Evaluatie Woningwet

Het ministerie van BZK is begonnen met de Evaluatie van de Woningwet 2015. Het ministerie laat onderzoek of de zes doelstellingen zijn bereikt, die de wet heeft beoogd bij inwerkingtreding in juli 2015. De VTW neemt deel aan de klankbordgroep van het ministerie en heeft een werkgroep ingesteld om het evaluatieproces vanuit de leden te begeleiden. De VTW werkgroep heeft op 12 november 2018 de visie 'Een toekomstgerichte Woningwet' vastgesteld.

Lees hier de visie van de VTW op de Evaluatie van de Woningwet 

Opzet Evaluatie
De zes hoofddoelstellingen van de Woningwet zijn:
1) Terugkeren naar de kerntaak van corporaties
2) Versterken positie gemeenten en huurdersorganisaties 
3) Beschermen van maatschappelijk bestemd vermogen
4) Voorkomen marktverstoring
5) Verbetering van governance en toezicht (sanering WSW)
6) Wettelijke basis bieden aan wooncoöperaties

De evaluatie kent 2 fasen: 
1) Fase 1: data- en gegevensverzameling (januari - juni 2018)
2) Fase 2: duiding en conclusies (juni 2018 - najaar 2018) 

In december 2018 is de minister voornemens om een beleidsbrief naar de Tweede Kamer te sturen met haar beleidsvoornemens en/of wetswijzigingen. 

Klankbordgroep belanghouders
De VTW neemt deel aan de klankbordgroep van het ministerie voor belanghouders. Ook de Woonbond, Aedes, Stichting Visitatie, WSW, Aw, IVBN en VNG delen deel aan deze klankbordgroep. 

Werkgroep VTW
De leden van de werkgroep zijn: Marja de Bruyn, Anja van Gorsel, Gerrit Willem Kamp, Heine van Nieuwenhuijze, Jeanine Sanders, Annette Stekelenburg, Anja IJlstra en Koen Westhoff. De werkgroep wordt vanuit de VTW ondersteund door Albert Kerssies (voorzitter) en Hans Geurts (secretaris). 

Documenten
- Evaluatie herziening Woningwet (ministerie BZK, januari 2018) 

Notitie werkgroep voor onderzoeksopzet (VTW, februari 2018)
Noot: dit is een notitie op hoofdlijnen om knelpunten te inventariseren ten behoeve van het onderzoeksbureau

presentatie ledenbijeenkomst 22 februari

- Reactie VTW op concept vragenlijst Companen (maart 2018) [concept vragenlijst niet bijgevoegd]

Visie VTW - 'Een toekomstgerichte Woningwet ' (november 2018)

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie