Voorwoord

Goed bestuur van woningcorporaties en goed intern toezicht op dat bestuur zijn van essentieel belang voor het realiseren van de doelstellingen in de woningcorporatiesector, het doelmatig functioneren van woningcorporaties en voor het vertrouwen van de maatschappij in de corporatiesector.

Dit vraagt van de bestuurders en commissarissen[1] niet alleen dat ze betrouwbaar en deskundig zijn, maar vooral ook dat ze in hun daadwerkelijk functioneren en in hun houding en gedrag geschikt zijn als commissaris of bestuurder.

Ontwikkelingsgerichtheid, het blijven professionaliseren en het bewustzijn van de rol die men ook buiten ‘werktijden’ draagt,  vormen voorwaarden voor het effectief functioneren als commissaris of bestuurder.

Het wervings- en selectieproces van commissarissen valt binnen een wettelijk kader (zie bijlage 1), waarin bepaalde zaken worden voorgeschreven. De belangrijkste bepaling daarin is dat met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister moeten voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit Woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (fit en proper toets) van de beoogde kandidaten uit. Met de invoering van de fit en proper toets beoogt het ministerie de kwaliteit van het intern toezicht te verhogen en incidenten zoals deze de afgelopen jaren in de sector hebben plaatsgevonden te voorkomen.

Deze handreiking is bedoeld om een Raad van Commissarissen (RvC), waar nodig, te ondersteunen in het proces van werving- en selectie van een nieuw lid, waarvan de fit en proper toets onderdeel uitmaakt. Ook kan deze handreiking ondersteunen bij een herbenoeming, waarbij het tevens van belang is  om opnieuw naar de geschiktheid van de persoon te kijken in het licht van de teamsamenstelling en de uitdagingen waar de RvC voor staat. Het is een hulpmiddel en geen dwingend voorschrift. De handreiking bevat vooral suggesties voor de manier waarop het wervings- en selectieproces binnen een RvC kan worden vormgegeven.

De handreiking beslaat het gehele proces van werving en selectie en is daarmee behoorlijk uitgebreid. Op diverse plaatsen in de handreiking kan worden doorgeklikt op blauw onderstreepte verwijzingen naar meer informatie en voorbeelden. Een RvC kan zelf bepalen welke onderdelen gegeven de specifieke situatie en de ervaring van de commissarissen met werving en selectie het meest interessant zijn om te benutten.

Wij wensen u veel leerzaam leesplezier!

Heino van Essen, voorzitter
Albert Kerssies, directeur

 

[1] In deze notitie worden toezichthouders commissarissen genoemd, ook als zij deel uitmaken van een raad van toezicht in plaats van een raad van commissarissen.

ISBN nummer: 978-94-91008-23-8

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met Berenschot.

Deze publicatie werd financieel ondersteund door FLOW.