Nieuwsoverzicht 29 juni 2020: Frustratie bij oppositie over Ollongren neemt toe

Dit nieuwsoverzicht over de actualiteit in de volkshuisvesting is tot stand gekomen in samenwerking met 1848.nl.

Huurmaatregelen

Snoeihard signaal richting Ollongren om negeren huurstopmotie
Het was sinds 1875 niet meer gebeurd, maar de Eerste Kamer heeft een motie van afkeuring aangenomen richting minister Ollongen van BZK over haar weigering een motie over een huurstop uit te voeren. Het was een stevige tik op de vingers van de senatoren. Het zegt veel over de verhouding tussen Ollongren en verschillende politieke partijen, die in de Tweede Kamer in de oppositie zitten, maar die in de Eerste Kamer een meerderheid hebben. Met name SP-Kamerlid Beckerman voert ook in de Tweede Kamer de druk op. Afgelopen vrijdag is tijdens de ministerraad over de kwestie gesproken, maar vooralsnog is onduidelijk of het kabinet voor de zomer met nadere stappen komt.

Eerder heeft Ollongren aangegeven de situatie te willen monitoren en mogelijk op Prinsjesdag alsnog met aanvullende maatregelen te komen. Aedes heeft namens de sector een brief aan de Eerste Kamer gestuurd om te benadrukken dat maatwerk het meest effectief is bij betalingsproblemen van huurders.

Huurovereenkomsten
Het kabinet verlengt de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten te kunnen verlengen. Huurcontracten die uiterlijk 31 augustus aflopen kunnen worden verlengd tot uiterlijk 1 november.

Persbericht: Verlenging aanpassing regels tijdelijke huurovereenkomsten

Energietransitie

Proeftuinen aardgasvrije wijken
De VVD blijft grote moeite houden met de proeftuinen aardgasvrije wijken en het nieuwe energielabel. Dat bleek afgelopen week bij het debat over de jaarverslagen van Binnenlandse Zaken. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis was buitengewoon fel in zijn afwijzing, maar de kans dat hij een meerderheid vindt voor zijn voorstellen lijkt klein. Zo vindt hij dat gestopt moet worden bij het pompen van geld in de proeftuinen totdat er een evaluatie is gedaan. Onlangs kwam de Rekenkamer met een zeer kritisch rapport hierover.

"Er zijn slechts enkele woningen aardgasvrij gemaakt, de doelen blijven verschuiven, de lessen worden niet getrokken en, zoals de rapporteur al zei, "geld zoekt plan" zegt de Rekenkamer", hield Koerhuis voor.  "De minister kan ons helaas niet vertellen hoeveel CO2-besparing de proeftuinen hebben opgeleverd en hoeveel euro dit heeft gekost, terwijl deze informatie nodig is om te weten of het haalbaar en betaalbaar is. De minister zegt dat zij de proeftuinen pas in 2022 wil evalueren en dat gemeenten in 2021 al de plannen voor de wijkenaanpak moeten maken. Dat is tegenstrijdig".

De minister wilde hier echter niets van weten. "Als het een programma was dat niet voldeed aan een behoefte in het land, dan zou het ook niet zo zijn dat gemeenten in de rij staan om mee te doen aan dit programma", aldus Ollongren.

Lees hier het debat terug (ongecorrigeerd stenogram)

Woningbouw

Oproep minister voor bouwplannen aan lagere overheden
Minister Ollongren heeft afgelopen week de gemeenten en de provincies opgeroepen om vaart te maken met het organiseren van voldoende bouwplannen. Volgens haar is daarbij tempo maken 'cruciaal'. 

"Ik roep gemeenten dan ook op om voortvarend aan de slag te gaan met de ontwikkeling van bouwlocaties die al beschikbaar zijn en te zorgen dat er voldoende locaties beschikbaar komen. Woningbouwlocaties moeten niet onnodig lang braak blijven liggen", aldus de minister. "Voor zover dit het gevolg is van bouwclaims die op deze gronden liggen hebben gemeenten mogelijkheden om hier in privaatrechtelijke overeenkomsten afspraken over te maken door termijnen op te nemen waarbinnen de woningbouw dient te worden gerealiseerd."

Brief aan VNG (en IPO) over woningbouw

Woningbouwimpuls
In de Tweede Kamer leven nog altijd vragen over de op Prinsjesdag aangekondigde woningbouwimpuls van 1 miljard. Een van de criteria om in aanmerking te komen voor de impuls is immers dat de projecten zonder dit geld niet gerealiseerd zouden worden. Aan de andere kant is ook een voorwaarde dat de projecten binnen drie jaar van start moeten kunnen. Diverse Kamerleden hebben twijfels of dat wel met elkaar te verenigen is en of er niet toch geld zal gaan naar projecten die anders ook wel gerealiseerd zouden worden.

Volgens minister Ollongren zal de toetsingscommissie hier toch echt naar moeten gaan kijken. "Voor alle projecten geldt dat op het moment van de aanvraag helder gemaakt moet worden in hoeverre de bijdrage echt nodig is. Onderdeel hiervan is dat aangetoond moet worden wat het effect van de bijdrage is op het project", aldus de minister.

"Het kan dan gaan om meer woningen, snellere realisatie van het project, het vergroten van het aandeel betaalbare woningen of een combinatie. Daarnaast zal de toetsingscommissie ook nadrukkelijk kijken naar de inzet die andere partijen leveren. Het kan dan gaan om de additionele bijdragen van medeoverheden, maar ook om de mate waarin het kostenverhaal en optimalisatiemogelijkheden (zoals verdichting met meer woningen) voldoende benut zijn."

De minister houdt vast aan het uitgangspunt dat plannen die in een prille fase zitten geen kans maken op het geld. "Ik vind dit belangrijk, omdat het woningtekort groot is en ik eraan hecht dat deze woningen er ook snel komen. Hoe priller de plannen, hoe langer de realisatietijd en hoe meer onzekerheden er zijn, bijvoorbeeld of de plannen in de huidige vorm ook daadwerkelijk uitgevoerd worden."

Verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020

WSW

Strategisch programma
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) schrijft dat in een brief aan de minister dat het WSW 'momenteel in samenwerking met andere partijen, waaronder het ministerie van BZK en de VNG, bezig [is] met de afronding van het strategisch programma en de voorbereiding van implementatie.' 

De Autoriteit woningcorporaties beoordeelt de positie van het WSW nog altijd als onzeker. Eerder werd al geconcludeerd dat het risicokapitaal van WSW mogelijk niet toereikend is om met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verliezen van het waarborgfonds te kunnen dekken en geen beroep te hoeven doen op de achtervang. Een strategisch programma zou deze onzekerheid moeten wegnemen door de coronacrisis heeft dit plan vertraging opgelopen. Minister Ollongren rekent erop dat er desondanks dit jaar stappen worden gezet.

"Hoewel het strategisch programma nog niet is afgerond, zien Rijk en VNG dat er grote voortgang wordt geboekt door WSW. Tegelijkertijd is het van belang dat onzekerheden niet te lang blijven voortbestaan. Het is daarom goed dat besluitvorming en implementatie door WSW in de tweede helft van het jaar is voorzien", aldus de minister. "In de tweede helft van 2020 zal ik uw Kamer informeren over de stand van zaken van het strategisch programma en de onzekerheid rond het achtervangrisico."

Kamerbrief over WSW
Brief WSW over strategisch programma
Rapport Autoriteit Woningcorporaties over toezicht WSW 2019 

Het nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Veel gezocht