Voorwoord

Prestatieafspraken, die in overleg met gemeenten en huurdersorganisaties worden opgesteld, zijn een belangrijk instrument voor de lokale volkshuisvestelijke opgaven van corporaties. Vanuit de gemeentelijke woonvisie worden concrete plannen gemaakt voor het aantal te bouwen sociale huurwoningen en andere volkshuisvestelijke doelstellingen. Prestatieafspraken gaan over de lokale volkshuisvesting, maar ook steeds meer over wonen en zorg, leefbaarheid en over de energietransitie van het corporatiebezit.

De rol van de Raad van Commissarissen (RvC) van corporaties bij het tot stand komen van prestatieafspraken is nu nog (vaak) beperkt. Bij de meeste corporaties worden de prestatieafspraken een keer per jaar besproken in de RvC, meestal als deze al zijn vastgesteld met de huurdersorganisatie en de gemeente. Als VTW hebben we tot nu toe ook (te) weinig aandacht aan besteed aan de rol van het interne toezicht met betrekking tot de prestatieafspraken.

Met deze handreiking willen we het proces van de jaarlijkse prestatieafspraken meer onder de aandacht brengen van de RvC en tegelijk de discussie aanzwengelen over de rol van de RvC in het proces tot het komen van prestatieafspraken met gemeenten en huurders. Dit ook gezien vanuit de rol van het interne toezicht in het volkshuisvestelijke lokale toezicht en de positie van corporaties in de lokale netwerken.

Albert Kerssies, directeur VTW
Guido van Woerkom, voorzitter VTW