Commissies

Commissie Governancecode Woningcorporaties

Indien een corporatie in een specifieke situatie twijfelt over de toepasbaarheid van ‘leg uit’ dan kunnen zij zich wenden tot de Commissie Governancecode Woningcorporaties, om zo de gezamenlijkheid op dit onderwerp te borgen. 

Indien een woningcorporatie niet voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties kan iedereen die hierbij een redelijk en direct belang heeft hierover een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties. 

De Commissie Governancecode is als volgt samengesteld:

 • mevrouw drs. Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buck (voorzitter)
 • de heer mr. drs. J.P. (Jan) Broekhuizen
 • de heer dr. J. W. A. (Asje) van Dijk
 • mevrouw mr. D. (Danielle) Rethmeier-Marres
 • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink

Meer informatie over de Commissie Governancecode Woningcorporaties kunt u lezen op de website van Aedes.

Commissie van aanbeveling en beroep

De kandidaatstelling en verdere procedure van de (her)benoeming van bestuursleden loopt geheel via de commissie van aanbeveling en beroep. Daarnaast fungeert de commissie als beroepscommissie van de vereniging. 

De instelling en taken van de commissie van aanbeveling en beroep zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de comissie worden gekozen uit de leden van de vereniging. Het lidmaatschap van de commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

De leden van de comissie van aanbeveling en beroep worden telkens voor een periode van vier jaren door de ALV benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De commissie is als volgt samengesteld: 

 • Cécile van Berkel (lid), benoemd in eerste termijn per 11-2015, komt in aanmerking voor herbenoeming per 11-2019; Lid RvT Woonstichting Leystromen
 • Lucelle van Hövell tot Westerflier-Wolberink (voorzitter), benoemd in eerste termijn per 06-2016, komt in aanmerking voor herbenoeming per 06-2020; Vice-voorzitter RvC Woningstichting De Woonplaats
 • Harold Willems (lid), benoemd in eerste termijn per 11-2016, komt in aanmerking voor herbenoeming per 11-2020; Lid RvC Thuisvester

Cécile van Berkel, Lucelle van Hövell tot Westerflier-Wolberink, Harold Willems 

Financiële commissie

De financiële commissie beoordeelt de jaarrekening in ieder geval ten aanzien van de rechtmatigheid en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

De instelling en taken van de financiële commissie zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de commissie worden gekozen uit de leden van de vereniging. Het lidmaatschap van de commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

De leden van de financiële commissie worden telkens voor een periode van vier jaren door de ALV benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De commissie is als volgt samengesteld:

 • Imke Frijters (voorzitter), benoemd in eerste termijn per 19-05-2015, komt in aanmerking voor herbenoeming per 06-2019, tweede termijn loopt af per 06-2023; Lid RvC/voorzitter Auditcommissie GroenWest, Lid RvC/lid Auditcommissie WoonVisie
 • Wouter Versteeg, benoemd in eerste termijn per 28-11-2017, komt in aanmerking voor herbenoeming per 12-2021, tweede termijn loopt af per 12-2025; Lid RvT/voorzitter Audit & Risk commissie Stichting Travers, Lid RvC/voorzitter Auditcommissie Beter Wonen
 • Johan Schudde, benoemd in eerste termijn per 28-11-2017, komt in aanmerking voor herbenoeming per 12-2021, tweede termijn loopt af per 12-2025; Lid RvC/voorzitter Auditcommissie Woonpartners Midden-Holland
Imke Frijters  Johan Schudde

PE-commissie

Deze door het VTW bestuur ingestelde commissie heeft de taak Permanente Educatie van commissarissen te bevorderen in het kader van effectief toezicht op woningbouwcorporaties. Zij zal de toezichthouders daarvoor handreikingen bieden en zal periodiek, met de branche, nagaan in hoeverre corporaties daarnaar op weg zijn. De commissie adviseert het bestuur jaarlijks over de voortgang en verbetermogelijkheden. In 2018 evalueert de commissie het PE systeem.

De vier commissieleden zijn geselecteerd door de commissie van aanbevelingen en beroep. Hierbij is vooral gekeken naar diversiteit en aanvulling van kennis en ervaring op het gebied van HRM en PE in verschillende sectoren en corporaties.

De instelling van de PE-commissie is geregeld in het huishoudelijk reglement. De leden van de commissie zijn benoemd tot en met 2018 en zijn in principe eenmaal herbenoembaar. In de evaluatie wordt ook een aanbeveling opgenomen over de (taken, vorm, profiel, samenstelling van de) PE-commissie vanaf 2019. De commissie is als volgt samengesteld:

 • Ans Cuijpers (lid), lid RvC Mooiland, lid RvC Wonen Zuid
 • Ineke Donkervoort (voorzitter), lid RvC Lefier
 • Luurt van der Ploeg (lid), voorzitter RvT Woningstichting Haag Wonen
 • Anita van der Wal (lid), tot juli 2016 voorzitter RvC Staedion

Anita van der Wal, Luurt van der Ploeg, Ineke Donkervoort en Ans Cuijpers

Programmaraad

De VTW Academie heeft een programmaraad ingesteld voor de VTW Academie. De Programmaraad evalueert bestaande opleidingen en initieert en/of beoordeelt nieuwe opleidingen. Telkens wordt in de Programmaraad bekeken of er nieuwe thema’s zijn, waarvoor nieuwe opleidingen ontwikkeld moeten worden. Ook monitort de Programmaraad de kwaliteit van de opleidingen. De Programmaraad komt twee keer per jaar bijeen. VTW-leden in de Programmaraad ontvangen een vacatievergoeding.

Samenstelling Programmaraad VTW academie 

Naam In programmaraad namens Functie
Ans Cuijpers PE commissie VTW voorzitter
Bea Annot VTW lid  
Goos Minderman VTW lid  
Anton Smets VTW lid  
Sigrid Helbig VTW bestuur  
Frank Seine directeur Avicenna  
Gemma Jansen  programmamanager Avicenna     notulist
Albert Kerssies directeur VTW  
Ingrid van der Kraan     beleidsmedewerker VTW  

 

Leden vlnr: Bea Annot, Ans Cuijpers, Goos Minderman, Albert Kerssies, Anton Smets, Ingrid van der Kraan, Frank Seine en Gemma Jansen. Sigrid Helbig was niet aanwezig.

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie