Vacatures in de RvC

Lid Raad van Commissarissen profiel maatschappelijk op voordracht van de huurders

15-01-2021


lid van de Raad van Commissarissen

15-01-2021

 • Woonstichting Langedijk
 • NOORD-SCHARWOUDE
 • Noord-Holland
 • XS
 • Naar website
Profiel

Wij zoeken een lid met specifieke deskundigheid op de terreinen volkshuisvesting/ruimtelijke ordening en HRM/Organisatieontwikkeling. De kandidaat wordt benoemd op voordracht van de Huurdersorganisatie. De voorkeur gaat dan ook uit naar iemand uit de regio.
Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij bestuurlijke ervaring hebben, strategische afwegingen kunnen maken, beschikken over analytisch vermogen en algemene interesse in de volkshuisvesting en dat zij zich herkennen in de doelstelling van de corporatie.

Over de organisatie

Woonstichting Langedijk is een actieve woningcorporatie. Met ruim 1.500 huurwoningen zijn we de grootste sociale verhuurder in de gemeente Langedijk. Wij zijn er voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden aangewezen zijn op betaalbare huisvesting. De zorg voor een leefbare woonomgeving hoort daarbij. We willen betaalbare woningen bieden van voldoende kwaliteit die energiezuinig zijn. De belangen van huurders en woningzoekenden staan bij ons voorop.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u bellen met Piet Kerkvliet, voorzitter RvC, tel. 06 – 50 69 62 66.

Selectie procedure

E-mail uw sollicitatiebrief met cv vóór maandag 1 februari naar sollicitatie@woonstichtinglangedijk.nl.
De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 8 februari.


Lid Raad van Commissarissen (huurderscommissaris)

07-01-2021

Profiel

Sité biedt ruim 7.800 geschikte en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Dit doen we met een organisatie die zich onderdeel van de Achterhoek voelt, intrinsiek gemotiveerd is om haar huurders te kennen en samen met hen vorm te geven aan hun woning en buurt waarin zij wonen.

Wij zoeken een (huurders)commissaris voor een ambitieuze en ondernemende woningcorporatie. Ben jij iemand met een stevige persoonlijkheid en ‘down-to-earth-mentaliteit’ die…

 • hart heeft voor het maatschappelijk domein, breed geïnteresseerd is en in het bijzonder in de doelgroepen en opgave van Sité;
 • plezier beleeft aan contact met anderen, discussie en reflectie;
 • in staat is om zowel formeel als informeel verbinding te maken; regionale verbondenheid voelt en nieuwsgierig is naar de opgave en het werkgebied van Sité en hetgeen onder huurders leeft;
 • beschikbaar en bereid is te fungeren als ‘verbindingsofficier’ tussen de huurdersorganisatie en de RvC en bij beslissingen van de RvC de focus (extra) bij de belangen van onze huurders legt;
 • serieus te werk gaat, maar zichzelf kan relativeren;
 • afstand bewaart, maar ook in staat is scherpte te brengen en onafhankelijk een eigen oordeel te vormen…
  … overweeg dan of je interesse hebt om per 23 maart a.s. de Raad van Commissarissen (RvC) van Sité op voordracht van bewonersvereniging Siverder te komen versterken.

  Nieuwe Commissaris Onze RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling van de RvC, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheids-kenmerken. De huidige Commissarissen beschikken over een variëteit wat betreft achtergrond, expertise, ervaring en karakter en zoeken daar nog een 'unique character' bij.

  De bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is al in de RvC geborgd. Een nieuwe Commissaris hoeft deze ervaring daarom (nog) niet te hebben, maar wordt wel geacht op strategisch en bestuurlijk niveau te kunnen denken, gevoel te hebben voor bestuurlijke verhoudingen en vlot in staat te zijn overzicht en inzicht te krijgen in de strategische vraagstukken van Sité. Dit begint met het denken in kansen en mogelijkheden om Sité te helpen te doen wat nodig is. En regionale verbondenheid helpt daar bij.

  Omdat we op zoek zijn naar een huurderscommissaris die de RvC op voordracht van bewonersvereniging Siverder benoemt, vinden we het extra belangrijk dat de nieuwe Commissaris plezier heeft in het onderhouden van contact met de bewonersvereniging en daar -met de andere huurderscommissaris- ook zelf initiatief voor toont.

  Overige criteria, die voor al onze Commissarissen gelden, staan in de bijlage van de vacaturetekst op de website van Colourful People.

  Over de organisatie

  Sité: de aanspreekbare verhuurder
  Sité biedt ruim 7.800 geschikte en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Dit doen we met een organisatie die zich onderdeel van de Achterhoek voelt, intrinsiek gemotiveerd is om haar huurders te kennen en samen met hen vorm te geven aan hun woning en buurt waarin zij wonen.

  Onze organisatie is aanspreekbaar zodat ze kan doen wat nodig is, investeert enorm in het toekomstproof maken en betaalbaar houden van haar woningen en spant zich -met anderen- maximaal in om buurten leefbaar te houden. Daartoe zijn onze medewerkers zichtbaar in de buurten en wijken, verzinnen ze nieuwe woonconcepten en zorgen we tegelijkertijd dat ook onze (financiële) continuïteit gewaarborgd is. Klik hier om een indruk te krijgen van onze organisatie.

  Over de RvC

  De RvC houdt intern toezicht op het beleid en functioneren van onze directeur-bestuurder en organisatie. Kenmerkend voor zijn kijk op toezicht is dat de RvC van Sité:

 • er op toeziet dat dat de directeur-bestuurder handelt volgens de missie, visie, identiteit en doelstellingen van Sité;
 • zich beperkt tot strategisch essentiële onderwerpen en hoofdlijnen van beleid en bij de beoordeling daarvan zichzelf de vraag stelt: wat mogen maatschappelijke belanghebben-den van Sité verwachten;
 • zich sterk betrokken voelt bij de organisatie en belang hecht aan de betrokkenheid van onze medewerkers; oog heeft voor en zicht heeft op de diverse belangen die zich voordoen binnen en buiten de organisatie;
 • het belang van directe betrokkenheid van huurders en partners bij de opgaven van Sité onderkent;
 • door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden van daadwerkelijk toegevoegde waarde is voor de organisatie.

  Sité wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder. De RvC bestaat in totaal uit 5 personen en houdt primair toezicht op de besturing van de organisatie vanuit het belang van de maatschappij. De RvC onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties van branchevereniging Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Daarnaast zijn taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en benoeming van leden van de RvC vastgelegd in onze statuten, het Reglement voor de Raad van Commissarissen en IJkpunten van toezicht volgens Policy Governance.

  Inlichtingen

  Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57)

  Selectie procedure

  De Raad van Commissarissen van Sité Woondiensten laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over Sité Woondiensten en over de RvC-positie kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en cv via de sollicitatiebutton uiterlijk 22 januari 2021 te uploaden. Planning De beoogde aanstelling is op 23 maart 2021. De sluitingstermijn voor reacties is 22 januari 2021. De gesprekken met de selectiecommissie zullen in week 7 - 2021 plaatsvinden. Fit & Proper toets, Autoriteit woningcorporaties. Conform de vigerende regelgeving wordt de door de RvC geselecteerde kandidaat voorgedragen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor de fit & proper toets. Deze procedure gaat vooraf aan- en is voorwaarde voor de definitieve benoeming. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Aw. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 • Voorzitter Raad van Commissarissen WonenBreburg

  04-01-2021

  Profiel

  https://www.vanderkruijs.com/wonenbreburg

  Selectie procedure

  WonenBreburg laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan wonenbreburg@vanderkruijs.com

  Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Mariella Engels op 020-7267272.


  lid voor de Raad van Commissarissen, thuis in financieel economische zaken met kennis van (commercieel) vastgoed

  01-01-2021

  Profiel

  Provides zoekt een lid voor de Raad van Commissarissen, thuis in financieel economische zaken met kennis van (commercieel) vastgoed

  uit IJsselstein of directe omgeving, met affiniteit met (sociaal) wonen. De nieuwe commissaris neemt te zijner tijd zitting in de RvC van de fusieorganisatie.

  Over de organisatie

  Woningcorporatie Provides bouwt aan sociaal wonen. Dat doen wij als lokale speler in IJsselstein. Sinds september 2020 werkt Provides nauw samen met woningcorporatie GroenWest, ook actief in de regio Utrecht-West, om uiteindelijk - uiterlijk in 2022 - te fuseren.

  Wij voelen ons betrokken bij de samenleving. Wij richten ons op wonen én op woonmaatschappelijke activiteiten in wijken en buurten waarin wij actief zijn. Naast genoemde samenwerking gaan we de komende jaren veel investeren in bestaande bouw en in nieuwbouw. Provides staat aan de vooravond van een uitdagende en dynamische periode.

  Selectie procedure

  Geïnteresseerd? Mail uw motivatie vóór 22 januari 2021 naar: Raad van Commissarissen Provides, via p&o@provides.nl t.a.v. mw. P. Sangers. De selectie en adviescommissie heeft in de week van 8 tot en met 12 februari gesprekken gepland met mogelijk kandidaten.


  Lid Raad van Commissarissen

  15-12-2020

  Profiel

  Voor de Raad van Commissarissen van Mitros is ERLY, the consulting company, op zoek naar een betrokken toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring en brede financiële kennis. De kandidaat is tevens beoogd voorzitter van de auditcommissie.

  Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft opgedaan bij voorkeur als lid Raad van Bestuur/ CEO in grote complexe profit of not for profit organisatie;
 • Kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, financiering en de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming;
 • Kennis heeft om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen;
 • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie, o.m. op het terrein van treasury, exploitatie en risicomanagement;
 • Als een goed klankbord op financieel gebied kan optreden en richting de collega RvC-leden en de organisatie;
 • De auditcommissie kan voorzitten en een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant;
 • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.

  Selectie procedure

  Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van Mitros? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39260. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

  De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Mitros zal plaatsvinden volgens en in overeenstemming met de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.


 • Vacature plaatser

  Wat wilt u doen?

  Zoeken binnen vacatures
  Wissen