Vacatures in de RvC

Lid raad van commissarissen

12-04-2021

Profiel

Wie zoeken we?
Voor deze vacature zoeken we een teamspeler, die beschikt over een helicopterview om de toezichtrol goed te kunnen vervullen en met een duidelijke expertise en ervaring op het terrein van:

 • volkshuisvesting/vastgoed, denk aan vastgoedontwikkeling en –beheer, woningmarktontwikkelingen, kwaliteits- en betaalbaarheidsaspecten;
 • openbaar bestuur, denk aan politiek-bestuurlijke besluitvorming en wet- en regelgeving;
 • projectmanagement, denk aan bouwopgaven, maar ook programma-management en verandertrajecten.

  Over de organisatie


  De werkorganisatie van Woongoed Middelburg bestaat uit ongeveer 55 betrokken medewerkers. De organisatie kent vier teams. Team Goede Woning, houdt de staat van het onderhoud van de woningen in het oog, laat planmatig onderhoud uitvoeren en heeft de regie over reparatie-, mutatie- en serviceonderhoud.

 • Team Projecten werkt aan een fors investeringsprogramma voor verduurzaming en nieuwbouw.
 • Team Tevreden Klant is de vraagbaak voor alle klanten, verhuurt en verkoopt woningen, begeleidt huurders die extra aandacht nodig hebben vanwege woonproblemen en bij problemen met het betalen van de huur. Hierin wordt nauw samengewerkt met partners in de opvang, hulpverlening en openbare orde en veiligheid.
 • Team Middelen is verantwoordelijk voor de financiën en bedrijfsvoering. De organisatie wordt aangestuurd door een managementteam bestaande uit een directeur-bestuurder, vier managers en een stafmedewerker.
 • Een controller ondersteunt de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen.

  Over de RvC

  De Raad van Commissarissen (RvC) verzorgt het interne toezicht bij Woongoed Middelburg. De RvC bestaat uit vijf personen. De vacature die nu openstaat komt vanwege het einde van de zittingsperiode van een huidig lid.
  De RvC kent vier rollen

 • rol als toezichthouder; de RvC houdt toezicht op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelen en de wijze waarop de bestuurder het beleid uitvoert;
 • rol als klankbord; de RvC geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en levert daarmee een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen en de strategie van Woongoed Middelburg;
 • rol als werkgever; de RvC beoordeelt in hoeverre de bestuurder handelt naar de opgaven van Woongoed Middelburg, de beginselen van goed werkgeverschap toepast en ontwikkelingsperspectief biedt aan medewerkers;
 • rol als netwerker; om zijn werk goed te kunnen doen heeft de RvC een plicht om informatie op te halen binnen de organisatie en bij belanghouders.

  De RvC wil bovengenoemde rollen op de volgende wijze invulling geven.
 • in een goed samenspel met de bestuurder;
 • integer en open;
 • met distantie en overzicht;
 • Handelingsvrijheid met betrokkenheid.

  De RvC kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

  Selectie procedure

  Reageren
  Uw sollicitatiebrief met motivatie en cv kunt u tot uiterlijk 26 april 2021 mailen naar tquite@woongoed.nl met als onderwerp vacature RvC.
  Uiteraard wordt uw sollicitatie vertrouwelijk behandeld.

  Selectiecommissie
  De selectiecommissie wordt gevormd door de remuneratiecommissie van de RvC. De directeur-bestuurder is hieraan toegevoegd als adviseur. De RvC neemt een voorgenomen besluit over de benoeming. De definitieve benoeming moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Woningcorporaties. • Lid Raad van Commissarissen op voordracht Huurdersorganisatie Harmonisch Wonen

  08-04-2021

  Profiel

  De Raad van Commissarissen van stichting Harmonisch Wonen zoekt een COMMISSARIS op voordracht van de huurders(organisatie)

  Wegens het bereiken van de maximum benoemingstermijn van een van de huidige RvC-leden zoekt Harmonisch Wonen een commissaris die de koppeling maakt met de TM-gemeenschap en het Sidhadorp en daarnaast kan bogen op brede management- en bestuurservaring.

  Harmonisch Wonen is de woningcorporatie van het Sidhadorp in Lelystad met 211 woningen en 10 bedrijfsruimten.

  Deze woningcorporatie onderscheidt zich van elke andere corporatie in Nederland. Harmonisch Wonen huisvest namelijk mensen met oog op ontwikkeling van een Harmonische samenleving. Dat gebeurt door dagelijks groepsgewijs de Transcendente Meditatie- en TM-Sidhitechnieken te beoefenen.

  Om de toekomst van Harmonisch Wonen, gestart als een bewonersinitiatief in de jaren 1980, te waarborgen is het belangrijk dat de wijk levensloopbestendig wordt; het Sidhadorp moet worden afgemaakt. Harmonisch Wonen ambieert daarom de ontwikkeling van nieuwbouw voor de oudere bewoners die aanvullende zorg nodig hebben en tegelijkertijd instroom van jonge huurders.

  Als betrokken commissaris weet je wat er speelt binnen de Nederlandse TM-gemeenschap en het Sidhadorp. Je bent een doelgericht en reflectief mens die doorvraagt en zich kan conformeren aan groepsdynamiek. Je maakt de koppeling met de TM-gemeenschap. Daarnaast heb je brede ervaring met management- en bestuursvraagstukken, bij voorkeur op het snijvlak van het publieke en private domein. Je bent op de hoogte van de moderne governance. Je wordt benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie van Harmonisch Wonen, wat als vanzelf met zich meebrengt dat je je niet alleen kunt inleven in de collectieve belangen van de huurders van Harmonisch Wonen, maar je daarmee ook verbonden voelt zónder ook behartiger van die belangen te zijn. Daarom ben je steeds aanspreekbaar en toegankelijk voor de huurders van Harmonisch Wonen.

  In de huidige RvC, bestaande uit slechts drie personen, komen de leden goed tot hun recht in hun diversiteit in kennis, vaardigheid en stijl van opereren. De raad is in staat om met één mond te spreken en functioneert daarmee ook echt als Raad. Bij het toetreden van een nieuw lid kiest de Raad niettemin niet voor het ‘inwerken in de bestaande dynamiek’, maar voor ‘bewust opnieuw teamvormen’; het nieuwe lid draagt vanaf de eerste dag bij aan de nieuw te vormen groepsdynamiek. De Raad kijkt uit naar de verdere groei en vernieuwing die daaruit zal ontstaan.

  Je ziet toegevoegde waarde van de kleinschaligheid van Harmonisch Wonen en wil daar jouw bijdrage aan leveren.
  Je bent een verbinder, je bent mensgericht en je hebt een natuurlijk inlevingsvermogen. Je bent niet alleen communicatief en toegankelijk, maar ook in staat om ‘boven de materie te hangen’ zonder besluiteloos te zijn.
  Je verwacht dat de Autoriteit Woningcorporaties jou betrouwbaar en geschikt zal achten om commissaris te worden bij Harmonisch Wonen*.

  Voel je je aangesproken tot deze mooie functie? Dan wordt het tijd voor een
  ontmoeting. Stuur uiterlijk 1 mei een motivatiebrief naar info@harmonischwonen.nl
  Vragen kun je stellen aan Judith Gelmers, lid van de Raad van Commissarissen van Harmonisch Wonen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 28 99 53 84.
  * De Woningwet 2015 bepaalt in artikel 25 lid 2 en artikel 30 lid 3, dat commissarissen en bestuurders worden getoetst op geschiktheid voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. Voorgenomen benoemingen moeten voor een zienswijze worden voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets is uitgewerkt in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 en de Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015. In het Beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid (versie 6-2-2019) beschrijft de Aw hoe zij beoordeelt of een commissaris betrouwbaar en geschikt is om de functie te vervullen

  Over de organisatie

  https://harmonischwonen.nl/

  Inlichtingen

  Judith Gelmers, lid RvC, tel. 06 2899 5384

  Selectie procedure

  Voel je je aangesproken tot deze mooie functie? Dan wordt het tijd voor een ontmoeting. Stuur uiterlijk 1 mei een motivatiebrief naar info@harmonischwonen.nl


  Lid van de Raad van Commissarissen, financieel-economisch profiel, een financial met sociaal-maatschappelijk hart

  03-04-2021


  The next generation is aan zet: ZOwonen zoekt een trainee commissaris!

  02-04-2021

  • Anders, zie vacaturetekst
  • 16-04-2021
  • Niet op voordracht van OR of HO
  • Naar vacature
  Profiel

 • Woont de reguliere vergaderingen en die van de commissie Maatschappelijk Presteren bij
 • Maakt formeel geen deel uit van de RvC, heeft geen stemrecht, maar denkt wel mee vanuit een goed besef van de rol van commissaris
 • Kan maatschappelijke trends signaleren en weet deze te vertalen naar de volkshuisvesting
 • Heeft wo niveau en is in opleiding om op termijn een regulier lid van een RvC van een corporatie te worden
 • Is analytisch, heeft ‘gezond boeren verstand’, heeft een visie en is onafhankelijk, alsmede gericht op samenwerking

  Over de organisatie

  ZOwonen is een woningbouwcorporatie in Sittard die eind 2019 een nieuwe koers heeft ingezet waarmee zij een transitie ondergaat van een vastgoedbedrijf naar een maatschappelijk georiënteerde organisatie. ZOwonen heeft een governance model met een eenhoofdig bestuur en een RvC. Zie ook zowonen.com

  Over de RvC

  De RvC houdt toezicht op de risicobeheersing en de implementatie van het beleid en treedt op als werkgever en sparringpartner van de directeur-bestuurder. Met betrekking tot een aantal zaken worden agendapunten voorbereid door twee commissies, de audit- en de remuneratiecommissie. Naast deze commissies start de RvC van ZOwonen in 2021 een commissie Maatschappelijk Presteren. De RvC van ZOwonen zoekt voor een jaar een trainee commissaris die ervaring wil opdoen bij een van de grotere woningcorporaties in Limburg en die een RvC heeft die qua rollen en taken goed in balans is.

  Inlichtingen

  Drs Niek Weelinck, niek.weelinck@beljonwesterterp.nl, 0621273705 • Huurderscommissaris met algemeen profiel; iemand met gevoel voor samenwerkingsvormen en netwerkorganisaties

  04-03-2021

  Profiel

  Gevraagd wordt een kandidaat die:

 • ervaring heeft met en gevoel voor samenwerkingsvormen en netwerkorganisaties;
 • als beoogd lid van de auditcommissie affiniteit en ervaring heeft met financiën, bedrijfsvoeringsvraagstukken en risicobeheersing;
 • gevoel heeft voor verhoudingen tussen partijen, inventief en gericht op resultaat;
 • bekend is met spelregels, contracten en juridische vragen bij strategische (samenwerkings-)contracten;
 • creatief mee kan denken over alternatieve vormen van participatie van bewoners;
 • inzicht heeft in politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Kennis heeft van de volkshuisvesting en meer specifiek van woningcorporaties.

  De kandidaat die wij zoeken:
 • is maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met de volkshuisvesting en de uitdagingen in deze sector;
 • heeft gevoel voor omgevingsfactoren, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de corporatie;
 • is integer en gaat op verantwoorde wijze om met informatie;
 • heeft binding met de regio; bij voorkeur de gemeente Meierijstad.

  Over de organisatie

  Area verhuurt 8.700 woningen in Uden, Veghel en de dorpen eromheen. De wortels en toekomst van Area liggen in deze omgeving.
  Area is er voor mensen die op de woningmarkt afhankelijk zijn van een woningcorporatie: mensen met een laag inkomen, starters, vergunninghouders en mensen met een beperking. We vinden dat je als bewoner in je vertrouwde omgeving moet kunnen blijven - zelfstandig of met zorg. Waar nodig renoveren of verkopen we woningen en bouwen we nieuwe huizen en wooncomplexen. Dat doen we op een duurzame manier, aansluitend bij de vraag van onze bewoners. We weten wat we kunnen én waar anderen goed in zijn. Dus bundelen we de krachten met mensen en organisaties die hetzelfde willen als wij: een levendige en sociale omgeving. Samen laten we wonen leven.

  Over de RvC

  Area hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren zij de Governancecode Woningcorporaties 2020. Op basis van deze code heeft Area het reglement van de Raad van Commissarissen beschreven inclusief de reglementen van de commissies, evenals het bestuursreglement, de meldregeling en de integriteitscode. Ook is het kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen beschreven. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en de huurders en zien zij kritisch in verbinding toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders en andere belanghebbenden. Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden: • het volkshuisvestelijk belang; • het bewonersbelang; • het bedrijfsbelang.

  Inlichtingen

  Meer informatie: inhoudelijk: contact opnemen met Jan van Vucht, bestuurder via secretariaat@areawonen.nl

  Selectie procedure

  Solliciteren
  Herken je jezelf in dit profiel en wil je reageren? Maak dan jouw interesse uiterlijk vrijdag 16 april kenbaar door jouw CV en motivatiebrief te sturen naar secretariaat@areawonen.nl onder vermelding van vacature lid van de Raad van Commissarissen. De gesprekken zijn gepland op woensdag 12 mei en 26 mei en of 2 juni.


 • Vacature plaatser

  Wat wilt u doen?

  Zoeken binnen vacatures
  Wissen