Commissies

Commissie Governancecode Woningcorporaties

De Commissie Governancecode Woningcorporaties ziet toe op naleving van de Governancecode en doet conform haar reglement op verzoek uitspraak op klachten en vragen over toepassing van de Governancecode. De Commissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de besturen van Aedes en VTW. Indien de Commissie van oordeel is dat door het bestuur of de RvT van een corporatie de Governancecode wordt overtreden, nemen de besturen van Aedes of VTW ieder afzonderlijk een besluit over mogelijke sancties. Sancties kunnen variëren van publicatie (‘naming and shaming’) tot het uiteindelijk ontnemen van het lidmaatschap.

Meer informatie over de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

De Commissie Governancecode is als volgt samengesteld:

 • mevrouw mr. Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buck (voorzitter)
 • de heer mr. drs. J.Ph. (Jan) Broekhuizen
 • de heer dr. J.W.A. (Asje) van Dijk
 • mevrouw mr. D.H.R.M. (Danielle) Rethmeier-Marres
 • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink

Commissie van aanbeveling en beroep

De kandidaatstelling en verdere procedure van de (her)benoeming van bestuursleden loopt geheel via de commissie van aanbeveling en beroep. Daarnaast fungeert de commissie als beroepscommissie van de vereniging. 

De instelling en taken van de commissie van aanbeveling en beroep zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de comissie worden gekozen uit de leden van de vereniging. Het lidmaatschap van de commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

De leden van de comissie van aanbeveling en beroep worden telkens voor een periode van vier jaren door de ALV benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De commissie is als volgt samengesteld: 

 • Lucelle van Hövell tot Westerflier-Wolberink (voorzitter), benoemd in tweede termijn per 23-06-2020, Vice-voorzitter RvC Woningstichting De Woonplaats
 • Harold Willems (lid), benoemd in tweede per 24-11-2020; Lid RvC Thuisvester
 • Fred Sterk (lid), benoemd in eerste termijn per 11-2019, komt in aanmerking voor herbenoeming per 11-2023; Lid RvC De Woonmensen. 

Lucelle van Hövell tot Westerflier-Wolberink, Harold Willems en Fred Sterk

Financiële commissie

De financiële commissie beoordeelt de jaarrekening in ieder geval ten aanzien van de rechtmatigheid en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

De instelling en taken van de financiële commissie zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de commissie worden gekozen uit de leden van de vereniging. Het lidmaatschap van de commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

De leden van de financiële commissie worden telkens voor een periode van vier jaren door de ALV benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De commissie is als volgt samengesteld:

 • Imke Frijters (voorzitter), benoemd in eerste termijn per 19-05-2015, komt in aanmerking voor herbenoeming per 06-2019, tweede termijn loopt af per 06-2023; Lid RvC/voorzitter Auditcommissie GroenWest, Lid RvC/lid Auditcommissie WoonVisie
 • Wouter Versteeg, benoemd in eerste termijn per 28-11-2017, komt in aanmerking voor herbenoeming per 12-2021, tweede termijn loopt af per 12-2025; Lid RvT/voorzitter Audit & Risk commissie Stichting Travers, Lid RvC/voorzitter Auditcommissie Beter Wonen
 • Johan Schudde, benoemd in eerste termijn per 28-11-2017, komt in aanmerking voor herbenoeming per 12-2021, tweede termijn loopt af per 12-2025; Lid RvC/voorzitter Auditcommissie Woonpartners Midden-Holland
Imke Frijters  Johan Schudde

Programmaraad

De VTW Academie heeft een programmaraad ingesteld voor de VTW Academie. De Programmaraad evalueert bestaande opleidingen en initieert en/of beoordeelt nieuwe opleidingen. Telkens wordt in de Programmaraad bekeken of er nieuwe thema’s zijn, waarvoor nieuwe opleidingen ontwikkeld moeten worden. Ook monitort de Programmaraad de kwaliteit van de opleidingen. De Programmaraad komt twee keer per jaar bijeen. VTW-leden in de Programmaraad ontvangen een vacatievergoeding.

Samenstelling Programmaraad VTW academie 

Naam In programmaraad namens Functie
Ans Cuijpers PE commissie VTW voorzitter
Bea Annot VTW lid  
Goos Minderman VTW lid  
Anton Smets VTW lid  
Sigrid Helbig VTW bestuur  
Frank Seine directeur Avicenna  
Gemma Jansen  programmamanager Avicenna     notulist
Albert Kerssies directeur VTW  
Ingrid van der Kraan     beleidsmedewerker VTW  

 

Leden vlnr: Bea Annot, Ans Cuijpers, Goos Minderman, Albert Kerssies, Anton Smets, Ingrid van der Kraan, Frank Seine en Gemma Jansen. Sigrid Helbig was niet aanwezig.


Veel gezocht