Vestia

Problematiek bij Vestia
In 2011 is Vestia in financiële problemen gekomen. Een combinatie van steeds verdere rentedalingen en de omvang van de derivatenportefeuille was de oorzaak dat Vestia de liquiditeitsverplichtingen niet meer kon nakomen. In 2012 heeft Vestia daarom saneringssteun (EUR 675 miljoen) ontvangen voor het afwikkelen van de derivatenportefeuille. Vestia is onder verscherpt toezicht geplaatst en heeft een verbeterplan opgesteld. In 2018 zou worden bezien of Vestia in 2021 financieel gezond is en of het verscherpt toezicht gestopt kan worden.

In 2019 heeft Vestia een Herijkt Verbeterplan 2019-2021 gepresenteerd. Eind 2021 zal Vestia voldoen aan de ratio's op beleidswaarde die binnen de corporatiesector gelden. Op grond van de wet- en regelgeving wordt daarom door Vestia geen saneringsbijdrage van de sector gevraagd. 

Volkshuisvestelijke opgave
Vestia is na 2021 niet in staat om aan de volledige volkshuisvestelijke opgave te voldoen.  Vestia wil zich concentreren op vier kerngemeenten (Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Delft) en het bezit in andere gemeenten afstoten. Het lukt Vestia helaaas niet om alle volkshuisvestelijke taken in de vier kerngemeenten uit te voeren. Hiervoor is hulp gevraagd aan de sector.

Voor zes zogenoemde maatwerkgemeenten (Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas) is Hamit Karakus door het ministerie van BZK als bestuurlijk regisseur aangesteld om het verkoopproces van het Vestia-bezit (ongeveer 10.000 woningen) te begeleiden. Hij heeft in juli 2019 en april 2020 rapportages uitgebracht. 

Rol Aedes en voorstel voor een structuele oplossing
Aedes heeft in 2019 een 'sectoradviescommissie' Vestia (SAC Vestia) ingesteld om de leden te adviseren bij een eventuele saneringsaanvraag. De SAC Vestia heeft, nu er geen saneringsaanvraag door Vestia wordt ingediend, een verslag van werkzaamheden gepubliceerd.

In 2020 heeft Aedes een Adviescommissie Vestia (ACV) ingesteld. De ACV heeft in januari 2021 een voorstel gedaan voor een structurele oplossing voor Vestia. Het standpunt van de VTW hierover vindt u hier. 

Rol VTW
Vanuit het perspectief van het intern toezicht is een werkgroep van VTW-leden aan de slag gegaan, die namens alle leden de ontwikkelingen bij Vestia volgt en met alle betrokken partijen gesprekken voert. In de ALV van 26 november 2019 heeft Karin de Graaf namens de werkgroep een presentatie gehouden over de volkshuisvestelijke opgave van Vestia en de inzet van de werkgroep.

De werkgroep heeft voor bespreking in de ALV van 23 juni 2020 een verslag van werkzaamheden gepubliceerd. De werkgroep blijft overigens doorgaan met informatie verzamelen en VTW-leden informeren.

De VTW heeft op 28 augustus 2019 en 3 maart 2020 bijeenkomsten georganiseerd voor de betrokken RvC-leden in de maatwerkgemeenten. 

Het bestuur van de VTW heeft een standpunt over Vestia ingenomen dat besproken is in de ALV van juni 2020.

Nieuwsberichten
VTW stelt werkgroep Vestia in (16 april 2019)
Rapport bestuurlijk regisseur (9 juli 2019)
Intentieovereenkomst om volkshuisvestelijke problemen bij Vestia op te lossen (20 mei 2020)


Veel gezocht