Werving, selectie en benoeming bestuurder in dienstbetrekking

Wettelijk kader

Bij de werving, selectie en benoeming van een corporatiebestuurder is de volgende wet- en regelgeving van belang:

Stappenplan Werving, selectie en benoeming bestuurder

In de praktijk is de totale doorlooptijd vanaf de start tot aan de benoeming 6 tot 9 maanden. Daarbij komt dan nog de opzegtermijn van de kandidaat in de huidige functie. Deze bedraagt minimaal 1 maand. Bekijk een indicatie van het tijdpad op basis van het stappenplan [voetnoot 1] dat kan worden gevolgd bij een benoeming  zonder spoedeiseind karakter, bijvoorbeeld bij pensionering huidige bestuurder. 

 1. Instellen van een selectiecommissie en betrekken searchbureau (optie)
 2. Vaststellen selectie- en benoemingsprocedure
 3. Vaststellen beoordelingskader bestuurder
 4. Vaststellen profielschets
 5. Vaststellen beloningspakket en arbeidsvoorwaarden
 6. Openbaar maken vacature
 7. Selectie kandidaten
 8. Eerste selectiegesprek
 9. Verdiepingsgesprek
 10. Opvragen gevens van referenten en gesprekken met referenten
 11. Opvragen verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen (VOG NP)
 12. Opvragen betrouwbaarheidsformulier
 13. Assessment (optie)
 14. Voordracht aan de RvC
 15. Advies van de OR
 16. Bespreking conceptarbeidsovereenkomst
 17. Melding voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties
 18. Benoemingsbesluit RvC

[1] Het stappenplan is gebaseerd op de in 2011 uitgegeven VTW-publicatie ‘De werkgeversrol van de Raad van Commissarissen bij woningcorporaties’ .

Voor de arbeidsrechtelijke relatie (als werknemer) heeft de VTW samen met de NVBW de Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie opgesteld. De handreiking bevat als bijlage een model Benoemingsbesluit voor de rechtspersonenrechtelijke relatie (als bestuurder in de zin van de wet). 

De notitie Berekenen van de bezoldiging volgens de regels van de WNT biedt een handvat voor het berekenen van de maximale bezoldiging van de bestuurder. Met het splitsingstool kan de bezoldiging gemakkelijk worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris.

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie