4

Organisatie VTW

Vereniging

De VTW is een organisatie van leden. De algemene ledenvergadering keurt als hoogste orgaan van de vereniging, de strategie en het beleid goed en toetst achteraf of het goedgekeurde beleid adequaat is uitgevoerd.

De leden van de VTW vormen een nationaal netwerk van waardevolle kennis en ervaring waarvan het bestuur en het verenigingsbureau regelmatig gebruik maken.

Bestuur

Het bestuur stelt de strategische agenda vast en stelt de beleidslijnen vast die het uitgangspunt vormen voor de uitvoering van de taken. Het verenigingsbureau onder leiding van de directeur bereidt de beleidspunten voor en voert deze vervolgens uit. De ledenvergadering houdt als hoogste orgaan van de vereniging het laatste woord.

De leden van het bestuur zijn door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Bestuur protocol.

Het bestuur vergaderde in 2019 acht keer en kwam één keer bijeen voor een tweedaagse bestuurssessie met werkbezoeken aan Heerlen en Maastricht.

Commissies

In 2019 waren in totaal 4 commissies en 3 werkgroepen actief:

  • de commissie van aanbeveling en beroep;
  • de financiële commissie;
  • de Programmaraad VTW Academie;
  • de commissie Governancecode (samen met Aedes)
  • de werkgroep Evaluatie Woningwet
  • de werkgroep Evaluatie WNT
  • de werkgroep Vestia

Het streven is om commissies samen te stellen uit VTW leden die geworven of gekandideerd worden vanuit het ledenbestand. Zij hebben specifieke kennis of expertise die relevant is voor de betreffende commissie. Aan de commissie Governancecode nemen ook niet-VTW leden deel.

Samenstelling commissies en werkgroepen

Commissie van aanbeveling en beroep

Lucille van Hövell tot Westerflier-Wolberink (vz), Harold Willems, Fred Sterk

Financiële commissie

Imke Frijters (vz), Wouter Versteeg, Johan Schudde

Programmaraad VTW

Academie Ans Cuijpers (vz), Bea Annot, Goos Minderman, Anton Smets, Sigrid Helbig, Albert Kerssies, Ingrid van der Kraan, Frank Seine (Avicenna), Gemma Jansen (Avicenna)

Commissie Governancecode (samen met Aedes)

Yvonne Timmerman-Buck (vz), Jan Broekhuizen, Asje van Dijk, Daniëlle Rethmeier-Marres, Roeleke Vunderink

Werkgroep Evaluatie Woningwet

Albert Kerssies (voorzitter), Anja van Gorsel, Anja IJlstra, Marja de Bruyn, Gerrit Willem Kamp (tot 1 juli 2019, i.v.m. beëindiging commissariaat), Heijne van Nieuwenhuize, Janine Sanders, Annette Stekelenburg, Koen Westhoff, Hans Geurts (secretaris)

Werkgroep Evaluatie WNT

Albert Kerssies (voorzitter), Gerard Ankone, Lambert Greven, Elma Groen, Guusje ter Horst, Karin Rosielle, Linda Sanders, Willy Verweij, Marlèn Dane, Guido van Woerkom, Harry Loozen, Jamilia Eddini, Hans Geurts (secretaris)

Werkgroep Vestia

Albert Kerssies (voorzitter), Hanneke Ester, Karin de Graaf, Jan Maarten van der Meulen, Ben Spelbos, Koen Westhoff, Hans Geurts (secretaris)

VTW-bureau

Het VTW Bureau bestaat uit vijf personen: Albert Kerssies, directeur ; Ingrid van der Kraan en Hans Geurts, beleidsmedewerkers ; Amanda van den Arend, communicatiemedewerker en Syl van Beusekom, directiesecretaresse. Gelet op de werkdruk wordt in 2020 de secretariële ondersteuning uitgebreid (0,44 fte). Hans en Amanda gaan meer uren werken; van respectievelijk 0,89 naar 1,0 fte en van 0,44 naar 0,56 fte.

Uitbesteding werkzaamheden

Uitbesteding werkzaamheden De VTW huurt vanuit de filosofie ‘mean & lean’ expertise in op onder andere verschillende juridische terreinen, WNT en het gebied van communicatie. De ledenadministratie, financiële administratie en P&O werden uitgevoerd door Bouwend Nederland.

Bij verschillende activiteiten werd ook gebruik gemaakt van de kennis, ervaring en het netwerk van leden.