PE-systeem: Q&A

Hoeveel PE-punten moet ik behalen?

In de jaren 2015 en 2016 samen moet u minimaal 10 PE-punten behalen. In 2017 en 2018 is dit minimaal 5 PE-punten per kalenderjaar. Voor 2019 stelt de ALV het minimum aantal PE-punten opnieuw vast op basis van de evaluatie van de PE-commissie.

Bent u na januari 2015 tot commissaris benoemd of heeft u een onderbroken VTW-lidmaatschap, dan wordt het minimum aantal PE-punten naar rato vastgesteld. Zie onderstaande tabel.

Minimum aantal PE-punten o.b.v. Ingangsmaand benoeming of Aantal maanden commissaris

Ingangsmaand benoeming          
Aantal maanden
commissaris
Minimum aantal PE-punten       
2015/2016 & 2017 & 2018               
Januari 2015 of eerder 48 of langer 20
Februari/maart 2015 46-47 19
April/mei 2015 44-45 18
Juni/augustus 2015 41-43 17
September/oktober 2015 39-40 16
November/december 2015 en januari 2016 36-38 15
Februari/ maart 2016 34-35 14
April/mei 2016 32-33 13
Juni/juli/augustus 2016 29-31 12
September/oktober 2016 27-28 11
November/december 2016 en januari 2017     24-26 10
Februari/maart 2017    22-23 9
April/mei 2017 19-21 8
Juni/juli/augustus 2017 17-18 7
September/oktober 2017 15-16 6
November/december 2017 en januari 2018 12-14 5
Februari/maart 2018 10-11 4
April/mei 2018 8-9 3
Juni/juli/augustus 2018 5-7 2
September/oktober 2018 3-4 1
November/december 2018 1-2 0

 

Als ik meer PE-punten behaal dan het minimum aantal, kan ik deze dan meenemen naar volgend jaar?

Als u in de jaren 2015 en 2016 samen meer PE-punten behaalt dan het minimum aantal, kunt u de overige punten meenemen naar 2017. Als u in 2015 en 2016 bijvoorbeeld 16 PE-punten behaalt, kunt u 6 PE-punten meenemen naar 2017. In 2017 hebt u dan 1 PE-punt meer dan het minimum aantal. Dit PE-punt kunt u niet meenemen naar 2018. Als u in 2017 deelneemt aan PE-activiteiten waarvoor u bijvoorbeeld 3 PE-punten behaalt, kunt u deze 3 PE-punten wel meenemen naar 2018.

Welke PE-activiteiten komen in aanmerking voor PE-punten?

PE-activiteiten die zijn gericht op de ontwikkeling van vakkennis en beroepsvaardigheden die relevant zijn voor u als corporatiecommissaris komen in principe in aanmerking voor PE-punten. Ook gezamenlijke RvC-activiteiten gericht op de ontwikkeling van de commissarissen en/of de ontwikkeling van de RvC als team, kunnen worden aangemerkt als PE-activiteit en komen in aanmerking voor PE-punten. Hiervoor geldt als minimale voorwaarde dat er een duidelijke beschrijving is van de leerdoelen, de doelgroep en het programma.

NB Gezamenlijke RvC-activiteiten die geacht worden deel uit te maken van de reguliere taak van een RvC -bijvoorbeeld een RvC-zelfevaluatie, een ‘heidag’ of een strategiedag waarin al dan niet met behulp van een facilitator wordt gereflecteerd of vooruit wordt gekeken- worden niet aangemerkt als PE-activiteit en komen niet in aanmerking voor PE-punten. Dit geldt ook als de facilitator is aangesloten bij de NRTO of als deze een gecertificeerde (EIA/NOBCO, ICF) of geregistreerde (LVSC) coach is.

Voor PE-activiteiten die zijn gericht op de ontwikkeling van voor u als corporatiecommissaris relevante competenties, gelden andere voorwaarden voor toekenning van PE-punten. Voor deelname aan een coachingstraject krijgt u alleen PE-punten als u kiest voor een gecertificeerde of geregistreerde coach. Ook deelname aan intervisie en een peer review of het begeleiden van een kruislingse zelfevaluatie komt alleen in aanmerking voor PE-punten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voor PE-activiteiten die u vindt onder het  PE-aanbod op de VTW-website geldt, dat deze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van PE-punten. De VTW geeft hiermee geen oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van deze PE-activiteiten.

U heeft als corporatiecommissaris een grote vrijheid in de keuze van PE-activiteiten en van PE-aanbieders. Uitgangspunt is dat u als commissaris zelf de verantwoordelijkheid draagt én neemt om op een goede manier invulling te geven aan uw eigen permanente educatie en die van uw RvC. Uw RvC denkt periodiek na over de behoefte aan permanente educatie van de RvC als collectief en van de individuele leden, legt dit vast en bespreekt dit jaarlijks bijvoorbeeld bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC en/of in het kader van het RvC-jaarverslag.

Bij het bepalen van wenselijke PE-activiteiten kunnen mogelijk een richtsnoer zijn de competenties en aandachtsgebieden die de VTW heeft benoemd.

Hoeveel PE-punten is een PE-activiteit waard?

De hoofdregel is dat 1 vol contactuur van een PE-activiteit een waarde heeft van 1 PE-punt. Voorbereiding, reistijd, pauze en netwerken tellen niet mee en afronding vindt plaats naar beneden op het hele getal.

Heeft u bijvoorbeeld deelgenomen aan een bijeenkomst over de nieuwe Woningwet 2015 die drie uur duurde, inclusief dertig minuten pauze, dan mag u 2 PE-punten registreren in het online PE-registratiesysteem van de VTW.

Uitzondering op de hoofdregel is als de PE-activiteit is geaccrediteerd door andere beroepsorganisaties zoals de NBA of de NOvA of accreditatieorganisaties zoals de NVAO. In dat geval geldt het aantal PE-punten dat door de accrediterende organisatie is toegekend.

Twee voorbeelden. De NBA heeft bijvoorbeeld de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) erkend als onderwijsinstelling. Voor het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders mag de ESAA daarom 60 NBA PE-punten geven. Heeft u dit programma (volledig) gevolgd, dan kunt u hiervoor als VTW-lid 60 PE-punten registreren.
De NOvA heeft PO-online erkend als onderwijsinstelling. Voor de online cursus Jaarrekeninglezen mag PO-online daarom 2 NOvA PE-punten geven. Als u deze cursus heeft gevolgd mag u 2 PE-punten meetellen voor uw PE als corporatiecommissaris.

Mag ik PE-punten toekennen voor een PE-activiteit waaraan ik in 2014 heb deelgenomen?

Nee. Uitzondering is een meerdaagse PE-activiteit die u in 2014 bent gestart en die doorloopt in 2015. In dat geval kunt u, voor het gedeelte van de PE-activiteit dat in 2015 doorloopt, de PE-punten meetellen.

Als ik voor mijn commissariaat in een andere sector deelneem aan een PE-activiteit, kan ik hiervoor dan ook PE-punten registreren?

Dat mag, als de PE-activiteit relevant is voor u als corporatiecommissaris. Is de PE-activiteit branche-specifiek dan telt deze niet mee.

Heeft u als onderwijscommissaris bijvoorbeeld de opleiding Governance-aspecten van toezicht gevolgd bij de VTOI, dan kunt u hiervoor als VTW-lid PE-punten registreren. Dit is niet zo als u als zorgcommissaris een workshop heeft gevolgd over het Nederlandse zorgstelsel.

Als ik voor de uitoefening van mijn beroep als accountant, jurist of mediator e.d. deelneem aan een PE-activiteit, kan ik hiervoor dan ook PE-punten registreren?

Dat mag, als de PE-activiteit relevant is voor u als corporatiecommissaris.

Heeft u als accountant bijvoorbeeld de cursus Boardroom dynamics: Governance 2.0 gevolgd bij de NBA, dan kunt u hiervoor als VTW-lid PE-punten registreren.

Gelden doceren en het verzorgen van trainingen ook als PE-activiteiten waarvoor ik PE-punten kan behalen?

Nee. Doceren en het verzorgen van trainingen kunnen een educatief aspect hebben. Dit is het geval indien geen sprake is van zodanige herhalingen dat het educatieve aspect vervalt. Om het PE-systeem niet te ingewikkeld te maken gelden doceren en het verzorgen van trainingen op dit moment niet als PE-activiteiten waarvoor PE-punten kunnen worden geregistreerd.

Geldt deelname aan een RvC-zelfevaluatie onder externe begeleiding ook als een PE-activiteit waarvoor ik PE-punten kan behalen?

Nee. Voor het begeleiden van een zogenaamde kruislingse RvC-zelfevaluatie (i.e. een zelfevaluatie van een RvC door een commissaris van een andere RvC in het kader van de pilot van de VTW) kunnen wel PE-punten worden geregistreerd, mits deze voldoet aan de voorwaarden voor toekennen PE-punten.

Wie betaalt de PE?

Van de corporatie wordt verwacht dat zij middelen ter beschikking stelt voor activiteiten op het gebied van permanente educatie van de RvC als collectief (bijvoorbeeld begeleiding bij de zelfevaluatie of een incompany training) en van de individuele leden (bijvoorbeeld het volgen van een leergang, masterclass of coachingstraject e.d.).

Hierbij geldt dat van de RvC en de individuele leden de nodige redelijkheid verwacht mag worden en dat de RvC zijn plannen vooraf met het bestuur bespreekt. Voor de kosten van permanente educatie van de individuele commissaris geldt dat die vooraf door de RvC of door de voorzitter namens de RvC geaccordeerd worden.

Een jaarlijks opleidings- of deskundigheidsplan voor de RvC, mede gebaseerd op de uitkomst van de jaarlijkse zelfevaluatie, wordt sterk aangeraden. Hiermee kan op gestructureerde wijze worden gewerkt aan de deskundigheid, vaardigheden en het gedrag. Het plan beschrijft de in de RvC afgesproken richting van de ontwikkeling van de RvC en de individuele leden op deze drie elementen. De RvC stelt de inhoud vast, gaat er actief mee aan de slag en actualiseert het na verloop van tijd. Actualisering kan onder andere nodig zijn als de grootte of samenstelling van de RvC wijzigt, er een verandering is in de aard van de activiteiten die de corporatie uitvoert of de jaarlijkse zelfevaluatie van het functioneren van de RvC er toe noopt. 

Aangeraden wordt de Geschiktheidsmatrix Autoriteit woningcorporaties onderdeel te laten uitmaken van het opleidings- of deskundigheidsplan. De geschiktheidsmatrix moet vanaf 1 juli 2015 voor iedere voorgenomen (her)enoeming van een commissaris worden opgesteld en maakt onderdeel uit van de Melding aan de Autoriteit Woningcorporaties voor de fit en proper test.

NB Kostenvergoedingen voor het vervullen van de functie als commissaris die onder de werkkostenregeling onder voorwaarden niet belast zijn  zoals kostenvergoedingen voor permanente educatie, worden niet gerekend tot de bezoldiging voor de WNT.

Welke PE-activiteiten biedt de VTW aan?

In de VTWacademie biedt de VTW in samenwerking met Avicenna een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de minder en meer ervaren commissarissen bij woningcorporaties. U kunt deelnemen aan Inspiratiegroepen, de Leergang 'De nieuwe commissaris' en diverse Masterclasses.

Een actueel overzicht vindt u op de website van VTWacademie

Daarnaast biedt de VTW:

Een actueel overzicht hiervan vindt u in de Agenda en in PE-aanbod.

Krijg ik een deelnamecertificaat van VTW-bijeenkomsten?

Heeft u deelgenomen aan een bijeenkomst van de VTW Academie dan ontvangt u via Avicenna Academie voor Leiderschap een digitaal deelnamecertificaat met hierop de PE-punten die hiervoor gelden.

Heeft u deelgenomen aan een andere VTW-bijeenkomst waarvoor PE-punten gelden dan kunt u zelf uw deelnamecertificaat uitprinten. Voor een bijeenkomst waarvoor een deelnemersbijdrage geldt kan dit na ongeveer vier weken na de bijeenkomst. Voor andere bijeenkomsten kan dit na ongeveer een week. Ga hiervoor naar http://leden.vtw.nl/login en vul uw emailadres en wachtwoord in. Bent u uw wachtwoord vergeten klik dan op 'Wachtwoord vergeten' en typ het emailadres in waarop u mail van de VTW ontvangt. U ontvangt op dit emailadres dan een mail met een link om uw wachtwoord te resetten.

Als u bent ingelogd klikt u op ‘Mijn gegevens’ in het paarse menu aan de linkerkant. Klik op het printericoontje achter de betreffende bijeenkomst en vervolgens op de knop 'print'.

Waar vind ik een overzicht van andere  PE-activiteiten en PE-aanbieders?

Op PE-aanbod vindt u een overzicht van PE-aanbieders en PE-activiteiten die worden aangeboden aan commissarissen bij woningcorporaties. De VTW publiceert hier behalve haar eigen PE-actviteiten, ook PE-activiteiten van andere PE-aanbieders. Dit overzicht is een service voor onze leden.

Voor PE-activiteiten die u vindt op PE-aanbod geldt, dat deze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning PE-punten. De VTW geeft hiermee geen oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van deze PE-activiteiten.

Hoe kan ik mijn PE-punten registreren in het online PE-registratiesysteem?

Hiervoor gaat u naar 'Registreer uw PE-punten' in het uitklap menu onder 'Permanente educatie' in de paarse balk rechts bovenaan of naar 'Leden Login'. Log in met uw e-mailadres waarop u mail van de VTW ontvangt en typ uw wachtwoord in. Weet u niet wat uw wachtwoord is, klik op ‘Wachtwoord vergeten?’ en vul uw e-mailadres in. U ontvangt op dit emailadres een mail met een link om uw wachtwoord te resetten. Weet u niet met welk e-mailadres u moet inloggen, neem dan contact op met de VTW.

Als u bent ingelogd kunt u in het 'Dashboard' aangeven wanneer u tot commissaris bent benoemd. U ziet dan direct hoeveel PE-punten u (nog) moet registreren en heeft geregistreerd.

Klik op ‘PE-punten' in de paarse menubalk links en vervolgens op de paarse knop ‘PE-punten toevoegen’ rechts bovenaan. Vul de velden handmatig in of via 'PE-activiteit selecteren’. In het laatste geval worden de velden automatisch ingevuld. Dit is echter alleen mogelijk als de PE-activiteit op PE-aanbod staat of heeft gestaan.

Klik vervolgens op de paarse knop rechts onder ‘Opslaan’. Via de knop ‘Overzicht PE-punten printen’ kunt u een overzicht printen van de door u geregistreerde PE-punten of opslaan als PDF. U kunt het overzicht ook exporteren naar Excel via ‘Overzicht PE-punten exporteren’.

Voor PE-activiteiten die u bij de VTW heeft gevolgd kunt u een bewijs van deelname opslaan en/of uitprinten. Hiervoor gaat u naar Leden Login en naar de pagina ‘Mijn gegevens’. Zie hiervoor ook het antwoord op de vraag 'Krijg ik een deelnemecertificaat van VTW-bijeenkomsten?

Hoe krijg ik uitstel of ontheffing?

U kunt de PE-commissie om uitstel of ontheffing vragen op grond van bijzondere gronden en omstandigheden. Dit doet u schriftelijk, vóór het verlopen van het betreffende kalenderjaar waarop het verzoek om uitstel of ontheffing betrekking heeft. Verzoeken worden alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen gehonoreerd.

Als u door uw eerdere of huidige functie beschikt over gevorderde kennis en beroepsvaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van governance of de corporatiebranche, kunt u op grond hiervan geen ontheffing verkrijgen. Dit geldt ook ten aanzien van competenties die u al heeft verworven.

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie