8

Commissies & vergadering

8.1. Vergader- en besluitenschema rvc- en commissievergaderingen

Beschrijf het aantal vergaderingen dat u heeft gehad. Neem een tabel op met in chronologische volgorde: het type overleg, de besproken onderwerpen en de mededeling met betrekking tot inhoud, bijvoorbeeld de besluitvorming, de bespreking ter kennisname of anderszins.

Maak eventueel een bijlage bij het verslag van de rvc, waar u in deze paragraaf naar verwijst.

Voorbeeldtekst

De raad vergaderde in het verslagjaar 9 keer met het bestuur. Voorafgaand aan 7 van deze vergaderingen vond een vooroverleg plaats, waaraan alleen de rvc-leden deelnamen.  De auditcommissie kwam 5 keer bijeen, de remuneratiecommissie twee keer.

Vergaderschema en –verantwoording 2018

Datum
Overleg
Onderwerp
Mededeling
17 januari
rvc
(iedereen aanwezig)
Investeringsvoorstel project [A]
Goedgekeurd
 
 
Compliance
Ter kennisname
 
rvc
(zonder bestuurder, iedereen aanwezig)
Beoordeling bestuur 2018
Voorstel remuneratiecommissie goedgekeurd
       
24 januari
rvc
(mevr. [naam] afwezig)
Compliance
Ter kennisname. In aanwezigheid van Compliance officer
 
 
Automatisering 2018-2020
Investeringsvoorstel goedgekeurd
 
 
Investeringsbesluit [project]
Uitgangspunten investeringsbesluit goedgekeurd

Vermeld commissievergaderingen in hetzelfde overzicht, waardoor de chronologie van voorbereiding en besluitvorming transparant is.

8.2. Overleg met huurders­(vertegenwoordiging)

Geef een toelichting op uw overleg met de huurdersvertegenwoordiging. Beschrijf hierbij de rol van de voordrachtscommissarissen door huurders. Geef aan welk belang u hecht aan de dialoog.

Gezien in jaarverslagen

Woonzorg NL (jv 2017)

Woonzorg Nederland is actief in ruim 181 gemeenten en zet zich in om met elk van deze gemeenten, en de andere corporaties en huurdersvertegenwoordigingen in die gemeenten, prestatieafspraken te maken. Op basis van de contouren van het ondernemingsplan is in het voorjaar van 2017 de bieding aan gemeenten opgesteld. De Raad van Commissarissen keurde deze bieding goed op 12 juni 2017. De analyse van de prestatieafspraken over 2017 is begin 2018 besproken in de commissie klant, samenleving en innovatie en wordt tevens geagendeerd voor de raad in 2018. Gelet op het grote aantal belanghouders van Woonzorg Nederland heeft de raad in 2017 bijzondere aandacht gevraagd voor een nadere invulling van het stakeholdermanagement van Woonzorg Nederland. Dit was nog geen prioriteit voor 2017, maar staat in 2018 op de agenda.

8.3 Overleg met de ondernemingsraad

Geef een toelichting op uw overleg met de ondernemingsraad. Beschrijf hierbij de rol van de voordrachtscommissaris van de ondernemingsraad. Geef aan welk belang u hecht aan deze dialoog.

Gezien in jaarverslagen

Wooninc (jv 2017)

De RvC heeft in 2017 twee keer een vergadering van de ondernemingsraad bijgewoond. De raad waar-deert de goede werkrelatie en de voortgaande constructieve en openhartige dialoog tussen bestuur en OR. In de vergaderingen zijn onder meer aan de orde geweest het jaarverslag 2016, de begroting 2018, de verdere implementatie van het DrieKamerModel, het traject risicomanagement, het medewerkerte-vredenheidsonderzoek (MTO) en het voorstel om de kantoortijden/werktijdenregeling te moderniseren.

8.4. Overleg met overige stakeholders

Beschrijf met welke andere stakeholders u overleg heeft gevoerd, in welk kader, en –indien mogelijk- met welk resultaat.

Governancecode 2015

Bepaling 4.7 (‘pas toe’ verplicht)

De rvc oriënteert zich regelmatig over wat er onder de gemeenten, (vertegenwoordigers van) huurders en andere stakeholders leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de raad toezicht heeft gehouden.

Bepaling 4.8 (‘pas toe’ verplicht)

In het ondernemingsplan en het jaarverslag wordt aan bovenstaande … ruim aandacht besteed.

 

Gezien in jaarverslagen

Mitros (jv 2017)

Eenmaal per jaar bespreekt de RvC met de directie het stakeholdermanagement. Ze spreken daarbij concreet af met welke stakeholders zowel de directie als de RvC in gesprek gaan. De RvC vindt het belangrijk zich te oriënteren op wat er leeft onder de interne en externe stakeholders. De leden ondernemen onder andere excursies naar het woningbezit van Mitros. Informele ontmoetingen met bewoners, vertegenwoordigers van bewonerscommissies en medewerkers zijn daarbij een vast onderdeel.

Rochedale (jv 2017)

.... Verder wil de raad na de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de wethouders Wonen spreken van de vijf gemeenten waarin Rochdale actief is.