep: Aedes, VTW, Woonbond, VNG, IVBN, Vastgoed Belang, WSW en Aw. Ook neemt de VTW deel aan het directeurenoverleg, het stakeholdersoverleg en aan bi- of trilaterale overleggen over de wetsvoorstellen.

In de klankbordgroep is besproken dat de Evaluatie in minimaal drie ‘losse’ wetgevingstrajecten opgeknipt wordt. Dit is om de snelheid te bevorderen, met name ten aanzien van de huursomstijging. De verwachting is wel dat met name het Evaluatietraject (verdere) vertraging oploopt en pas in 2021 helemaal wordt afgerond.

In oktober 2019 zijn de concept teksten van het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting op de Woningwet met de belanghouders gedeeld.

De wijzigingsvoorstellen op de Woningwet 2015 en het BTIV zijn op 30 november 2019 in openbare internetconsultatie gegaan. De reactietermijn is op 17 januari 2020 gesloten.

De vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft op 12 december in een Algemeen Overleg (AO) – na vijf keer uitstel – gesproken over de Evaluatie en het Sociaal Huurakkoord. De VTW heeft samen met Aedes, Woonbond en VNG een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Een ander wetgevingstraject in 2019 is de Evaluatie van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Ook dit wetsvoorstel had in 2019 een moeizaam en stroperig verloop. Het traject is opgeknipt in zeven deelonderzoeken van verschillende omvang. De VTW is vertegenwoordigd in de klankbordgroep voor de belanghouders.

Pas in het najaar is een grote bijeenkomst gehouden door het ministerie van BZK, OCW en VWS met vertegenwoordigers van de maatschappelijke sectoren. In deze bijeenkomst is het onderzoek van het CBS naar effecten van de WNT besproken. De VTW is kritisch op de wijze waarop het onderzoek is opgezet en uitgevoerd.

Ieder jaar consulteert het ministerie de VTW en de NVBW over de ministeriële regeling over de WNT-bezoldigingsmaxima. Deze worden per 1 januari 2020 verhoogd. Het maximumbedrag voor een bestuurder bij een voltijds dienstverband wordt € 201.000,- (was € 194.000,-). VTW leden zijn overigens gebonden aan de VTW-beroepsregel, die lager is dan de maximaal wettelijk toegestane normbedragen in de WNT-staffel.

In 2019 is veel gesproken over de financiële en volkshuisvestelijke situatie bij woningcorporatie Vestia. Vestia heeft gekozen om hun activiteiten te concentreren op vier kerngemeenten (Den Haag, Delft, Rotterdam en Zoetermeer) en bezit in andere gemeenten af te stoten. In zes zogenoemde maatwerkgemeenten (Barendrecht, Brielle, Bergeijk, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas) wil Vestia al haar bezit verkopen. De verkoop van deze ongeveer 10.000 woningen is een belangrijke stap om de volkshuisvestelijke opgave van Vestia te verbeteren. Hamit Karakus is door de minister aangesteld als bestuurlijk regisseur om het verkoopproces tussen Vestia en de zes maatwerkgemeenten te begeleiden.

Aedes heeft een sectoradviescommissie (SAC) ingesteld om te adviseren over een eventuele sanering van Vestia. Dit blijkt gedurende het jaar niet aan de orde. Vestia heeft een herijkt verbeterplan ingediend. De VTW heeft een ledenwerkgroep ingesteld die gesprekken heeft gevoerd met alle betrokken partijen (BZK, WSW, Aw, SAC, bestuur en RvC Vestia) om de leden goed te kunnen informeren over wat er speelt. Eind augustus 2019 heeft de VTW voor de RvC’s van de betrokken corporaties een goed bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd.