Vacatures in de RvC

Voorzitter raad van commissarissen bij WoonFriesland – via Whyz Executive Search

17-01-2022

Profiel

- Je wordt voorzitter van de raad van commissarissen van WoonFriesland, actief in 16 gemeenten in de provincie Friesland.
- Je bent een ervaren voorzitter: je straalt rust en wijsheid uit en hebt natuurlijk overwicht. Je bent in staat te beïnvloeden en te (ver)binden, zonder op je strepen te hoeven staan.
- Je hebt een strategische, lange termijnvisie. Je bent altijd op zoek naar verbeterkansen en stimuleert je omgeving om hetzelfde te doen.
- Je zorgt voor tegenkracht: je bent doelgericht, vasthoudend, scherp en vraagt door.
- Je bent een teamspeler – je hebt oog voor de collectieve slimheid van het team en brengt je eigen bijdrage proactief.
- Je bent een stimulans, een open en actieve sparringpartner voor de organisatie: je wilt de organisatie doorgronden en bent ondersteunend in de verdere ontwikkeling. Je geeft ruimte en bent ‘gepast nabij’ voor de directeur-bestuurder en de medewerkers.
- Je bent positief kritisch en schuwt een goede discussie niet om de beste uitkomst te bereiken.
- Je bent wereldwijs, nieuwsgierig en op zoek naar verbeterkansen. Je weet wat jouw specifieke bijdrage aan een team is en draagt bij aan een positieve dynamiek.
- Je bent je bewust van de opgave van een woningcorporatie in de hedendaagse tijd.
- Je hebt zichtbaar en overtuigend affiniteit met het maatschappelijke doel van WoonFriesland en toont oprechte interesse in de huurders.

Over de organisatie

WoonFriesland is hét sociaal verhuurbedrijf in Friesland. WoonFriesland vertegenwoordigt 25% van de provinciale sociale huurmarkt.

Selectie procedure

WoonFriesland werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een voorzitter raad van commissarissen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Annelien Zuidema: 06-30409036 – voorzitterrvc.woonfriesland@whyz.nl. Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/voorzitter-woonfriesland/. Op www.woonfriesland.nl staat meer informatie. Reageren kan tot en met 6 februari 2022.


Directeur-bestuurder, bestuurder met een mensgerichte, verbindende bestuursstijl

14-01-2022

  • Anders, zie vacaturetekst
  • 14-02-2022
  • Niet op voordracht van OR of HO
  • Naar vacature
Profiel

Vanwege het vertrek van de directeur-bestuurder is de positie vacant gesteld.
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke, personele en financiële ontwikkeling en beheersing/besturing van de organisatie. De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van deze taak naar het belang van de onderneming Rhenam en zet zich in om de gewenste volkshuisvestelijke prestaties tegen aanvaardbare kosten te realiseren.

De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder kunnen als volgt samengevat worden:
• Geeft leiding aan de organisatie zodat deze effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvC.
• Stuurt de werkorganisatie en de beleidsgebieden aan in algemene zin op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden.
• Draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie; houdt de organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen; draagt zorg voor een gezonde financiële onderneming; houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden.
• Draagt met enthousiasme de rol en positie van de corporatie in het maatschappelijk veld uit en opereert binnen de context van de wet- en regelgeving.
• Onderhoudt de contacten met de belangrijkste belanghouders, de gemeente(n) en de huurdersvertegenwoordigingen.
• Vertegenwoordigt Rhenam op bestuurlijke niveaus en in platforms.
• Realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners en de gemeenten, tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld.
• Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden, zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid en het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie.
• Draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van belanghouders, management en medewerkers.
• Geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, weet kansen te benutten vanuit (wijzigende) financiering en wet- en regelgeving; zoekt intensieve samenwerking met andere partijen.
• Zorgt voor goede ‘checks & balances’ binnen het managementteam, stuurt op een verdere professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming.
• Draagt zorg voor het goed (laten) functioneren van de P&C-cyclus, ondersteund door jaarlijks op te stellen werkplannen en begrotingen, kwartaalrapportages en overige managementrapportages. Laat op basis van een controleplan audits uitvoeren en zorgt voor een goede functiescheiding. Draagt zorg voor een goed functionerend risicomanagement.
• Bepaalt het personeelsbeleid, afgestemd op de beleids- en organisatiedoelen; heeft oog voor opleidings- en ontwikkelingsbehoefte van medewerkers.
• Draagt zorg voor eenheid en teamwerk binnen de werkorganisatie.
• Informeert de raad van commissarissen onder andere door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de raad van commissarissen als belangrijke sparringpartner.

Voor de directeur-bestuurder gelden de volgende functie-eisen:
• Academisch werk- en denkniveau, goed strategisch inzicht.
• Aantoonbare kennis en affiniteit met de sector.
• Bestuurlijke ervaring is een pré.
• Gedegen bedrijfskundige en financiële expertise.
• Inzicht in en ervaring met organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.
• Kennis van vastgoedontwikkeling en -beheer en -exploitatie.
• Uitstekende ‘open’ communicator en netwerker.
• Bewust van maatschappelijke rol van de corporatie.
• Goed gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen.
• Ondernemend, inhoudelijk, resultaatgericht.
• Goed inlevingsvermogen in de kwetsbare groepen waarvoor Rhenam huisvesting verzorgt, zoals kwetsbare ouderen, bewoners met een lage sociale economische status, jongeren met een autisme stoornis en dergelijke.
• Besluitvaardig.

Specifiek profiel
Om de verantwoordelijkheden en kerntaken van de directeur-bestuurder op een goede manier te kunnen vervullen, kent het profiel van de directeur-bestuurder in ieder geval de volgende zwaartepunten:

Bestuurder met een mensgerichte, verbindende bestuursstijl
Er wordt verwacht dat de directeur-bestuurder zowel intern als extern in staat is mensen met elkaar te verbinden en meer specifiek de corporatie te verbinden met haar belanghouders en met de omgeving, vanuit de kerntaken van de corporatie. De directeur-bestuurder moet beschikken over inzicht in en ervaring met politieke en maatschappelijke processen. Hij/Zij moet in staat zijn het corporatiebeleid en gemeentebeleid met elkaar te verbinden. Hiertoe dient de directeur-bestuurder te beschikken over een goed ontwikkelde netwerkcompetentie en onderhandelingskracht. De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, zichtbaar en transparant, open en toegankelijk. Een persoonlijkheid die gewend is zijn/haar opinie in bijeenkomsten kenbaar te maken, makkelijk in het openbaar spreekt en over de vaardigheid beschikt zijn gehoor opinievormend ‘mee te nemen’.

Bedrijfs- en organisatiekennis
In het ‘Ondernemingsplan 2021-2024’ heeft Rhenam de missie en (strategische) doelstellingen benoemd en uitgewerkt. De directeur-bestuurder is in staat om mede aan de hand van dit plan de organisatie en de omgeving mee te nemen bij het realiseren van de doelen. Hij/zij staat voor een professionele en doelmatige bedrijfsvoering. Hij/zij heeft voldoende kennis van de financiële en bedrijfseconomische aspecten van een woningcorporatie. De directeur-bestuurder is in staat de organisatie verder te professionaliseren.

Volkshuisvestelijke kennis
De directeur-bestuurder heeft gedegen kennis van de Woningwet en aanpalende wet- en regelgeving. Hij/zij is in staat de volkshuisvestelijke ontwikkelingen te vertalen naar een heldere portefeuillestrategie waarin tijdig en goed gedoseerd wordt ingespeeld op de noodzakelijke transitie van de voorraad. De directeur-bestuurder heeft kennis van vastgoedontwikkeling, -beheer en -exploitatie. Hierdoor is hij/zij in staat het bezit van de corporatie nu en in de toekomst optimaal te exploiteren en te transformeren.

Ondernemend
De directeur-bestuurder is ondernemend en toont initiatief en durf zonder de risico’s uit het oog te verliezen. Ambitie, lef en ondernemerszin, passend bij de ambities van de organisatie en bij het werkgebied, mogen niet ontbreken. Hij/zij staat open voor nieuwe ideeën en innovaties en weet deze te vertalen naar de eigen organisatie.

Maatschappelijk betrokken
In het Ondernemingsplan 2021-2024 is een heldere koers uitgezet voor de maatschappelijke positionering van Rhenam. Een intensieve samenwerking met de gemeente(n), huurders(organisaties), welzijn- en zorginstellingen en andere corporaties is een belangrijke succesfactor voor het realiseren van deze koers. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij/zij oog heeft voor de maatschappelijke positie en de meerwaarde van de corporatie en de verbinding met de sociale partners weet te maken.

Persoonlijke/leiderschapskwaliteiten
De directeur-bestuurder is in staat om mensen mee te nemen/krijgen, vertrouwen te geven en door voorbeeldgedrag medewerkers mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag. Hij/zij is daadkrachtig en in staat om besluiten te nemen. Het inspireren en motiveren van mensen om die daadkracht te laten zien wordt als een belangrijke competentie gezien.

Over de organisatie

Rhenam Wonen (hierna Rhenam) is het resultaat van een fusie tussen de Rhenense Woningstichting en Woningstichting Amerongen (2016). Met ruim 2.900 verhuureenheden huisvest Rhenam circa 5.000 mensen in de gemeenten Rhenen (in de kernen Rhenen, Elst en Achterberg) en de Utrechtse Heuvelrug (in de kernen Amerongen, Maarn, Overberg en Leersum).
Het kantoor is gevestigd in Rhenen.

Voor Rhenam staat de menselijke maat in wonen centraal. Dat betekent dat Rhenam dicht bij haar huurders wil staan, het gezicht in de wijk en buurt wil zijn en vraagstukken van haar huurders in beeld wil hebben. Zo kan zij, waar nodig, maatwerk aan haar huurders leveren. Door te zorgen dat de uitvoering van de kerntaak rondom wonen op orde is, kan Rhenam sociaalmaatschappelijk betekenis voor mensen hebben. Geluk in wonen en leven gaat voor Rhenam namelijk over een (t)huis in de buurt. Een plek waar goed wonen en (samen)leven elkaar versterken.

Missie
Als nabije buur staat Rhenam ervoor dat haar huurders prettig kunnen wonen in een woning die betaalbaar en passend is, in een woon- en leefomgeving waar zij zich thuis voelen en trots op zijn.
Rhenam is een regionaal opererende woningcorporatie met een sterke lokale verankering: herkenbaar voor huurder en belanghouder. Lokale verankering betekent niet alleen zichtbaar en toegankelijk zijn, maar ook verantwoording afleggen aan de gemeenten en de huurdersorganisaties over het gevoerde beleid en resultaten. Ook de maatschappelijke partners hebben nadrukkelijk een plaats in de beleids- en belangenafwegingen. In en met de genoemde gemeenten maakt de corporatie samen met huurdersvertegenwoordigers prestatieafspraken die gestoeld zijn op een gedragen visie op de toekomst en de Woningwet.

Cultuur
Rhenam is een platte organisatie met een informele sfeer. Als organisatie wil Rhenam graag het verschil maken en daarin is zij ambitieus. De kracht van Rhenam is voor een belangrijk deel de kracht van de individuele medewerkers die met elkaar het beste willen presteren voor hun omgeving.
Betrokkenheid, aanspreekbaarheid, wendbaarheid en daadkracht zijn kernwaarden. Rhenam streeft daarbij open, samenwerkingsgerichte relaties met haar stakeholders na en is als corporatie actief op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening die aansluiten bij de veranderende omgeving waarin de woningcorporatie actief is.

Structuur en governance
Rhenam is een stichting en een toegelaten instelling onder de Woningwet. Transparant handelen staat voorop. Rhenam hecht aan een professioneel bestuur, een duidelijke gedragscode, een toegankelijke kokkenluidersregeling en een goed toezicht vanuit de raad van commissarissen (hierna RvC).
Rhenam onderschrijft de Aedescode en de daaraan verbonden Governancecode Woningcorporaties 2020.

Raad van commissarissen
De RvC oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken van de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen, treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord/adviseur. De RvC gaat daarbij uit van de principes van ‘Good Governance’. De RvC maakt gebruik van het ‘Reglement voor de Raad van Commissarissen’ en van de statuten van de stichting als basis voor het eigen functioneren. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het bestuur zijn opgenomen in het ‘Reglement voor het Bestuur’ en de statuten van de stichting.

Managementteam
Rhenam wordt geleid door een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder zit de vergadering van het managementteam voor dat naast hem/haar bestaat uit twee functies, te weten de managers van de afdelingen Wonen & Vastgoed (W&V) en Bedrijfsvoering. De bestuursadviseur is eveneens onderdeel van de vergadering. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van commissarissen.

Medewerkers
Het aantal medewerkers bedraagt 26, corresponderend met 22,75 Fte. Dit resulteert in 128 (ongewogen) verhuureenheden per medewerker. Rhenam is daarmee ten aanzien van personeelslasten een bovengemiddeld efficiënte organisatie.

Doelen en organisatieontwikkeling
De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de grote nieuwbouwopgave waar Rhenam voor staat, de verduurzaming van het woningbezit, goed en betaalbaar wonen, maatwerk in woonruimte voor mensen met zorg en digitalisering van diverse werkprocessen binnen de werkorganisatie. Rhenam wil sturen en ‘in control’ zijn en wil werken binnen een prettig werkklimaat met oog voor talentontwikkeling. Rhenam versterkt het procesmatig en resultaatgericht werken, met het accent op governance, risicomanagement en internal audit.
De opgaven en ambities voor de komende jaren zijn opgenomen in het ‘Ondernemingsplan 2021-2024, (t)huis in de buurt’.

Inlichtingen

https://diemenenvangestel.nl/vacatures/

Selectie procedure

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 14 februari via www.diemenenvangestel.nl/vacatures/ toezenden aan
drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.
Een assessment maakt deel uit van de procedure.
• Sluitingstermijn van de vacature is 14 februari.
• De eerste gesprekken bij/met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 14 februari tot en met 4 maart.
• In de week van 7 tot en met 11 maart vindt een eerste selectiegesprek plaats met de selectiecommissie.
• Een tweede, verdiepend selectiegesprek met de selectiecommissie RvC vindt plaats in de week van 14 tot en met 18 maart.
• Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure: tweede helft maart.
• Inwinnen van referenties en de voorbereiding op de fit- en propertoets: tweede helft maart.
• Voorgenomen benoemingsdatum: juni 2022.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).


Voorzitter Raad van Commissarissen met een juridisch/economisch profiel

13-01-2022

Profiel

Voor de vacature die per 1 juli 2022 ontstaat, is de Raad van Commissarissen op zoek naar een voorzitter met een juridisch en economisch profiel (HBO+ of academisch niveau). We vinden het belangrijk dat deze persoon binding heeft met de regio waarin Destion werkzaam is. De kandidaat die wij zoeken herkent zichzelf in de onderstaande profielen.

Voorzittersprofiel
- Is een verbindende en waar nodig sturende en stuwende kracht in verschillende processen.
- Vormt de agenda en heeft kennis van vergadertechniek.
- Weet de discussie in de raad, of met de directeurbestuurder, waar nodig te stimuleren of af te remmen.
- Bewaakt voortdurend de vastgestelde lijn in het beleid.
- Schakelt tussen de Raad van Commissarissen en de directeurbestuurder.
- Draagt zorg voor afgewogen collegiale besluitvorming in de raad.
- Kan externe contacten onderhouden, waarbij gevoel voor omgaan met publiciteit en de media van belang is.

Algemeen kwaliteitsprofiel
- Beschikt over analytisch vermogen en is besluitvaardig.
- Kan denken op strategisch niveau.
- Heeft een brede maatschappelijke interesse.
- Is in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.
- Neemt regels en verantwoordelijkheden in acht.
- Weet waarop hij/zij dient te sturen en kan de juiste vragen stellen.
- Heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Onderhoudt een maatschappelijk netwerk.
- Is bekend met de regio waarin Destion werkt.
- Heeft het vermogen te kunnen functioneren als klankbord voor de directeurbestuurder.
- Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand.
- Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen Destion.

Juridisch/economisch kwaliteitsprofiel
- Heeft kennis van en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht.
- Heeft ervaring met bijvoorbeeld: bestuursrecht, overeenkomstenrecht, bouwrecht, notariële werkzaamheden e.d.
- Heeft gevoel voor en inzicht in juridische complicaties bij de planning en uitvoering van projecten.
- Heeft kennis van vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming.
- Heeft belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en financiële managementtechnieken.
- Heeft kennis van het beoordelen van investeringsbeslissingen op risico en beleidsgevolgen.

Over de organisatie

Destion is dé woningcorporatie van noordelijk Noord-Limburg, en volgens de Aedes Benchmark ook de beste corporatie van Nederland. Wij verhuren ongeveer 2.500 woningen en maatschappelijk vastgoed in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar. Op een eigen en grensverleggende wijze zorgen wij voor goede sociale woningen.

Selectie procedure

Heeft u interesse? Stuur dan vóór 10 februari uw cv en motivatiebrief ter attentie van Guus Heutink naar a.desonnaville@destion.nl.

Meer informatie over onze organisatie vindt u op onze website: www.destion.nl. Heeft u vragen over deze functie? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvC Guus Heutink, bereikbaar via 0485-550880.


3 leden Raad van Commissarissen woonstichting JOOST (via PublicSpirit)

11-01-2022

Profiel

Profiel Financiën
Voor dit profiel zoeken wij een toezichthouder met aantoonbare relevant achtergrond in zijn of haar werk als (eind)verantwoordelijke voor financiën.

Specifiek:
• stevige kennis op academisch niveau en ruime ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, bijvoorbeeld opgedaan als manager/directeur bedrijfsvoering/CFO in een toekomstgerichte organisatie van enige omvang, als (concern)controller (RC) of gecertificeerde auditor (RA), fiscale kennis op strategisch niveau en begrip van investeringsbeslissingen;
• risicobewustzijn en dat actief te delen in de RvC;
• ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, maatschappelijk betrokken, affiniteit met volkshuisvesting;
• ervaring als toezichthouder en in een auditcommissie en gewend om van hieruit het gesprek met de externe accountant te voeren.

Profiel Volkshuisvesting
Voor dit profiel zoeken wij een toezichthouder met bewezen maatschappelijke ervaring met een duidelijke verbinding naar volkshuisvesting op strategisch niveau/bestuurlijke ervaring.

Specifiek:
• kennis van maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgave en bewezen ervaring hierin op strategisch niveau, bijvoorbeeld opgedaan als manager/directeur wonen van een (omvangrijke) woningcorporatie of relevante strategische functie bij een ketenpartner;
• gevoel voor wat er leeft bij huurders van een woningcorporatie;
• ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, maatschappelijk betrokken, affiniteit met volkshuisvesting;
• ervaring als toezichthouder is voor deze functie relevant.

Profiel Organisatieontwikkeling en HR
Voor dit profiel zoeken wij een toezichthouder met bewezen management/directie ervaring, ruime ervaring met organisatieontwikkeling en met nieuwe wijzen van werken als ‘de bedoeling’, met verantwoordelijkheden en eigenaarschap laag in de organisatie en met groeien naar een netwerkorganisatie.

Specifiek:
• aantoonbare achtergrond in strategische HR, verandermanagement en organisatieontwikkeling en dit kunnen vertalen naar een lokaal verbonden maatschappelijke organisatie;
• het vermogen om zich goed in te leven in de mensen van JOOST vanuit een visie op toekomstgerichte, wendbare organisaties;
• ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, affiniteit met maatschappelijke opgaven en volkshuisvesting;
• ervaring als toezichthouder voor deze functie heeft de voorkeur.

Naast de bovengenoemde eisen per functie is het gewenst dat de nieuwe commissarissen gezamenlijk kennis en ervaring meebrengen op het gebied van governance, (big)data/ict en juridische aangelegenheden. Voor alle profielen geldt dan ook dat relevante kennis en ervaring op deze gebieden als pre wordt aangemerkt.

Met betrekking tot het borgen van voldoende lokale betrokkenheid van de RvC dienen bij voorkeur twee van de drie te benoemen RvC-leden in de regio te wonen en/of te werken of op een andere manier verbonden te zijn aan de regio.

Eén van de te benoemen toezichthouders zal worden benoemd op voordracht van de huurdersraad. Verder zijn voor alle drie de profielen de volgende persoonlijke kenmerken en kwaliteiten van belang:
• affiniteit met volkshuisvesting en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
• gevoel voor verhoudingen tussen partijen, inventief en gericht op resultaat;
• sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
• inspirator op het vlak van maatschappelijke vernieuwing en innovatie;
• kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk;
• open en transparante houding.

Over de organisatie

“Bij JOOST zorgen we voor een goed en betaalbaar (t)huis. Samen met anderen werken we aan een fijne woonomgeving. Als een goede buurman staan we dicht bij onze huurders. We zijn verankerd in het dorp en weten wat daar speelt.”

Uit de fusie tussen woningstichting Kleine Meierij en woonstichting St. Joseph is per 1 juli 2019 Woonstichting JOOST ontstaan. Met bezit in een aaneengesloten werkgebied bedient zij de kleine kernen in ‘de kraag van Den Bosch’. De beide voorgangers van JOOST hebben een lange volkshuisvestelijke historie in de periferie van Den Bosch. Daarbij staat de dienstbaarheid aan mensen met lage inkomens en kwetsbare groepen centraal.


De Huurdersvereniging Lansingerland (HVLL) en de Raad van Toezicht (RvT) van 3B Wonen zoeken twee leden voor de Raad van Toezich

10-01-2022


lid raad van Commissarissen (v/m) op voordracht Huurderbelangenvereniging de Eendracht (HBE)

07-01-2022

Profiel

De kandidaat beschikt over de volgende kwaliteiten:
• Een eigentijdse visie op de volkshuisvesting;
• Inzicht in relevante wet- en regelgeving;
• Kennis en bij voorkeur ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en inzicht in de bijbehorende financiële complexiteit en risico's;
• Inzicht in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
• Ervaring met toezicht houden en governance, dan wel beschikken over toezichthoudende kwaliteiten;
• Bij voorkeur regionale binding en kennis van het werkgebied;
Met het oog op diversiteit worden vrouwen en personen met een niet-westerse culturele achtergrond in het bijzonder uitgenodigd om te solliciteren.

Over de organisatie

Woningbouwvereniging de Sleutels, sociaal verhuurder van zo'n 8.000 woningen in Leiden en Voorschoten staat de komende jaren voor de grote uitdaging om meer sociale huurwoningen te realiseren in een regio waar het aantal nieuwbouwlocaties klein is en de grondprijzen hoog zijn en de bestaande voorraad zo goed mogelijk te verduurzamen met als uitgangspunt zoveel mogelijk energiebesparing te behalen. Behoud van een betaalbare, sociale huurprijs is daarbij het uitgangspunt.
Bij de Sleutels werken ruim 90 enthousiaste mensen die zich inzetten om huurders een goed thuis te bieden. De Sleutels is een vereniging. Twee keer per jaar vindt er een Algemene Leden Vergadering plaats.
Het dagelijks bestuur van de Sleutels ligt in handen van een directeur-bestuurder. Het interne toezicht op de organisatie vindt plaats door een Raad van Commissarissen (RvC). Aan het einde van 2021 ontstaat op basis van het rooster van aftreden van de RvC een vacature. Deze vacature is een zetel op voordracht onze huurdersorganisatie: Huurderbelangenvereniging De Eendracht (HBE).

Inlichtingen

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf.

Selectie procedure

Na de voorselectie in februari vinden de selectiegesprekken met de selectiecommissie plaats op maandag 7 maart 2022.


Voorzitter raad van commissarissen bij Volkshuisvesting Arnhem – via Whyz Executive Search

07-01-2022

Profiel

*Je wordt voorzitter van de raad van commissarissen van Volkshuisvesting Arnhem: een echte ‘Arnhemse’ woningcorporatie met ruim 14.000 eenheden.
*Je bent een ervaren commissaris: je straalt rust en wijsheid uit en hebt natuurlijk overwicht.
*Je bent een dienend leider en geeft ruimte aan de inbreng van eenieder.
*Je bent je bewust van de opgave van een woningcorporatie in de hedendaagse tijd.
*Je hebt een maatschappelijk profiel, opgebouwd in de (semi)publieke sector.
*Je hebt affiniteit met/betrokkenheid bij volkshuisvesting in de meest brede zin van het woord.

*Je hebt kennis van de hedendaagse governance-praktijk, onderschrijft uitgangspunten en hebt gevoel voor ontwikkelingen.
*Je ziet de relevantie van passende in- en externe verbindingen vanuit de raad van commissarissen.
*Je staat voor een goede (niet exclusieve) verbinding met de directeur-bestuurder, met als uitgangspunt: wederkerigheid, met maximale effectiviteit van beiden, ieder vanuit de eigen rol.

*Je bent bekend met de dynamiek van stedelijke problematiek van een stad als Arnhem.
*Je kunt je goed vinden in de visie ‘Samen Werkt’ van Volkshuisvesting Arnhem.
*Je past goed in een samenwerkingsgericht team met een informele cultuur.

Over de organisatie

Volkshuisvesting Arnhem is een woningcorporatie die in de gemeente Arnhem actief is, als maatschappelijke partner, met het bouwen en beheren van woningen voor mensen die zelf moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien. De missie luidt als volgt: ‘Volkshuisvesting Arnhem maakt werk van goed en betaalbaar wonen in vitale wijken in Arnhem.’

Selectie procedure

Volkshuisvesting Arnhem werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een voorzitter raad van commissarissen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Annelien Zuidema: 06-30409036 – vacaturervc.volkshuisvesting@whyz.nl. Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/voorzitterrvc-volkshuisvesting/. Op www.volkshuisvesting.nl staat meer informatie. Reageren kan tot en met 30 januari 2022.


Vacature plaatser

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen vacatures
Wissen