Vacatures in de RvC

Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders met een juridisch profiel 
SSH&, Nijmegen zie hieronder

Voorzitter Raad van commissarissen 
Veenendaalse Woningstichting zie hieronder

Lid Raad van Commissarissen met kennis van financiën
Woningstichting Nieuwkoop zie hieronder

Op deze pagina kunt u een vacature voor een commissaris plaatsen.  Wij vragen u onderstaande gegevens te mailen naar bureau@vtw.nl :

 • PDF met uw vacature of een link naar een advertentie op een/uw website
 • Datum van plaatsing en verwijdering
 • Factuuradres (met kenmerk)

De kosten voor het plaatsen van de advertentie bedragen 100 euro voor leden van de VTW  en 200 euro voor niet-leden. 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Syl van Beusekom (directiesecretaresse VTW, T 079 - 325 2370, E s.vbeusekom@vtw.nl).

_________________________

PublicSpirit zoekt voor

SSH&
een lid Raad van Commissarissen
op voordracht van de huurders met een juridisch profiel.

Organisatie
SSH& is dé studentenhuisvester in Nijmegen & Arnhem met 6.800 wooneenheden in 25 wooncomplexen en ruim 80 stadspanden. Een actieve organisatie die zich met name richt op studerende jongeren in Nijmegen en Arnhem en de daarbij behorende dienstverlening, maar ook op aanverwante doelgroepen en personen die kort in beide steden verblijven. SSH& is er voor studenten die op kamers willen. Studenten die een eigen plek zoeken, een thuis tijdens hun studententijd. En met veel plezier kort of lang in Nijmegen of Arnhem willen wonen.

Functie
De werkwijze van de RvC is vastgelegd in het Reglement Werkwijze RvC. Het reglement noemt als belangrijkste taken:

1. Toezichthouden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken:

 • Beleid en visie
 • Realisatie strategische doelen
 • Wijze van uitvoering
 • Risico’s die doelstellingen bedreigen
 2. Adviesfunctie in de vorm van gespreks- en sparringpartner naar het bestuur:
 • Reflecteren bij omvangrijke beslissingen (investeringen, samenwerkingsverbanden)
 • Geven van gevraagd en ongevraagd advies

3. Werkgeversrol richting het bestuur:

 • Vormgeven topstructuur
 • Selecteren, benoemen, belonen en beoordelen bestuur

Profiel juridische zaken
De ontstane vacature betreft een commissaris op bindende voordracht van de huurders. Het specifieke expertisegebied betreft juridische zaken.

In dit aandachtsgebied zijn de aspecten van besturing en inrichting van de corporatie aan de orde alsmede het risicomanagement en het vraagstuk van wet- en regelgeving. Gevraagd wordt:

 • jurist met kennis van en ervaring met wetgeving, spelregels en gebruiken op het niveau van contracten, samenwerkingsverbanden en strategische afwegingen;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving, bij voorkeur kennis van vastgoedrecht, huurrecht of bouwrecht;
 • kennis van en inzicht in juridische vraagstukken waaronder de toepassing van wet- en regelgeving en contractvorming.

Meer informatie en solliciteren
Voor het lezen van het volledige functieprofiel nodigen wij u uit om onze website te bezoeken.

De vacature staat open tot 28 mei.

  _____________________________________

Rondom Wonen zoekt twee commissarissen

Door (aankomend) vertrek van twee van onze leden, heeft de raad twee commissarissen nodig met bepaalde kwaliteiten, zowel inhoudelijk als qua persoonlijkheid. Die zijn hieronder beschreven.
De twee aan te stellen commissarissen moeten samen beschikken over de gevraagde kennis, ervaring en competenties. Alle combinaties zijn mogelijk.

Wat zoeken wij?

 • Kennis van en ervaring met volkshuisvesting, inclusief actuele wet- en regelgeving.
 • Kennis van en ervaring met duurzaamheid, huurdersparticipatie, stakeholdermanagement en/of beheer en onderhoud van vastgoed is een pré.
 • Kennis van en ervaring met financiën vanuit control of accountancy.
 • Kennis van en ervaring met HRM- en organisatievraagstukken.
 • Kennis van de lokale (politiek-bestuurlijke) situatie in Pijnacker-Nootdorp, met oog voor de onafhankelijke oordeelsvorming als commissaris.

Beide commissarissen moeten beschikken over een academisch werk- en denkniveau en ervaring hebben met een bestuurlijk setting en acteren op strategisch niveau.

Wie zoeken wij?
Verbinders die op een ontspannen manier in een team functioneren, met respect voor expertises en inbreng van collega-commissarissen en bestuurder. Zakelijk en rationeel combineren met sociale en persoonlijke betrokkenheid. Onafhankelijk, scherp en kritisch op de inhoud. Sociale intelligentie en respect als het gaat om de relatie. Ervaring als toezichthouder is een pré.

Geïnteresseerd?

Lees de volledige vacature op www.attipoelstra.nl  bij Vacatures.

 _____________________________________________________

De Veenendaalse Woningstichting
zoekt een voorzitter voor haar raad van commissarissen

voor de relatief ‘jonge’ raad, die hier vanaf november 2018 leiding aan kan geven. Het langst zittende lid is commissaris bij de Veenendaalse Woningstichting vanaf 1 januari 2017.

Wat zoeken wij?
Je bent een man of vrouw die aantoonbaar maatschappelijk betrokken is. Je hoeft niet een volkshuisvester te zijn, maar je hebt wel zichtbaar hart voor de sociale huurder. Je hebt ervaring in een bestuurlijke setting en op strategisch niveau. Je hebt laten zien dat je inhoudelijk aangesloten kunt zijn en tegelijkertijd boven de materie kunt staan. Je hebt een frisse blik op de sector en de rol van (intern) toezicht. Je hebt ervaring met en een visie op governance. Vanuit je ervaring kun je een goede sparringpartner zijn voor de bestuurder. Je hebt een academische opleiding en een brede algemene ontwikkeling. Je hebt affiniteit met en een visie op de waarde en positie van een kleine woningcorporatie. Het is een pré als je een verbinding hebt met het werkgebied van de Veenendaalse Woningstichting.

Wie zoeken wij?
Wij zien graag dat je een verbinder bent die op een ontspannen manier partijen bijeen brengt. 
Je combineert zakelijk en rationeel met sociale en persoonlijke betrokkenheid. Je bent doortastend, maar hebt het geduld dat nodig is voor een goede discussie waarin ruimte is voor verschillende opvattingen, invalshoeken en afwegingen. Je kunt processen goed overzien en bewaken. Je weet ook wat je niet weet, stelt de juiste vragen en kunt goed luisteren. Je kunt ook non-verbale boodschappen goed ‘lezen’. Je spreekt je uit en spreekt aan en doet dat altijd met respect en empathie.

Geïnteresseerd?
Lees de volledige vacature op www.attipoelstra.nl bij Vacatures.

_________________________

Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Nieuwkoop

Deskundige toezichthouder met kennis van financiën voor sterk lokaal verankerde woningcorporatie

ERLY, the consulting company is voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop op zoek naar een deskundige toezichthouder met kennis van financiën voor sterk lokaal verankerde woningcorporatie.

Raad van Commissarissen

De RvC van Woningstichting Nieuwkoop oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woningstichting Nieuwkoop zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC is tevens werkgever van het bestuur.

De RvC van Woningstichting Nieuwkoop bestaat momenteel uit drie leden. Binnen de raad functioneren geen vaste commissies, zoals een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie. De leden RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties en hebben integriteit, transparantie en verantwoording hoog in het vaandel. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de RvC. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.

Profiel

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Woningstichting Nieuwkoop zoeken wij een deskundige toezichthouder met kennis van financiën. 

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Ruime ervaring heeft als financieel professional;
 • Kennis van en ervaring heeft met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de organisatie;
 • Kennis heeft van en inzicht in financiële risico's voor de corporatie en de relevante eisen en regels;
 • In staat is om investeringsbeslissingen te beoordelen;
 • Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, w.o. risicomanagement;
 • Kennis heeft van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • Kennis en inzicht heeft in informatie-en communicatietechnologie;
 • Vanuit de RvC het contact met de accountant kan onderhouden;
 • Een goed klankbord kan zijn voor de directeur-bestuurder en door de cijfers heen weet te kijken;
 • Enige juridische kennis is een pré;
 • Affiniteit heeft met het dorpse karakter en omvang van de organisatie.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39206. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. 

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek bij ERLY op kantoor plaatsvinden.

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid