Zelfevaluatie RvC

Bepaling 3,23 Governancecode woningcorporaties 2015 luidt: De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren (in termen van effectiviteit) en dat van individuele leden van de RvC. Eens per twee jaar doet de RvC dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. Waar nodig worden afspraken gemaakt met betrekking tot het functioneren van (leden van) de raad. Ook de onderlinge samenwerking in de RvC en relatie tot het bestuur is onderwerp van de evaluatie.

Een behoorlijk functioneren van bestuur en toezicht vereist dat het functioneren regelmatig wordt geëvalueerd. Het is belangrijk dat besturen en Raden van Commissarissen dit serieus nemen. In een jaarlijkse interne zelfevaluatie  is het maar al te eenvoudig moeilijke vragen over het onderlinge functioneren uit de weg te gaan en te constateren dat het allemaal wel zo'n beetje loopt.

Zelfevaluatie is breder dan alleen de evaluatie van het functioneren van de commissarissen onderling en individueel. Het gaat ook om de interactie met de bestuurder en de relatie met de omgeving. Bij de interactie met de bestuurder gaat het met name om de verschillende rollen die commissarissen en bestuurder ten opzichte van elkaar hebben te spelen, welk feitelijk gedrag van de bestuurder en de commissarissen daarbij wenselijk is en welk gedrag in de praktijk wordt waargenomen. Bij de relatie met de omgeving gaat het om de wijze waarop de Raad van Commissarissen en de bestuurder verantwoording afleggen jegens belanghebbenden en of de beelden en verwachtingen van belanghebbenden aansluiten bij die van bestuurder en commissarissen. 

Begeleiding door externe deskundige

Regelmatige begeleiding van de evaluatie door een externe deskundige vermindert de vrijblijvendheid van de zelfevaluatie. Begeleiding door een externe deskundige kan het ook makkelijker maken gevoelige aangelegenheden bespreekbaar te maken. Tenslotte kan begeleiding door een externe deskundige bijdragen aan een zekere objectivering van bevindingen van de zelfevaluatie. De commissie bepleit daarom dat tenminste om het jaar een evaluatie wordt begeleid door een externe deskundige.

Klik hier voor een overzicht van mogelijke externe begeleiders.

Ledencommissie Zelfevaluatie

De ledencommissie Zelfevaluatie heeft zich gebogen over het vraagstuk van de zelfevaluatie en hoe deze in de praktijk werkt. De zelfevaluatie van de RvC is steeds belangrijker geworden voor de verdere professionalisering van het intern toezicht. Zelfevaluatie is ook steeds meer zelfreflectie, zowel individueel als voor de hele raad.

Eén van de aanbevelingen van de commissie was de publicatie over zelfevaluatie uit 2011 geheel te herzien. Dit is in 2017 gebeurd. De nieuwe handreiking ‘Professionaliseren door zelfreflectie‘ - geschreven door Hildegard Pelzer (Governance Support) - biedt u handvatten voor de RvC-zelfevaluatie. In de handreiking is ook is een link gelegd met de verplichting tot permanente educatie en hoe deze in het kader van de zelfevaluatie ingezet kan worden.

Woningwet

In de nieuwe Woningwet die geldt vanaf 1 juli 2015 is een bepaling over de evaluatie van het functioneren van de RvC opgenomen. Artikel 30 lid 11 Woningwet bepaalt dat de statuten voorschriften bevatten over jaarlijkse zelfevaluatie; deze moet eens per twee jaar onder externe begeleiding. De statuten moeten uiterlijk 1 januari 2017 hierop zijn aangepast.


Veel gezocht