Permanente Educatie

Interne toezichthouders bij woningcorporaties willen zich ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Zij zien hun toezichthouderschap als een vak, waarvoor ze zich regelmatig bijscholen om effectief te zijn en te blijven. Zowel in de in de praktijk van good governance als in de ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting in het algemeen en de volkshuisvestelijke opgave van hun corporatie in het bijzonder. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de verantwoordelijkheden en taken als interne toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren.

Het PE-systeem, waarmee de ALV van de VTW op 18 november 2014 heeft ingestemd, kan in dat opzicht dan ook worden gezien als een formalisering van het feit dat VTW-leden hun eigen permanente educatie als corporatiecommissaris en die van hun RvC serieus nemen.

Evaluatie

Evaluatie van het PE-systeem vindt plaats in 2018. Dit gebeurt door de PE-commissie die door het bestuur is ingesteld en tot taak heeft de permanente educatie van corporatiecommissarissen te stimuleren en te bevorderen in het kader van  goed en effectief intern toezicht op woningbouwcorporaties.

Wat betekent het PE-systeem voor u als VTW-lid?

U besteedt voor uw PE als corporatiecommissaris, in de jaren 2015 en 2016 tezamen, minimaal 10 uren aan PE-activiteiten. In 2017 en 2018 zijn dit 5 uren per kalenderjaar. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van competenties en/of vakkennis en beroepsvaardigheden die relevant zijn voor u als corporatiecommissaris.

U registreert deze PE-activiteiten en de PE-punten die ze waard zijn, via Leden Login op het besloten deel van de VTW-website. Hierbij geldt als hoofdregel dat 1 vol contactuur een waarde heeft van 1 PE-punt. Voorbereiding, reistijd, pauze en netwerken tellen niet mee en afronding vindt plaats naar beneden op het hele getal. Voor PE-activiteiten die geaccrediteerd zijn of worden aangeboden door een geaccrediteerde aanbieder, geldt het aantal PE-punten dat door de accreditatieorganisatie is toegekend.

Permanente educatie is eigen verantwoordelijkheid

Uitgangspunt is dat u als commissaris zelf de verantwoordelijkheid draagt én neemt om op een goede manier invulling te geven aan uw eigen permanente educatie en die van uw RvC. Uw RvC denkt periodiek na over de behoefte aan permanente educatie van de RvC als collectief en van de individuele leden, legt dit vast en bespreekt dit jaarlijks bijvoorbeeld bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC en/of in het kader van het RvC-jaarverslag.

De RvC en de individuele leden hebben een grote vrijheid in de keuze van PE-activiteiten en PE-aanbieders.

Bij het bepalen van wenselijke PE-activiteiten kunnen mogelijk een richtsnoer zijn de competenties en aandachtsgebieden die de VTW heeft benoemd. Deze zijn ook opgenomen in de nieuwe Woningwet 2015/Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. Het zijn geen limitatieve opsommingen.

Voorwaarden voor toekennen PE-punten

Deelname aan PE-activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van competenties en/of vakkennis en beroepsvaardigheden die relevant zijn voor de corporatiecommissaris komen in principe in aanmerking voor PE-punten. Bij een PE-activiteit (congres, cursus, leergang, lezing, masterclass, seminar, symposium, themabijeenkomst, workshop e.d.) die via open inschrijving of incompany wordt aangeboden, geldt verder als minimale eis dat er een duidelijke beschrijving is van: de leerdoelen, de doelgroep en het programma. Voor deelname aan een coachingstraject krijgt u alleen PE-punten als u kiest voor een gecertificeerde of geregistreerde coach. Ook deelname aan intervisie en een peer review of het begeleiden van een kruislingse zelfevaluatie komt alleen in aanmerking voor PE-punten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zie: voorwaarden voor toekennen PE-punten.

Permanente educatie is niet vrijblijvend

Het PE-systeem is zelfgestuurd en kent een grote keuzevrijheid maar is niet vrijblijvend. Het is van belang dat alle aangesloten leden voldoen aan de uitgangspunten die door de ALV zijn geaccordeerd.

De PE-commissie zal de komende jaren volgen in welke mate aan de uitgangspunten wordt voldaan. De PE-commissie zal daarover rapporteren aan het bestuur. Zo nodig zal de PE-commissie aanbevelingen formuleren.

Vragen?

Zie PE-systeem Q&A voor antwoorden op vragen over PE.

PE-punten registreren

Klik hier om als VTW-lid uw PE-punten en gevolgde PE-activiteiten te registreren in het online PE-systeem. 

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie