Werving, selectie en benoeming bestuurder in dienstbetrekking

Wettelijk kader

Bij de werving, selectie en benoeming van een corporatiebestuurder is de volgende wet- en regelgeving van belang:

 • Woningwet 2015 en de hierop gebaseerde actuele regelgeving en procedures (BTIV 2015, RITV 2015, Aanvraag Zienswijze (her)benoeming directeur-bestuurder en lid van de raad van toezicht van toegelaten instellingen volkshuisvesting).
 • Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de hierop gebaseerde actuele regelgeving (Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting, Uitvoeringsbesluit WNT, Uitvoeringsregeling WNT, Controleprotocol WNT en Beleidsregels toepassing WNT).
 • Wet Bestuur en Toezicht.
 • Statuten van de corporatie.
 • Governancecode Woningcorporaties 2015, waaraan leden van de VTW en Aedes zich aan hebben gebonden.

Stappenplan Werving, selectie en benoeming bestuurder

In de praktijk is de totale doorlooptijd vanaf de start tot aan de benoeming 6 tot 9 maanden. Daarbij komt dan nog de opzegtermijn van de kandidaat in de huidige functie. Deze bedraagt minimaal 1 maand. Bekijk een indicatie van het tijdpad op basis van het stappenplan [voetnoot 1] dat kan worden gevolgd bij een benoeming  zonder spoedeiseind karakter, bijvoorbeeld bij pensionering huidige bestuurder. 

 1. Instellen van een selectiecommissie en betrekken searchbureau (optie)
 2. Vaststellen selectie- en benoemingsprocedure
 3. Vaststellen beoordelingskader bestuurder
 4. Vaststellen profielschets
 5. Vaststellen beloningspakket en arbeidsvoorwaarden
 6. Openbaar maken vacature
 7. Selectie kandidaten
 8. Eerste selectiegesprek
 9. Verdiepingsgesprek
 10. Opvragen gevens van referenten en gesprekken met referenten
 11. Opvragen verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen (VOG NP)
 12. Opvragen betrouwbaarheidsformulier
 13. Assessment (optie)
 14. Voordracht aan de RvC
 15. Advies van de OR
 16. Bespreking conceptarbeidsovereenkomst
 17. Melding voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties
 18. Benoemingsbesluit RvC

[1] Het stappenplan is gebaseerd op de in 2011 uitgegeven VTW-publicatie ‘De werkgeversrol van de Raad van Commissarissen bij woningcorporaties’ .

Voor de arbeidsrechtelijke relatie (als werknemer) heeft de VTW samen met de NVBW de 'Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie' opgesteld. De handreiking bevat als bijlage een 'model Benoemingsbesluit voor de rechtspersonenrechtelijke relatie' (als bestuurder in de zin van de wet). Meer informatie.

De notitie 'Berekenen van de bezoldiging volgens de regels van de WNT' biedt een handvat voor het berekenen van de maximale bezoldiging van de bestuurder. Met het zogenaamde 'Splitsingstool' kan de bezoldiging gemakkelijk worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris. Meer informatie.


Veel gezocht