7

Bezoldiging

Geef een samenvatting van het bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen. Verwijs naar de website voor het volledige beleid. Noem de bindende beroepsregel van VTW en –indien van toepassing– het feit dat de raad de hierin genoemde uitgangspunten van soberheid en doelmatigheid onderschrijft. Geef ook de grondslag weer om tot de bezoldiging(sklasse) te komen. Neem een overzicht op van de ontvangen bezoldiging per commissaris.

Governancecode

Bepaling 3.15 (‘pas toe’ verplicht)

De honorering van commissarissen valt binnen de vigerende wettelijke kaders en wordt in het jaarverslag vermeld en op de website van de woningcorporatie gepubliceerd.

 

Nader bekeken

Substantiële matiging in de bezoldiging van toezichthouders in de corporatiesector

De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel honorering commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. Alleen in de hoogste klasse van de beroepsregel is het bezoldigingsmaximum gelijk aan het voor commissarissen geldende wettelijke bezoldigingsmaximum. De beroepsregel is per 2017 op een aantal punten gewijzigd. Onder meer is bepaald dat de maximum bezoldigingsbedragen ieder jaar automatisch worden aangepast o.b.v. de jaarlijkse indexering van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (Regeling/Staffel). In 2018 is de beroepsregel geëvalueerd en besloten deze voor het jaar 2019 te handhaven.Zie hiervoor https://www.vtw.nl/faq/themas/honorering-commissarissen-beroepsregel

BTW-plicht

Per 1 januari 2017 geldt als hoofdregel dat een commissaris buiten de loonadministratie om moet worden uitbetaald. Wanneer de commissaris en de instelling waarop zij toezicht houden dit wensen, kan onder voorwaarden ook na 1 januari 2017 alsnog via de loonadministratie worden uitbetaald (opting-in). De instelling houdt dan loonheffing en de Zvw-bijdrage in. Voor meer informatie, zie het onderwerp ‘fiscale aspecten’ op de website van VTW.

 

Voorbeeldtekst

Bezoldiging

De bezoldiging voor commissarissen over verslagjaar 2018 is in lijn met de VTW-beroepsregel bezoldiging 2017.

De rvc van [woningcorporatie] onderschrijft de uitgangspunten die in de beroepsregel worden gehanteerd, waaronder de gepaste terughoudendheid die een rvc van een woningcorporatie dient te betrachten bij het vaststellen van de hoogte van zijn eigen bezoldiging. Soberheid en doelmatigheid zijn gepast vanwege de publieke taak van de corporatie. De maximale bezoldiging die de beroepsregeling hanteert ligt daarom duidelijk onder de maximale bezoldiging die op basis van de wettelijke bepalingen van de WNT2 (Wet Normering Topinkomens 2) wordt voorgeschreven. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregeling zijn gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de rvc, die verband houdt met de zwaarte van de corporatie. De bezoldiging is onafhankelijk van prestaties van de corporatie.

Over 2018 bedroeg de bezoldiging voor de voorzitter € 23.000 en voor de leden € 15.000 op jaarbasis. De corporatie valt in bezoldigingsklasse F, de maximale bezoldiging bedraagt hier € 23.400 en voor de leden € 15.600 op jaarbasis, over 2018.

Als de commissaris btw in rekening moet brengen, dan komt deze voor rekening van de corporatie. Als de commissaris in aanmerking komen voor ontheffing of vermindering van btw mag dit niet ten gunste komen van de commissaris zelf. Naast de bezoldiging stelt [corporatie] middelen ter beschikking voor activiteiten op het gebied van professionalisering en deskundigheidsbevordering (permanente educatie), evaluatie en onbelaste kosten die de individuele commissaris, uit hoofde van zijn/haar functie bij de betreffende corporatie, maakt. De corporatie voldoet ook de kosten voor de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering die zij heeft afgesloten voor de commissarissen in verband met het uitoefenen van de functie.

Het bezoldingsbeleid is vastgesteld op [datum] en is gepubliceerd op de website van [woningcorporatie] [link invoegen].  De over het verslagjaar aan commissarissen uitgekeerde bezoldiging is opgenomen in de jaarrekening op pagina [p].

 

Zie verder

https://www.vtw.nl/honorering

Gezien in jaarverslagen

Ymere (jv 2017)

Honorering

De honorering van alle leden van de RvC voldoet aan de WNT2 en valt binnen de norm van de beroepsregel van de VTW. De honorering van de leden van de RvC is opgenomen in de jaarrekening 2017. De jaarrekening is onderdeel van dit bestuursverslag en wordt gepubliceerd op de website van de corporatie.

Heemwonen (jv 2017)

Honorering commissarissen

De commissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste honorering. Bij de vaststelling van de honorering heeft de RvC rekening gehouden met de Governance Code, de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties vastgestelde bindende beroepsregel. De specificatie is terug te vinden in tabel 6.4. De RvC heeft bewust gekozen voor een beloning die ruim onder het wettelijke en het VTW-maximum blijft. Van een onkostenvergoeding is geen sprake.