Vacatures in de RvC

Lid Raad van Commissarissen

17-10-2020

Profiel

De RvC van Woonbedrijf ieder1 is op zoek naar een nieuw lid die tevens lid is van de auditcommissie. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat hij of zij met een duidelijk visie op vastgoedsturing en vanuit de rol als toezichthouder kan bijdragen aan deze opgave. Dat vraagt om het vermogen te kunnen schakelen tussen de externe maatschappelijke opgaven op het gebied van volkshuisvesting en de vertaling daarvan naar de vastgoedportefeuille van Woonbedrijf ieder1. Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die: - Ruime ervaring heeft met toezichthouden; - Een brede bestuurlijke ervaring heeft op het gebied van bijvoorbeeld volkshuisvesting of vastgoed; - Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van vastgoedsturing; -Een stevig gevoel heeft voor financiën; -Als lid van de auditcommissie een goede gesprekspartner is en achter de cijfers weet te kijken; -Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed weet te duiden.

Over de organisatie

Woonbedrijf ieder1 biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een goede en betaalbare woning te verhuren. Dat doen zij in de regio Stedendriehoek door in Deventer en Zutphen circa 14.000 woningen te verhuren. Zij draagt bij aan leefbare steden en dorpen door de zorg voor goede en betaalbare woningen. Dat kunnen zij alleen goed doen als zij de huurder kennen en de huurders hen. Het is de uitdaging van Woonbedrijf ieder1 om dichtbij te zijn. Dicht bij de huurder. Dicht bij Huis.

Over de RvC

De RvC van Woonbedrijf ieder1 bestaat uit zes leden. Hiervan zijn twee leden op voordracht van de huurdersorganisatie HuurdersBIJ1 benoemd. Commissarissen worden voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen nogmaals voor één periode van 4 jaar worden herbenoemd. De RvC heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De Raad van Commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor het Bestuur. De werkwijze van de RvC en het Bestuur is vastgelegd in de statuten, een RvC-reglement en Bestuursreglement. De RvC van Woonbedrijf ieder1 houdt de balans tussen toezichthouden op afstand en dichtbij zijn. Zij toont zich betrokken bij de organisatie en haar stakeholders en is daarvoor zichtbaar en toegankelijk. Zo onderhoudt zij structureel contact door overleg met de OR, het Managementteam en de huurdersorganisatie en sluit zich jaarlijks aan bij overleg met de gemeentebesturen.

Selectie procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van Woonbedrijf ieder1? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39257. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Woonbedrijf ieder1 zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.


Lid Raad van Commissarissen - tevens voorzitter Auditcommissie

15-10-2020

Profiel

De commissaris met een financieel profiel tevens voorzitter Auditcommissie ,br>
Kandidaten beschikken specifiek over:

 • Financieel profiel qua opleiding en werkervaring
 • Kandidaten beschikken over gedegen financiële kennis, ten einde zich een gedegen oordeel te kunnen vormen over investerings- en financieringsvraagstukken;
 • Kandidaten zijn geïnteresseerd in complexe financiële vraagstukken die spelen bij woningcorporaties;
 • Kandidaten hebben ervaring in de rol van voorzitter van een Auditcommissie;
 • Accountantsachtergrond en/of bestuurlijke ervaring als CFO;
 • Stevig bestuurskundig inzicht;
 • Maatschappelijke binding en belangstelling
 • Kennis van processen met betrekking tot de totstandkoming van woonvisies en prestatieafspraken is een pré;
 • Kandidaten hebben affiniteit met juridische vraagstukken.
 • Ervaring als toezichthouder bij een woningcorporatie van enige omvang en complexiteit strekt tot aanbeveling.

  Over de organisatie


  Betrokken en toonaangevend in Noord-Holland

  Intermaris is een maatschappelijk betrokken en toonaangevende woningcorporatie in Noord-Holland. De corporatie heeft een stevige positie in Hoorn en Purmerend; daarnaast is Intermaris actief in een beperkt aantal buitengebieden. Intermaris is financieel gezond en voert een ambitieuze investeringskalender uit.

  Intermaris bezit en beheert circa 17.400 sociale huurwoningen en overige verhuureenheden. Intermaris kent een duidelijke visie. Zie voor informatie de website: https://www.intermaris.nl/over-intermaris/publicaties

  Over de RvC

  De Raad van Commissarissen opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van Intermaris en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

  De Raad van Commissarissen telt zes leden (van wie twee op voordracht van de huurdersorganisaties). Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk. De Raad is vanuit meerdere opzichten divers in zijn samenstelling.

  Inlichtingen

  Threes Klop, HCG, 020-5733410 of 06-51986009. Mail: werving.klop@hcg.net

  Selectie procedure

  Sluitingsdatum 1 november 2020

 • Een eerste gesprek van voorselectie vindt plaats bij Holland Consulting Group.
 • Schriftelijke presentatie van kandidaten aan Intermaris is op vrijdag 27 november 2020.
 • Eerste interne gespreksronde met de werving en selectiecommissie van Intermaris is op vrijdag 4 december 2020 (middag), bestaande uit een gesprek met de leden van de benoemingscommissie uit de Raad van Commissarissen.
 • Tweede interne gespreksronde is op vrijdag 9 december 2020 (ochtend), bestaande uit een (verdiepings)gesprek met de andere leden uit de Raad van Commissarissen en de bestuurder van Intermaris.
 • Advies vanuit de ondernemingsraad van Intermaris (in schriftelijke ronde);
 • Integriteitsonderzoek en referentiecheck.
 • Voorgenomen besluit Raad van Commissarissen over benoeming.
 • Aanvraag toetsing door Autoriteit Woningcorporaties. Zie ter informatie de handreiking van Aedes/VTW. De te benoemen kandidaat vult onder meer het betrouwbaarheidsformulier in.


 • Lid van de raad van commissarissen - Financiën en control

  08-10-2020

  Profiel

  Voor het kwaliteitsprofiel ‘Financiën en control’ zoeken wij een bevlogen commissaris die invulling kan geven aan vraagstukken voor Zaam Wonen in het kader van financieel beheer, continuïteit en risicomanagement door het hebben van kennis op financierings-, beleggings- en investeringsgebied. Daarnaast worden de volgende functie-eisen verwacht:

 • Inzicht in vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de onderneming en in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s.
 • Kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en op het gebied van bank/treasury activiteiten.
 • Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement).
 • Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging; kennis van waarderingsmethoden vastgoed specifiek voor de woningcorporatiesector.
 • Ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

  Over de organisatie

  Zaam Wonen kent een Raad van Commissarissen van vijf leden, één directeur-bestuurder en werkorganisatie bestaande uit 22 medewerkers. Het doel van de woningcorporatie is duurzaam te investeren in kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren liggen op het gebied van het portefeuillebeleid, verduurzaming, datamanagement en het herstructureringsproject ‘Nieuwdorp’.

  Over de RvC

  De RvC komt voor zes reguliere gezamenlijke vergaderingen per jaar bijeen. Daarnaast kent de RvC een audit- en een selectie- en remuneratiecommissie die ongeveer driemaal per jaar bijeenkomen ter voorbereiding op de RvC vergaderingen. Het lid met het kwaliteitsprofiel financiën en control is beoogd lid van de auditcommissie.

  Selectie procedure

  Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn? Wij nodigen u graag uit om uw motivatiebrief met CV uiterlijk 30 oktober te sturen aan Zaam Wonen (Dross. J. v. Kesselstraat 8, 6171KC Stein), t.a.v. dhr. Dominique Urlings, telefoon 06-29079701, e-mail: d.urlings@zaam-wonen.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit is de heer D. Bours, te bereiken via db@daanbours.nl of 06-57347192.


 • Lid van de raad van commissarissen - Vastgoed

  08-10-2020

  Profiel

  Wij zoeken een bevlogen commissaris die invulling kan geven aan zijn rol als toezichthouder voor vraagstukken waarbij kennis van er ervaring met strategische vastgoedsturing waaronder vastgoedbeheer en -ontwikkeling van belang is.
  Daarnaast gelden de volgende functie-eisen:

 • Kennis en/of ervaring met gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en het functioneren van de woning- vastgoedmarkt.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Kennis om (des)investeringsvoornemens te beoordelen.
 • Inzicht in vraagstukken omtrent de rol van de corporatie i.r.t. maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerking met andere (markt)partijen.
 • Kennis om vastgoedbeheer, asset- en strategisch voorraadbeleid en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te kunnen beoordelen.

  Over de organisatie

  Zaam Wonen kent een Raad van Commissarissen van vijf leden, één directeur-bestuurder en werkorganisatie bestaande uit 22 medewerkers. Het doel van de woningcorporatie is duurzaam te investeren in kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren liggen op het gebied van het portefeuillebeleid, verduurzaming, datamanagement en het herstructureringsproject ‘Nieuwdorp’.

  Over de RvC

  De RvC komt voor zes reguliere gezamenlijke vergaderingen per jaar bijeen. Daarnaast kent de RvC een audit- en een selectie- en remuneratiecommissie die ongeveer driemaal per jaar bijeenkomen ter voorbereiding op de RvC vergaderingen. Het lid met het kwaliteitsprofiel vastgoed is beoogd lid van de auditcommissie.

  Selectie procedure

  Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn? Wij nodigen u graag uit om uw motivatiebrief met CV uiterlijk 30 oktober te sturen aan Zaam Wonen (Dross. J. v. Kesselstraat 8, 6171KC Stein), t.a.v. dhr. Dominique Urlings, bestuursadviseur, telefoon 06-29079701, e-mail: d.urlings@zaam-wonen.nl.

  Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit is de heer D. Bours, te bereiken via db@daanbours.nl of 06-57347192.


 • Vacature plaatser

  Wat wilt u doen?

  Zoeken binnen vacatures
  Wissen