Vacatures in de RvC

Op deze pagina kunt u een vacature voor een commissaris plaatsen. Neem hiervoor contact op met Syl van Beusekom (directiesecretaresse VTW, T 030 - 25 25 785, E s.vbeusekom@vtw.nl). De kosten voor het plaatsen van de advertentie bedragen 100 euro voor leden van de VTW (200 euro voor niet-leden). 

 

Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders
Aandachtgebied Financiën

UWOON werkt aan betaalbare en plezierige huisvesting voor ruim 8.600 huishoudens in de regio Noord-Veluwe. Die naam is niet zomaar gekozen, maar vertelt hoe UWOON de dienstverlening invult: de klant staat voorop! UWOON probeert klanten in iedere fase van hun wooncarrière precies de passende huisvesting te bieden. Vandaar ook de slogan: ‘Woon zoals u wilt’.

Huurdersorganisaties De Betere Woning uit Elburg, Woonwijs uit Harderwijk en De Groene Draad uit Ermelo vertegenwoordigen de huurders van woningcorporatie UWOON.

De huurdersorganisaties willen een huurderscommissaris voordragen aan de Raad van Commissarissen bij UWOON. Wij komen daarom graag in contact met kandidaten voor de functie.

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN (HUURDERSCOMMISSARIS) Aandachtsgebied Financiën.

De Raad van Commissarissen (RvC) van UWOON bestaat uit vijf leden, waarvan er één  begin 2018 aftreedt.

Als huurderscommissaris functioneert u zonder last en ruggespraak in de raad, maar u bekijkt onderwerpen met extra aandacht vanuit het perspectief van huurders. U houdt zicht op het huurdersbelang bij het beoordelen van besluiten. Ook hebt u oog voor huurdersparticipatie vanuit de Woningwet 2015 en de nieuwe taken die daaruit voortvloeien voor huurders. U onderhoudt actief (informele) contacten met de huurdersorganisaties, onder andere door aanwezig te zijn bij de jaarvergaderingen.    

Profiel

Gezien de huidige én toekomstige samenstelling van de RvC, zoeken wij kandidaten met ruime kennis en ervaring in financiën, bij voorkeur bij woningcorporaties. U hebt ruime ervaring met financiële/ bedrijfsmatige vraagstukken en investeringsbeslissingen in een eindverantwoordelijke rol (RA / CFO).  Uw visie op financieringsvraagstukken en de financiële continuïteit van de organisatie is helder. Uiteraard hebt u kennis van relevante wet- en regelgeving, zodat u in staat bent om de (financiële) verslaglegging adequaat te beoordelen. Bij voorkeur hebt u kennis van ICT-vraagstukken en -ontwikkelingen.

U bent bekend met en in staat tot het beoordelen van managementtechnieken gericht op een toereikend risicomanagement. U bent een goed en toegankelijk klankbord voor de bestuurder en weet door de cijfers heen te kijken. De voorzitter van de Auditcommissie treedt af in 2018. U beschikt over de capaciteiten om deze rol dan over te nemen.
 
Uw persoonlijkheid kenmerkt zich door persoonlijk overwicht, authenticiteit en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming. De (verschillen in) taken van een interne toezichthouder en het bestuur zijn u bekend. U gelooft in de meerwaarde van teamwerk en draagt daar actief aan bij door het geven en ontvangen van constructieve feedback. Integriteit staat hoog in het vaandel. De daaraan gestelde eisen vanuit de wet- en regelgeving gelden voor ons als ondergrens.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u aantoonbaar uw sporen hebt verdiend in maatschappelijk ondernemen en/of het bedrijfsleven. U hebt een duidelijke visie op de maatschappelijke rol van woningcorporaties, en kent de huidige uitdagingen voor onze sector en de strategieën om deze aan te gaan. U hebt oog voor de belangen van de huurder van nu én de huurder van de toekomst. Ten slotte kan de ideale kandidaat actief een breed maatschappelijk netwerk opbouwen en onderhouden.

U bent woonachtig en/of werkzaam in het werkgebied van UWOON. Uw opleidings- en/of werkniveau is HBO/universitair. 

Benoemingstermijn
De benoemingstermijn is voor 4 jaar met maximaal één herbenoeming voor 4 jaar.

Meer informatie
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op de website van UWOON . Daar vindt u ook de algemene profielschets voor leden van de Raad van Commissarissen.

Verder kunt u contact opnemen met de heer C.H.P. Oosterwijk, voorzitter RvC, via telefoonnummer  0341 46 72 82

Reageren
Wij ontvangen uw sollicitatiebrief en curriculum vitae graag voor 31 augustus 2017.

Uw reactie wordt verwerkt door vhvv.nl. U ontvangt via hen een ontvangstbevestiging en overige correspondentie. U kunt reageren via deze link.   

Er zijn twee gespreksronden gepland. Op 19 september vindt de eerste gespreksronde plaats. De tweede gespreksronde is gepland op 16 oktober 2017.

Toets geschiktheid en betrouwbaarheid

Sinds 1 juli 2015 is voor alle benoemingen een positieve toewijzing nodig van de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Hiertoe wordt een beoogd aan te stellen kandidaat (nogmaals) getoetst. De Autoriteit Woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets uit op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beoogde kandidaten. Tijdens de selectieprocedure gaan wij daarom ook in op de competenties die voor deze toets van belang zijn. Klik hier voor meer informatie over de toets geschiktheid en betrouwbaarheid.  

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Indien u voorgedragen wordt, benaderen wij ten minste drie referenten.

Voor definitieve aanstelling vindt een betrouwbaarheidsonderzoek plaats en moet u een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen.

 Acquisitie naar aanleiding van deze advertenties wordt niet in behandeling genomen.

 ---------------------------------------------------------------

 

Twee vacatures Financiële Commissie VTW

De Vereniging van Toezichthouders bij Woningcorporaties (VTW) zoekt twee nieuwe leden voor de Financiële Commissie, wegens het aflopen van de termijn van twee zittende leden per november 2017. Taken De algemene ledenvergadering (ALV) van de VTW heeft een Financiële Commissie die de ALV en het bestuur van de VTW adviseert over financiële aangelegenheden. De commissie beoordeelt de jaarrekening in ieder geval ten aanzien van de rechtmatigheid en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de ALV. In opdracht van het bestuur van de VTW onderzoekt een registeraccountant de jaarrekening en brengt hij verslag uit. De instelling en taken van de Financiële Commissie zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de VTW. Samenstelling De Financiële Commissie bestaat uit drie leden, die worden gekozen uit de leden van de VTW. Leden van de commissie dienen toezichthouder te zijn bij een woningcorporatie. Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de VTW. De leden van de Financiële Commissie worden voor een periode van vier jaren door de ALV benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De leden krijgen een bescheiden financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Werkwijze De commissie komt in de regel één keer per jaar bij elkaar en spreekt dan met (een lid van) het bestuur en de directeur van de VTW. De Financiële Commissie stelt elk jaar een verslag op met bevindingen en adviezen aan de ALV en het bestuur. Dit verslag wordt geagendeerd voor de vergadering van de ALV, waarin het jaarverslag en de jaarrekening van de VTW worden goedgekeurd. Heeft u financiële kennis, bent u toezichthouder bij een woningcorporatie en wilt u zich inzetten voor een financieel gezonde VTW, dan ontvangen wij graag uiterlijk 10 september 2017 een korte motivatiemail en uw curriculum vitae. Heeft u vragen of wilt u solliciteren? U kunt zich wenden tot de voorzitter van de Financiële Commissie, Imke Frijters (06 – 481 321 19 / imke.frijters@xs4all.nl) of de directeur van de VTW, Albert Kerssies (06 – 296 067 02 / a.kerssies@vtw.nl).

-----------------------------------------------------------------------------

Woningstichting Weststellingwerf

Woningstichting Weststellingwerf is een professionele plattelandscorporatie met ongeveer 2700 woningen in de gemeente Weststellingwerf. Vanuit een sterke lokale verankering en een zelfstandige positie streeft zij naar veelzijdig en prettig wonen voor haar doelgroep. De corporatie staat de komende jaren voor grote uitdagingen waar het gaat om het beheer en de verdere ontwikkeling van haar woningvoorraad (anticiperen op vergrijzing en krimp, wijzigende bewonersbehoeftes, energie-neutraliteit, egalisatie van de vervangingsbehoefte, woonlastenbeheersing, enz.). Vanwege het verstrijken van de maximale zittingsduur van één van haar leden zijn wij voor het intern toezichthoudend orgaan op zoek naar een

 Lid van de Raad van Commissarissen 

Een enthousiaste, kritische en betrokken teamspeler  (vanaf 1 januari 2018)          

Profiel
De kandidaat die wij zoeken heeft een grondige kennis van financiële administratie en verslaglegging, bij voorkeur via een accountancy-opleiding. Deze commissaris kan het specifieke in de winst- en verliesrekening en balans van de corporatie herkennen en kan het effect van maatregelen en/of activiteiten op de financiële continuïteit van de corporatie doorzien. Naast bestuurlijke kwaliteiten en kennis van strategische besluitvormingsprocessen, mogen ook een scherp kritisch vermogen, humor en een no-nonsense mentaliteit niet ontbreken. Affiniteit met het werkgebied en met de volkshuisvesting strekken tot aanbeveling. Gelet op de samenstelling van dit collegiale en informele team worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te reflecteren.

Procedure                            
Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf, dan nodigen wij u uit om een motivatiebrief met CV te sturen aan de Raad van Commissarissen van de woningstichting via het mailadres slageveen@wstweststellingwerf.nl (mailadres directeur-bestuurder). Eventuele informatie vooraf wordt  verstrekt door de vicevoorzitter van de Raad, mevrouw E. H. Elgersma (tel. 06 – 43641499), of door de directeur-bestuurder, de heer S. Lageveen (0561 – 613815). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

 Door hier te klikken kunt u de volgende documenten benaderen:

  • Volledige profieltekst bij vacature
  • Planning procedure werving en selectie nieuw RvC-lid
  • Toepassing Governancecode woningcorporaties bij Woningstichting Weststellingwerf
  • Statuten Woningstichting Weststellingwerf
  • Reglement Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf
  • Toezichtvisie van de Raad van Commissarissen

Uw reactie ontvangen we graag vóór 21 augustus 2017.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tags

VTW handreikingen
Masterclasses 2e helft 2017