Vacatures in de RvC

Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders

14-09-2021

Profiel

Voor de Raad van Commissarissen van Woonbedrijf ieder1 is ERLY, the consulting company, op zoek naar een betrokken en verbindende huurderscommissaris met oog voor ontwikkelingen in de samenleving en kennis van volkshuisvesting


Twee leden VTW bestuur- Financien, Bedrijfsvoering en Fiscaliteiten & HRM, Organisatieontwikkeling en Leiderschap

10-09-2021

  • Anders, zie vacaturetekst
  • 01-10-2021
  • ZOETERMEER
Profiel

Profiel bestuur
Voor alle bestuursleden gelden voor een deel de volgende deskundigheden en competenties.
Onder andere volkshuisvesting, financieel, vastgoed, organisatiedeskundigheid, communicatie, zakelijke dienstverlening, juridische deskundigheid, breed volkshuisvestelijk netwerk, netwerk in aanpalende sectoren, bouw, verenigingservaring.

Ten aanzien van de persoonlijkheidskenmerken/competenties gaat het om:
• Teamspeler
• Verbindend
• Initiatiefrijk
• Creatief
• Durf hebben
• Strategisch/visionair/helicopterview
• Netwerker
• Vertrouwenwekkend/integer
• Van onbesproken gedrag

Er wordt vanuit gegaan dat de bestuursleden voldoende tijd hebben om zich in te zetten voor de vereniging. Daar kan ook het lidmaatschap van een commissie bij horen en aanwezigheid bij (regionale) themabijeenkomsten en andere bestuursafspraken. Gedacht moet worden aan circa 6-8 bestuurs- en ledenvergaderingen per jaar.

Twee profielen nieuwe bestuursleden
Het bestuur van de VTW is een actief bestuur dat steeds meer op afstand de taken zoveel mogelijk ook onderling verdeelt.

De corporaties hebben een belangrijke maatschappelijke rol in de samenleving. Van het bestuurslid van de VTW wordt dan ook verwacht dat hij of zij die rol vervult vanuit
een sterke maatschappelijke betrokkenheid en passend bij deze tijd(sgeest). De bestuursleden onderschrijven de vastgestelde Meerjarenstrategie 2021-2024.
Het is van belang dat de nieuwe bestuursleden de waarde inzien van houding en gedrag, boardroomdynamics en teambuilding voor goed functionerende RvC's. Dit in het kader van de extra aandacht die hiervoor is vanuit de VTW beweging Toezicht met Passie.

Gezien de expertises van de vertrekkende bestuursleden en de ontwikkelingen in de corporatiesector worden de volgende twee specifieke profielen gezocht.

1. Kennis en ervaring op het gebied van Financien, Bedrijfsvoering en Fiscaliteiten
Deze persoon wordt tevens geacht om de penningmeester van de vereniging te worden.
2. Kennis en ervaring op het gebied van HRM, Organisatieontwikkeling en Leiderschap.

Het bestuur streeft naar een brede diversiteit in het bestuur. Gezien de samenstelling van het bestuur en het vertrek van twee vrouwelijke bestuursleden nodigen wij vrouwelijke VTW leden nadrukkelijk uit om te reageren.
De Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) bestaat sinds 2002. Goed intern toezicht is van groot belang voor het doelmatig functioneren van de corporatiesector en het realiseren van de volkshuisvestelijke doelstellingen. De nieuwe Woningwet heeft ook invloed op de ontwikkeling van het intern toezicht.
De VTW staat voor professioneel toezicht op woningcorporaties, vanuit passie voor de volkshuisvesting. In de Meerjarenstrategie 2021-2024 is dit nader uitgewerkt.

Over de organisatie

De VTW
De VTW in de rol van het bevorderen van de kwaliteit van het interne toezicht en het stellen van beroepsregels staat voor het bevorderen van het besef van de specifieke positie van woningcorporaties in het maatschappelijk veld en de noodzaak hieraan als toezichthouder op integere wijze (conform de Governance code 2020) mede vorm te geven.

De VTW zwengelt discussie, onderzoek en evaluatie aan, oefent invloed uit op de definiëring van de kaders en codes en is nadrukkelijk actief bij het handhaven van de door haar uitgedragen normen die voor leden algemeen geldig en bindend zijn en die gelden als lidmaatschapseisen van de vereniging. De VTW zal regelmatig publiekelijk laten zien hoe haar leden presteren.

Naast deskundigheidsbevordering is het in toenemende mate noodzakelijk om de rol en taak van het toezicht expliciet te formuleren. De VTW wordt vooral door het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en door de brancheorganisatie Aedes gevraagd hierover standpunten in te nemen en uit te dragen.

Sectorinformatie
De maatschappelijke missie van corporaties is het huisvesten van in het bijzonder personen met lage inkomens en uit bijzondere groepen. Woningcorporaties zijn private organisaties, maar hun bedrijfsuitoefening is primair gericht op het behalen van maatschappelijk rendement. Afgelopen jaren heeft, onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in het beleid van de overheid en veranderende verhoudingen op de woningmarkt zich in de sector een transformatie voltrokken. Komende jaren zullen corporaties, mede door het overheidsbeleid, minder woningen kunnen bouwen, renoveren en verduurzamen, en verandert de positie ten opzichte van de gemeenten en huurdersverenigingen. Het contact met de stakeholders is belangrijker dan ooit.

De belangrijkste opgaven voor corporaties zijn het efficiënter omgaan met de maatschappelijke middelen, het aanbieden van genoeg geschikte en betaalbare woningen aanbieden aan de doelgroepen en de energietransitie van het corporatiebezit. Het recent verschenen rapport Opgave en Middelen laat zien dat er structureel te weinig middelen in de corporatiesector zijn om alle opgaven uit te kunnen voeren.
Er ontstaan onderlinge verschillen in werkgebied, woningmarkt, omvang en samenstelling van het woningbezit. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de directie (het bestuur) en management van woningcorporaties, maar ook aan de Raden van Commissarissen/Raden van Toezicht.

In de Governancecode Woningcorporaties is een groot aantal aanbevelingen opgenomen over de relatie bestuur - intern toezicht, maar ook over de wijze waarop het intern toezicht dient te opereren. Het bundelen van kennis en het realiseren van een platform voor Raden van Commissarissen waarop zij elkaar kunnen ontmoeten is dan ook noodzakelijk. Gezamenlijk en transparant optrekken op het gebied van Governance en Permanente Educatie is belangrijk.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden bellen met de voorzitter van de commissie van Aanbeveling & Beroep, Lucelle van H

Selectie procedure

De VTW heeft een commissie van aanbeveling en beroep, die kandidaten voor het bestuur van de VTW voorstelt aan de ALV. De commissie toetst de kandidaten aan het profiel, waarbij het uitgangspunt is dat door een evenwichtige samenstelling van zowel diverse deskundigheden als persoonlijkheden de vereniging maximaal nut kan hebben van haar bestuur.
De geselecteerde kandidaat heeft na het gesprek met de commissie van aanbeveling en beroep een kennismakingsgesprek met (een delegatie van) het bestuur, voorafgaand aan de ALV. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan bureau@vtw.nl.

Week 36: begin september vacature plaatsen op VTW site + mail naar alle VTW leden, openstellen tot maandag 1-10-2021.
Week 39: brieven selecteren en kandidaten voor gesprek
Week 41: vrijdag 15 oktober sollicitatie gesprekken met commissie A&B overdag
Week 43: woensdag 27 oktober 14.00-17.00 uur vervolggesprek met (delegatie van) VTW bestuur.
Week 44: kandidaten bekend
Week 47: dinsdag 13 november kandidaten benoemen tijdens ALV


Twee leden raad van commissarissen: profiel Zorg & Welzijn en profiel Financiën & Control

10-09-2021


VTW Twee nieuwe leden voor de Financiële Commissie

08-09-2021

  • ZOETERMEER
Profiel

Taken
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VTW heeft een Financiële Commissie die de ALV en het bestuur van de VTW adviseert over financiële aangelegenheden. De commissie beoordeelt de jaarrekening in ieder geval ten aanzien van de rechtmatigheid en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de ALV. In opdracht van het bestuur van de VTW onderzoekt een registeraccountant de jaarrekening en brengt hij verslag uit. De instelling en taken van de Financiële Commissie zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de VTW.

Samenstelling
De Financiële Commissie bestaat uit drie leden, die worden gekozen uit de leden van de VTW. Leden van de commissie dienen toezichthouder te zijn bij een woningcorporatie. Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de VTW. De leden van de Financiële Commissie worden voor een periode van vier jaar door de ALV benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De leden krijgen een bescheiden financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werkwijze
De commissie komt in de regel één keer per jaar bij elkaar en spreekt dan met (een lid van) het bestuur en de directeur van de VTW. De Financiële Commissie stelt elk jaar een verslag op met bevindingen en adviezen aan de ALV en het bestuur. Dit verslag wordt geagendeerd voor de vergadering van de ALV, waarin het jaarverslag en de jaarrekening van de VTW worden goedgekeurd.

Inlichtingen

Heeft u vragen? U kunt zich wenden tot de voorzitter van de Financiële Commissie, Imke Frijters (06 – 481 321 19 / imke.frijters

Selectie procedure

De gesprekken met de kandidaten zijn gepland op 5 oktober 2021.


Twee bevlogen en betrokken leden voor de Raad van Commissarissen

03-09-2021

Profiel

De Raad van Commissarissen van Beter Wonen is per 1 januari 2022 op zoek naar

twee bevlogen en betrokken leden voor de Raad van Commissarissen

De vacatures
Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een lid die de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Van belang is dat de nieuwe commissaris een duidelijke affiniteit heeft met de positie van huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Voor dit profiel zoeken wij een lid met een brede juridische achtergrond, toezichthoudende ervaring is niet noodzakelijk.

Voor de tweede zetel zijn wij op zoek naar een kandidaat met een financieel profiel, met aantoonbare brede ervaring met bedrijfsvoering, (vastgoed)investeringen en risicomanagement op directie- en/of bestuursniveau. Voor dit profiel is toezichthoudende ervaring een pré.

Wie zoeken we?
Voor beide vacatures geldt dat kandidaten zicht hebben op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Je bent aanspreekbaar, beschikbaar, toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Je hebt daarnaast een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, beschikt over een gezonde dosis humor en bent doortastend in het bereiken van resultaten.
Je bent het type: mensgericht, betrouwbaar, no-nonsens, vakkundig.
Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd, geslacht en culturele achtergrond.

Over de organisatie

Beter Wonen is een woningcorporatie die zich sterk betrokken voelt bij de samenleving in Almelo en omgeving. Beter Wonen beheert en verhuurt ruim 6.250 woningen in de wijken en buurten in de stad en staat voor kwaliteit in product en dienstverlening.
Het is onze missie om te kunnen zorgen dat de huurders met trots kunnen wonen in de woningen.
Bij alles wat wordt gedaan wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, doortastend, realistisch en dichtbij.

Bij alles wat wordt gedaan, werkt Beter Wonen vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, doortastend, realistisch en dichtbij. Bij Beter Wonen werken ruim 80 medewerkers. Zij werken in wijken en buurten intensief samen met maatschappelijke partners zoals zorginstellingen, gemeente, welzijn en onderwijspartners. Ook werkt Beter Wonen actief samen met collega woningcorporaties en de huurdersorganisatie SHBW.

Selectie procedure

Geïnteresseerd?
Een uitgebreid profiel met meer informatie over Beter Wonen, de RvC, de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen, algemene functie-eisen, de procedure en honorering is te vinden op de website van Beter Wonen, www.beterwonen.nl.

Graag staan wij je te woord voor meer informatie. Er kan contact opgenomen worden met Hans Hammink (voorzitter RvC), telefoonnummer 06-10048363 of Mirande Rouweler (adviseur P&O), telefoonnummer 06-21174806.

De sluitingsdatum is 22 september 2021. De selectiegesprekken vinden plaats op 12 oktober 2021.Lid raad van commissarissen Profiel: financiën – op voordracht van HBV-Zayaz

27-08-2021


Lid Raad van Commissarissen vastgoed & gebiedsontwikkeling

27-08-2021

Profiel

De organisatie
Waterweg Wonen is een Vlaardingse woningcorporatie die ongeveer 11.000 woningen,
winkelpanden en bedrijfsruimten verhuurt. Het bezit bestaat voor een groot deel uit portieketagewoningen, galerijflats en eengezinswoningen. Vlaardingen maakt onderdeel uit van het grootstedelijk netwerk van de regio Rotterdam. Waterweg Wonen werkt via het lokale Actieplan Wonen 2030 en het Regioakkoord Wonen aan ‘meer evenwicht van de sociale voorraad in de regio’ en ‘de vitaliteit van de stad’. Waterweg Wonen heeft in Vlaardingen de afgelopen jaren ontzettend veel gerealiseerd. Hele wijken zijn vernieuwd door sloop en nieuwbouw, door herstructurering en door grondverkoop om de bouw van koopwoningen door andere partijen mogelijk te maken. Dit met het oog op de gewenste grotere verscheidenheid aan woonmilieus en een meer gedifferentieerd en kwalitatief goed woningaanbod. Waterweg Wonen heeft kortom de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de herstructurering van Vlaardingen, waarbij het Actieplan Wonen 2030 als verbindende visie gewerkt heeft tussen woningcorporaties, gemeente en huurdersvertegenwoordigingen.

Conform het rooster van aftreden ontstaat in januari 2022 een vacature voor een

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

met als aandachtsgebied vastgoed & gebiedsontwikkeling. De vacature betreft een bindende voordracht van de Huurdersraad. Dit lid zal deel uitmaken van de Auditcommissie van de Raad.

Functie-eisen

Algemene eisen
• academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties; bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
• aantoonbare affiniteit met volkshuisvesting;
• vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
• analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren;
• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom wonen en volkshuisvesting;
• in staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten;
• het belang van de doelstelling en continuïteit van de organisatie vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen;
• beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur;
• een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
• voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
• affiniteit met het werkgebied van Waterweg Wonen geldt als een pré.

Specifieke profieleisen vastgoed & gebiedsontwikkeling
U heeft een academisch denk- en werkniveau en beschikt over stevige kennis en ervaring op het gebied van vastgoed(projecten) en gebiedsontwikkeling. U bent bekend met (stedelijke) ontwikkeltrajecten en haalbaarheidsanalyses, investeringsvoorstellen, exploitatie, ontwikkeling en realisatie van vastgoed en duurzaamheidsvraagstukken rond vastgoed. U heeft inzicht in het functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en ervaring met samenwerking en participatie van de verschillende belanghebbenden en marktpartijen en bent bekend met opdrachtgeverschap. U beschikt over aantoonbare affiniteit met volkshuisvesting en weet uw kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vraagstukken te koppelen aan de strategische opgave van Waterweg Wonen. U weet de organisatie scherp te houden met betrekking tot risico’s en een goede beheersing daarvan. Kennis van relevante wet- en regelgeving en van de gemeentelijke praktijk van grondexploitaties, projectontwikkeling en RO-procedures geldt als een pre. U bent kritisch en heeft het vermogen om anders te durven zien en anders te durven denken. U voelt zich thuis in een open cultuur, waarin een inhoudelijke dialoog over de essentie van het beleid of vraagstuk niet uit de weg wordt gegaan. U wordt lid van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen.

Als ‘huurderscommissaris’ heeft u heldere opvattingen over de maatschappelijke rol en de volkshuisvestelijke opgave van woningcorporaties en een scherp oog voor de belangen van de doelgroep. U weet zich hierin binnen de Raad van Commissarissen te profileren. U bent in staat om de gewenste én de feitelijke maatschappelijke prestaties van Waterweg Wonen goed te doorgronden, inclusief de gevolgen van de strategische keuzes die gemaakt worden op het gebied van onder andere de sociale woningvoorraad, leefbaarheid en huurbeleid. U heeft sterke affiniteit met de mensen om wie het gaat - de huurders - en de bereidheid om te investeren in een actieve en constructieve relatie met de Huurdersraad, onder andere tot uitdrukking komend in periodiek overleg met de Huurdersraad.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van dr. José M.A. Coenen. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie over Waterweg Wonen verwijzen wij u naar www.waterwegwonen.nl


Vacature plaatser

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen vacatures
Wissen