Voorwoord

De zelfevaluatie van de RvC is steeds belangrijker geworden voor de verdere professionalisering van het intern toezicht. Deze ontwikkeling heeft zich in de afgelopen jaren versneld, onder meer door de bepalingen in de Woningwet over de zelfevaluatie.

Zelfevaluatie is ook steeds meer zelfreflectie, zowel individueel als voor de hele raad. Geen afvinklijstje, maar een gedegen gesprek over het eigen functioneren. De bepaling in de Governancecode Woningcorporaties om eens per twee jaar de zelfevaluatie extern te laten begeleiden, is met verwijzing naar de statuten, ook in de Woningwet opgenomen. De wet en de Governancecode Woningcorporaties geven handvatten, maar uiteindelijk is het de raad zelf – en u als toezichthouder – die de zelfevaluatie vorm en inhoud moet geven. Daarvoor op transparante wijze verantwoording afleggen in het jaarverslag is ook richting de belanghouders belangrijk.

Zelfevaluatie doet de raad overigens niet eens per jaar, maar vindt eigenlijk continu plaats. De toezichthouders zijn, onder leiding van de voorzitters, als het goed is vaker bezig met evalueren van het eigen functioneren. De zelfevaluatie zoals de VTW het in deze handreiking bedoelt, is echter dat ene moment het jaar waarop de raad – los van de agenda en stukken – echt verdiepend met elkaar in gesprek gaat.

Gelet op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de sector, heeft de VTW een ledencommissie ingesteld om de praktijk van de zelfevaluatie tegen het licht te houden. Op advies van de commissie zelfevaluatie heeft de VTW besloten de bestaande handreiking over de evaluatie van de RvC uit 2011 te herzien. Auteur Hildegard Pelzer heeft de handreiking geactualiseerd en de bevindingen van de ledencommissie zoveel mogelijk verwerkt in deze geactualiseerde versie.

De VTW dankt de leden van de commissie zelfevaluatie hartelijk voor hun inzet, inbreng en het delen van hun expertise: Ellen Bal (voorzitter), Wilco van Brandenburg, Arie Elsenaar, Elfrieke van Galen, Jannie van den Hul-Omta, Marieke Prins en Kees Smilde. Het bestuur van de VTW wenst u veel inspiratie toe.


Guido van Woerkom, voorzitter VTW

Versie 1.0, mei 2017

Over VTW

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties  is de beroepsvereniging van en voor 1.400 leden die als commissaris toezicht houden bij ongeveer 300 woningcorporaties. De VTW behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties. Meer informatie over de VTW vindt u op de website van de VTW.

Ledencommissie Zelfevaluatie

Ellen Bal (bestuurslid, voorzitter)
Wilco van Brandenburg
Arie Elsenaar
Elfrieke van Galen
Jannie van den Hul-Omta
Marieke Prins
Kees Smilde
Hans Geurts (VTW Bureau, secretaris)

Over de auteur

Hildegard Pelzer

Sinds 2003 zijn we gespecialiseerd in boardroom consulting. We adviseren en ondersteunen commissarissen, toezichthouders en bestuurders. Onze dienstverlening richt zich vooral op governance-vraagstukken.

Governance support is wat wij doen

Een goede inrichting van bestuur en toezicht en een open cultuur zijn belangrijk voor het succes en de maatschappelijke legitimatie van elke onderneming. Hier zijn wij goed in.  De rijke ervaring van onze mensen is een belangrijk argument voor onze cliëntenkring.We combineren strategisch inzicht, brede ervaring met organisatievraagstukken en kennis van wet- en regelgeving met gevoel voor mensen en processen in de top van organisaties. We staan onze cliënten met open vizier terzijde.