Benoeming van een interimbestuurder

Een interim bestuurder moet meestal binnen korte tijd worden benoemd. Dit proces kan er als volgt uit zien:

 1. Instellen selectiecommissie.
 2. Inventariseren van potentiele intermediairs voor interim bestuurders en zelfstandig werkende interimprofessionals.
 3. Vaststellen profielschets voor de interim bestuurder. Wat is de opdracht en doelstelling voor de interim periode (Overbrugging? Reorganisatie? Voorbereiding fusie? etcetera).
 4. Vaststellen randvoorwaarden voor het beloningspakket. NB Voor een interimbestuurder geldt – als topfunctionaris niet in dienstbetrekking – op grond van de WNT andere regels voor de bezoldiging dan voor een bestuurder in dienstbetrekking (meer informatie).
 5. Selecteren en benaderen (meerdere) intermediairs/zelfstandigen.
 6. Eerste selectiegesprek.
 7. Verdiepingsgesprek.
 8. Opvragen gevens van referenten en gesprekken met referenten
 9. Opvragen verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen (VOG NP)
 10. Opvragen betrouwbaarheidsformulier
 11. Assessment (optie)
 12. Voordracht aan de RvC
 13. Advies van de OR
 14. Bespreking conceptarbeidsovereenkomst. Meestal wordt de overeenkomst met de interim bestuurder opgemaakt door de intermediair.
 15. Melding voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties
 16. Benoemingsbesluit RvC

Een interim bestuurder moet net zoals een bestuurder in dienstbetrekking voldoen aan de wettelijke vereisten. Eveneens dient de voorgenomen benoeming van een interim bestuurder te worden gemeld aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), voor de aanvraag van de zienswijze van de minister omtrent de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuurder. Bij spoedeisende benoemingen kan het beste in een zo vroeg mogelijk stadium met de Aw worden overlegd over de vraag of en hoe de procedure kan worden versneld. 

Meer informatie over het aanwijzen van een tijdelijk waarnemer van bestuurstaken.


Veel gezocht