Tijdelijke vervanging

Indien een corporatie wordt geconfronteerd met ontstentenis (bijv. door overlijden of ontslag) of belet (bijv. door ziekte of schorsing) van de bestuurder zullen, bij een bestuur van twee of meer leden, de bestuurstaken tijdelijk kunnen worden ingevuld door een andere bestuurder van de corporatie.

Bij een corporatie met maar één bestuurder zal door de RvC binnen een zo kort mogelijke termijn de werving van een bestuurder in gang gezet moeten worden. Meer informatie over benoeming van een bestuurder.

Een tijdelijke invulling en vervanging van de bestuurdersfunctie kan geschieden door:

  • een lid van de RvC tijdelijk aan te wijzen tot waarnemer van bestuurstaken, of
  • een persoon tijdelijk tot bestuurder te benoemen

Aanwijzen tijdelijk waarnemer bestuurstaken

Als bij ontstentenis en belet een bestuursvacuüm dreigt op te treden, kan de RvC het besluit nemen een van haar leden aan te wijzen als tijdelijk waarnemer van bestuurstaken. Het tijdelijk waarnemen van bestuurstaken is er op gericht lopende zaken af te kunnen doen om te voorkomen dat de organisatie komt stil te liggen. Beslissingen over zaken die de kern van de corporatie raken, zoals omvangrijke investeringsbeslissingen mogen in beginsel niet door de tijdelijk waarnemer genomen. Deze moeten wachten totdat een tijdelijk bestuurder is benoemd die geschikt en betrouwbaar is bevonden door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en een positieve zienswijze van de minister heeft gekregen.

Bij tijdelijk waarnemen vervult de waarnemer een soortgelijke rol als bestuurder, maar wordt deze niet formeel als bestuurder benoemd. Een geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets door de Aw is niet nodig bij tijdelijke waarneming voor een periode tot drie maanden. Als de periode van tijdelijke waarneming de drie maanden overschrijdt, bij aanvang dan wel na verlenging, dient alsnog een positieve zienswijze te worden verkregen (zie het Beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid).

Als de RvC een van haar leden aanwijst als tijdelijk waarnemer van bestuurstaken treedt deze tijdelijk terug uit de RvC. Ook vindt geen betaling als bestuurder plaats maar blijft de commissarisvergoeding binnen de normen van de VTW-Beroepsregel/WNT. 
Een commissaris kan op grond van bepaling 3.29 Governancecode Woningcorporaties en de Modelstatuten corporatie van Aedes/VTW) voor een periode van maximaal drie maanden worden aangewezen als tijdelijk waarnemer van bestuurstaken. Na afloop van de tijdelijke waarneming kan de commissaris terugkeren in de RvC en zijn taken als toezichthouder opnieuw ter hand nemen.

Benoeming tijdelijk bestuurder

Als de RvC een persoon tot tijdelijk bestuurder benoemt, wordt deze formeel bestuurder en vindt betaling als bestuurder plaats. NB De WNT kent verschillende regels voor de bezoldiging van een bestuurder in dienstbetrekking en van een bestuurder niet in dienstbetrekking (meer informatie).

Een geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets door de Aw is niet nodig bij tijdelijke benoeming voor een periode tot drie maanden. Als de periode van tijdelijke benoeming de drie maanden overschrijdt, bij aanvang dan wel na verlenging, dient alsnog een positieve zienswijze te worden verkregen (zie het Beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid).
Voor de tijdelijke bestuurder die zonder positieve zienswijze wordt benoemd geldt dat deze lopende zaken kan afdoen om te voorkomen dat de organisatie komt stil te liggen. Beslissingen over zaken die de kern van de corporatie raken, zoals omvangrijke investeringsbeslissingen kunnen in beginsel alleen worden genomen door tijdelijke bestuurders die geschikt en betrouwbaar is bevonden door de Aw en een positieve zienswijze van de minister heeft gekregen. 

Als de RvC een van haar leden benoemt tot tijdelijk bestuurder moet de betreffende commissaris zijn commissariaat opgeven en kan deze niet meer terugkeren naar de RvC (artikel 30, zesde lid sub a en b, Woningwet).


Veel gezocht