Vacatures in de RvC


Lid raad van commissarissen (vastgoed)

19-06-2021

Profiel

Woningstichting Sint Antonius van Padua (“WS Padua”) te Noordwijkerhout zoekt een lid van de Raad van Commissarissen (RvC), een volkshuisvester (m/v) met kennis van maatschappelijke projectontwikkeling en duurzaam wonen.

Over de organisatie

Zie hiervoor onze website en het volledige vacatureprofiel op onze website.

Over de RvC

Zie hiervoor onze website en het volledige vacatureprofiel op onze website.

Inlichtingen

Inhoud: Ron Nulkes, voorzitter RvC (tel. 06-53211697). Procedure: Laurette Vermeulen, bestuurssecretaris a.i. (tel. 06-40432309)

Selectie procedure


Graag ontvangen wij uw sollicitatie (motivatiebrief en CV) uiterlijk op 20 augustus 2021 a.s. op l.vermeulen@ws-padua.nl.
De eerste gespreksronde vindt plaats op 7 september (avond) en 10 september (namiddag). Hiertoe nodigen wij ten minste drie kandidaten uit. Een tweede gespreksronde met twee kandidaten en de voltallige RvC vindt plaats op 15 september (avond). De OR en bestuurder hebben adviesrecht op de benoeming van de kandidaat.
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.
De Autoriteit Woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan deze autoriteit.
Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de VTW.


Woningcorporatie ZVH zoekt een lid van de Raad van Commissarissen met juridische expertise

15-06-2021

Profiel

In augustus 2021 treedt één van de leden af. Voor de opvolging is van primair belang dat de kandidaat beschikt over juridische expertise en binding heeft met Zaanstad (politiek en bestuurlijke kennis). Daarnaast is er een pré voor kandidaten met kennis op ICT gebied.
Het kandidaat lid zal een extra bijdrage leveren aan de juridische vraagstukken van de organisatie.

Binnen de Raad maakt het nieuwe lid onderdeel uit van de renumeratiecommissie (RC). De RC voert in die hoedanigheid gesprekken over de arbeidsvoorwaarden en bespreekt het functioneren van de directeur/bestuurder. Verder adviseert de RC de Raad met betrekking tot de werkgeversrol van de bestuurder.

Over de organisatie

ZVH is een woningcorporatie in de Zaanstreek met ongeveer 5500 woningen. ZVH zet zich in voor kwalitatief goede huisvesting voor mensen met de laagste inkomens in de Zaanstreek, nu en in de toekomst. Dit doen we met mensen die graag aan deze maatschappelijke taak willen bijdragen en daar hun talenten voor in willen zetten.

Over de RvC

ZVH heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit vijf leden, die zich vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid inzetten voor onze organisatie. De Raad komt viermaal per jaar samen en daarnaast wonen zij jaarlijks een aantal (thema) bijeenkomsten bij. De gemiddelde tijdsbesteding is minimaal 2 dagdelen per maand. De benoeming geldt voor 4 jaar.


Lid Raad van Commissarissen (portefeuille vastgoed, met visie op duurzaamheid en innovatie)

14-06-2021


Lid raad van commissarissen, aandachtsgebied 'financiën'

11-06-2021

Profiel

Lid raad van commissarissen (RvC), aandachtsgebied 'financiën'

Terra Management Search is voor Woningstichting Putten (WSP) op zoek naar een lid raad van commissarissen (RvC) met het aandachtsgebied 'financiën'.

WSP is dé partij die in Putten zorgt voor passende huisvesting voor mensen die, vanuit financiële of sociale omstandigheden, hier niet zelf in kunnen voorzien.

WSP is een kleine maar professionele corporatie. Zij beheert ongeveer 2.100 kwalitatief goede huurwoningen. De organisatie richt zich ook op het ontwikkelen en realiseren van nieuwe sociale huurwoningen en daarbij horende diensten. Er wordt binnen de mogelijk-heden gewerkt naar een situatie zonder knelpunten op de woningmarkt. Maatschappelijke betrokkenheid met oog voor ontwikkelingen is hierbij één van de kernwaarden.

Als lid van de RvC houd je toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Ook sta je het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

Voel jij je sociaal-maatschappelijk betrokken en beschik je over een financieel-bedrijfskundige achtergrond die past bij het niveau van deze functie?

Dan komt Terra Management Search graag uiterlijk dinsdag 30 juni 2021 met je in contact.

Via de sollicitatiebutton vind je meer informatie en de mogelijkheid om te solliciteren.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.


Een lid RvC profiel financiën en een lid RvC profiel volkshuisvesting/participatie/leefbaarheid/zorg.

11-06-2021


Voorzitter en lid RvC (volkshuisvestelijke resp juridisch)

11-06-2021

 • Anders, zie vacaturetekst
 • 27-06-2021
 • Niet op voordracht van OR of HO
 • Naar vacature
Profiel

Voor stichting TBV Wonen in Tilburg zoekt Leeuwendaal een voorzitter en lid raad van commissarissen met volkshuisvestelijke respectievelijk relevante juridische kennis en ervaring.

Over de organisatie

Over TBV Wonen
TBV Wonen is een klantgerichte woningcorporatie met ruim 8500 woningen in Tilburg en de kernen Udenhout, Berkel-Enschot, Helvoirt, Haaren en Biezenmortel ten oosten van Tilburg. Zij richt zich op het bieden van een thuis, in het bijzonder aan bewoners die daar niet op eigen kracht in kunnen voorzien. TBV Wonen maakt wonen met zorg mogelijk, met name voor de senioren. TBV Wonen is actief in wijk en dorp en zet zich samen met partners in voor bewoners op het gebied van wonen, zorg, welzijn en een prettige leefomgeving. TBV Wonen hecht eraan dat bewoners zich echt thuis voelen en wil voor hen tevens een klantgerichte degelijke en betrouwbare dienstverlener zijn. Het DNA van TBV Wonen kan worden omschreven als betrouwbaar, betrokken, bescheiden en in beweging. De organisatie is financieel gezond. De raad van commissarissen is een relatief nieuw team met betrokken en prettig samenwerkende leden. Ervaren toezichthouders die scherp zijn op het met elkaar vorm en inhoud geven van professioneel toezicht en dit zien als een continu ontwikkelproces dat aandacht, reflectie en doorontwikkeling vraagt.

Over de RvC

Wat vraagt TBV Wonen van de nieuwe leden van de raad van commissarissen? We zijn voor de beide posities op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die zich kunnen vinden in de ambities en doelstellingen van TBV Wonen en voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van hun rol en verantwoordelijkheid als toezichthouder.
Met het ontstaan van de vacante posities is tevens gekeken naar de onderlinge verdeling van de portefeuilles binnen de raad. De nieuwe leden zullen ieder hun specifieke kennis en expertise meebrengen. Voor de voorzitter gaan de gedachten uit naar kandidaten met ruime toezichthoudende ervaring, bij voorkeur als voorzitter van een RvT/RvC en stevige volkshuisvestelijke kennis en ervaring. Bij dit team past een voorzitter met dienend leiderschap, bestuurlijk overzicht, reflectief vermogen, oog voor het teamproces en uitstekende sociale en coachende eigenschappen. Een voorzitter die met elkaar werk maakt van professioneel toezicht en daaraan een actieve bijdrage levert. Voor het nieuwe lid zijn we op zoek naar kandidaten die enige ervaring hebben als toezichthouder dan wel die stap willen zetten en beschikken over een opleiding tot toezichthouder of de bereidheid hebben deze te gaan volgen. Beschikken over een brede juridische achtergrond en werkervaring. Kennis van juridische vraagstukken op het gebied van vastgoed, huurrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht. Bij voorkeur tevens kennis van organisatievraagstukken/-ontwikkeling, veranderingsprocessen, personeelsbeleid, informatiebeleid en digitalisering. Werkervaring in bijvoorbeeld de sociale advocatuur of sectoren met focus op digitalisering en datamanagement.
Voor beide posities geldt dat kandidaten bij voorkeur lokale binding hebben met Tilburg e.o., in ieder geval regionale binding. Gegeven de samenstelling van het team is er een sterke voorkeur voor vrouwelijke kandidaten.

Wat biedt TBV Wonen? Een interessante positie binnen een professionele raad van commissarissen van een lokaal verbonden, sociale woningcorporatie met ambitie.
De beloning van de commissarissen past binnen de honoreringscode van de VTW en voldoet aan het bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Inlichtingen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marcel ten Berge, senior adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Selectie procedure

Meer informatie
Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website www.tbvwonen.nl Meer informatie over de functie vindt u op de website van Leeuwendaal.

Solliciteren Om te solliciteren, ga naar de website van Leeuwendaal, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Graag in uw brief aangeven op welke positie u solliciteert.
We ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk zondag 27 juni.


Lid Raad van Commissarissen - Profiel volkshuisvesting

08-06-2021

Profiel

Wij zoeken een toezichthouder met een volkshuisvestelijk hart. Je hebt een volkshuisvestelijke achtergrond, een gevarieerd netwerk en je weet hoe je de rol van sparringpartner moet vervullen. Daarbij aarzel je niet om ook naar jezelf en je eigen rol te kijken. Je bent continu bereid te zoeken naar de balans in polariteiten, tussen weten en vertrouwen, tussen op afstand en nabij, tussen zeker-weten en samen-zoeken. Je wilt waarde toevoegen en geen lijstjes vinken. We zoeken een commissaris die vooruit kijkt met gevoel voor toekomstige ontwikkelingen en maatschappelijke innovatie. Een betrokken kandidaat met visie op en passie voor de sociale huisvesting, die waarde hecht aan diversiteit. Naast vakinhoudelijke expertise heb je ervaring in bestuurlijke en/of leidinggevende functies waarbij sprake is van afweging van belangen en collectieve besluitvorming.

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en beschikt over een scherp kritisch vermogen zonder daarbij de verbinding met elkaar (corporatie, huurders en RvC) uit het oog te verliezen. Ook beschik je over bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en hebt ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, of je hebt de ambitie dit je eigen te maken. Naast een visie op de rol van corporaties binnen de maatschappij in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsbeleid en doelgroep ontwikkelingen heb je kennis van en ervaring met strategieontwikkeling en de implementatie daarvan.

Uitgangspunt voor de bezetting van onze RvC is dat wij gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Als generalisten beschikken wij over een helikopterview en heeft ieder van ons daarnaast een specifiek(e) aandachtsgebied of invalshoek.

De grondhouding van onze RvC is:

 • We voeren de dialoog met als doel een breed beeld te vormen voor de integrale besluitvorming.
 • We zijn nieuwsgierig naar overwegingen.
 • We luisteren naar ons onderbuikgevoel en verstaan de kunst van het vragen stellen. De wijze waarop we ons werk doen, is gericht op ontmoeting. Binnen én buiten.
 • We zitten niet in een bubbel maar staan soms ook met onze voeten in de klei, tussen medewerkers, huurders en samenwerkingspartners. Daardoor hebben we inzicht in- en gevoel voor de maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen en verhoudingen.
 • We zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.
 • We zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.
 • We vervullen onze rol integer, verantwoordelijk en onafhankelijk.
 • Vanuit onze individuele expertise vervullen we onze rol als team.
 • Onze visie op besturen en toezicht houden gaat uit van de bedoeling met oog voor de kaders en gevoel bij toezichthouden op een netwerkorganisatie

  Eigenaarschap staat bij ons centraal; vanuit een organisatie die richting, ruimte en vertrouwen geeft. Daarmee hebben we zelf ook een eigen verantwoordelijkheid (zogenoemde ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat wij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig winnen we informatie in bij functionarissen en/of externe adviseurs van Poort6. Soms vragen we hen aan te sluiten bij onze vergaderingen. Vanzelfsprekend doen we dat in alle openheid richting de bestuurder. We hebben voldoende tijd beschikbaar om ons in te zetten voor een adequate vervulling van onze functie.

  *Volledige profielschets staat op onze website: www.Poort6.nl


 • 2 Vacatures RvC (profiel 'financieel management' en 'zorg, welzijn en sociaal domein'

  07-06-2021

  Profiel

  Profiel ‘Financieel management‘
  Een van de nieuwe leden gaat onderdeel uitmaken van de Audit commissie, hiervoor zoeken wij naast de genoemde kenmerken naar kandidaten die beschikken over:

 • Financieel economische deskundigheid en kennis en ervaring met asset management, projectontwikkeling en vastgoed.
 • Een brede maatschappelijke en bedrijfskundige focus.
 • Actuele kennis en ervaring met het financieel management van woningcorporaties is een pre.

  Profiel ‘Zorg, welzijn en sociaal domein’
  Voor het tweede lid zoeken we naast de genoemde kenmerken naar kandidaten die beschikken over:
 • (Bestuurlijke) ervaring in het sociaal domein of gezondheidszorg en bekend met de problematiek van bijzondere doelgroepen.
 • Betrokkenheid bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 • Kennis en ervaring met HRM is een pre.

  Voor beide vacatures zoeken we naar personen die vragen durven te stellen bij de gebruikelijke gang van zaken.

  Gezien de belangrijke rol die duurzaamheid speelt in de strategie van Wonion gaat de voorkeur uit naar kandidaten met een visie op duurzaamheid en/of duurzaamheidexpertise. Daarnaast vinden wij binding met het werkgebied van Wonion van belang en de voorkeur gaat dan ook uit naar tenminste één kandidaat die maatschappelijk actief is en/of woont in het werkgebied van Wonion.

  Diversiteit
  De RvC streeft naar diversiteit in zijn samenstelling en nodigt daarom ook jonge of toezichthouders met een niet-westerse achtergrond uit om te reageren. Gelet op de samenstelling van de RvC is bij voorkeur een van de kandidaten een vrouw.

  Selectie procedure

  Heeft u belangstelling voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen van Wonion en denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn, dan nodigen wij u uit om vóór 4 juli a.s. uw brief met cv via de mail te sturen naar Carin Kristen (c.kristen@wonion.nl). Uw reactie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

  De eerste gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 6 september in de middag en avond bij Wonion in Ulft.
  Heeft u voorafgaand nog vragen? Bel dan met Harry Minkhorst, voorzitter van de RvC van Wonion: (06) 10 90 81 94. Bij vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Carin Kristen, secretaris bestuur en beleid: (06) 12 85 04 90.


 • Vacature plaatser

  Wat wilt u doen?

  Zoeken binnen vacatures
  Wissen