Vacatures in de RvC

Op deze pagina kunt u een vacature voor een commissaris plaatsen. Neem hiervoor contact op met Syl van Beusekom (directiesecretaresse VTW, T 079 - 325 2370, E s.vbeusekom@vtw.nl). De kosten voor het plaatsen van de advertentie bedragen 100 euro voor leden van de VTW (200 euro voor niet-leden).  Actuele vacatures staan hieronder vermeld.

___________________________________________

Patrimonium Barendrecht
zoekt een lid voor de raad van commissarissen
met juridisch en bestuurlijke achtergrond.

De raad van commissarissen (RvC) van Patrimonium Barendrecht zoekt een commissaris met juridisch en bestuurlijke achtergrond. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden met ieder een specifieke deskundigheid. De RvC houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Patrimonium en de aan haar verbonden onderneming. De RvC is ook werkgever van de bestuurder. De RvC vergadert vier tot zes keer per jaar. De RvC neemt ook deel aan bijeenkomsten met lokale belanghebbenden.

Wij bieden
Een benoeming voor vier jaar per 1 juli 2018, met mogelijk een eenmalige verlenging van vier jaar. Een vergoeding volgens de wettelijke regeling voor bezoldiging toezichthouders.

Interesse?
De volledige profielschets en advertentietekst staat op www.patrimoniumbarendrecht.nl/over-ons/werken-bij/

De selectiegesprekken zijn op 12 april 2018 in de avond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Rouwers, vice-voorzitter RvC, op telefoonnummer 06- 44 23 16 07. Uw motivatie en CV kunt u voor 29 maart 2018 onder vermelding van de vacature waar u op reageert per e-mail sturen naar de heer Rouwers via werken@patrimoniumbarendrecht.nl

Over Patrimonium Barendrecht
Patrimonium Barendrecht beheert zo’n 2.500 woningen en 300 overige verhuureenheden. De organisatie is verdeeld in vier afdelingen: Vastgoed, Wonen, Financiën en Algemene zaken. Onze kernwaarden zijn: lokaal betrokken, samen(werken) en sociaal.

Onze missie is mensen een thuis bieden in Barendrecht. We leveren meer dan alleen een betaalbare en veilige woning; we vinden ook een leefbare woonomgeving belangrijk. Ons motto is Vertrouwd dichtbij.

_______________________________________

Dunavie 

Binnen de Raad van Commissarissen van Dunavie is door het reglementair terugtreden van één van de leden recent een vacature ontstaan voor een

Lid Raad van Commissarissen

met als aandachtsgebied gebiedsontwikkeling & vastgoed.

 Algemene eisen

 • academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties; bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • aantoonbare affiniteit met volkshuisvesting;
 • vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom wonen en volkshuisvesting;
 • in staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten;
 • het belang van de doelstelling en continuïteit van de organisatie vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen;
 • beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het Bestuur;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • affiniteit met het werkgebied van Dunavie geldt als een pré.

 
Specifieke profieleisen Gebiedsontwikkeling & Vastgoed
U heeft een academisch denk- en werkniveau en beschikt over stevige kennis en ervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling en vastgoed. U bent bekend met (stedelijke) ontwikkeltrajecten en haalbaarheidsanalyses, exploitatie, ontwikkeling en realisatie van vastgoed. U heeft inzicht in het functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en ervaring met samenwerking en participatie van de verschillende belanghebbenden en marktpartijen. U beschikt over aantoonbare affiniteit met volkshuisvesting en weet uw kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vraagstukken te koppelen aan de strategische opgave van Dunavie. U weet de organisatie scherp te houden met betrekking tot risico’s en een goede beheersing daarvan. Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed geldt als een pré.

Qua persoonsprofiel bent u een krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner die afspreekt en aanspreekt en met een heldere visie anderen mee kan nemen in zijn/haar ideeën; in uw denken en handelen bent u autonoom en onafhankelijk; naast oog hebben voor ‘de dingen goed doen’ heeft u ook een scherp oog heeft voor ‘de goede dingen doen’. U bent kritisch en heeft het vermogen om anders te zien en anders te denken. U voelt zich thuis in een open cultuur, waar een scherpe discussie niet uit de weg wordt gegaan.

De organisatie
Dunavie is een woningcorporatie in de gemeente Katwijk met zo’n 8.000 woningen, bedrijfspanden en garages. Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Door te zorgen voor goed wonen geeft Dunavie een prettige thuisbasis aan haar huurders en daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Dunavie is nauw betrokken bij haar klanten en de lokale samenleving, samen werken aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later. Een financieel gezonde organisatie maar tegelijkertijd ook met forse ambities en opgaves. Betaalbaarheid, beschikbaarheid en de doelgroep zijn de belangrijkste kernbegrippen in het ondernemingsplan 2015 – 2019.

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het integraal en onafhankelijk toezicht houden op het Bestuur. De Raad van Commissarissen van Dunavie heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het Bestuur, toezicht en controle op het Bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur c.q. bestuurder e.e.a. conform statuten en reglementen. De Raad van Commissarissen zoekt daarbij de balans tussen het organisatiebelang en het publieke belang.

De Raad van Commissarissen van Dunavie bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. Twee leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes; samen met het Bestuur. De Raad van Commissarissen van Dunavie kent twee commissies: een Selectie- en Remuneratiecommissie en een Auditcommissie. Daarnaast is ruimte voor themabijeenkomsten en een zelfevaluatie. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en het Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, geënt op de beleids- en control cyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. De aanstelling van leden van de Raad van Commissarissen geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van dr. José M.A. Coenen. Hij verricht de voorselectie en draagt een aantal potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voor aan de selectiecommissie uit de Raad van Commissarissen, waarbij ook de directeur-bestuurder betrokken zal worden. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Benoembare kandidaten voeren vervolgens een adviesgesprek met een vertegenwoordiging van de huurdersorganisatie en de Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen oefent het benoemingsrecht uit.

Voor meer informatie over Dunavie verwijzen wij u naar: www.dunavie.nl.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website http://www.wesselopartners.nl/vacatures/O170087/lid-raad-van-commissarissen-gebiedsontwikkeling-en-vastgoed.

_____________________________________________________________

 

Woningbouwvereniging Heerjansdam

Woningbouwvereniging Heerjansdam is een kleine maar actieve corporatie die zich richt op de dorpskern Heerjansdam. Vanuit een kleinschalige organisatie draagt de corporatie bij aan de kwaliteit en leefbaarheid in het werkgebied. Dat gebeurt onder meer door in te spelen op de behoefte van de doelgroep, verduurzamen van haar woningvoorraad en effectief beheer. Wbv Heerjansdam is een bescheiden maar efficiënte organisatie die is afgestemd op onze doelstellingen.

 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Wbv Heerjansdam.   De RvT is ook werkgever van het Bestuur. In verband met het vertrek van één van de leden de Raad van Toezicht per 30 juni 2018 zijn we op zoek naar een onafhankelijk en kritisch 

Lid van de Raad van Toezicht

met het profiel financieel en risicomanagement

 Profiel algemeen

 • Positief betrokken bij Heerjansdam, haar doelstelling en belang in het werkgebied
 • Strategisch inzicht, bestuurskracht en besluitvaardigheid
 • Positief kritische instelling, open oordeelsvorming, standvastige en beargumenteerde opstelling in de raad en in de verhouding met het bestuur
 • Bestuurlijke ervaring en bewezen toezichthoudende kwaliteiten
 • Vermogen om beleidsvoorstellen en (financiële) plannen te beoordelen
 • Bereid om te werken in een team en ook kritisch te zijn over het eigen functioneren

Profiel specifiek

 • Ervaring en kennis op financieel en economisch gebied, b.v. als accountant of controller bij de overheid of een maatschappelijke organisatie 
 • Kennis en ervaring met de regels voor de financiële (jaar)verslaglegging\
 • Kennis en ervaring met financiering en treasury
 • Kennis en ervaring met risicomanagement vanuit de financiële discipline
 • Vertrouwd met de maatschappelijke en bestuurlijke positie van woningcorporaties
 • Lokale binding met de regio Drechtsteden strekt tot aanbeveling

Wij bieden
Een benoeming voor vier jaar per 1 juli 2018, met mogelijk een eenmalige verlenging van vier jaar. Een vergoeding volgens de wettelijke regeling voor bezoldiging toezichthouders. De RvT vergadert circa zes keer per jaar. RvT-leden nemen ook deel aan bijeenkomsten met lokale belanghebbenden.

Interesse?
De volledige profielschets staat op www.wbvheerjansdam.nl. De selectiegesprekken zijn medio april 2018 gepland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Rouwers, lid van de RvT, op telefoonnummer 06-44231607. Uw reactie en cv kunt u voor 25 maart per e-mail sturen naar RvT@wbvheerjansdam.nl

 Acquisitie wordt niet op prijs gesteld en niet in behandeling genomen.

______________________________________________

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid