Aanmelding lidmaatschap & lidmaatschapseisen

Aanmelden lidmaatschap

Al ruim 1.280 collegatoezichthouders gingen u voor! Zij waarderen de VTW met een gemiddelde 7.4 en noemen als belangrijkste reden om lid te zijn van de VTW: informatievoorziening, kennisontwikkeling, vanzelfsprekendheid en belangenbehartiging (Ledenonderzoek 2019, Noordam & De Vries).

Klik op bovenstaande knop om u via het online formulier aan te melden.

Voor meer informatie over het lidmaatschap en vragen over de contributie(facturen) kunt u rechtstreeks contact opnemen met de ledenadministratie (T 079-3252370, E ledenadministratie@vtw.nl). 

Voordelen lidmaatschap

  • Leden ontvangen gratis de VTW-Nieuwsbrief
  • Daarnaast kunnen leden gratis deelnemen aan thema- en netwerkbijeenkomsten die u vindt op de Agenda en, tegen gereduceerd tarief, aan de vele verschillende masterclassess die de VTW Academie aanbiedt.
  • Bovendien staan het uitgebreide VTW-netwerk en het VTW-bureau klaar voor al uw vragen.

Lidmaatschapseisen 

Het lidmaatschap van de VTW is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Leden van de VTW zijn gebonden aan de statuten van de vereniging en (daarom) gebonden aan besluiten die zijn vastgesteld door de ALV. Zo heeft de ALV een bindende beroepsregel vastgesteld over de bezoldiging van toezichthouders in de corporatiesector. De VTW- beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2017 is voor alle leden algemeen geldig en bindend verklaard. Dit geldt ook voor de Governancecode Woningcorporaties.  Bekijk het overzicht van de VTW-lidmaatschapseisen.

Voor de handhaving van de lidmaatschapseisen door bestuur is een interne procedure opgesteld die is gebaseerd op de statuten en het huishoudelijk reglement. Hierbij vindt op zorgvuldige wijze hoor en wederhoor plaats en heeft het lid recht om beroep in te stellen bij de commissie van aanbeveling en beroep. Bekijk de interne procedure.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u niet meer voldoet aan de vereisten voor lidmaatschap omdat u geen toezichthouder meer bent, wordt u geacht zélf het lidmaatschap op te zeggen (al dan niet via uw corporatie). Dit kunt u eenvoudig zelf doen via de Leden Login: ga naar de pagina 'Mijn gegevens', klik op de knop 'Lidmaatschap afmelden' en vul het online formulier in.

Contributie

Het lidmaatschap kost in 2021 € 1.672,50 per jaar, voor het eerste lid van een RvC. Is één toezichthouder van uw RvC lid van de VTW, dan kunnen de overige RvC-leden zonder extra kosten ook lid worden. Voor corporaties tot 1.000 verhuureenheden geldt een gereduceerd tarief van € 836,00 per jaar.

Naast deze basiscontributie wordt een additionele contributie gerekend van € 0,20 per verhuureenheid in bezit. Hiervoor geldt de definitie die Aedes in haar contributiesystematiek hanteert en de peildatum van 31 december 2019.

Indien het lidmaatschap ingaat op een datum na 1 juli is over dat jaar slechts de helft van de contributie verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

De contributie 2021 wordt in rekening gebracht aan rechtspersonen die op 1 januari 2021 bestaan (leden die uiterlijk op 1 januari 2021 een fusie aangaan, worden als gefuseerde organisatie behandeld, mits dit vóór 1 oktober 2020 schriftelijk aan de VTW is gemeld). 

Contributie gericht vrijgesteld

De vergoeding door de corporatie van de contributie voor het lidmaatschap van de VTW is gericht vrijgesteld. Het is een onbelaste vergoeding die niet ten koste gaat van de zogenaamde forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling.

Contributie geen onderdeel WNT-bezoldiging

De vergoeding door de corporatie van de contributie voor het lidmaatschap van de VTW maakt geen onderdeel uit van de bezoldiging voor de WNT.


Veel gezocht