5

Verslag vanuit klankbordfunctie

Heeft de rvc in de praktijk een klankbordfunctie? Waaruit blijkt dit? Wat is de opvatting van de rvc over de invulling van deze functie, op verzoek van het bestuur, op eigen initiatief, als collectief of individueel? Beschrijf hoe u invulling heeft gegeven aan de klankbordfunctie in het verslagjaar.

Gezien in jaarverslagen

Woonpunt (jv 2017)

De rvc hecht veel waarde aan de klankbordfunctie. Deze functie is expliciet in het toezichtkader benoemd en beschreven. De rvc rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om: -- Met het bestuur te reflecteren op de strategie in relatie tot de omgeving;

  • Met het bestuur te reflecteren op omvangrijke beslissingen, waaronder omvangrijke investeringen;
  • Het bestuur desgevraagd te ondersteunen bij strategische beslissingen;
  • Het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen, met respect en inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur.

Dit geschiedt op basis van onderling vertrouwen, een duidelijke taakopvatting, een integrale benadering en een heldere afbakening van taken en verantwoordijkheden. In de statuten en de reglementen wordt hieraan concreet inhoud en richting gegeven.

De klankbordfunctie in 2017

Meer dan ooit tevoren is in 2017 aan de klankbordfunctie invulling gegeven, getuige de veelheid aan thema’s en onderwerpen, die in dit verband deel uitmaakten van de jaaragenda van de rvc. Aan een aantal thema’s werden aparte sessies gewijd. Een aantal in het oog springende thema’s betrof:

  • het (voor het eerst) opstellen van een kaderbrief oftewel voorjaarsnota, waarin de voornemens met betrekking tot 2018 de revue passeerden, een concept positionpaper betreffende de meerjarenstrategie 2018-2022, gevolgd door de totstandkoming van het strategisch plan 2018-2022,
  • de (strategische) inkleuring van het risicomanagement,
  • de planologische ontwikkelingen in relatie tot de portefeuillestrategie en
  • een aantal markante organisatieontwikkelingen.

Scherpte in de dialoog met het bestuur werd met name ervaren bij de steeds terugkerende hot items over de ‘soft controls’ en het structureel terugdringen van de bedrijfslasten. Bij de soft controls werd vanuit de rvc nadrukkelijk aangestuurd op het instellen van een onderzoek door een extern bureau.

Ymere (jv 2017)

Binnen de raad is gedurende 2017 veel aandacht geschonken aan een nieuw geïntegreerd en gecentraliseerd automatiseringssysteem (ERP) als onderdeel van het programma Integraal en Digitaal. Tijdens iedere vergadering gaf de directie een mondelinge update en in het laatste kwartaal van 2017 ontving de raad ook een mijlpalenoverzicht. De raad en de auditcommissie gaven in dit traject adviezen die zijn meegenomen door de directie.

Heemwonen (jv 2017)

Klankbordrol voor bestuurder en organisatie De RvC vervult de rol van werkgever, klankbord en toezichthouder jegens bestuurder en organisatie. Partijen maken naar wederzijdse behoefte afspraken om te klankborden. Zo hebben de voorzitter van de RvC en de voorzitter van de remuneratiecommissie, maar ook de voltallige raad, regelmatig klankbordgesprekken gevoerd met de bestuurder. Die gesprekken gingen vooral over de organisatieontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Over ditzelfde thema heeft de voorzitter van de RvC regelmatig, onder andere op verzoek van de OR, klankbordgesprekken gevoerd met de OR.